$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

たのしいRubyの構文解析ツアー

 たのしいRubyの構文解析ツアー

鹿児島Ruby会議02

More Decks by Misaki Shioi(塩井美咲/しおい)

Other Decks in Programming

Transcript

 1. ԘҪඒ࡙ !TIJPJNN!DPF@

  .BS
  ࣛࣇౡ3VCZձٞ
  ͨͷ͍͠3VCZͷߏจղੳπΞʔ

  View Slide

 2. ࣗݾ঺հ
  (JU)VC!TIJPJNN
  5XJUUFS!DPF@
  גࣜձࣾΤεɾΤϜɾΤε
  'VLVPLBSCग़਎"TBLVTBSCҭͪ
  ࡀ͔Βࡀ·ͰࣛࣇౡʹॅΜͰ͍·ͨ͠
  ͜ͷ͋ͨΓ
  ࣾձ՝୊ʹऔΓ૊Έ͍ͨ3VCZେ޷͖ΤϯδχΞ͕
  ηΧϯυΩϟϦΞʹΤεɾΤϜɾΤεΛબΜͩཧ༝
  IUUQTUFDICNTNTDPKQFOUSZ

  View Slide

 3. ࣛࣇౡ3VCZձٞͷςʔϚ
  ͱ͍͏͜ͱͰɺ࠷ۙݸਓతʹڵຯ͕޿͕ͬͨ
  3VCZͷ಺ଆͷੈքͷ͓࿩Λ͍ͨ͠ͱࢥ͍·͢
  IUUQTLSVCZDPNLBHPTIJNBSVCZLBJHJBCPVU
  3VCZͰ޿͕Δੈքɺ3VCZͰ͸͡ΊΑ͏

  View Slide

 4. ͱ͸͍͑
  ʮ3VCZͷ಺ଆͷੈքʯͱ͍ͬͯ΋ɺ
  ࣮ࡍʹ͸ͱͯ΋޿େͰ͍ΖΜͳ੾Γޱ͕͋Γ·͢Ͷ

  View Slide

 5. ʮ3VCZͷ಺ଆͷੈքʯ
  ࠓճ͸ͦͷதͰ΋
  ɹ3VCZ .3*
  ͕
  ɹͲΜͳ;͏ʹίʔυΛ࣮ߦ͍ͯ͠Δͷ͔
  ͷҰ෦Ͱ͋Δߏจղੳʹ
  εϙοτϥΠτΛ౰ͯͯΈ͍ͨͱࢥ͍·͢

  View Slide

 6. ʮ3VCZͷ಺ଆͷੈքʯ
  ·ͣ͸3VCZ͕ίʔυΛ࣮ߦ͢Δ·Ͱʹ
  3VCZ .3*
  ͷ಺ଆͰͲΜͳ͜ͱ͕ى͍ͬͯ͜Δͷ͔
  ͦͷશମ૾ΛோΊͯΈ͍ͨͱࢥ͍·͢

  View Slide

 7. 3VCZ͕ίʔυΛ࣮ߦ͢Δ·ͰͷྲྀΕ
  ιʔείʔυ 1 + 2

  View Slide

 8. 3VCZ͕ίʔυΛ࣮ߦ͢Δ·ͰͷྲྀΕ
  ιʔείʔυ 1 + 2
  ࣮ߦ

  View Slide

 9. 3VCZ͕ίʔυΛ࣮ߦ͢Δ·ͰͷྲྀΕ
  ιʔείʔυΛ
  ҙຯతʹղऍ͢Δॲཧ
  ιʔείʔυΛ
  ୯ޠ୯Ґʹ੾Γग़͢ॲཧ
  ߏจղੳ
  ιʔείʔυ
  ࣈ۟ղੳ
  1 + 2

  View Slide

 10. 3VCZ͕ίʔυΛ࣮ߦ͢Δ·ͰͷྲྀΕ
  ιʔείʔυΛ
  ҙຯతʹղऍͨ͠໦ߏ଄ͷσʔλ
  ߏจղੳ
  ιʔείʔυ
  ࣈ۟ղੳ
  1 + 2
  (OPCALL@1:0-1:5

  (LIT@1:0-1:1 1)

  :+

  (LIST@1:4-1:5

  (LIT@1:4-1:5 2) nil)))
  ߏจ໦

  View Slide

 11. 3VCZ͕ίʔυΛ࣮ߦ͢Δ·ͰͷྲྀΕ
  ߏจղੳ
  ίϯύΠϧ
  ιʔείʔυ
  ࣈ۟ղੳ
  1 + 2
  (OPCALL@1:0-1:5

  (LIT@1:0-1:1 1)

  :+

  (LIST@1:4-1:5

  (LIT@1:4-1:5 2) nil)))
  ߏจ໦

  View Slide

 12. 3VCZ͕ίʔυΛ࣮ߦ͢Δ·ͰͷྲྀΕ
  ϓϩάϥϜΛ࣮ࡍʹ࣮ߦ͢Δ໋ྩྻ
  ߏจղੳ
  ίϯύΠϧ
  ιʔείʔυ
  :"37όΠτίʔυ
  ࣈ۟ղੳ
  1 + 2
  == disasm: #@-e:1 (1,0)-(1,5)> (catch: false)

  0000 putobject 1 ( 1)[Li]

  0002 putobject 2

  0004 send , nil

  0007 leave
  (OPCALL@1:0-1:5

  (LIT@1:0-1:1 1)

  :+

  (LIST@1:4-1:5

  (LIT@1:4-1:5 2) nil)))
  ߏจ໦

  View Slide

 13. 3VCZ͕ίʔυΛ࣮ߦ͢Δ·ͰͷྲྀΕ
  ߏจղੳ
  ίϯύΠϧ
  ιʔείʔυ
  :"37όΠτίʔυ
  ࣈ۟ղੳ
  :"37্Ͱ࣮ߦ
  1 + 2
  == disasm: #@-e:1 (1,0)-(1,5)> (catch: false)

  0000 putobject 1 ( 1)[Li]

  0002 putobject 2

  0004 send , nil

  0007 leave
  (OPCALL@1:0-1:5

  (LIT@1:0-1:1 1)

  :+

  (LIST@1:4-1:5

  (LIT@1:4-1:5 2) nil)))
  ߏจ໦

  View Slide

 14. ߏจղੳ
  ίϯύΠϧ
  ιʔείʔυ
  :"37όΠτίʔυ
  ࣈ۟ղੳ
  :"37্Ͱ࣮ߦ
  ࣮ߦ݁Ռ > 3
  1 + 2
  3VCZ͕ίʔυΛ࣮ߦ͢Δ·ͰͷྲྀΕ
  == disasm: #@-e:1 (1,0)-(1,5)> (catch: false)

  0000 putobject 1 ( 1)[Li]

  0002 putobject 2

  0004 send , nil

  0007 leave
  (OPCALL@1:0-1:5

  (LIT@1:0-1:1 1)

  :+

  (LIST@1:4-1:5

  (LIT@1:4-1:5 2) nil)))
  ߏจ໦

  View Slide

 15. ຊൃදͰͷείʔϓ
  3VCZ .3*
  ͷ಺ଆͷੈքͰɺ
  3VCZ͕ιʔείʔυΛಡΈղ͍͍ͯ͘աఔΛ
  3VCZͱҰॹʹମݧͯ͠Έ͍ͨͱࢥ͍·͢
  ͨͷ͍͠3VCZͷߏจղੳπΞʔ
  ߏจղੳ
  ίϯύΠϧ
  ιʔείʔυ
  :"37όΠτίʔυ
  ࣈ۟ղੳ
  :"37্Ͱ࣮ߦ
  ࣮ߦ݁Ռ
  ߏจ໦

