Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

【2018/12/08 RailsDM】「あの人」に学ぶ!駆け出しRailsエンジニアの日常の過ごし方

Shu OGAWARA
December 08, 2018

【2018/12/08 RailsDM】「あの人」に学ぶ!駆け出しRailsエンジニアの日常の過ごし方

2018/12/08に Rails Developers Meetup 2018 Day 4 Nouvelle Vague(https://techplay.jp/event/702297 )で発表したスライドです。

Shu OGAWARA

December 08, 2018
Tweet

More Decks by Shu OGAWARA

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ʮ͋ͷਓʯʹֶͿʂ
  ۦ͚ग़͠3BJMTΤϯδχΞͷ
  ೔ৗͷա͝͠ํ

  !


  View Slide

 2. ࣗݾ঺հ
  □ 4IV0("8"3" !FYQBKQ

  □ ϦϯΧʔζגࣜձࣾ
  □ ग़਎ɿௗऔ ֶੜ࣌୅ɿਆށ
  □ झຯ͸߹এ
  2

  View Slide

 3. 3
  ࢓ࣄͰ΍ͬͯΔ͜ͱ

  View Slide

 4. ϏδωεϚονϯά
  4

  View Slide

 5. ࣾ಺ษڧձ
  5
  □ ·ͭ΋ͱࢯͱ
  ݄Πν-5ձ
  □ લౡࢯͱ
  िΠνྠಡձ

  View Slide

 6. 6
  8FbSF)JSJOH!

  View Slide

 7. 7
  ຊ୊͸͔͜͜Β

  View Slide

 8. 8
  ࠷ۙɺษڧձͰΑ͘ݟ͔͚Δਓ

  View Slide

 9. ษڧձͰݟ͔͚Δਓ
  9

  View Slide

 10. ษڧձͰݟ͔͚Δਓ
  10
  ϓϩάϥϛϯάεΫʔϧग़ͯస৬׆ಈதͳΜͰ͢Α

  View Slide

 11. ษڧձͰݟ͔͚Δਓ
  11
  ϓϩάϥϛϯάεΫʔϧग़ͯస৬׆ಈதͳΜͰ͢Α
  4*FS͔Β8FCܥʹస৬ͨ͠͹͔ΓͳΜͰ͢

  View Slide

 12. 3BJMTͷݱ৔ʹॳ৺ऀ͕૿͍͑ͯΔ
  □ ചΓखࢢ৔ͱϓϩάϥϛϯάεΫʔϧ
  □ 3BJMTͷۀքʹਓ͕ྲྀೖ͖͍ͯͯ͠Δ
  12

  View Slide

 13. ଞۀछ͔Βͷస৬૊͸ͲΜͳਓͨͪʁ
  □ ͓ۚͱ࣌ؒΛֶ͔͚ͯΜͰ͖ͨ
  □ ࣗ෼ͷՄೳੑΛ৴ͯ͡స৬͖ͯͨ͠
  13

  View Slide

 14. 14
  ֶशҙཉͷߴ͍ਓͨͪ

  View Slide

 15. Ͱ΋ɺߦ͖٧·͍ͬͯΔਓ΋ଟ͍
  15

  View Slide

 16. Ͱ΋ɺߦ͖٧·͍ͬͯΔਓ΋ଟ͍
  16
  ࣗ෼ֶ͕Μͩͷ͸ϓϩάϥϛϯά͡Όͳͯ͘
  3BJMTͷ࢖͍ํͩͬͨʜʜ

  View Slide

 17. Ͱ΋ɺߦ͖٧·͍ͬͯΔਓ΋ଟ͍
  17
  ࣗ෼ֶ͕Μͩͷ͸ϓϩάϥϛϯά͡Όͳͯ͘
  3BJMTͷ࢖͍ํͩͬͨʜʜ
  Θ͔Βͳ͍͜ͱʹग़ձ͏ͨͼʹɺ
  ࣗ෼ͷΫιβί͞ʹԜΉ

