$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

AWSで遊んだけど時間がなかった話

Aipa
February 01, 2019

 AWSで遊んだけど時間がなかった話

遊びにいった

那覇でLTしNight!!
https://re-build.connpass.com/event/115442/

Aipa

February 01, 2019
Tweet

More Decks by Aipa

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ಹ೼ͰLT͠Night!! val.1
  ΞΠύʔୂ௕

  View Slide

 2. ຊ೔͓࿩͢Δ͜ͱ

  View Slide

 3. ຊ೔͓࿩͢Δ͜ͱ
  • ਐḿ͕ͳ͍LT
  • ֶͼ͕ͳ͍LT
  • ஡൪

  View Slide

 4. ຊ೔͓࿩͢Δ͜ͱ
  • ਐḿ͕ͳ͍LT
  • ֶͼ͕ͳ͍LT
  • ஡൪

  View Slide

 5. ࣗݾ঺հ

  View Slide

 6. ࣗݾ঺հ
  • ΞΠύʔୂ௕(ࠓ೥ 29)
  • ͪΎΒσʔλגࣜձࣾ
  • σʔλ෼ੳͱ͔σΟʔϓϥʔχϯάͱ͔
  • PyData.OkinawaڞಉΦʔΨφΠβʔ
  • Pythonͱո्ͱΫιΈ͍ͨͳөը͕޷͖Ͱ͢
  • ࠷݈ۙ߁਍அ͍ͬͨΒͰංຬͱ೘ࢎ஋ϠόΠΒ͍͠

  View Slide

 7. ʢͰ΋ʣϏʔϧ͏·͍

  View Slide

 8. ஡൪

  View Slide

 9. Q.ຊ෺͸ͲΕͰ͠ΐ͏ʁ

  View Slide

 10. A.
  × R-18
  ˕
  ×

  View Slide

 11. ஡൪
  • ໨తͷөըΛϨϯλϧ͢Δ͜ͱ͸ࢸ೉ͷۀʢʁʣ
  • ԼखΛ͢ΔͱAVΛआΓͯ͠·͏Մೳੑ΋͋Δ
  • ڪΖ͍͠
  • ͳΜ͔ػցֶशͰࣄલʹ൑ผͰ͖ΔΑ͏ʹ͍ͨ͠
  • ڭࢣσʔλ͕ඞཁʹͳΔ → ूΊΑ͏

  View Slide

 12. ͭΒ͍

  View Slide

 13. ͭΒ͍
  • εϓϨουγʔτͱ௕࣌ؒͷʹΒΊͬ͜͸ͭΒ͍
  • ୯७࡞ۀ໘ന͘ͳ͍ͷͰɺ΋͏গָ͍ͨ͠͠
  • WebαΠτ΍ΒɺSlack botͱ͔Ͱөը໊ͱը૾͕௨஌͞Εͯɺ
  ϥϕϧ෇͢ΔͷͲ͏͡ΌΖʁ
  • ͏·͍͚͘͹ɺෆಛఆଟ਺ͷϢʔβʔʹબ୒ͤ͞Δ͜ͱ΋Ͱ͖
  ΔͷͰ͸
  • ΍Ζ͏

  View Slide

 14. ࡞ͬͨ΋ͷ

  View Slide

 15. ͭͬͨ͘΋ͷ
  http://localhost:8000/

  View Slide

 16. αʔόʔαΠυͱ͸

  View Slide

 17. αʔόαΠυͱ͸

  View Slide

 18. αʔόαΠυͱ͸ʢҟ࿦͸ೝ(ry
  • ΫϥΠΞϯτɾαʔόʹ͍ͭͯཧղ͢Δඞཁ͕͋Δ
  • ΫϥΠΞϯτ → ݸʑ͕ॴ͍࣋ͯ͠ΔύιίϯɺεϚʔτϑΥϯɺԿΒ͔ͷ
  σόΠεͷ͜ͱ
  • αʔό → αʔϏεΛఏڙ͢Δύιίϯɻσʔληϯλʔͱ͔ʹ͋Δ
  • αʔόαΠυͱ͸ɺαʔόଆͰॲཧ͢ΔϓϩάϥϜͩͬͨΓɺ

  ΞϓϦέʔγϣϯͷ͜ͱΛ·ͱΊͯͦ͏ಡΜͰ͍Δ
  • ٯʹΫϥΠΞϯτଆͰॲཧͨ͠ΓɺݟͤΔ࢓ࣄΛ୲͏ͷ͕

  ϑϩϯτΤϯυͱݺͿ

  View Slide

 19. αʔόαΠυͱ͸ʢҟ࿦͸ೝ(ry
  ΫϥΠΞϯτ αʔό
  Πϯλʔωοτ

  View Slide

 20. αʔόαΠυͱ͸ʢҟ࿦͸ೝ(ry
  • ϑϩϯτΤϯυ
  • ΞϓϦɺϒϥ΢βͰॲཧ͢ΔΞχϝʔγϣϯ΍ΒσβΠϯ
  ΍Βɺαʔό͔ΒσʔλΛऔಘ͢Δͷ͕͓࢓ࣄ
  • αʔόαΠυ
  • ϑϩϯτͰ͸ॲཧ͢Δͷ͕೉͍͕͔͔࣌ؒ͠Δॲཧ΍ɺΞ
  ϓϦΛ࢖͍ͬͯ͘தͰൃੜ͢ΔσʔλͷऔಘɾอଘͳͲ͕
  ͓࢓ࣄ

