Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

次世代認証プラットフォーム “Auth0” を使ってみた / Next Geneartion Identity "Auth0"

次世代認証プラットフォーム “Auth0” を使ってみた / Next Geneartion Identity "Auth0"

* 外部認証基盤の話
* Auth0 / Amazon Cognito / Firebase Authentication / Netlify Identity の比較
* Auth0 を選んだ理由

Takahiro Tsuchiya

September 27, 2018
Tweet

More Decks by Takahiro Tsuchiya

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ࣍ੈ୅ೝূϓϥοτϑΥʔϜ
  “Auth0” Λ࢖ͬͯΈͨ
  ໦ςΫʮ࠷ۙͷWebٕज़ʹ͍ͭͯϫΠϫΠޠΔձʯ
  2018/09/27ʢ໦ʣ
  Takahiro Tsuchiya / @corocn

  View Slide

 2. Agenda
  • ࣗݾ঺հ
  • ֎෦ೝূج൫ͷ࿩
  • αʔϏεͷൺֱ
  • ೝূج൫αʔϏε “Auth0” ͷ঺հ

  View Slide

 3. ࣗݾ঺հ
  • @corocn / Takahiro Tsuchiya / ౔԰و༟
  • Misoca Inc.
  • Auth0 Ambassador

  View Slide

 4. ຊΛॻ͖·ͨ͠
  ٕज़ॻయ4Ͱ൦෍ AmazonͰൢചத
  ·ͨվగ͍ͨ͠ʂ

  View Slide

 5. ࠓ೔ͷ͓࿩

  View Slide

 6. ΢ΣϒΞϓϦέʔγϣϯͱ

  ֎෦ೝূج൫ͷ࿩

  View Slide

 7. WebαʔϏεΛ࡞ΔͳΒೝূ
  ͷ࢓૊Έ͸ඞਢʹͳΔ

  View Slide

 8. Ͱ΋ຊ౰ʹϢʔβʔʹఏڙ͠
  ͍ͨ΋ͷ͸ೝূ͡Όͳ͍

  View Slide

 9. ΋ͬͱαʔϏεͷຊ࣭తͳͱ
  ͜Ζʹ࣌ؒΛ࢖͍͍ͨ

  View Slide

 10. Ͱ΋ೝূͬͯ೉͘͠ͳ͍ʁ
  ๻͸શવΘ͔Γ·ͤΜ
  ਓྨʹೝূ͸೉͍͠

  View Slide

 11. Ͳ͏΍ͬͯػೳ࣮૷͢Δʁ

  View Slide

 12. ࣗ෼ͰҰ͔Β࣮૷͢Δ
  • ΍Βͳ͍΄͏͕͍͍
  • ηΩϡϦςΟϗʔϧΛ࡞Δࣗ৴͕͋Δ
  • ंྠͷ࠶ൃ໌
  • ηΩϡϦςΟͷ࣮૷ϊ΢ϋ΢͸֎ʹग़ͯ͜ͳ
  ͍ͷͰ೉͍͠

  View Slide

 13. Frameworkඪ४ͷϥΠϒϥϦΛ࢖͏
  • ͋Δఔ౓Ϩʔϧʹ৐ΕΔ
  • ࠷௿ݶͷػೳ͔͠ͳ͍
  • ڽͬͨॲཧͰ్୺ʹഁ୼͕ͪ͠
  • RailsͷDevise? Sorcery? ΈΜͳਏ͍ਏ͍ͱ
  ݴͬͯ࢖͍ͬͯΔΑ͏ͳɾɾɾ

  View Slide

 14. https://qiita.com/cigalecigales/items/73d7bd7ec59a001ccd74

  View Slide

 15. ৽͍͠࢓༷ʹ௥ैͰ͖·͔͢ʁ
  • ύεϫʔυೝূ
  • SSO, Social Login, ύεϫʔυϨε
  • MFAʢଟཁૉೝূʣ
  • FIDO 1.0 ʢU2F, UAFʣ
  • FIDO 2.0ʢU2F + UAFʣ, WebAuthn API
  ͙ͦ͢͜·Ͱ
  ഭ͍ͬͯΔ