  View Slide

 16. .3*ͷߏจղੳ

  View Slide

 17. ύʔαͱεΩϟφ
  ύʔαͱݺ͹ΕΔؔ਺͕
  ߏจղੳΛߦ͏
  εΩϟφͱݺ͹ΕΔؔ਺͕
  ࣈ۟ղੳΛߦ͏
  ߏจղੳ
  ίϯύΠϧ
  ιʔείʔυ
  :"37όΠτίʔυ
  ࣈ۟ղੳ
  :"37্Ͱ࣮ߦ
  ࣮ߦ݁Ռ
  ߏจ໦

  View Slide

 18. .3*ʹ͓͚ΔεΩϟφͷओͳ͸ͨΒ͖
  ιʔείʔυ͔Β୯ޠΛ੾Γग़͠ɺ
  ɹᶃͦͷ୯ޠͷछྨΛࣔ͢ه߸ΛܾΊΔ
  ɹᶄͦͷ୯ޠͷ࣮ମΛද͢஋Λͭ͘Δ
  ɹᶅ୯ޠ͝ͱʹه߸ʹ஋Λඥ͚ͮͯύʔαʹ౉͢
  ͱ͍͏ॲཧΛߦ͏

  View Slide

 19. ;ͨͨͼ͋Δͱ͜Ζʹ͜Μͳιʔείʔυ͕
  1 + 2
  .3*ʹ͓͚ΔεΩϟφͷओͳ͸ͨΒ͖

  View Slide

 20. ᶃ୯ޠ͝ͱʹछྨΛࣔ͢ه߸ΛܾΊΔ
  U*/5&(&3 b` U*/5&(&3
  1 + 2
  .3*ʹ͓͚ΔεΩϟφͷओͳ͸ͨΒ͖
  ੔਺஋
  Ճࢉه߸
  ੔਺஋

  ه߸
  ҙຯ

  View Slide

 21. ᶄͦͷ୯ޠͷ࣮ମΛද͢஋Λͭ͘Δ
  ͜ͷ஋͸ޙͰߏจ໦Λ࡞ΔͨΊͷࡐྉʹͳΔ
  /0%&@-*5
  1 + 2
  /0%&@-*5
  .3*ʹ͓͚ΔεΩϟφͷओͳ͸ͨΒ͖
  ਺஋Λද͢஋
  ਺஋Λද͢஋

  Ճࢉه߸

  b`

  View Slide

 22. ᶅ୯ޠ͝ͱʹه߸ʹ஋Λඥ͚ͮͯύʔαʹ౉͢
  1 + 2
  .3*ʹ͓͚ΔεΩϟφͷओͳ͸ͨΒ͖
  ه߸
  /0%&@-*5 /0%&@-*5
  ஋ Ճࢉه߸

  b`
  U*/5&(&3 U*/5&(&3

  View Slide

 23. .3*ʹ͓͚Δύʔαͷओͳ͸ͨΒ͖
  εΩϟφ͔Βه߸Λड͚औͬͯ
  ɹᶃه߸Λࣗ෼ࣗ਎ͷελοΫʹͨΊΔ
  ɹᶄελοΫ಺ͷه߸ͷฒͼ͕ߏจنଇʹҰக͢Δͱɺ
  ɹɹΑΓந৅౓ͷߴ͍ه߸΁ม׵͢Δ
  ɹᶅม׵ʹϑοΫͯ͠ߏจ໦Λ૊ΈཱͯΔ
  ͱ͍͏ॲཧΛߦ͏

  View Slide

 24. ͪΐͬͱෳࡶͳͷͰɺ
  ·ͣ͸ύʔαͷجຊతͳ࢓૊Έ͔Β
  ֬ೝͯ͠Έ͍ͨͱࢥ͍·͢
  ˞.3*͕ར༻͍ͯ͠Δ#JTPOʹΑΔύʔαͷ৔߹

  View Slide

 25. ύʔα͸ࣗ෼ࣗ਎ͷதʹه߸ΛͨΊ͓ͯͨ͘Ίͷ
  ελοΫΛ͍࣋ͬͯΔ
  εΩϟφ͔Βड͚औͬͨه߸͸
  λΠϛϯάΛਤͬͯελοΫʹૹΒΕΔ
  ͜ΕΛʮه߸Λγϑτ͢Δʯͱ͍͏

  ύʔαͷ͘͠ΈελοΫ
  U*/5&(&3
  b`
  U*/5&(&3

  View Slide

 26. ύʔα͸ࣗ෼ࣗ਎ͷதʹͨ͘͞ΜͷߏจنଇΛ͍࣋ͬͯΔ
  ߏจنଇʹ͸ͲΜͳ಺༰͕ఆٛ͞Ε͍ͯΔ͔ͱ͍͏ͱʜ
  ύʔαͷ͘͠Έߏจنଇ
  ߏจنଇྫ


  View Slide

 27. ᶃͲΜͳه߸͕ͲΜͳॱ൪ͰฒͿ΂͖͔
  ύʔαͷελοΫʹγϑτ͞ΕΔ֤ه߸͸
  ͍ͣΕ͔ͷنଇʹఆٛ͞ΕͨॱʹฒͿඞཁ͕͋Δ
  ύʔαͷ͘͠Έߏจنଇ
  ߏจنଇྫᶃU*/5&(&3 b` U*/5&(&3ͷॱͰฒͿ

  U*/5&(&3 b` U*/5&(&3

  View Slide

 28. ᶄฒΜͩه߸ྻΛͲΜͳه߸ʹม׵͢Δ͔
  ελοΫ಺ͷه߸͕ಛఆͷنଇͷॱ൪௨Γʹἧ͏ͱɺ
  ͦͷه߸ྻ͸ΑΓந৅౓ͷߴ͍ผͷه߸΁ม׵͞ΕΔ
  ͜ΕΛʮؐݩʯͱݺͿ

  ύʔαͷ͘͠Έߏจنଇ ؐݩ

  ม׵ઌ ม׵ݩ
  ߏจنଇྫᶄॱ൪௨Γʹه߸͕ฒΜͩΒFYQS΁ؐݩ͢Δ
  U*/5&(&3 b` U*/5&(&3
  FYQS

  View Slide

 29. ᶅ௥ՃͰͲΜͳॲཧΛߦ͏͔ Φϓγϣϯ

  ؐݩʹϑοΫͯ͠௥ՃͰ೚ҙͷॲཧΛߦ͏͜ͱ͕Ͱ͖Δ
  ͜ͷॲཧͷ͜ͱΛʮΞΫγϣϯʯͱݺͿ

  .3*Ͱ͸ΞΫγϣϯΛར༻ͯ͠ߏจ໦Λ૊Έཱ͍ͯͯΔ
  /0%&@-*5
  ਺஋

  /0%&@-*5
  ਺஋

  b`
  Ճࢉه߸

  ύʔαͷ͘͠Έߏจنଇ ΞΫγϣϯ


  ߏจنଇྫᶅ ௥Ճͷॲཧ
  ؐݩʹϑοΫͯ͠ߏจ໦Λ૊ΈཱͯΔ
  ߏจ໦
  ه߸ͷ஋

  View Slide

 30. ͜͜·Ͱͷ࿩Λ౿·͑ͯɺ.3*ͷύʔα͕
  εΩϟφɺελοΫɺߏจنଇΛۦ࢖ͯ͠
  ߏจ໦Λ࡞Γ্͛Δ·Ͱͷ
  جຊతͳಈ͖Λ௥͍͔͚ͯΈ·͠ΐ͏

