Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Projekt czy Przypadek?

Projekt czy Przypadek?

akademickie.k5n.pl
facebook.com/akademickie

More Decks by Akademickie Spotkania Biblijne

Other Decks in Research

Transcript

 1. (Wszelkie próby godzenia historii biblijnej z „miliardami lat” rzekomych, powolnych

  przemian prowadzi do ogromnych problemów interpretacyjnych WIELU fragmentów Pisma.)
 2. • Teistycznej ewolucji (miliardy lat powolnych zmian „sterowanych” przez Stwórcę

  – Adam i Ewa – dziećmi homininów). • Teorii Przerwy (Pierwsze stworzenie zniszczone po buncie szatana, od 1 Moj, 1:2 czytamy już o drugim stworzeniu, które miałoby mieć miejsce po miliardach lat od poprzedniego) • Progresywnego kreacjonizmu (miliardy lat zmian skokowo uzupełnianych Bożym stwarzaniem podzielonym na etapy, Adam i Ewa dziełem odrębnego aktu stwórczego, RÓŻNI od zwierząt.) • Kreacjonizmu „młodej ziemi” – świat stworzony „dojrzałym” ok 6-8 tys. lat temu kolejność stwarzania zgodna jest z opisem 1 Moj 1-2.
 3. • Zauważmy, że nawet ci z biblistów, którzy nie wierzą

  w „młody świat” przyznają, że hebrajski tekst 1 Moj. 1 miał być rozumiany przez czytelników jako szereg zwyczajnych, 24-godzinnych dni! POLECAM: „Dni” stworzenia w Rdz. 1: dosłowne „dni” czy „okresy/epoki”? [”DAYS" OF CREATION IN GENESIS 1: LITERAL „DAYS” OR FIGURATIVE "PERIODS / EPOCHS" OF TIME?] Gerhard F. Hasel John Nevins Andrews Professor of Old Testament and Biblical Theology Andrews University Berrien Springs, Michigan
 4. 12. Przeto jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat,

  a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli; ... 14. Lecz śmierć panowała od Adama aż do Mojżesza nawet nad tymi, którzy nie popełnili takiego przestępstwa jak Adam, będący obrazem tego, który miał przyjść. 15. Lecz nie tak jak z upadkiem ma się sprawa z łaską; albowiem jeśli przez upadek jednego człowieka umarło wielu, to daleko obfitsza okazała się dla wielu łaska Boża i dar przez łaskę jednego człowieka, Jezusa Chrystusa. 16. I nie tak ma się sprawa z darem, jak ze skutkiem grzechu jednego człowieka; albowiem wyrok za jeden upadek przyniósł potępienie, ale dar łaski przynosi usprawiedliwienie z wielu upadków. 17. Albowiem jeśli przez upadek jednego człowieka śmierć zapanowała przez jednego, o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru usprawiedliwienia, królować będą w życiu przez jednego, Jezusa Chrystusa. 18. A zatem, jak przez upadek jednego człowieka przyszło potępienie na wszystkich ludzi, tak też przez dzieło usprawiedliwienia jednego przyszło dla wszystkich ludzi usprawiedliwienie ku żywotowi. 19. Bo jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami, tak też przez posłuszeństwo jednego wielu dostąpi usprawiedliwienia.
 5. Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie

  wszyscy zostaną ożywieni. 1 Kor. 15:22
 6. 7. Mężczyzna bowiem nie powinien nakrywać głowy, gdyż jest obrazem

  i odbiciem chwały Bożej; lecz kobieta jest odbiciem chwały mężczyzny. 8. Bo nie mężczyzna jest z kobiety, ale kobieta z mężczyzny. 9. Albowiem mężczyzna nie jest stworzony ze względu na kobietę, ale kobieta ze względu na mężczyznę. 1 Kor. 11:7-9
 7. 12. Nie pozwalam zaś kobiecie nauczać (…) 13. Bo najpierw

  został stworzony Adam, potem Ewa. 14. I nie Adam został zwiedziony, lecz kobieta, gdy została zwiedziona, popadła w grzech; 1 Tym. 2:12-14
 8. 19. Bo stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia synów Bożych, 20.

  Gdyż stworzenie zostało poddane znikomości, nie z własnej woli, lecz z woli tego, który je poddał, w nadziei, 21. Że i samo stworzenie będzie wyzwolone z niewoli skażenia ku chwalebnej wolności dzieci Bożych. 22. Wiemy bowiem, że całe stworzenie wespół wzdycha i wespół boleje aż dotąd. 23. A nie tylko ono, lecz i my sami, którzy posiadamy zaczątek Ducha, wzdychamy w sobie, oczekując synostwa, odkupienia ciała naszego. Rzym. 8:19-23
 9. Aby się wypełniło, co powiedziano przez proroka, gdy mówił: Otworzę

  w podobieństwach usta moje, wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata. Mat. 13:35 Ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. Bo niewidzialna jego istota, to jest wiekuista jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę, dlatego że poznawszy Boga, nie uwielbili go jako Boga […] Rz 1:19-21 A On, odpowiadając, rzekł: Czyż nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył mężczyznę i kobietę? Mat. 19:4 Aby dopominano się od tego pokolenia o krew wszystkich proroków, wylaną od założenia świata, począwszy od krwi Abla aż do krwi Zachariasza, który został zabity pomiędzy ołtarzem i świątynią. Zaprawdę powiadam wam: Dopominać się jej będą od pokolenia tego. Łuk. 11:50-51
 10. Teistyczny ewolucjonizm Teoria przerwy Progresywny kreacjonizm Kreacjonizm „młodej ziemi” Wiek