  View Slide

 16. ͦ͏ͩ

  ֎෦ͷೝূج൫

  ࢖͓͏

  View Slide

 17. ஫ҙ͍ͨ͜͠ͱ

  View Slide

 18. • ֎෦αʔϏεΛ࢖͑͹ηΩϡϦςΟϦεΫ͕
  ফ͑ΔΘ͚Ͱ͸ͳ͍
  • ࿈ܞ෦෼͸։ൃऀͰ࣮૷͢Δ
  • ͪΌΜͱཧղ͔ͯ͠Β࢖Θͳ͍ͱ౰વࣄނ
  • Ͱ΋ͪΌΜͱ࢖͑͹େ෯ʹ࣮૷࣌ؒ΍อकί
  ετΛ௿ݮͰ͖Δ

  View Slide

 19. ͍Ζ͍Ζࢼͨ͠

  View Slide

 20. ࢼͯ͠ΈͨೝূαʔϏε
  • Amazon Cognito
  • Firebase Authentication
  • Netlify Identity
  • Auth0 ← ࠷ऴతʹ͜Εʹམͪண͘

  View Slide

 21. Amazon Cognito
  • AWSͷਂ͍஌͕ࣝཁٻ͞ΕΔ
  • UserPool, ID PoolͳͲ֓೦͕೉͍͠
  • ֶशίετ͕ߴ͍
  • αʔϏε͕AWS΂ͬͨΓͳΒݕ౼ͯ͠΋͍͍
  ͚Ͳɺݕ౼͢Δͷʹ͕͔͔࣌ؒΓͦ͏

  View Slide

 22. Firebase Authentication
  • ແྉʢҰ෦ΦϖϨʔγϣϯʹ੍ݶ༗Γʣ
  • γϯϓϧɻμογϡϘʔυ͸͔ͳΓ؆ૉɻ
  • αʔϏεܧଓੑ͸໰୊ͳ͠
  • GCP΍ଞFirebaseαʔϏεΛ࢖͏લఏͳΒ˕
  • ࡉ੍͔͍໿͕ॻ͚ͳ͍ͷ͕ਏ͍
  • υΩϡϝϯτಡΈͮΒ͍

  View Slide

 23. Netlify Identity
  • ࣮૷͸ָͩͬͨ
  • ػೳ͕଍Γͯͳͯ͘ɺϩʔΧϧͰͷσόοά
  ͕ࠔ೉ͩͬͨͷͰΪϒΞοϓ
  • ݱࡏ͸վળ͍ͯ͠Δ͔΋͠Εͳ͍

  View Slide

 24. Auth0
  • ֶशίετͷ௿͞ɺ֦ுੑͷߴ͕͞࠷ߴ
  • ࠷ऴతʹ͜Εʹམͪண͘

  View Slide

 25. View Slide

 26. Auth0ͬͯʁ
  • Ϋϥ΢υೝূϕϯμʔ
  • IDaaSʢIdentity as a Serviceʣ
  • ຊࣾ͸ Bellevue, Washington
  • ϑϧϦϞʔτϫʔΫΛ࠾༻
  • Company OffsiteʢΧϯΫϯͱ͔ύφϚͱ͔ʣ

  View Slide

 27. IDaaS
  • اۀ಺ID͕ࢥ͍ු͔Ϳ͔΋ʢOkta, OneLoginͱ͔ʣ
  • Auth0ͷ৔߹͸C޲͚Ͱ΋࢖͍΍͍͢ҹ৅

  View Slide

 28. ͱΓ͋͑ͣ৮ͬͯࢼͤΔ
  • جຊແྉͰ࢖͑Δʢ22೔ؒ͸Enterprise൛͕ࢼͤΔʣ
  • 7000Ϣʔβʔɺແ੍ݶϩάΠϯ
  • ύεϫʔυϨεରԠ
  • ૊ΈࠐΈϑΥʔϜʢLockʣ← ͋ͱͰ
  • ιʔγϟϧϩάΠϯʢ2ݸ·Ͱʣ
  • ແ੍ݶͷϧʔϧఆٛ ← ͋ͱͰ

