Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

20 idees per crear adherència

Manel
October 15, 2023

20 idees per crear adherència

Manel

October 15, 2023
Tweet

More Decks by Manel

Other Decks in Education

Transcript

  1. 20 PRÀCTIQUES PER CREAR ADHERÈNCIA EN L’EQUIP 1. Establir objectius

    clars: • Assegurar-se que tots els membres de l'equip tenen una comprensió clara dels objectius i metes compartits. 2. Aprendre dels altres: • Incentivar la compartició de coneixement i experiències entre els membres de l'equip per fomentar un aprenentatge col·lectiu. 3. Tenir en compte l'opinió de les persones: • Valorar les diverses opinions i perspectives de cada membre, creant un entorn on tothom es senti escoltat i respectat. 4. Transparència: • Mantenir una comunicació transparent i oberta sobre els processos, les decisions i la informació rellevant per a l'equip. 5. Fer-los veure que la seva feina és important: • Reconèixer i destacar l'impacte positiu de la feina individual en els objectius col·lectius de l'equip. 6. Feedback grupal amb la repercussió de la feina de tothom en els objectius: • Implementar sessions de feedback periòdiques que destaquin la contribució de cada membre i analitzin com afecta el conjunt dels objectius. 7. Equitat en el repartiment de les tasques: • Assegurar-se que les responsabilitats estiguin distribuïdes equitativament, fomentant la participació activa de tots els membres. 8. Demanar als membres de l'equip la seva opinió a l'hora de prendre decisions: • Involucrar els membres en el procés de presa de decisions, valorant les seves aportacions i fomentant la col·laboració. 9. Fomentar la comunicació: • Establir canals efectius per a la comunicació interna i animar a una interacció constant entre els membres de l'equip. 10. Saber escoltar: • Desenvolupar habilitats d'escolta activa per comprendre les necessitats i preocupacions dels membres de l'equip. 11. Fomentar el bon ambient i el companyerisme: • Crear un entorn de treball positiu i inclusiu, promoure la cohesió i l'esperit d'equip.
  2. 12. Que tothom pugui exposar i compartir els dubtes: •

    Estimular la confiança perquè els membres puguin expressar els seus dubtes i preocupacions sense por de represàlies. 13. Detectar els problemes amb aquelles persones de l'equip i parlar-ne: • Identificar i abordar els problemes interpersonal amb tacte, promocionant la resolució de conflictes constructiva. 14. Reunions de coordinació periòdiques: • Establir reunions regulars per revisar l'estat dels projectes, discutir les metes i coordinar esforços. 15. Oferir formació a la gent de l'equip: • Proporcionar oportunitats de desenvolupament professional per millorar les habilitats i coneixements dels membres de l'equip. 16. Reconeixement dels assoliments ben fets: • Celebrar els èxits individuals i col·lectius, reforçant un sentit de pertinença i motivació. 17. Posar referents o mentors per evitar angoixes als nouvinguts: • Assignar mentors o referents per als nous membres de l'equip per facilitar la seva integració i reduir la incertesa. 18. Deixar clares les expectatives de cadascú a la feina: • Establir expectatives clares pel que fa a responsabilitats i rols per evitar malentesos i millorar l'eficiència. 19. Promoure l'opinió de tothom a les reunions: • Encoratjar la participació activa de tots els membres a les reunions per garantir una representació equitativa de les idees i perspectives. 20. Jornada amb dues parts: • Organitzar jornades que combinin explicar la missió i funcions de l'equip amb sessions interactives per donar veu als membres sobre les fortaleses, febleses, oportunitats i amenaces.