Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

アジャイルに学ぶチームワーク仕事術 / Agile Japan 2018 Okinawa

ama-ch
September 08, 2018

アジャイルに学ぶチームワーク仕事術 / Agile Japan 2018 Okinawa

ama-ch

September 08, 2018
Tweet

More Decks by ama-ch

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ΞδϟΠϧʹֶͿ
  νʔϜϫʔΫ࢓ࣄज़
  2018/09/08 Agile Japan 2018 ԭೄαςϥΠτ
  @ama_ch

  View Slide

 2. About me
  • ఱ໺ ༞հ @ama_ch
  • αΠϘ΢ζ
  • kintone։ൃνʔϜ
  • ϑϩϯτΤϯυΤϯδχΞ
  • εΫϥϜϚελʔ
  • िٳ3೔

  View Slide

 3. kintone
  https://kintone.cybozu.com/jp/

  View Slide

 4. kintone։ൃνʔϜʁ


  ϓϩάϥϚ


  QAΤϯδχΞ

  ϓϩμΫτϚωʔδϟ

  View Slide
 5. kintone։ൃνʔϜʁ
  ϓϩάϥϚ


  QAΤϯδχΞ
  ϓϩμΫτϚωʔδϟ
  ҙຯෆ໌ͳཁٻ
  ৗଶԽͨ͠࢒ۀ
  ݮΒͳ͍ෆ۩߹
  3ϲ݄͝ͱͷσεϚ

  View Slide

 6. ʮνʔϜϫʔΫ͋;ΕΔࣾ
  ձΛ૑ΔʯΛඪᒗ͢Δզʑ
  ͕͜ͷ͟·Ͱྑ͍ͷ͔ʁ

  View Slide

 7. ௐ΂Δ

  View Slide

 8. ΞδϟΠϧ

  View Slide

 9. ΞδϟΠϧ։ൃͱ͸
  • Ϗδωε΍؀ڥͷมԽʹରԠ͢ΔͨΊͷ։ൃͷ
  ߟ͑ํ
  • ࡞Δ΋ͷΛࣄલʹ͢΂ͯܭը͢ΔͷͰ͸ͳ͘ɺ
  গͣͭ͠࡞ͬͯ֬ೝˍيಓमਖ਼͢Δ
  • ࢓ࣄͷ΍ΓํΛݻఆͤͣɺৗʹվળΛ͘Γฦ͢
  • ಛఆͷख๏Λࢦ͢ݴ༿Ͱ͸ͳ͍

  View Slide

 10. εΫϥϜ
  • ෳࡶͳϓϩμΫτΛ։ൃɾఏڙɾอक͢Δͨ
  ΊͷϑϨʔϜϫʔΫ
  • ໾ׂɺ੒Ռ෺ɺձٞମΛఆΊ͍ͯΔ
  • ཧղ͸༰қɺशಘ͸ࠔ೉

  View Slide

 11. View Slide

 12. νʔϜ

  View Slide

 13. άϧʔϓͱνʔϜͷҧ͍ʁ

  View Slide

 14. ڞ௨ͷཧ૝

  View Slide

 15. νʔϜϫʔΫ͕ྑ͍ঢ়ଶʁ

  View Slide

 16. ࣗݾ૊৫Խ

  View Slide

 17. νʔϜͷඞཁੑ

  View Slide

 18. ͜Ε͸νʔϜʁ

  View Slide

 19. Պֶత؅ཧ๏ʢςΠϥʔओٛʣ
  • ϑϨσϦοΫɾςΠϥʔ
  • 20ੈلॳ಄ʹఏএ
  • ޻৔ͷ૊ΈཱͯϥΠϯͷޮ཰Խ
  • ՝ۀ؅ཧɺ࡞ۀඪ४Խɺ૊৫ܗଶ
  https://ja.wikipedia.org/wiki/ϑϨσϦοΫɾςΠϥʔ

  View Slide

 20. Xཧ࿦ͱYཧ࿦
  9ཧ࿦ :ཧ࿦
  جຊతʹ࢓ࣄ͕ݏ͍ͰɺͰ͖Δ͜ͱ
  ͳΒͨ͘͠ͳ͍
  ࢓ࣄ͸༡ͼ΍ٳଉͱಉ͡Α͏ʹࣗવ
  ͳ͜ͱ
  ੹೚Λෛ͍ͨ͘ͳ͍ɺ҆શΛ๬Ήɺ
  ࢦࣔΛٻΊΔ
  ద੾ͳ৚݅ԼͰ͸ࣗΒਐΜͰ੹೚Λ
  औΖ͏ͱ͢Δ
  ڧ੍ɾ໋ྩɾॲേ͕ͳ͍ͱ͖ͪΜͱ
  ಇ͔ͳ͍
  ࣗΒఆΊͨ໨ඪͷͨΊʹࣗݾ؅ཧɾ
  ૑ҙ޻෉Λൃش͢Δ

