Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

valors, comportaments i avaluació

valors, comportaments i avaluació

Manel

May 08, 2024
Tweet

More Decks by Manel

Other Decks in Business

Transcript

 1. VALORS A IMPULSAR PER AUGMENTAR L’EFECTIVITAT DELS NOSTRES EQUIPS A

  continuació segueix una proposta de comportaments per orientar a les persones sobre com es poden explicitar els valors de la corporació de manera que contribueixin a la efectivitat i el benestar professional dels equips i de les persones. 1. COMUNICACIÓ Transmissió i intercanvi d'informació, idees, opinions i sentiments entre els membres de l'equip, amb l'objectiu de compartir coneixements i garantir una comprensió clara i precisa de les tasques i els objectius. Comportaments: • Expressar clarament les idees i opinions durant les reunions d'equip. • Escoltar activament a altres membres sense interrompre'ls. • Validar les emocions i les perspectives dels altres, mostrant empatia i comprensió cap a les seves experiències i punts de vista. • Utilitzar canals de comunicació adequats i oportuns per compartir informació rellevant. • Clarificar expectatives i demanar aclariments quan sigui necessari per garantir una comprensió mútua. 2. CONFIANÇA: Creença en la fiabilitat, la integritat i les capacitats dels membres de l'equip. Es fonamenta en experiències passades, coherència entre paraules i accions, i una cultura de suport mutu i transparència. Comportaments: • Mantenir la confidencialitat de la informació confiada per altres membres de l'equip. • Complir amb els compromisos i terminis acordats sense necessitat de ser supervisat constantment. • Admetre errors i aprendre'n de les experiències per millorar el rendiment. • Oferir suport i ajuda als companys de treball en moments de dificultat sense jutjar-los. • Demostrar coherència entre paraules i accions per construir credibilitat. 3. INNOVACIÓ: Capacitat de generar noves idees, solucions creatives i noves maneres de fer les coses per millorar processos,
 2. productes o serveis. Requereix una mentalitat oberta, experimentació i la

  voluntat de prendre riscos calculats. Comportaments: • Suggerir idees noves i creatives per resoldre problemes o millorar processos. • Estar disposat a assumir riscos calculats per provar noves solucions o enfocaments. • Buscar activament oportunitats per aprendre i adquirir nous coneixements. • Fomentar un clima en què es valori la diversitat de perspectives i es promogui la pensament fora de la caixa. • Adaptar-se de manera flexible als canvis i estar obert a experimentar noves maneres de treballar. 4. COL·LABORACIÓ: Treballar junts cap a un objectiu comú, compartint recursos, coneixements i habilitats per aconseguir resultats que no serien possibles d'aconseguir de manera individual. Implica respectar i valorar les contribucions de cada membre de l'equip. Comportaments • Oferir-se per ajudar els companys de treball quan és necessari, sense esperar una recompensa immediata. • Compartir recursos, coneixements i habilitats amb altres membres de l'equip per aconseguir objectius comuns. • Fomentar la construcció d'un entorn de treball inclusiu, on tothom se senti valorat i respectat. • Buscar activament el feedback i les opinions dels companys de treball per millorar el rendiment personal i col·lectiu. • Treballar de manera cooperativa i coordinada en tasques i projectes compartits, reconeixent i valorant les aportacions de tots. 5. RESPONSABILITAT: Assumir les pròpies accions i decisions, complir amb els compromisos i assumir les conseqüències del propi comportament. Implica ser fiable, puntual i actuar amb integritat en totes les tasques i interaccions. Comportaments: • Assumeix la responsabilitat personal per les tasques assignades i es compromet a completar-les amb excel·lència. • Respecta els terminis establerts i fa tot el possible per entregar el treball puntualment.
 3. • Reconeix les pròpies limitacions i busca ajuda quan sigui