  View Slide

 31. ύʔα͸εΩϟφ͔ΒૹΒΕ͖ͯͨه߸Λ
  ελοΫ΁γϑτ͢Δ
  .3*ʹ͓͚Δύʔαͷओͳ͸ͨΒ͖
  ύʔαͷελοΫ U*/5&(&3
  b`
  U*/5&(&3

  View Slide

 32. ελοΫ಺ʹͨ·ͬͨه߸ྻ͕
  ͍ͣΕ͔ͷߏจنଇʹҰக͢Δͱʜ
  .3*ʹ͓͚Δύʔαͷओͳ͸ͨΒ͖
  ύʔαͷελοΫ U*/5&(&3
  b`
  U*/5&(&3
  U*/5&(&3 b` U*/5&(&3
  FYQS
  ߏจنଇ ྫ

  View Slide

 33. ελοΫ಺ͷه߸ྻ͸
  ͦͷنଇʹΑͬͯఆΊΒΕͨผͷه߸ʹؐݩ͞ΕΔ
  .3*ʹ͓͚Δύʔαͷओͳ͸ͨΒ͖
  ύʔαͷελοΫ FYQS
  U*/5&(&3 b` U*/5&(&3
  FYQS
  ߏจنଇ ྫ

  View Slide

 34. ؐݩલɺελοΫ಺ͷ֤ه߸ʹ͸
  ͦΕͧΕͷ࣮ମΛද͢஋͕ඥ͍͍ͮͯΔ
  .3*ʹ͓͚Δύʔαͷओͳ͸ͨΒ͖

  ύʔαͷελοΫ
  /0%&@-*5
  /0%&@-*5 Ճࢉه߸
  U*/5&(&3 b` U*/5&(&3

  View Slide

 35. ύʔα͸ؐݩʹϑοΫͯ͠ɺΞΫγϣϯ಺Ͱ
  ͜ΕΒͷ஋Λࡐྉʹߏจ໦Λ૊ΈཱͯΔ
  /0%&@-*5
  ਺஋

  .3*ʹ͓͚Δύʔαͷओͳ͸ͨΒ͖
  /0%&@-*5
  ਺஋

  b`
  Ճࢉه߸

  /0%&@01$"--

  ߏจ໦ͷࡐྉ
  ૊ΈཱͯΒΕͨߏจ໦
  /0%&@-*5
  ਺஋

  /0%&@-*5
  ਺஋

  View Slide

 36. ૊ΈཱͯΒΕͨߏจ໦͸ؐݩޙͷه߸ʹඥ͚ͮΒΕΔ
  .3*ʹ͓͚Δύʔαͷओͳ͸ͨΒ͖
  /0%&@01$"--

  /0%&@-*5
  ਺஋

  /0%&@-*5
  ਺஋

  ߏจ໦
  ύʔαͷελοΫ
  FYQS

  View Slide

 37. ࠷ऴతʹ͸͢΂ͯͷιʔείʔυΛಡΈऴ͑ͯɺ
  ελοΫ಺ͷه߸ྻ͕ه߸QSPHSBN΁ؐݩ͞Εͨ࣌఺Ͱ
  ߏจղੳ͕ऴྃ͢Δ
  .3*ʹ͓͚Δύʔαͷओͳ͸ͨΒ͖
  ύʔαͷελοΫ
  QSPHSBN

  View Slide

 38. ه߸QSPHSBN͕ؐݩ͞Εͨ࣌఺Ͱߏจ໦ͷ૊Έཱͯ΋
  ׬ྃ͠ɺ͜ͷߏจ໦͸ͦͷޙ:"37όΠτίʔυ΁
  ίϯύΠϧ͞ΕΔ
  .3*ʹ͓͚Δύʔαͷओͳ͸ͨΒ͖
  /0%&@01$"--

  /0%&@-*5
  ਺஋

  /0%&@-*5
  ਺஋

  ߏจ໦
  QSPHSBN
  ύʔαͷελοΫ

  View Slide

 39. ͨͷ͍͠3VCZͷߏจղੳπΞʔ

  View Slide

 40. ·ͣ͸ߏจղੳͷ༷ࢠΛಡΉʹ͋ͨͬͯ
  ศརͳπʔϧΛ͝঺հ͠·͢

  View Slide

 41. ߏจղੳศརπʔϧ
  Φϓγϣϯ
  3VCZͷιʔείʔυΛ࣮ߦ͢Δͱ͖ɺ
  ɹίϚϯυʹɹɹΦϓγϣϯΛ͚ͭΔ͜ͱͰ
  ߏจղੳͷաఔͷϩάΛඪ४ग़ྗ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δ
  ruby -y
  $ ruby -ye ‘1 + 2’


  -y

  View Slide

 42. .3*ͷ࣮ࡍͷߏจنଇ͸.3*ͷιʔείʔυʹؚ·ΕΔ
  QBSTFZʹఆٛ͞Ε͍ͯΔ
  /**********************************************************************

  parse.y -

  $Author$

  created at: Fri May 28 18:02:42 JST 1993

  Copyright (C) 1993-2007 Yukihiro Matsumoto

  **********************************************************************/

  // …

  %%

  // …

  %%

  // …
  IUUQTHJUIVCDPNSVCZSVCZCMPCW@@QBSTFZ

  Ͱғ·Ε͍ͯΔ෦෼ʹߏจنଇ͕ఆٛ͞Ε͍ͯΔ
  ߏจղੳศརπʔϧ
  QBSTFZϑΝΠϧ

  View Slide

 43. ߏจղੳศརπʔϧ
  QBSTFZϑΝΠϧ
  method_call : primary_value call_op operation2 opt_paren_args

  {

  $$ = new_qcall(p, $2, $1, $3, $4, &@3, &@$);

  nd_set_line($$, @3.end_pos.lineno);

  }
  ߏจنଇͷಡΈํɹྫQBSTFZ- ؆ུԽ͍ͯ͠·͢

  View Slide

 44. ߏจղੳศརπʔϧ
  QBSTFZϑΝΠϧ
  method_call : primary_value call_op operation2 opt_paren_args

  {

  $$ = new_qcall(p, $2, $1, $3, $4, &@3, &@$);

  nd_set_line($$, @3.end_pos.lineno);

  }
  ؐݩޙͷه߸ ؐݩલͷه߸ྻ
  ΞΫγϣϯ Φϓγϣφϧ

  ߏจنଇͷಡΈํɹྫQBSTFZ- ؆ུԽ͍ͯ͠·͢

  View Slide

 45. method_call : primary_value call_op operation2 opt_paren_args

  {

  $$ = new_qcall(p, $2, $1, $3, $4, &@3, &@$);

  nd_set_line($$, @3.end_pos.lineno);

  }
  ߏจղੳศརπʔϧ
  QBSTFZϑΝΠϧ
  ҙຯ
  ᶃQSJNBSZ@WBMVF DBMM@PQ PQFSBUJPO PQU@QBSFO@BSHT͕ฒΜͩΒ
  ɹNFUIPE@DBMM΁ؐݩ͢Δ
  ᶄؐݩʹϑοΫͯ͠OFX@RDBMMؔ਺ͱOE@TFU@MJOFؔ਺Λݺͼग़͢
  ؐݩޙͷه߸ ؐݩલͷه߸ྻ
  ΞΫγϣϯ Φϓγϣφϧ

  ߏจنଇͷಡΈํɹྫQBSTFZ- ؆ུԽ͍ͯ͠·͢

  View Slide

 46. ͦΕͰ͸࣮ࡍʹ.3*͕ߏจղੳΛ͢Δ
  ଍औΓΛ௥͍͔͚ͯΈ·͠ΐ͏
  ࣮ߦ؀ڥ
  ɹ04NBD04.POUFSFZ
  ɹ$16"QQMF.
  ɹ3VCZ