  świata Miliardy lat Stare stworzenie – miliardy lat, nowe stworzenie 6 tysięcy Miliardy lat poprzedzielane „dniami” stwórczymi 6-8 tysięcy lat Śmierć przed Adamem i Ewą tak Tak (ale tylko „dawnego” stworzenia) Tak (lub śmierć istniała poza ogrodem „Eden”) nie Adam i Ewa Postaci mityczne lub szczególne homininy, którym Bóg dał dusze Postaci historyczne Postaci historyczne, ale stworzone pod koniec dziejów stwarzania Postaci historyczne Świat zwierząt / roślin Zawsze był okrutny – walka o przetrwanie (brak „dobrego stworzenia”) Skamieniałe pozostałości pierwszego stworzenia zawierają ślady chorób i przemocy (problem – dlaczego złe pierwsze stworzenia) Nie został zakłócony upadkiem Adama i Ewy (dobór naturalny musiał działać przed ich upadkiem) Dobry do dnia buntu Adama i Ewy – po tym wydarzeniu przeklęty – „wzdycha i boleje… poddane znikomości” Rz 8:19-22 Genealogie Biblijne Niewiarygodna – genealogie posiadają liczne luki Wiarygodne – dotyczą dziejów odnowionego świata Musi posiadać luki, aby dzieje ludzkości rozciągnąć do ok. 200 tys. lat Wiarygodne i nie zawierają luk
 11. Koncepcja Biblijne znaczenie Dotyczy doktryny Ewolucyjne wyjaśnienie Skutek Ewolucyjnej perspektywy

  dla danej doktryny Pojawienie się śmierci Kara za grzech Odkupienia (śmierć Jezusa na krzyżu) Naturalny etap funkcjonowania organizmów żywych Neguje Dosłowne: sześć dni stworzenia Narracja historyczna jest wiarygodna Nieomylności tekstu biblijnego Mityczna opowieść Neguje Początkowo dobre stworzenie Bóg jest dobrym Stwórcą Charakteru Boga Nigdy nie było stworzenia bez walki i chorób Podważa Adam i Ewa bezgrzeszni przed upadkiem Człowiek jest w pełni odpowiedzialny za popełniany grzech Odpowiedzialność moralna człowieka Człowiek jest warunkowany genetycznie i środowiskowo – moralna odpowiedzialność jest względna Podważa Upadek człowieka (Adama i Ewy) Człowiek wprowadza grzech na świat Pochodzenia grzechu Skoro mityczni Adam i Ewa pochodzili od niższych form, „legenda” o nich opisuje „sumę ludzkich doświadczeń” Neguje (Boga czyni Autorem grzechu) Małżeństwo Bóg definiuje związek jednego mężczyzny i jednej kobiety Rodziny Popęd fizyczny łączy różnych przedstawicieli gatunku w pary lub stada Podważa (otwiera drogę legalizacji wszelkich zboczeń) Przywództwo w rodzinie Bóg ustala męskie przywództwo w małżeństwie Rodziny Przywództwo męskie, żeńskie lub partnerskie – skutek umowy lub walki Podważa (sprzyja doktrynom feministycznym) Ubranie po Upadku Bóg nakazuje zakrywać narządy płciowe Pochodzenia moralnych standardów Nie ma wyjaśnienia Neguje (Otwiera drogę wyuzdaniu) Nakaz czynienia sobie ziemi poddaną Bóg dał człowiekowi ziemię z jej zasobami, by z nich mądrze korzystał Mandatu kulturowego Człowiek, jako gatunek wywalczył sobie nadrzędną pozycję Podważa (skrajne ruch ekologiczne chcą obalić ekspansję człowieka) Nakaz zaludnienia ziemi Bóg nakazał zaludnić całą ziemię Mandatu kulturowego Człowiek to gatunek, który nadmiernie się rozplenił Podważa (próby narzucenia ograniczenia populacji ludzkiej)
 12. (Rdz 47:9 [PBT]) Jakub odpowiedział faraonowi: "Liczba lat mego pielgrzymowania

  - sto i trzydzieści. Niezbyt długie i smutne były lata mego życia; nie są one tak długie, jak lata pielgrzymowania mych przodków".