  View Slide

 18. ͳͥߦ͖٧·Δ͔ʁ
  □ ࢓ࣄ࢝ΊΔͱɺ
  Θ͔Βͳ͍͜ͱ͕Ұ౓ʹ૿͑͗͢Δ
  □ ࢓ࣄʹ࣌ؒΛୣΘΕΔ
  18

  View Slide

 19. ͳͥߦ͖٧·Δ͔ʁ
  □ ࢓ࣄ࢝ΊΔͱɺ
  Θ͔Βͳ͍͜ͱ͕Ұ౓ʹ૿͑͗͢Δ
  □ ࢓ࣄʹ࣌ؒΛୣΘΕΔ
  19
  ˠ ݁Ռɺॳ৺ऀΛ୤ग़Ͱ͖ͳ͍

  View Slide

 20. 20
  ͋ͳͨʹ΋ແؔ܎ͳ࿩Ͱ͸ͳ͍

  View Slide

 21. ॳ৺ऀ͕ॳ৺ऀͷ··ͩͱ
  □ ॳ৺ऀ͕ೖΔ͜ͱͰগ͠ੜ࢈ੑ͕Լ͕Δ
  □ ͞Βʹޙ͔Βॳ৺ऀ͕ೖͬͯ͘Δ
  □ ΋ͬͱੜ࢈ੑ͕Լ͕Δ
  ■ ҎԼϧʔϓ
  21

  View Slide

 22. 22
  ΋͠ॳ৺ऀ͕தڃऀʹҭͭͱʜ

  View Slide

 23. 23
  தڃऀ
  ॳ৺ऀ
  ্ڃऀˠ

  View Slide

 24. 24
  தڃऀ͕
  ૿͑Δˠ

  View Slide

 25. 25
  தڃऀ͕
  ૿͑Δˠ
  ্ڃऀ΋
  ૿͑Δˠ

  View Slide

 26. 26
  தڃऀ͕
  ૿͑Δˠ
  ্ڃऀ΋
  ૿͑Δˠ
  ੄໺͕޿͕Δ

  View Slide

 27. 27
  ॳ৺ऀͷϨϕϧΛԡ্͛͠Δͷ͕
  ۀքશମͷେ͖ͳ՝୊ʹͳ͍ͬͯ͘

  View Slide

 28. 28
  ͱ͜ΖͰ

  View Slide

 29. 29
  ੈͷதʹ͸
  ʮͲ͏ֶͿ͔ʯͷࢦ਑͕গͳ͍

  View Slide

 30. 30
  ڭ͑Δ ֶͿ
  Ͳ
  ͷ
  Α
  ͏
  ʹ
  Կ
  Λ

  View Slide

 31. 31
  ڭ͑Δ ֶͿ
  Ͳ
  ͷ
  Α
  ͏
  ʹ
  Կ
  Λ
  ͍ͬͺ͍͋Δ

  View Slide

 32. 32
  ڭ͑Δ ֶͿ
  Ͳ
  ͷ
  Α
  ͏
  ʹ
  Կ
  Λ
  ͍ͬͺ͍͋Δ
  ͍ͬͺ͍͋Δ

  View Slide

 33. 33
  ڭ͑Δ ֶͿ
  Ͳ
  ͷ
  Α
  ͏
  ʹ
  Կ
  Λ
  ͍ͬͺ͍͋Δ
  ͍ͬͺ͍͋Δ ͍ͬͺ͍͋Δ

  View Slide

 34. 34
  ڭ͑Δ ֶͿ
  Ͳ
  ͷ
  Α
  ͏
  ʹ
  Կ
  Λ
  ͍ͬͺ͍͋Δ
  ͍ͬͺ͍͋Δ ͍ͬͺ͍͋Δ
  ͋·Γͳ͍

  View Slide

 35. 35
  ॏཁͰ͋Δ͸ͣͷ
  ʮͲͷΑ͏ʹֶࣗࣗश͢Δ͔ʁʯ
  ͷϊ΢ϋ΢͕ൈ͚མ͍ͪͯΔ

  View Slide

 36. 36
  ʮԿΛֶͿ͔ʯʹ͍ͭͯ΋ɺ
  ೖ໳ͷʮ࣍ʯ͸खബͳ܏޲

  View Slide

 37. 37
  ͜Εɺࣗ෼ͳΒ࿩ͤΔ͔΋ʁ!