  View Slide

 47. ͨͷ͍͠3VCZͷߏจղੳπΞʔ
  $ ruby -ye ‘1 + 2’

  ࠓճղੳ͢Δίʔυ͸

  ߏจղੳΛ։࢝͢Δ
  $ ruby -y ίϚϯυΛ࢖༻ͯ͠

  View Slide

 48. ͨͷ͍͠3VCZͷߏจղੳπΞʔ
  $ ruby -ye ‘1 + 2’

  add_delayed_token:7062 (0: 0|0|0)

  Starting parse
  ߏจղੳΛ։࢝

  View Slide

 49. ͨͷ͍͠3VCZͷߏจղੳπΞʔ
  $ ruby -ye ‘1 + 2’

  add_delayed_token:7062 (0: 0|0|0)

  Starting parse

  Entering state 0

  Stack now 0

  Reducing stack by rule 1 (line 1580):

  lex_state: NONE -> BEG at line 1581

  vtable_alloc:13130: 0x00006000034e9b40

  vtable_alloc:13131: 0x00006000034e9b60

  cmdarg_stack(push): 0 at line 13144

  cond_stack(push): 0 at line 13145

  -> $$ = nterm $@1 (1.0-1.0: )
  QBSTFZͷߦ໨ʹఆٛ͞Ε͍ͯΔ
  ߏจنଇʹैͬͯؐݩΛ։࢝

  View Slide

 50. ͨͷ͍͠3VCZͷߏจղੳπΞʔ
  $ ruby -ye ‘1 + 2’

  add_delayed_token:7062 (0: 0|0|0)

  Starting parse

  Entering state 0

  Stack now 0

  Reducing stack by rule 1 (line 1580):

  lex_state: NONE -> BEG at line 1581

  vtable_alloc:13130: 0x00006000034e9b40

  vtable_alloc:13131: 0x00006000034e9b60

  cmdarg_stack(push): 0 at line 13144

  cond_stack(push): 0 at line 13145

  -> $$ = nterm $@1 (1.0-1.0: )
  ߏจنଇ͸ࠓ͔Βߏจղੳ͢Δ४උΛ
  ߦ͏ͨΊͷಛघͳنଇͳͷͰ
  ࠓճ͸ৄࡉΛׂѪ͠·͢

  View Slide

 51. ͨͷ͍͠3VCZͷߏจղੳπΞʔ
  $ ruby -ye ‘1 + 2’  Entering state 2

  Stack now 0 2

  Reading a token

  ͦͷ͙͢ޙɺύʔα͸εΩϟφΛ࢖ͬͯ
  ιʔείʔυ͔Βه߸ΛಡΈࠐΉ
  ه߸ΛಡΈࠐΉ

  View Slide

 52. ͨͷ͍͠3VCZͷߏจղੳπΞʔ
  $ ruby -ye ‘1 + 2’  Entering state 2

  Stack now 0 2

  Reading a token

  lex_state: BEG -> END at line 9005

  lex_state: END -> END at line 8282

  parser_dispatch_scan_event:10499 (1: 0|1|5)

  Next token is token "integer literal" (1.0-1.1: 1)

  Shifting token "integer literal" (1.0-1.1: 1)
  ࣍ͷه߸͸JOUFHFSMJUFSBMzͩͬͨ
  ͷͷ෦෼

  JOUFHFSMJUFSBMz U*/5&(&3
  Λγϑτ
  ˞lJOUFHFSMJUFSBMz͸
  ɹߏจنଇ্U*/5&(&3ͱදݱ͞ΕΔ
  U*/5&(&3
  ύʔαͷελοΫ

  View Slide

 53. ͨͷ͍͠3VCZͷߏจղੳπΞʔ
  $ ruby -ye ‘1 + 2’  Entering state 41

  Stack now 0 2 41

  Reducing stack by rule 645 (line 5383):

  $1 = token "integer literal" (1.0-1.1: 1)

  -> $$ = nterm simple_numeric (1.0-1.1: NODE_LIT)

  ߏจنଇʹैͬͯؐݩΛ։࢝
  U*/5&(&3ΛTJNQMF@OVNFSJDʹؐݩ
  // parse.y: L5383

  simple_numeric : tINTEGER
  ύʔαͷελοΫ
  TJNQMF@OVNFSJD

  View Slide

 54. ͨͷ͍͠3VCZͷߏจղੳπΞʔ
  $ ruby -ye ‘1 + 2’  Entering state 120

  Stack now 0 2 120

  Reducing stack by rule 643 (line 5372):

  $1 = nterm simple_numeric (1.0-1.1: NODE_LIT)

  -> $$ = nterm numeric (1.0-1.1: NODE_LIT)

  ߏจنଇʹैͬͯؐݩΛ։࢝
  TJNQMF@OVNFSJDΛOVNFSJDʹؐݩ
  // parse.y: L5372

  numeric : simple_numeric
  ύʔαͷελοΫ
  OVNFSJD

  View Slide

 55. ͨͷ͍͠3VCZͷߏจղੳπΞʔ
  $ ruby -ye ‘1 + 2’  Entering state 119

  Stack now 0 2 119

  Reducing stack by rule 595 (line 4998):

  $1 = nterm numeric (1.0-1.1: NODE_LIT)

  -> $$ = nterm literal (1.0-1.1: NODE_LIT)

  // parse.y: L4998

  literal : numeric
  ߏจنଇʹैͬͯؐݩΛ։࢝
  OVNFSJDΛMJUFSBMʹؐݩ
  ύʔαͷελοΫ
  MJUFSBM

  View Slide

 56. ͨͷ͍͠3VCZͷߏจղੳπΞʔ
  $ ruby -ye ‘1 + 2’  Entering state 106

  Stack now 0 2 106

  Reducing stack by rule 310 (line 3220):

  $1 = nterm literal (1.0-1.1: NODE_LIT)

  -> $$ = nterm primary (1.0-1.1: NODE_LIT)

  // parse.y: L3220

  primary : literal
  ߏจنଇʹैͬͯؐݩΛ։࢝
  MJUFSBMΛQSJNBSZʹؐݩ
  ύʔαͷελοΫ
  QSJNBSZ

  View Slide

 57. ͨͷ͍͠3VCZͷߏจղੳπΞʔ
  $ ruby -ye ‘1 + 2’  Entering state 106

  Stack now 0 2 106

  Reducing stack by rule 310 (line 3220):

  $1 = nterm literal (1.0-1.1: NODE_LIT)

  -> $$ = nterm primary (1.0-1.1: NODE_LIT)

  ɾ͜͜·ͰͰͷΛ
  ɹه߸QSJNBSZͱͯ͠ղੳͰ͖ͨ
  ɾه߸QSJNBSZ͸ɺ͜ͷޙ
  ɹͲΜͳه߸ͱ૊Έ߹ΘͤΔ͔ʹΑͬͯ
  ɹద༻͢Δߏจنଇͱؐݩઌͷه߸͕
  ɹมΘΔ
  ɾύʔα͸ɺ͜ͷޙͷ
  ɹιʔείʔυʹ͕ଓ͘͜ͱΛ
  ɹࠓͷ࣌఺Ͱ͸·ͩ஌Βͳ͍
  ύʔαͷελοΫ
  QSJNBSZ
  ߏจղੳͷݱࡏ஍఺

  View Slide

 58. ͨͷ͍͠3VCZͷߏจղੳπΞʔ
  $ ruby -ye ‘1 + 2’  Entering state 90

  Stack now 0 2 90

  Reading a token
  ࣍ͷه߸ΛಡΈࠐΉ
  ࣍ͷه߸Λ֬ೝ͢ΔͨΊɺ
  ύʔα͸εΩϟφΛ࢖ͬͯ
  ιʔείʔυ͔Βه߸ΛಡΈࠐΉ

  View Slide

 59. ͨͷ͍͠3VCZͷߏจղੳπΞʔ
  $ ruby -ye ‘1 + 2’  Entering state 90

  Stack now 0 2 90

  Reading a token

  parser_dispatch_scan_event:9833 (1: 1|1|4)

  lex_state: END -> BEG at line 10181

  parser_dispatch_scan_event:10499 (1: 2|1|3)