  View Slide

 21. https://digitalcollections.nypl.org/items/7f2fe6b0-48ed-0133-b09b-00505686d14e

  View Slide

 22. View Slide

 23. ༧ଌෆՄೳͳੈք

  View Slide

 24. ϑΟʔυόοΫͱֶश

  View Slide

 25. ϑΟʔυόοΫͱֶश

  View Slide

 26. ߴ͍໰୊ղܾೳྗ

  View Slide

 27. ϚΠϯυηοτ

  View Slide

 28. νʔϜ͸ਐԽ͢Δ
  ϑΥʔϛϯά
  ʢܗ੒ظʣ
  ετʔϛϯά
  ʢࠞཚظʣ
  ϊʔϛϯά
  ʢ౷Ұظʣ
  τϥϯεϑΥʔϛϯά
  ʢػೳظʣ
  άϧʔϓ νʔϜ

  View Slide

 29. ݸਓͷ஌ੑ΋ਐԽ͢Δ
  https://cybozushiki.cybozu.co.jp/articles/m001340.html

  View Slide

 30. ͦͯ͠૊৫ͷਐԽ΁
  https://nol-blog.com/what_is_teal_organization/

  View Slide

 31. ڞ௨ͷେ͖ͳཧ૝Λ࣋ͭ
  • ৗʹʮզʑ͸ͳͥ͜͜ʹ͍Δͷ͔ʯΛ໰͍ଓ͚Α͏
  • େ͖ͳ໨ඪΛୡ੒͢ΔΑ͏ߟ͑Δ͜ͱ͕ਓʑΛ࠷ߴ
  ʹً͔ͤΔ
  • ࣗ཯ɺख़ୡɺ໨తΛൃୡͤ͞Δ(Ϟνϕʔγϣϯ3.0)
  • ސ٬ɺεςʔΫϗϧμʔɺ։ൃऀͳͲɺࣾ಺֎ͷؔ
  ܎ऀશһΛ޾ͤʹ͢Δ

  View Slide

 32. ৺ཧత҆શੑΛ֬อ͢Δ
  • ࣦഊΛඇ೉͠ͳ͍จԽΛ࡞Ζ͏
  • ਓ͸ࣦഊ͢Δ͜ͱ͕ා͍ͷͰ͸ͳ͘ɺࣦഊΛ੹Ί
  ΒΕΔ͜ͱ͕ා͍
  • νʔϜϝϯόʔΛ1ਓͷਓؒͱͯ͠ଚॏ͢Δ
  • ৺ཧత҆શ͸ϋΠύϑΥʔϚϯεεΠονΛONʹ
  ͢Δ

  View Slide

 33. HRTͷݪଇ
  • ݠڏ(Humility)
  • ੈքͷத৺͸܅Ͱ͸ͳ͍ɻ܅͸શ஌શೳͰ͸ͳ͍͠ɺઈରʹਖ਼͍͠Θ
  ͚Ͱ΋ͳ͍ɻৗʹࣗ෼Λվળ͍ͯ͜͠͏ɻ
  • ଚܟ(Respect)
  • Ұॹʹಇ͘ਓͷ͜ͱΛ৺͔Βࢥ͍΍Ζ͏ɻ૬खΛҰਓͷਓؒͱͯ͠ѻ
  ͍ɺͦͷೳྗ΍ޭ੷Λߴ͘ධՁ͠Α͏ɻ
  • ৴པ(Trust)
  • ࣗ෼Ҏ֎ͷਓ͸༗ೳͰ͋Γɺਖ਼͍͜͠ͱΛ͢Δͱ৴͡Α͏ɻͦ͏͢Ε
  ͹࢓ࣄΛ೚ͤΔ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ
  —Team Geek P.15

  View Slide

 34. ߴ଎ʹ࣮ݧˍֶश͢Δ
  • ΍ͬͯΈͯɺ݁ՌΛ֬ೝͯ͠ɺ࣍ͷ΍ΓํΛߟ
  ͑Δͱ͍͏αΠΫϧΛߴ଎ʹճͦ͏
  • ҆શʹࣦഊͰ͖Δ؀ڥΛ࡞Δ
  • ࣦഊʹ͸൜ਓ୳͠Ͱͳ͘ʮզʑ͸͔͜͜ΒԿΛ
  ֶ΂Δ͔ʯͱ͍͏࢟੎Ͱ޲͖߹͏
  • ߹ݴ༿͸ʮ࣮ݧͯ͠ΈΑ͏ʯ