  View Slide

 38. ͳ͓ͥલ͕
  □ 3BJMTͷ࢓ࣄ೥ɺษڧ࢝Ίͯ೥൒
  ■ ઓུతʹ΍ͬͨ
  □ ৘ใܥͷग़਎
  ■ ཧ࿦ܥͷ஌͕ࣝͲ͏ੜ͖Δ͔஌͍ͬͯΔ
  ■ ٯʹ3BJMT։ൃ͸࣮࣭θϩελʔτ
  38

  View Slide

 39. ͜ͷൃදͷ໨త
  □ 3BJMTͰ࢓ࣄΛ࢝Ίͨ͹͔Γͷ৽ਓ͕
  ■ ԿΛ
  ■ ͲͷΑ͏ʹ
  ֶࣗࣗश͍͔ͯ͘͠ʁ
  ͷϞσϧέʔεΛఏڙ͢Δ
  39

  View Slide

 40. Ϟσϧέʔεͷର৅
  □ ֶࣗࣗशͷҙࢤ͕͋Δ৽ਓΤϯδχΞ
  ■ ͢ͰʹΤϯδχΞʹ͸ͳ͍ͬͯΔ
  ■ ΍Δؾ͸͋Δ͕ɺԿΛͲ͏ֶͿ͔໎͍ͬͯΔ
  40

  View Slide

 41. 41
  Ϟσϧέʔεͷίϯηϓτ

  View Slide

 42. Ϟσϧέʔεͷίϯηϓτ
  42

  View Slide

 43. Ϟσϧέʔεͷίϯηϓτ
  43
  جૅΛ͔ͬ͠ΓֶͿ

  View Slide

 44. Ϟσϧέʔεͷίϯηϓτ
  44
  جૅΛ͔ͬ͠ΓֶͿ


  View Slide

 45. Ϟσϧέʔεͷίϯηϓτ
  45
  جૅΛ͔ͬ͠ΓֶͿ  View Slide

 46. 46
  جૅΛֶͿ


  ਺ֶͷ໰୊
  ໊ஶΛಡΉ
  Ԡ༻৘ใ
  ݻఆεΩϚ࣌ؒ
  ΍Δ͜ͱݻఆ
  ֶशͷه࿥
  ద౓ͳӡಈ
  े෼ͳਭ຾
  ϊʔ࢒ۀ

  View Slide

 47. 47
  ͜ͷίϯηϓτΛ
  ମݱ͍ͯ͠Δਓ͕͍·͢

  View Slide

 48. 48

  View Slide

 49. 49
  ग़యɿυϥΰϯϘʔϧ; υοΧϯότϧ

  View Slide

 50. ُઋਓͱ͸ʁ
  □ υϥΰϯϘʔϧͷΩϟϥΫλʔ
  ■ ओਓެɾޛۭͷ࡞த࠷ॳͷࢣঊ
  □ εέϕͰᰟʑͱ͍ͯ͠Δ͕ɺ
  ෢ज़ʹؔͯ͠͸ਅ伨
  □ ࡞඼ॳظʹɺޛۭʢͱΫϦϦϯʣʹ
  मߦΛ͚ͭΔγʔϯ͕͋Δ
  50

  View Slide

 51. ُઋਓ͸ίϯηϓτͷମݱ
  □ ൴͕ఋࢠʹͤ͞Δ෢ज़ͷमߦ͸ɺ
  ■ جૅମྗͮ͘Γͷపఈ൓෮
  ■ ࠲ֶ΍ன৸ΛؚΉ
  ϝϦϋϦͷ͋Δεέδϡʔϧ
  ͰߦΘΕΔ
  51

  View Slide

 52. 52
  ग़యɿυϥΰϯϘʔϧ רϊࡾ 1
  ௗࢁ໌ɾूӳࣾ

  View Slide

 53. 53
  ُઋਓͷमߦͰ
  ΤϯδχΞͱͯ͠ڧ͘ͳΖ͏!