  View Slide

 29. ๛෋ͳνϡʔτϦΞϧ

  View Slide

 30. https://auth0.com/docs

  View Slide

 31. Mobile

  View Slide

 32. SPA

  View Slide

 33. Web App 1

  View Slide

 34. Web App 2

  View Slide

 35. Backend API

  View Slide

 36. • νϡʔτϦΞϧ͕Ұ௨Γἧ͍ͬͯΔ
  • JWT Handbook౳ ೝূܥͷϒϩά౳
  • ͸΍͘೔ຊޠ൛Ͱͳ͍͔ͳʙʁʢνϥο
  • jwt.io ͸ powered by Auth0
  • ϒϥ΢βͰ࢖͑ΔJWTͷσόοάπʔϧ

  View Slide

 37. View Slide

 38. Lock

  View Slide

 39. View Slide

 40. Lock
  • Auth0͕ఏڙ͢Δ૊ࠐΈϩάΠϯϑΥʔϜ
  • ֤छϓϥοτϑΥʔϜରԠ
  • ଟݴޠରԠ
  • ಺෦Ͱ Auth0 SDKʢauth0.jsͳͲʣΛ࢖͍ͬͯΔ
  • ࡉ੍͔͍ޚ͕ඞཁͳ৔߹͸ͪ͜ΒΛ
  • νϡʔτϦΞϧ͸ auth0.jsΛ࢖࣮ͬͨ૷

  View Slide

 41. • Social LoginͳͲɺઃఆ͸Lockʹଈ࣌൓ө
  • Auth0͕อ༗͢ΔdevΩʔ͕ॳظͰઃఆ͞Εͯ
  ͍ΔͷͰɺͱΓ͋͑ͣࢼͤΔʢخ͍͠ʣ
  • ਖ਼ࣜʹ࢖͏৔߹͸औಘͯ͠ઃఆ͢Δ͜ͱ

  View Slide

 42. Webtask

  View Slide

 43. Webtask
  • AWS LambdaϥΠΫͳαʔόϨε؀ڥΛࣗલ
  Ͱอ༗͍ͯ͠Δ
  • JavaScriptɺC#Ͱهड़Մ
  • Node v8ͳͷͰasync await΋
  • WebtaskʹΑͬͯߴ͍֦ுੑΛ࣮ݱ͍ͯ͠Δ

  View Slide

 44. Rule

  View Slide

 45. Rule
  • ೝূػೳͷ֦ு͸RuleͰઃఆ
  • ྫ1ʣυϝΠϯΛ੍ݶ͍ͨ͠
  • ྫ2ʣ໊دͤΛ࣮ݱ͍ͨ͠
  • ࣮ߦج൫͸Webtask
  • ϢʔεέʔεผʹେྔͷςϯϓϨʔτ͕ఏڙ͞Ε
  ͍ͯΔͷͰɺগ͠मਖ਼͢Δ͚ͩͰ͍͍ͩͨಈ͘

  View Slide

 46. Rule: Template

  View Slide

 47. Rule: Whitelist

  View Slide

 48. ͦͷଞ
  • ϢʔβʔμογϡϘʔυ͕ඪ४૷උ
  • Auth0 GuardianʢMFAʣ
  • FIDO2ͷରԠ͸ʁ → AddonͰՄೳ

  View Slide

 49. ·ͱΊ
  • αʔϏε։ൃ͸αʔϏεͷຊ࣭ʹ஫ྗ͢΂͖
  • ࣮૷ίετ࡟ݮͷͨΊʹɺ֎෦ͷೝূج൫Λ
  ࢖͏ͷ͸͋Γ
  • Auth0͸ଟػೳͰ֦ுੑ͕ߴ͍ͷͰɺબ୒ࢶͱ
  ͯ͠༗๬
  • ϦεΫΛͪΌΜͱཧղ͔ͯ͠Β࢖͏΂͠

  View Slide

 50. ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠

  View Slide