Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

CONEIXEMENT I DESVINCULACIÓ

3be919384f0f639d22762b6b21a92ef1?s=47 Manel
December 19, 2021

CONEIXEMENT I DESVINCULACIÓ

3be919384f0f639d22762b6b21a92ef1?s=128

Manel

December 19, 2021
Tweet

More Decks by Manel

Other Decks in Education

Transcript

 1. Desvinculació i captura del coneixement Desembre 2021

 2. Dues idees 2

 3. DESVINCULACIÓ • Es pot donar per: • Jubilació de la

  persona • Canvi de la persona a un lloc de feina fora de l’organització • Canvi d’unitat en la mateixa organització 3
 4. Captura del coneixement 4  Coneixements teòrics relacionats amb el

  lloc de feina: vinculat a la tasca i als processos  Coneixements fruit de l’experiencial vinculat al lloc de feina i a les persones  Coneixements relacionats amb l’organització
 5. Objectius 5  Minimitzar els problemes per fuita de coneixement

  que es produeixen a l'organització  Canvi de cultura:  Ser una organització que aprèn. Introduir la cultura de la captura del coneixement  Millorar el clima, reconeixent les tasques fetes
 6. ESCENARI ACTUAL 6  Hi ha una clara fuita del

  coneixement a l’organització  Es preveu un nombre elevat de desvinculacions en un breu período de temps  No disposem d’un pla de captura del coneixement  En algunes unitats si que hi ha els procediments descrits en manuals  En certs casos si que ha existit transferencia del coneixement, però sense metodologia
 7. EINA I METODOLOGIA 7  Hem de disposar d’una metodologia

  i unes eines per capturar el coneixement per a:  Coneixement dels procediments  Coneixement de temes pràctics (trucos)  Traspàs de l’expertesa, de tota l’experiència recollida durant el temps que s’ha estat i d’allò que creu important  Quan? Des del moment en que una persona arriba a l’organització es por començar a capturar el coneixement.  Com? És el que s’ha de decidir. Hi ha multitud d’eines.
 8. Possibles mecanismes 8  Instruccions  Procediments  Guies/manuals 

  Presentacions  Gravació de converses  Gravació de tutorials  Diàlegs Actualment, alguns procediments estan escrits. Cal revisar-los, preparar els que no estiguin fets i revisar, com a mínim, una vegada l’any. Hem de diferenciar entre els moments en que es fa aquesta captura del coneixement, per ex. les instruccions, procediments, manuals... es fan de manera contínua. En el moment de la desvinculació, entren en escena: gravacions, tutorials, dial·legs...
 9. Possibles mecanismes per a una bona desvinculació 9  Fer

  un reconeixement de la persona vers l’organització i els companys  Fer un acte a la unitat, on expliqui la seva història. On es reconeix la seva tasca  Espai a la Intranet per enviar missatges i per a que afegeixi tot allò que creu important compatir  Eina de captura del coneixement: la persona decideix què és l’important i què vol ensenyar (aquí és on entra l'acompanyament)  Entrevista  Article  Vídeo  Guia  Sessió de transferència
 10. Desvinculació-captura: interrelació 10  La persona que es desvincularà disposa

  del coneixement.  L’organització necessita el coneixement Per tant,  Respecte al coneixement del lloc de feina: Es important que l’organització, quan coneix de la desvinculació, designi una persona que acompanyi a qui marxa i rebi aquest coneixement.
 11. Qüestions  En quin moment començarem a capturar el coneixement?

   Hem de disposar d'una metodologia que ho permeti  La captura del coneixement ha de ser incorporada al fluxe de treball com una tasca més  No podem esperar a saber que una persona marxa per iniciar un procés de captura del coneixement, arribaríem tard, com hem pogut veure – Tinguem en compte que les baixes llargues no són desvinculació, però si produeixen el mateix efecte negatiu en l'organització  Quines eines escollim?  Hem de disposar de diferents eines, sempre complementàries que s'activen en moments diferents amb objectius diferents però interrelacionats Per tant, cal que ens preguntem: 11
 12. Qüestions  La captura de coneixement és estratègica per a

  l'organització?  Una OA diria que si, per tant... SI  Com capturem el coneixement?  Implementar metodologíes per a capturar-lo de manera contínua  Disposar d'eines per a capturar el coneixement en el moment en que es coneix que existirà una desvinculació  No podem esperar a saber que una persona marxa per iniciar un procés de captura del coneixement, arribaríem tard, com hem pogut veure – Tinguem en compte que les baixes llargues no són desvinculació, però si produeixen el mateix efecte negatiu en l'organització  Com acompanyem en la desvinculació?  Incorporem aquí una part social. Si l'organització s'interessa per les persones, les acompanya de principi a final. Per tant, cal que ens preguntem: 12
 13. Qüestions  De quines eines disposem a data d'avui? 

  Molts processos estan definits per escrit i incorporats al SIC. Però: – S'han d'anar actualitzant – No tots els processos estan descrits. S'ha de fer  Com capturem el coneixement relacionat amb les tasques?  Parlem del coneixement més "teòric", de procediment, allò que es pot definir i fer una "foto"  Qui se n'ha d'ocupar? Cada unitat?  Hem de facilitar el temps, al treballador, per a que es dediqui a fer aquesta tasca  Com capturem el coneixement pràctic?  Aquell coneixement que sorgeix del dia a dia, però relacionat amb els tasques, com l'anterior: maneres de fer, "trucos", el que sorgeix de l'experiència i no es pot plasmar en una instrucció o protocol Per tant, cal que ens preguntem: 13
 14. Qüestions  Com capturem el coneixement experiencial?  Allò que

  només té aquella persona, el com veu a l'organització, el que ha après com a professional, però també com a persona  Aquella part d'allò que ha après i que ens vol compartir.  Aquest punt està molt relacionat amb com l'organització tracta a les persones, és un win to win, si es fa de manera voluntària  Està relacionat amb la part social i amb el reconeixement  Quines persones intervenen?  RRHH  Les unitats  L'acompanyant  Formació  La direcció Per tant, cal que ens preguntem: 14