  View Slide

 54. 54
  ͳͥ͜ͷमۀ͕ྑ͍ͷ͔ʁ

  View Slide

 55. 55
  ͦͷલʹ

  View Slide

 56. 56
  ۦ͚ग़͠ΤϯδχΞ͕
  ԿΛֶͿ΂͖͔Λߟ͑Α͏

  View Slide

 57. ۦ͚ग़͠͸ԿΛֶͿ΂͖͔
  □ ࢓ࣄʹ௚઀໾ཱͭεΩϧ
  □ ࢓ࣄʹ໾ཱ͕ͭɺ
  ࢓ࣄͷதͰ͸ֶ΂ͳ͍εΩϧ
  57

  View Slide

 58. ࢓ࣄʹ௚઀໾ཱͭεΩϧ
  □ 3VCZ3BJMTͷػೳɺ࢓༷
  58

  View Slide

 59. ࢓ࣄͷதͰ͸ֶ΂ͳ͍εΩϧ
  □ ܭࢉػՊֶͷجૅ 8FCͷ࢓૊Έ
  □ ۀքͷ࠷৽τϨϯυ
  □ 3BJMTͰཆ͍ʹ͍͘ϓϩάϥϛϯάεΩϧ
  ■ ιϑτ΢ΣΞઃܭ
  ■ ΞϧΰϦζϜߏங
  ■ ಡΈ΍͍͢ίʔυΛॻ͘
  59

  View Slide

 60. 60
  ʮ࢓ࣄͷதͰֶ΂ͳ͍εΩϧʯ
  ͷྔ͕ଟ͍

  View Slide

 61. 61
  ࠊΛਾ͑ͯ௕ֶ͘Ϳඞཁ͕͋Δ

  View Slide

 62. ίϯηϓτͷ͓͞Β͍
  62
  جૅΛ͔ͬ͠ΓֶͿ  View Slide

 63. 63
  ʮܧଓʯʹϑΥʔΧε͍ͯ͠Δ

  View Slide

 64. 64
  ग़యɿυϥΰϯϘʔϧ רϊࡾ 1
  ௗࢁ໌ɾूӳࣾ

  View Slide

 65. 65
  ُઋਓ͸ɺܧଓ͢ΔͨΊͷ
  ৺ߏ͑΋આ͍͍ͯΔ

  View Slide

 66. 66
  ग़యɿυϥΰϯϘʔϧ רϊࡾ 1
  ௗࢁ໌ɾूӳࣾ

  View Slide


 67. 67


  View Slide

 68. 68
  ग़యɿυϥΰϯϘʔϧ רϊࡾ 1
  ௗࢁ໌ɾूӳࣾ

  View Slide


 69. 69

  View Slide

 70. 70
  ίϯηϓτΛ۩ମԽ͢Δ

  View Slide

 71. ίϯηϓτͷ͓͞Β͍
  71
  جૅΛ͔ͬ͠ΓֶͿ  View Slide

 72. 72
  جૅΛ͔ͬ͠ΓֶͿ

  View Slide

 73. ֶͿ͜ͱ͸ͨ͘͞Μ͋Δ
  □ 3VCZ3BJMTͷػೳɺ࢓༷
  □ ܭࢉػՊֶͷجૅ 8FCͷ࢓૊Έ
  □ ۀքͷ࠷৽τϨϯυ
  □ 3BJMTͰཆ͍ʹ͍͘ϓϩάϥϛϯάεΩϧ
  ■ ιϑτ΢ΣΞઃܭ
  ■ ΞϧΰϦζϜߏங
  ■ ಡΈ΍͍͢ίʔυΛॻ͘
  73

  View Slide

 74. ͓͢͢Ίͷํ๏
  □ 3VCZͰ਺ֶͷ໰୊Λղ͘
  □ ໊ஶͱݺ͹ΕΔຊΛಡΉ
  □ Ԡ༻৘ใٕज़ऀࢼݧΛड͚Δ
  74

  View Slide

 75. 3VCZͰ਺ֶͷ໰୊Λղ͘
  □ େ͖ͭ͘ͷ໨త
  ■ ΞϧΰϦζϜΛߟ͑ΔೳྗΛཆ͏
  ■ ύϑΥʔϚϯεΛҙࣝ͢Δश׳Λ͚ͭΔ
  ■ 3VCZͷݴޠػೳΛ෯޿͘஌Δ
  75