  necessari per complir amb les expectatives. • No culpa als altres per errors o problemes, sinó que assumeix la responsabilitat i busca solucions. • Manté una actitud proactiva i busca oportunitats per millorar el propi rendiment i contribuir al èxit de l'equip. COMPORTAMENTS PER AQUELLES PERSONES AMB RESPONSABILITAT DE COMANDAMENT D’EQUIPS I PERSONES. A continuació segueix una proposta de comportaments per orientar a aquelles persones amb responsabilitat sobre equips en com impulsar i actuar amb coherència amb els valors. COMUNICACIÓ: • Establir un entorn de confiança on els membres de l'equip es sentin còmodes expressant les seves idees i opinions. • Facilitar reunions d'equip productives, on tots els membres tinguin l'oportunitat de participar activament i compartir les seves perspectives. • Donar feedback constructiu i reconèixer públicament les contribucions positives dels membres de l'equip per fomentar una cultura de comunicació oberta i positiva. • Mantenir l'accessibilitat i estar obert a les consultes i preocupacions dels membres de l'equip, fomentant un diàleg obert i continu. • Promoure l'ús de diverses plataformes i eines de comunicació per facilitar la interacció i l'intercanvi d'informació entre els membres de l'equip. CONFIANÇA: • Demostrar integritat i coherència entre paraules i accions, complint amb els compromisos i sent fiable en les relacions amb els membres de l'equip. • Crear oportunitats per construir relacions personals amb els membres de l'equip, fomentant un clima de suport mutu i comprensió. • Oferir suport i recursos als membres de l'equip perquè puguin desenvolupar les seves habilitats i competències, demostrant una veritable preocupació pel seu creixement professional. • Fomentar la transparència i l'obertura en les comunicacions, compartint informació rellevant i sent sincer sobre les expectatives i els desafiaments. • Reconèixer i premiar les actituds i comportaments que promouen la confiança i la col·laboració dins de l'equip.
 4. INNOVACIÓ: • Estimular la creativitat i la generació d'idees noves

  mitjançant la creació d'espais i temps dedicats a la reflexió i la innovació. • Promoure una cultura on s’apreciï la presa de riscos calculats i es valori l'aprenentatge a partir del fracàs, fomentant la experimentació i la prova de noves idees. • Reconèixer i premiar les iniciatives innovadores dels membres de l'equip, celebrant els èxits i aprenent de les experiències. • Facilitar la col·laboració Inter departamental i la interacció amb altres equips o professionals externs per fomentar la diversitat de perspectives i la creativitat. • Donar suport i recursos als membres de l'equip perquè puguin perseguir projectes innovadors i adquirir coneixements nous que promoguin la innovació. COL·LABORACIÓ: • Establir objectius i expectatives clares per a l'equip, fomentant un sentit de propòsit compartit i col·laboratiu. • Promoure la diversitat de talents i habilitats dins de l'equip, reconeixent i valorant les aportacions úniques de cada membre. • Facilitar la creació de sinèrgies entre els membres de l'equip, incentivant la cooperació i la interdependència per assolir els objectius comuns. • Fomentar una cultura de feedback constructiu i aprenentatge mutu, on els membres de l'equip es donin suport mútuament per millorar el rendiment i el creixement professional. • Crear espais i oportunitats per a la resolució de conflictes constructiva, afavorint la comunicació oberta i el treball en equip per trobar solucions que beneficiïn a tots. RESPONSABILITAT: • Establir expectatives clares i realistes per a cada membre de l'equip, assegurant que tots tinguin una comprensió clara de les seves responsabilitats i l'impacte del seu treball en l'equip. • Donar suport i recursos als membres de l'equip perquè puguin assumir la responsabilitat i la propietat del seu treball, fomentant l'autonomia i l’apoderament. • Reconèixer i recompensar públicament les actituds i comportaments responsables, incentivant responsabilitat dins de l'equip. • Promoure la reflexió i l'autocrítica entre els membres de l'equip, animant-los a revisar les seves pròpies accions i a buscar maneres de millorar, sense centrar-se tant en les conseqüències negatives de les seves decisions. • Proporcionar feedback constructiu i orientació als membres de l'equip per ajudar-los a millorar el seu rendiment i assumir un rol més actiu en la presa de decisions i la resolució de problemes.
 5. AVALUACIÓ DE L’ESTAT DELS VALORS PER PART DE L’EQUIP El