  Next token is token '+' (1.2-1.3: )
  ࣍ͷه߸͸b`ͩͬͨ
  ύʔαͷελοΫ
  QSJNBSZ
  ύʔα͸࣍ͷه߸͕b`Ͱ͋Δͱ͖
  ه߸QSJNBSZʹରͯ͠
  ͲΜͳߏจنଇΛద༻͢Δ΂͖͔൑அ͢Δ

  View Slide

 60. ͨͷ͍͠3VCZͷߏจղੳπΞʔ
  $ ruby -ye ‘1 + 2’  Reading a token

  parser_dispatch_scan_event:9833 (1: 1|1|4)

  lex_state: END -> BEG at line 10181

  parser_dispatch_scan_event:10499 (1: 2|1|3)

  Next token is token '+' (1.2-1.3: )

  Reducing stack by rule 263 (line 2906):

  $1 = nterm primary (1.0-1.1: NODE_LIT)

  -> $$ = nterm arg (1.0-1.1: NODE_LIT)

  QSJNBSZΛBSHʹؐݩ
  // parse.y: 2906

  arg : primary
  ߏจنଇʹैͬͯؐݩΛ։࢝
  ύʔαͷελοΫ
  BSH
  ˞؆ུԽ͍ͯ͠·͢

  View Slide

 61. ͨͷ͍͠3VCZͷߏจղੳπΞʔ
  $ ruby -ye ‘1 + 2’  Entering state 88

  Stack now 0 2 88

  Next token is token '+' (1.2-1.3: )

  Shifting token '+' (1.2-1.3: ) b`Λγϑτ
  ύʔαͷελοΫ
  BSH b`
  ղੳΛଓ͚ΔͨΊʹύʔα͸
  ઌ΄Ͳ֬ೝͨ࣍͠ͷه߸b`Λ
  ελοΫʹγϑτ͢Δ

  View Slide

 62. ͨͷ͍͠3VCZͷߏจղੳπΞʔ
  $ ruby -ye ‘1 + 2’  Entering state 88

  Stack now 0 2 88

  Next token is token '+' (1.2-1.3: )

  Shifting token '+' (1.2-1.3: )
  ɾ͜ͷ࣌఺ͰελοΫ಺ʹ͋Δ
  ɹ<BSHb`>ͱ͍͏ه߸ͷฒͼͰ
  ɹؐݩͰ͖Δߏจنଇ͸ଘࡏ͠ͳ͍
  ύʔαͷελοΫ
  BSH b`
  ߏจղੳͷݱࡏ஍఺

  View Slide

 63. ͨͷ͍͠3VCZͷߏจղੳπΞʔ
  $ ruby -ye ‘1 + 2’  Entering state 367

  Stack now 0 2 88 367

  Reading a token
  ࣍ͷه߸ΛಡΈࠐΉ
  ࣍ʹؐݩͰ͖ΔنଇΛݟ͚ͭΔͨΊɺ
  ύʔα͸εΩϟφΛ࢖ͬͯ
  ࣍ͷه߸ΛಡΈࠐΉ

  View Slide

 64. ͨͷ͍͠3VCZͷߏจղੳπΞʔ
  $ ruby -ye ‘1 + 2’  Entering state 367

  Stack now 0 2 88 367

  Reading a token

  parser_dispatch_scan_event:9833 (1: 3|1|2)

  lex_state: BEG -> END at line 9005

  lex_state: END -> END at line 8282

  parser_dispatch_scan_event:10499 (1: 4|1|1)

  Next token is token "integer literal" (1.4-1.5: 2)

  Shifting token "integer literal" (1.4-1.5: 2)

  ࣍ͷه߸͸lJOUFHFSMJUFSBMzͩͬͨ
  ͷͷ෦෼

  lJOUFHFSMJUFSBMz U*/5&(&3
  Λγϑτ
  ύʔαͷελοΫ
  BSH b` U*/5&(&3

  View Slide

 65. ͨͷ͍͠3VCZͷߏจղੳπΞʔ
  $ ruby -ye ‘1 + 2’  Entering state 41

  Stack now 0 2 88 367 41

  Reducing stack by rule 645 (line 5383):

  $1 = token "integer literal" (1.4-1.5: 2)

  -> $$ = nterm simple_numeric (1.4-1.5: NODE_LIT)

  ߏจنଇʹैͬͯؐݩΛ։࢝
  U*/5&(&3ΛTJNQMF@OVNFSJDʹؐݩ
  // parse.y: L5383

  simple_numeric : tINTEGER
  ύʔαͷελοΫ
  BSH b` TJNQMF@OVNFSJD

  View Slide

 66. ͨͷ͍͠3VCZͷߏจղੳπΞʔ
  $ ruby -ye ‘1 + 2’  Entering state 120

  Stack now 0 2 88 367 120

  Reducing stack by rule 643 (line 5372):

  $1 = nterm simple_numeric (1.4-1.5: NODE_LIT)

  -> $$ = nterm numeric (1.4-1.5: NODE_LIT)

  ߏจنଇʹैͬͯؐݩΛ։࢝
  TJNQMF@OVNFSJDΛOVNFSJDʹؐݩ
  // parse.y: L5372

  numeric : simple_numeric
  ύʔαͷελοΫ
  BSH b` OVNFSJD

  View Slide

 67. ͨͷ͍͠3VCZͷߏจղੳπΞʔ
  $ ruby -ye ‘1 + 2’  Entering state 119

  Stack now 0 2 88 367 119

  Reducing stack by rule 595 (line 4998):

  $1 = nterm numeric (1.4-1.5: NODE_LIT)

  -> $$ = nterm literal (1.4-1.5: NODE_LIT)

  // parse.y: L4998

  literal : numeric
  ߏจنଇʹैͬͯؐݩΛ։࢝
  OVNFSJDΛMJUFSBMʹؐݩ
  ύʔαͷελοΫ
  BSH b` MJUFSBM

  View Slide

 68. ͨͷ͍͠3VCZͷߏจղੳπΞʔ
  $ ruby -ye ‘1 + 2’  Entering state 106

  Stack now 0 2 88 367 106

  Reducing stack by rule 310 (line 3220):

  $1 = nterm literal (1.4-1.5: NODE_LIT)

  -> $$ = nterm primary (1.4-1.5: NODE_LIT)

  // parse.y: L3220

  primary : literal
  ߏจنଇʹैͬͯؐݩΛ։࢝
  MJUFSBMΛQSJNBSZʹؐݩ
  ύʔαͷελοΫ
  BSH b` QSJNBSZ

  View Slide

 69. ͨͷ͍͠3VCZͷߏจղੳπΞʔ
  $ ruby -ye ‘1 + 2’  Entering state 106

  Stack now 0 2 88 367 106

  Reducing stack by rule 310 (line 3220):

  $1 = nterm literal (1.4-1.5: NODE_LIT)

  -> $$ = nterm primary (1.4-1.5: NODE_LIT)

  ɾ ઌ΄Ͳͱಉ͘͡

  ɾه߸QSJNBSZ͸ɺ͜ͷޙ
  ɹͲΜͳه߸ͱ૊Έ߹ΘͤΔ͔ʹΑͬͯ
  ɹద༻͢Δߏจنଇͱؐݩઌͷه߸͕
  ɹมΘΔ
  ɾύʔα͸ɺ͜ͷޙ
  ɹιʔείʔυ͕ऴྃ͢Δ͜ͱΛ
  ɹࠓͷ࣌఺Ͱ͸·ͩ஌Βͳ͍
  ύʔαͷελοΫ
  BSH b` QSJNBSZ
  ߏจղੳͷݱࡏ஍఺