  View Slide

 76. 3VCZͰ਺ֶͷ໰୊Λղ͘
  □ ೉қ౓ͷ෯͕޿͘ɺऔΓ૊Έ΍͍͢΋ͷ
  ■ 1SPKFDU&VMFS
  ■ "U$PEFS
  76

  View Slide

 77. ໊ஶͱݺ͹ΕΔຊΛಡΉ
  77
  ग़యɿ"NB[PODPKQ

  View Slide

 78. ໊ஶͱݺ͹ΕΔຊΛಡΉ
  78
  ग़యɿ"NB[PODPKQ

  View Slide

 79. ໊ஶͱݺ͹ΕΔຊΛಡΉ
  79
  ग़యɿ"NB[PODPKQ

  View Slide

 80. ໊ஶͱݺ͹ΕΔຊΛಡΉ
  80
  ग़యɿ"NB[PODPKQ

  View Slide

 81. ໊ஶͱݺ͹ΕΔຊΛಡΉ
  □ ಡΜͩΒ಺༰ΛΞ΢τϓοτ͠Α͏
  ■ ࣗ෼ͷݴ༿Ͱ୹͘·ͱΊΔ
  □ ผʹެ։͠ͳͯ͘΋ྑ͍
  ■ ݴޠԽͷϓϩηεͰ಺༰͕ఆண͢Δ
  81

  View Slide

 82. Ԡ༻৘ใٕज़ऀࢼݧ
  □ ܭࢉػՊֶΛઙ͘޿ֶ͘΂Δ
  ■ ৘ใܥֶ෦ͷઐ໳Պ໨Λ΄΅໢ཏ
  □ ޕલޕޙׂΛૂ͓͏
  ■ ߹֨ϥΠϯͷׂ͸ͪΐͬͱ௿͍
  82

  View Slide

 83. 83
  ֶशΛश׳Խͯ͠൓෮͢Δ

  View Slide

 84. श׳Խͷίπ
  □ ຖ೔ɺݻఆͷεΩϚ࣌ؒͰ΍Δ
  □ ΍Δ͜ͱ͸ܾΊ͓ͯ͘
  □ ΍ͬͨ͜ͱ͸ه࿥ʹ࢒͢
  84

  View Slide

 85. ຖ೔ɺݻఆͷεΩϚ࣌ؒͰ΍Δ
  □ ݻఆͰൃੜ͢Δͷ͕େࣄ
  ■ ௨ۈిंͷத
  ■ ࢝ۀ௚ޙɺऴۀ௚ޙ
  ■ ৸Δલ
  □ ۀ຿࣌ؒதͰ΋ߏΘͣษڧ͢Δ
  85

  View Slide

 86. ࣮ࡍʹ΍ͬͯͨεέδϡʔϧ
  86

  View Slide

 87. ΍Δ͜ͱ͸ܾΊ͓ͯ͘
  □ ͳʹ΋ߟ͑ͣ࢝ΊΒΕΔΑ͏ʹ͢Δ
  ■ ʮࠓ೔͸΍Ίͱ͜ʯͷೖΔ༨஍Λͳ͘͢
  □ 1SPKFDU&VMFS͸͜͜Ͱ΋͓͢͢Ί
  ■ ղ͚ͨΒ࣍ͷ໰୊
  □ ෺ཧຊ΋͓͢͢Ί
  ■ ࣗಈతʹಡΉຊ͕ܾ·Δ
  87