  propòsit d’aquest qüestionari és identificar aquells aspectes que cal enfortir per potenciar els valors de treball en equip. Es tracta d’un exercici d’anàlisi i autocrítica que tan sols és útil si expressem el nostre punt de vista de manera sincera i diferenciem clarament entre el que veiem, el que volem veure i la imatge que volem projectar. QÜESTIONARI SISTEMA DE PUNTUACIÓ 1= mai o rares vegades, no és un comportament que ens caracteritzi. 2= Algunes persones, però no totes, encara ho hem de treballar una mica. 3= Podem considerar que es un comportament que caracteritza a l’equip. COMUNICACIÓ 1 2 3 • Normalment, les persones expressen de manera clara i oberta les seves idees i opinions durant les reunions d'equip. • En general, escoltem activament a altres membres sense interrompre'ls. • A l’equip, es dona importància a les emocions i les perspectives dels altres, mostrant empatia i comprensió cap a les seves experiències i punts de vista. • Utilitzem canals de comunicació adequats i oportuns per compartir informació rellevant. • Deixem clar que necessitem i esperem dels altres, demanant aclariments quan és necessari per garantir una comprensió mútua. CONFIANÇA 1 2 3 • Les persones de l’equip són discretes i saben mantenir la confidencialitat de la informació confiada. • Normalment s’acompleixen els compromisos i terminis acordats sense necessitat de que s’hagin de recordar constantment. • Admetem els errors i aprenem de les experiències de cadascú per millorar el rendiment. • Sempre oferim suport i ajuda als companys de treball en moments de dificultat, sense jutjar-los. • A l’equip es important generar credibilitat demostrant coherència entre les paraules i les accions. INNOVACIÓ 1 2 3 • Se’ns estimula a suggerir idees noves i creatives per resoldre problemes o millorar processos. • Les persones de l’equip estan disposades a assumir riscos calculats per provar noves solucions o enfocaments.
 6. • Una característica de l’equip és buscar activament oportunitats per

  aprendre i adquirir nous coneixements. • Les persones de l’equip contribueixen a fomentar un clima en què es valori la diversitat de perspectives i es promogui el pensament “fora de la caixa” [diferent]. • Ens adaptem, som flexibles als canvis i estem oberts a experimentar noves maneres de treballar. COL·LABORACIÓ 1 2 3 • És normal a l’equip que les persones s’ofereixin per ajudar els companys i companyes de treball quan és necessari, sense esperar una recompensa immediata. • A l’equip es comparteixen recursos, coneixements i habilitats amb altres membres de l'equip per aconseguir objectius comuns. • Es Fomenta la construcció d'un entorn de treball inclusiu, on tothom se senti valorat i respectat. • Una de les nostres característiques es buscar activament el feedback i les opinions dels companys de treball per millorar el rendiment personal i col·lectiu. • Treballem de manera cooperativa i coordinada en tasques i projectes compartits, reconeixent i valorant les aportacions de totes i tots. RESPONSABILITAT 1 2 3 • A l’equip s’assumeix la responsabilitat personal per les tasques assignades i hi ha un compromís clar i sincer a fer-les amb atenció i cura. • Es respecten els terminis establerts i es fa tot el possible per entregar el treball puntualment. • Es normal que al nostre equip, les persones reconeguin les pròpies limitacions i busquin ajuda quan sigui necessari per complir amb les expectatives. • Mai es culpa als altres per errors o problemes, sinó que cadascú assumeix la responsabilitat i busca solucions. • Normalment hi ha una actitud proactiva i es busquen oportunitats per millorar el propi rendiment i contribuir al èxit de l'equip.