  View Slide

 70. ͨͷ͍͠3VCZͷߏจղੳπΞʔ
  $ ruby -ye ‘1 + 2’  Entering state 90

  Stack now 0 2 88 367 90

  Reading a token ࣍ͷه߸ΛಡΈࠐΉ
  ͦΕΛ֬ೝ͢ΔͨΊɺύʔα͸
  εΩϟφΛ࢖ͬͯ࣍ͷه߸ΛಡΈࠐΉ

  View Slide

 71. ͨͷ͍͠3VCZͷߏจղੳπΞʔ
  $ ruby -ye ‘1 + 2’  Entering state 90

  Stack now 0 2 88 367 90

  Reading a token

  lex_state: END -> BEG at line 9900

  parser_dispatch_scan_event:10499 (1: 5|1|0)

  Next token is token '\n' (1.5-1.6: )
  ࣍ͷه߸͸baO վߦίʔυ
  ͩͬͨ
  ύʔαͷελοΫ
  BSH b` QSJNBSZ
  ύʔα͸࣍ͷه߸͕baO`Ͱ͋Δͱ͖
  ه߸QSJNBSZʹରͯ͠ͲΜͳߏจنଇΛ
  ద༻͢Δ΂͖͔൑அ͢Δ

  View Slide

 72. ͨͷ͍͠3VCZͷߏจղੳπΞʔ
  $ ruby -ye ‘1 + 2’  Entering state 90

  Stack now 0 2 88 367 90

  Reading a token

  lex_state: END -> BEG at line 9900

  parser_dispatch_scan_event:10499 (1: 5|1|0)

  Next token is token '\n' (1.5-1.6: )

  Reducing stack by rule 263 (line 2906):

  $1 = nterm primary (1.4-1.5: NODE_LIT)

  -> $$ = nterm arg (1.4-1.5: NODE_LIT)

  QSJNBSZΛBSHʹؐݩ
  // parse.y: 2906

  arg : primary
  ߏจنଇʹैͬͯؐݩΛ։࢝
  ύʔαͷελοΫ
  BSH b` BSH
  ελοΫʹ
  BSH b` BSH͕ฒΜͩ
  ˞؆ུԽ͍ͯ͠·͢

  View Slide

 73. ͨͷ͍͠3VCZͷߏจղੳπΞʔ
  $ ruby -ye ‘1 + 2’  Entering state 602

  Stack now 0 2 88 367 602

  Next token is token '\n' (1.5-1.6: )

  Reducing stack by rule 231 (line 2745):

  $1 = nterm arg (1.0-1.1: NODE_LIT)

  $2 = token '+' (1.2-1.3: )

  $3 = nterm arg (1.4-1.5: NODE_LIT)

  -> $$ = nterm arg (1.0-1.5: NODE_OPCALL)

  // parse.y: L2745

  arg : arg ‘+’ arg
  BSHb`BSHΛBSHʹؐݩ
  ߏจنଇʹैͬͯؐݩΛ։࢝
  ύʔαͷελοΫ
  BSH
  ˞؆ུԽ͍ͯ͠·͢

  View Slide

 74. ͨͷ͍͠3VCZͷߏจղੳπΞʔ
  $ ruby -ye ‘1 + 2’  Entering state 602

  Stack now 0 2 88 367 602

  Next token is token '\n' (1.5-1.6: )

  Reducing stack by rule 231 (line 2745):

  $1 = nterm arg (1.0-1.1: NODE_LIT)

  $2 = token '+' (1.2-1.3: )

  $3 = nterm arg (1.4-1.5: NODE_LIT)

  -> $$ = nterm arg (1.0-1.5: NODE_OPCALL)

  // parse.y: L2745
  BSHBSHb`BSH
  \

  DBMM@CJO@PQ Q b ! !

  ^
  ˞؆ུԽ͍ͯ͠·͢

  ͜ͷߏจنଇʹ͸
  ߏจ໦Λ૊ΈཱͯΔͨΊͷ
  ΞΫγϣϯ͕ఆٛ͞Ε͍ͯΔ

  View Slide

 75. ͨͷ͍͠3VCZͷߏจղੳπΞʔ
  $ ruby -ye ‘1 + 2’  Entering state 602

  Stack now 0 2 88 367 602

  Next token is token '\n' (1.5-1.6: )

  Reducing stack by rule 231 (line 2745):

  $1 = nterm arg (1.0-1.1: NODE_LIT)

  $2 = token '+' (1.2-1.3: )

  $3 = nterm arg (1.4-1.5: NODE_LIT)

  -> $$ = nterm arg (1.0-1.5: NODE_OPCALL)

  ˞؆ུԽ͍ͯ͠·͢

  ߏจ໦Λ૊ΈཱͯΔؔ਺͕
  ݺͼग़͞Ε͍ͯΔ
  // parse.y: L2745
  BSHBSHb`BSH
  \

  DBMM@CJO@PQ Q b ! !

  ^

  View Slide

 76. ͨͷ͍͠3VCZͷߏจղੳπΞʔ
  $ ruby -ye ‘1 + 2’  Entering state 602

  Stack now 0 2 88 367 602

  Next token is token '\n' (1.5-1.6: )

  Reducing stack by rule 231 (line 2745):

  $1 = nterm arg (1.0-1.1: NODE_LIT)

  $2 = token '+' (1.2-1.3: )

  $3 = nterm arg (1.4-1.5: NODE_LIT)

  -> $$ = nterm arg (1.0-1.5: NODE_OPCALL)

  BSHBSHb`BSH
  \

  DBMM@CJO@PQ Q b ! !

  ^
  ˞؆ུԽ͍ͯ͠·͢

  Ҿ਺ʹه߸ͷ஋Λ౉͍ͯ͠Δ
  ʜࠨͷBSHͷ஋ ਺஋

  b`ʜՃࢉه߸
  ʜӈͷBSHͷ஋ ਺஋

  // parse.y: L2745

  View Slide

 77. ͨͷ͍͠3VCZͷߏจղੳπΞʔ
  $ ruby -ye ‘1 + 2’  Entering state 602

  Stack now 0 2 88 367 602

  Next token is token '\n' (1.5-1.6: )

  Reducing stack by rule 231 (line 2745):

  $1 = nterm arg (1.0-1.1: NODE_LIT)

  $2 = token '+' (1.2-1.3: )

  $3 = nterm arg (1.4-1.5: NODE_LIT)

  -> $$ = nterm arg (1.0-1.5: NODE_OPCALL)

  ˞؆ུԽ͍ͯ͠·͢

  ͜ͷؔ਺Λ࣮ߦ͢Δͱ
  ૊ΈཱͯΒΕͨߏจ໦͕ฦͬͯ͘Δ
  // parse.y: L2745
  BSHBSHb`BSH
  \

  DBMM@CJO@PQ Q b ! !

  ^

  View Slide

 78. ͨͷ͍͠3VCZͷߏจղੳπΞʔ
  $ ruby -ye ‘1 + 2’  Entering state 602

  Stack now 0 2 88 367 602

  Next token is token '\n' (1.5-1.6: )

  Reducing stack by rule 231 (line 2745):

  $1 = nterm arg (1.0-1.1: NODE_LIT)

  $2 = token '+' (1.2-1.3: )

  $3 = nterm arg (1.4-1.5: NODE_LIT)

  -> $$ = nterm arg (1.0-1.5: NODE_OPCALL)

  ˞؆ུԽ͍ͯ͠·͢

  ૊ΈཱͯΒΕͨߏจ໦͕
  ؐݩޙͷه߸BSHʹඥͮ͘஋Λද͢
  ʹ୅ೖ͞ΕΔ
  BSHBSHb`BSH
  \

  DBMM@CJO@PQ Q b ! !