  View Slide

 88. ΍ͬͨ͜ͱ͸ه࿥ʹ࢒͢
  □ ཷ·ͬͨه࿥͕ɺ
  ࣗಈతʹࣗ෼Λ΄Ίͯ͘ΕΔ
  88

  View Slide

 89. ྫʣ(JU)VCͷ૲
  89

  View Slide

 90. 90  ྑ͍॥؀

  View Slide

 91. 91
  ৺਎ͱ΋ʹ݈߁Ͱ͍͚ͭͮΔ

  View Slide

 92. ݈߁Ͱ͋Ε
  □ ΧϥμΛಈ͔͢
  □ ਭ຾ΛͪΌΜͱऔΔ
  □ ࢒ۀ͸͠ͳ͍
  92

  View Slide

 93. ΧϥμΛಈ͔ͦ͏
  □ ʮద౓ͳӡಈʯ͕ೝ஌ػೳΛڧԽ͢Δ
  □ ͓͢͢Ί͸ےτϨ
  ■ ے೑ΤϯδχΞɺ
  ࣮͸ཧʹదͬͯΔΜͰ͢!
  93

  View Slide

 94. ਭ຾ͷॏཁੑ
  □ ͪΌΜͱ৸·͠ΐ͏
  ■ ৸ͳ͍ͱ͸͖ͬΓͱੜ࢈ੑ͕Լ͕Δ
  ■ ࣌ؒ͘Β͍͕Ұ൪݈߁తΒ͍͠
  □ ແཧʹேܕʹ͠ͳͯ͘Α͍
  ■ ேܕɾ໷ܕ͸ੜ·Ε͖ͭͷ஋
  94
  ࢀߟจݙɿਭ຾ͷ͸ͳ͠ շ຾ͷͨΊͷώϯτ
  ಺ࢁਅɾதެ৽ॻ

  View Slide

 95. ࢒ۀ͸͠ͳ͍
  □ ࢒ۀ͕ඞཁͳͱ͖
  ■ ͦͷ೔ʹͦͷਓ͕͠ͳ͍ͱ
  Ձ஋͕େ͖͘ଛͳΘΕΔ࢓ࣄ͕͋Δ৔߹
  ■ ৽ਓʹͦΜͳ࢓ࣄ͋ΔΘ͚ͳ͍
  95

  View Slide

 96. 96
  Ϟσϧέʔεͷ·ͱΊ

  View Slide

 97. 97
  جૅΛֶͿ


  ਺ֶͷ໰୊
  ໊ஶΛಡΉ
  Ԡ༻৘ใ
  ݻఆεΩϚ࣌ؒ
  ΍Δ͜ͱݻఆ
  ֶशͷه࿥
  ద౓ͳӡಈ
  े෼ͳਭ຾
  ϊʔ࢒ۀ

  View Slide

 98. 98
  ͍͞͝ʹ͓ؾ࣋ͪද໌

  View Slide

 99. 99
  ُઋਓΛҾ͖߹͍ʹग़ͨ͠ཧ༝

  View Slide

 100. 100
  ग़యɿυϥΰϯϘʔϧ רϊࡾ 1
  ௗࢁ໌ɾूӳࣾ

  View Slide

 101. 101
  ʮਓੜ͸ָ͠Ή͜ͱ͕ͦ͜ॏཁʯ
  ͜Ε͕ຊ౰ʹਖ਼͍͠ͱࢥ͔ͬͨΒ

  View Slide

 102. 102
  8FCΤϯδχΞ͸
  ʮੜ͖ํʯ
  ͱΑ͘ݴΘΕΔ

  View Slide

 103. 103
  ֶͼΛָ͠Ή͜ͱͦ͜
  8FCΤϯδχΞͷਓੜ

  View Slide

 104. 104
  ̍೥ؒ
  ͕Ή͠ΌΒʹֶͼଓ͚͖ͯͯ
  ຊ౰ʹָ͔ͬͨ͠

  View Slide

 105. 105
  ΢σ্͕͕͍ͬͯ͘͜ͱ͸
  ͲΜͳ࣮ྗͰ΋ฏ౳ʹت΂Δ

  View Slide

 106. 106
  ͍·ۤͯ͘͠΋
  ΤϯδχΞΛଓ͚ͯ
  ʮֶͿָ͠͞ʯΛ஌ͬͯ΄͍͠

  View Slide

 107. 5IBOL:PV'PS-JTUFOJOH
  107
  ग़యɿυϥΰϯϘʔϧ רϊ࢛ेೋ 1
  ௗࢁ໌ɾूӳࣾ

  View Slide