  View Slide

 21. αʔόαΠυͱ͸ʢҟ࿦͸ೝ(ry
  • ϑϩϯτଆͰॏ͍ॲཧΛ૸ΒͤΔͱɺ

  σόΠε͸ॏ͘ͳΔ͠ΠϥΠϥ

  ˠ αʔό΁͓ئ͍͢ΔͳΒॲཧ଎౓Λίϯτϩʔϧ͠΍͍͢
  • αʔόαΠυͰ͸ɺΞχϝʔγϣϯͳͲͷݟͤΔॲཧ͸ෆಘҙ
  ͩ͠ɺϘλϯԡͨ͢ͼʹαʔόͷԠ౴·ͬͯͨΒήʔϜͱ͔

  ஗Ԇͯ͠ΠϥΠϥ

  ˠ JavaScript΍ɺΞϓϦݴޠʹ·͔ͤͯඇಉظͰ

  ॲཧ͢Ε͹Α͍

  View Slide

 22. AWSͰ૊ΜͰΈͨ

  View Slide

 23. ߏ੒Λߟ͑Δ

  View Slide

 24. ߏ੒ᶃ
  EC2
  Πϯλʔωοτ
  ॲཧͯ͠html࡞ͬͯฦ͢

  View Slide

 25. ߏ੒ᶃ
  • γϯϓϧɾָ
  • slackʹ౤ߘ͍ͨ͠ͱ͔ߟ͑ͨͱ͖ɺฦ͢Ϧιʔε͕htmlͳͷ
  Ͱɺslack༻ͷϧʔτΛ༻ҙ͠ͳ͍ͱ͍͚ͳ͍ͷͰ໘౗

  View Slide

 26. ߏ੒ᶄ
  EC2
  Πϯλʔωοτ
  ॲཧͯ͠jsonΛฦ͢
  JSͰσʔλΛड͚औͬͯhtml࡞੒

  View Slide

 27. ߏ੒ᶄ
  • jsonΛฦ͢Α͏ʹมߋ
  • ΫϥΠΞϯτ͕ॲཧ͠΍͘͢ͳͬͨ
  • JavaScriptͰhtmlΛ࡞੒͢Δ
  • SEOʹऑ͍ʢࠓճ͸ରࡦ͠·ͤΜʣ
  • αʔόམͪͨΒͲ͏͢Δʁ
  • αʔό૿΍͢ → ৑௕Խ
  • ࡒ෍ͱ૬ஊ͚ͩͲͳ͔ͳ͔೉͍͠

  View Slide

 28. ߏ੒ᶅ
  API Gateway
  Πϯλʔωοτ
  ॲཧͯ͠jsonΛฦ͢
  • webϦιʔεΛS3͔Βऔಘ
  • JSͰσʔλΛड͚औͬͯhtml࡞੒
  Lambda
  S3

  View Slide

 29. ߏ੒ᶅ
  • ϚωʔδυαʔϏεΛར༻͢Δ͜ͱʹΑΓɺ؅ཧ͕͋Δఔ౓ָʹͳΔ
  • αʔόϨεʢαʔό࢖͍ͬͯΔͷʹʣ
  • αʔόʢϚωʔδʣϨε
  • ੩తϦιʔε͸S3΁഑ஔ
  • ಈతͳॲཧ͸API Gateway + LambdaͰ࣮ߦ͢Δ
  • ϐλΰϥεΠονԽ
  • ࢓༷Λ஌Βͳ͍ͱϋϚΔ͜ͱଟ͠
  • ͍Ζ͍ΖͳαʔϏεΛ૊Έ߹ΘͤΔͷͰ؅ཧ͕ࡶʹ

  View Slide

 30. ϐλΰϥεΠον
  ※Ϋϩʔϥʔͷྫ

  View Slide

 31. ࠓճ͸ʁ
  • ͓͕ۚͳ͍͠AWSษڧ͔ͨͬͨ͠ͷͰᶅͰ΍Γ·ͨ͠

  View Slide

 32. ૊Μͩߏ੒
  API Gateway
  Πϯλʔωοτ
  Lambda
  ๻ͷPC

  View Slide

 33. ΍ͬͨ͜ͱʢ2Hʣ
  • LambdaͰGE●͔ΒσʔλΛऔಘʢຊ౰͸खಈʣ
  • jsonͰฦ͢
  • API GatewayͰ༻ҙͨ͠LambdaΛୟ͚ΔΑ͏ʹઃఆ
  • CROSઃఆ
  • HTML&CSS&JavaScriptΛॻ͘

  View Slide

 34. ͋ͱ͸ਐḿ͕ͳ͍
  • ࡢ೔ͷ໷΍Ζ͏ͱࢥ͚ͬͨͲ͝ΊΜ৸ͪΌͬͨ

  View Slide

 35. ࡶʢͳʣ
  ײʢ૝ʣ

  View Slide

 36. ࡶײ
  • αʔόߏஙຊ౰ʹָͳ࣌୅ʹͳΓ·ͨ͠
  • AWS΋͏ͪΐ͍ѻ͑ΔΑ͏ʹͳΓ͍ͨ
  • BڃϥΠϑΛָ͘͢͠ΔͨΊʹҾ͖ଓ͖͕Μ͹Δ

  View Slide

 37. View Slide