  ^
  // parse.y: L2745

  View Slide

 79. ͨͷ͍͠3VCZͷߏจղੳπΞʔ
  $ ruby -ye ‘1 + 2’  Entering state 602

  Stack now 0 2 88 367 602

  Next token is token '\n' (1.5-1.6: )

  Reducing stack by rule 231 (line 2745):

  $1 = nterm arg (1.0-1.1: NODE_LIT)

  $2 = token '+' (1.2-1.3: )

  $3 = nterm arg (1.4-1.5: NODE_LIT)

  -> $$ = nterm arg (1.0-1.5: NODE_OPCALL)

  ύʔαͷελοΫ
  BSH
  /0%&@01$"--

  /0%&@-*5
  ਺஋

  /0%&@-*5
  ਺஋

  ߏจ໦
  ͜ΕʹΑͬͯؐݩޙͷه߸BSHʹ
  ߏจ໦͕ඥ͍ͮͨঢ়ଶʹͳΔ

  View Slide

 80. ͨͷ͍͠3VCZͷߏจղੳπΞʔ
  $ ruby -ye ‘1 + 2’  Entering state 88

  Stack now 0 2 88

  Next token is token '\n' (1.5-1.6: )

  Reducing stack by rule 65 (line 2051):

  $1 = nterm arg (1.0-1.5: node_opcall)

  -> $$ = nterm expr (1.0-1.5: node_opcall)

  // parse.y: 2051

  expr : arg
  BSHΛFYQSʹؐݩ
  ߏจنଇʹैͬͯؐݩΛ։࢝
  ύʔαͷελοΫ
  FYQS
  ˞؆ུԽ͍ͯ͠·͢

  View Slide

 81. ͨͷ͍͠3VCZͷߏจղੳπΞʔ
  $ ruby -ye ‘1 + 2’  Entering state 75

  Stack now 0 2 75

  Next token is token '\n' (1.5-1.6: )

  Reducing stack by rule 37 (line 1853):

  $1 = nterm expr (1.0-1.5: NODE_OPCALL)

  -> $$ = nterm stmt (1.0-1.5: NODE_OPCALL)
  // parse.y: 1853

  stmt : expr
  FYQSΛTUNUʹؐݩ
  ߏจنଇʹैͬͯؐݩΛ։࢝
  ύʔαͷελοΫ
  TUNU
  ˞؆ུԽ͍ͯ͠·͢

  View Slide

 82. ͨͷ͍͠3VCZͷߏจղੳπΞʔ
  $ ruby -ye ‘1 + 2’  Entering state 73

  Stack now 0 2 73

  Next token is token '\n' (1.5-1.6: )

  Reducing stack by rule 7 (line 1635):

  $1 = nterm stmt (1.0-1.5: NODE_OPCALL)

  -> $$ = nterm top_stmt (1.0-1.5: NODE_OPCALL)

  // parse.y: 1635

  top_stmt : stmt
  TUNUΛUPQ@TUNUʹؐݩ
  ߏจنଇʹैͬͯؐݩΛ։࢝
  ύʔαͷελοΫ
  UPQ@TUNU
  ˞؆ུԽ͍ͯ͠·͢

  View Slide

 83. ͨͷ͍͠3VCZͷߏจղੳπΞʔ
  $ ruby -ye ‘1 + 2’  Entering state 72

  Stack now 0 2 72

  Reducing stack by rule 5 (line 1619):

  $1 = nterm top_stmt (1.0-1.5: NODE_OPCALL)

  -> $$ = nterm top_stmts (1.0-1.5: NODE_OPCALL)

  // parse.y: 1619

  top_stmts : top_stmt
  UPQ@TUNUΛUPQ@TUNUTʹؐݩ
  ߏจنଇʹैͬͯؐݩΛ։࢝
  ύʔαͷελοΫ
  UPQ@TUNUT
  ˞؆ུԽ͍ͯ͠·͢

  View Slide

 84. ͨͷ͍͠3VCZͷߏจղੳπΞʔ
  $ ruby -ye ‘1 + 2’  Entering state 72

  Stack now 0 2 72

  Reducing stack by rule 5 (line 1619):

  $1 = nterm top_stmt (1.0-1.5: NODE_OPCALL)

  -> $$ = nterm top_stmts (1.0-1.5: NODE_OPCALL)

  ɾ͜͜·ͰͰ
  ɹΛղੳͰ͖ͨ
  ɾ͋ͱ͸վߦίʔυaOΛ
  ɹಡΈࠐΜͰ͜ͷߦΛऴ୺ͤ͞Δ
  ɹඞཁ͕͋Δ
  ύʔαͷελοΫ
  UPQ@TUNUT
  ߏจղੳͷݱࡏ஍఺
  ˞վߦޙʹϝιουݺͼग़͠ͷAA υοτ
  ͕
  ɹଓ͘έʔε͸εΩϟφͰରԠ͍ͯ͠·͕͢
  ɹࠓճ͸ղઆΛׂѪ͠·͢

  View Slide

 85. ͨͷ͍͠3VCZͷߏจղੳπΞʔ
  $ ruby -ye ‘1 + 2’  Entering state 71

  Stack now 0 2 71

  Next token is token '\n' (1.5-1.6: )

  Shifting token '\n' (1.5-1.6: ) baOΛγϑτ
  ࣍ͷه߸͸aO ߦ຤
  ͩͬͨ
  ύʔαͷελοΫ
  UPQ@TUNUT baO`

  View Slide

 86. ͨͷ͍͠3VCZͷߏจղੳπΞʔ
  $ ruby -ye ‘1 + 2’  Entering state 310

  Stack now 0 2 71 310

  Reducing stack by rule 778 (line 6115):

  $1 = token '\n' (1.5-1.6: )

  -> $$ = nterm term (1.5-1.5: )

  // parse.y: 6115

  term : ‘\n’
  baO`ΛUFSNʹؐݩ
  ߏจنଇʹैͬͯؐݩΛ։࢝
  ύʔαͷελοΫ
  UPQ@TUNUT UFSN

  View Slide

 87. ͨͷ͍͠3VCZͷߏจղੳπΞʔ
  $ ruby -ye ‘1 + 2’  Entering state 312

  Stack now 0 2 71 312

  Reducing stack by rule 779 (line 6122):

  $1 = nterm term (1.5-1.5: )

  -> $$ = nterm terms (1.5-1.5: )

  // parse.y: 6122

  terms : term
  UFSNΛUFSNTʹؐݩ
  ߏจنଇʹैͬͯؐݩΛ։࢝
  ύʔαͷελοΫ
  UPQ@TUNUT UFSNT

  View Slide

 88. ͨͷ͍͠3VCZͷߏจղੳπΞʔ
  $ ruby -ye ‘1 + 2’  Entering state 312

  Stack now 0 2 71 312

  Reducing stack by rule 779 (line 6122):

  $1 = nterm term (1.5-1.5: )

  -> $$ = nterm terms (1.5-1.5: )

  ɾ͜͜·ͰͰ
  ɹaOΛղੳͰ͖ͨ
  ɾύʔα͸͜ͷίʔυ͕
  ɹ͜͜ͰऴΘΔͷ͔ɺ
  ɹ͜ͷޙ͞ΒʹߦҎ্ଓ͍͍ͯ͘ͷ͔Λ
  ɹࠓͷ࣌఺Ͱ͸·ͩ஌Βͳ͍
  ύʔαͷελοΫ
  UPQ@TUNUT UFSNT
  ߏจղੳͷݱࡏ஍఺

  View Slide

 89. ͨͷ͍͠3VCZͷߏจղੳπΞʔ
  $ ruby -ye ‘1 + 2’  Entering state 313

  Stack now 0 2 71 313

  Reading a token

  ͦΕΛ֬ೝ͢ΔͨΊɺύʔα͸
  εΩϟφΛ࢖ͬͯ࣍ͷه߸ΛಡΈࠐΉ
  ࣍ͷه߸ΛಡΈࠐΉ

  View Slide

 90. ͨͷ͍͠3VCZͷߏจղੳπΞʔ
  $ ruby -ye ‘1 + 2’  Entering state 313

  Stack now 0 2 71 313

  Reading a token

  Now at end of input.