  View Slide

 35. ܧଓతʹՁ஋Λಧ͚Δ
  • ސ٬ʹՁ஋Λૉૣ͘සൟʹಧ͚Α͏
  • ࢓ࣄ͸ސ٬ʹಧ͍ͯॳΊͯՁ஋͕ੜ·ΕΔ
  • ϦʔυλΠϜͷ୹ॖ
  • େ͖ͳ࢓ࣄ͸খ͍͞Ձ஋ʹ෼ׂͯ͠ܧଓతʹಧ͚Δ
  • ඼࣭Λ࡞ΓࠐΉ

  View Slide

 36. http://modernagile.org/

  View Slide

 37. ޮ཰త͔ͭޮՌతͳ࢓ࣄ

  View Slide

 38. Productivity(ੜ࢈ੑ) = Output / Input
  Efficiency(ޮ཰) = Doing things right
  Effectiveness(ޮՌ) = Doing the right things
  ੜ࢈ੑɾޮ཰ɾޮՌ
  https://www.planplusonline.com/productivity-effectiveness-efficiency/

  View Slide

 39. ;͏ɺ࡞ۀ͕ऴΘͬͨͧʂ·ͩ
  14͔࣌ɻ࣍͸ԿΛ͠Α͏ʁ
  1. ࣗ෼Ͱ৽͍͠࢓ࣄΛݟ͚ͭͯ࢝ΊΔ
  2. ্࢘ʹʮԿ͔΍Δ͜ͱ͋Γ·͔͢ʁʯͱฉ͘
  3. ଞͷਓͷ࢓ࣄΛख఻͏
  4. Կ΋͠ͳ͍

  View Slide

 40. View Slide

 41. ͋ͳͨͷ࢓ࣄ͸ϜμͩΒ͚
  1. ࡞Γ͗͢ͷϜμ
  2. ख଴ͪͷϜμ
  3. ӡൖͷϜμ
  4. Ճ޻ͷϜμ
  5. ࡏݿͷϜμ
  6. ಈ࡞ͷϜμ
  7. ෆྑΛ࡞ΔϜμ
  㱺ɹ࢖ΘΕͳ͍΋ͷΛ࡞Δ
  㱺ɹ໰͍߹Θͤͷճ౴ɾ্࢘ͷঝೝ଴ͪ
  㱺ɹଞ෦ॺ΁ͷҾ͖ܧ͗
  㱺ɹࢿྉɾϝʔϧͷମࡋΛ੔͑Δ
  㱺ɹಉ࣌ʹͨ͘͞Μͷ࢓ࣄʹணख͢Δ
  㱺ɹ΍Γ௚͠ɺࢿྉͷऔΓҧ͍
  㱺ɹ࢓ࣄͷࠩ͠໭͠

  View Slide

 42. Ϧιʔεޮ཰ vs ϑϩʔޮ཰
  • ଞͷਓͷ࢓ࣄΛख఻͏ʢϑϩʔޮ཰ʣ
  • ότϯΛ࠷଎Ͱΰʔϧ·ͰӡͿ
  • ৽͍͠࢓ࣄʹணख͢ΔʢϦιʔεޮ཰ʣ
  • ότϯΛ࣋ͨͳ͍૸ऀ͕Ұੜݒ໋૸ͬͯΔ

  View Slide

 43. https://www.slideshare.net/i2key/xpjug

  View Slide

 44. ໾ׂΛݻఆԽ͠ͳ͍
  • ࢓ࣄʹότϯλονκʔϯΛ࡞Δ
  • ໾ׂΛݻఆԽ͢Δͱϝϯόʔಉ࢜ͷαϙʔτ
  ͕ػೳͤͣϑϩʔޮ཰͕௿Լ͢Δ
  • ݻఆԽ͞Εͨ໾ׂ͸ଐਓԽΛট͘

  View Slide

 45. εϧʔϓοτΛߴΊΔ

  View Slide

 46. εϧʔϓοτΛߴΊΔʹ͸ʁ
  • εϧʔϓοτ͸ϘτϧωοΫʹґଘ͢Δ
  • 㱺ਓ਺ɺՔಇ࣌ؒɺػࡐͳͲ
  • ौ଺Λආ͚ΔͨΊʹ͸ंؒڑ཭Λอͭ
  • 㱺ಉ࣌ʹணख͢Δ࢓ࣄΛݮΒ͢
  • Ϧιʔε૿ڧʢಓ࿏ͷ֦ுʣ͸࠷ޙͷखஈ

  View Slide

 47. Mob Programming!!

  View Slide

 48. ͓͢͢Ί3఺ηοτ
  • Χϯόϯ
  • ேձ
  • ;Γ͔͑Γ

  View Slide

 49. View Slide

 50. So do it.

  View Slide