  ͔͠͠ɺ͜ͷίʔυ͸͜ͷҰߦͰ
  ऴ͍ྃͯ͠ΔͷͰ࣍ͷߦ͸ଘࡏ͠ͳ͍
  ࣍ͷೖྗ͸ͳ͍

  View Slide

 91. ͨͷ͍͠3VCZͷߏจղੳπΞʔ
  $ ruby -ye ‘1 + 2’  Entering state 313

  Stack now 0 2 71 313

  Reading a token

  Now at end of input.
  ࣍ͷೖྗ͸ͳ͍
  ύʔαͷελοΫ
  UPQ@TUNUT UFSNT
  ύʔα͸࣍ͷه߸͕ଘࡏ͠ͳ͍ͱ͖
  ه߸UFSNTʹରͯ͠ͲΜͳߏจنଇΛ
  ద༻͢Δ΂͖͔൑அ͢Δ

  View Slide

 92. ͨͷ͍͠3VCZͷߏจղੳπΞʔ
  $ ruby -ye ‘1 + 2’  Entering state 313

  Stack now 0 2 71 313

  Reading a token

  Now at end of input.

  Reducing stack by rule 769 (line 6094):

  $1 = nterm terms (1.5-1.5: )

  -> $$ = nterm opt_terms (1.5-1.5: )

  // parse.y: 6094

  opt_terms : terms
  UFSNTΛPQU@UFSNTʹؐݩ
  ߏจنଇʹैͬͯؐݩΛ։࢝
  ύʔαͷελοΫ
  UPQ@TUNUT PQU@UFSNT
  ελοΫʹ
  UPQ@TUNUT PQU@UFSNT͕ฒΜͩ

  View Slide

 93. ͨͷ͍͠3VCZͷߏจղੳπΞʔ
  $ ruby -ye ‘1 + 2’  Entering state 311

  Stack now 0 2 71 311

  Reducing stack by rule 3 (line 1606):

  $1 = nterm top_stmts (1.0-1.5: NODE_OPCALL)

  $2 = nterm opt_terms (1.5-1.5: )

  -> $$ = nterm top_compstmt (1.0-1.5: NODE_OPCALL)
  // parse.y: 1606

  top_compstmt : top_stmts opt_terms
  UPQ@TUNUT PQU@UFSNTΛ
  UPQ@DPNQTUNUʹؐݩ
  ߏจنଇʹैͬͯؐݩΛ։࢝
  ύʔαͷελοΫ
  UPQ@DPNQTUNUT

  View Slide

 94. ͨͷ͍͠3VCZͷߏจղੳπΞʔ
  $ ruby -ye ‘1 + 2’  Entering state 70

  Stack now 0 2 70

  Reducing stack by rule 2 (line 1580):

  $1 = nterm $@1 (1.0-1.0: )

  $2 = nterm top_compstmt (1.0-1.5: NODE_OPCALL)  cmdarg_stack(pop): 0 at line 13166

  cond_stack(pop): 0 at line 13167

  -> $$ = nterm program (1.0-1.5: )

  // parse.y: 1580

  program : top_compstmt
  UPQ@DPNQTUNUΛQSPHSBNʹؐݩ
  ύʔαͷελοΫ
  QSPHSBN
  ߏจنଇʹैͬͯؐݩΛ։࢝

  View Slide

 95. ͨͷ͍͠3VCZͷߏจղੳπΞʔ
  $ ruby -ye ‘1 + 2’  Entering state 70

  Stack now 0 2 70

  Reducing stack by rule 2 (line 1580):

  $1 = nterm $@1 (1.0-1.0: )

  $2 = nterm top_compstmt (1.0-1.5: NODE_OPCALL)  cmdarg_stack(pop): 0 at line 13166

  cond_stack(pop): 0 at line 13167

  -> $$ = nterm program (1.0-1.5: )

  ύʔαͷελοΫ
  QSPHSBN
  ɾه߸QSPHSBN΁
  ɹؐݩ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖ͨͨΊ
  ɹύʔα͸͜͜·ͰͰ
  ɹߏจղੳΛऴྃ͢Δ
  ߏจղੳͷݱࡏ஍఺

  View Slide

 96. ͨͷ͍͠3VCZͷߏจղੳπΞʔ
  $ ruby -ye ‘1 + 2’  Entering state 1

  Stack now 0 1

  Now at end of input.

  Shifting token "end-of-input" (1.6-1.6: )

  Entering state 3

  Stack now 0 1 3

  Stack now 0 1 3

  Cleanup: popping token "end-of-input" (1.6-1.6: )

  Cleanup: popping nterm program (1.0-1.5: )

  ελοΫΛۭʹͯ͠
  ਖ਼ৗʹೖྗ͕ऴΘͬͨ͜ͱΛ֬ೝ͠ɺ
  ॲཧΛऴྃ
  ޙॲཧͷͨΊɺ
  ೖྗͷऴྃΛදݱ͢Δه߸Λ
  ελοΫʹγϑτ

  View Slide

 97. ͨͷ͍͠3VCZͷߏจղੳπΞʔ
  $ ruby -ye ‘1 + 2’  Entering state 1

  Stack now 0 1

  Now at end of input.

  Shifting token "end-of-input" (1.6-1.6: )

  Entering state 3

  Stack now 0 1 3

  Stack now 0 1 3

  Cleanup: popping token "end-of-input" (1.6-1.6: )

  Cleanup: popping nterm program (1.0-1.5: )


  a໨త஍΁౸ண
  ߏจղੳͷݱࡏ஍఺

  View Slide

 98. ͓͔ͭΕ͞·Ͱͨ͠
  3VCZͱҰॹʹ८ΔߏจղੳπΞʔ͸
  ͓ͨͷ͠Έ͍͚ͨͩͨͰ͠ΐ͏͔

  View Slide

 99. ·ͱΊ
  ɹɹΦϓγϣϯ͕͋Ε͹͍ͭͰ΋Ͳ͜Ͱ΋
  खܰʹߏจղੳϩάΛग़ྗͰ͖·͢
  QBSTFZϑΝΠϧ͕͋Ε͹ΑΓৄࡉʹ
  ߏจղੳͷ࣮ࡍΛ֬ೝ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢

  -y
  Έͳ͞Μ΋ͥͻ͓खݩͷ.3*Ͱ͓ࢼ͍ͩ͘͠͞

  View Slide

 100. ͝ਗ਼ௌ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠
  4QFDJBMUIBOLTUP ܟশུ

  !TQJLFPMBG
  !NJOFSPBPLJ
  ࢀߟॻ੶
  3VCZιʔείʔυ׬શղઆɹୈೋ෦ʮߏจղੳʯ
  IUUQTJMPWFSVCZOFUKBSIHCPPL

  3VCZͷ͘͠Έɹ̍ࣈ۟ղੳͱߏจղੳ

  View Slide