Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

その正規表現、異議あり! 〜 ReDoSについて

その正規表現、異議あり! 〜 ReDoSについて

2019/04/24の銀座Rails#8での発表資料です。
スライド中で紹介している拙作gemはこちら https://github.com/expajp/reredos

Shu OGAWARA

April 24, 2019
Tweet

More Decks by Shu OGAWARA

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ͦͷਖ਼نදݱɺҟٞ͋Γʂ
  ʙ ReDoSʹ͍ͭͯ
  Shu OGAWARA(@expajp)
  2019/04/24 ۜ࠲Rails #8

  View Slide

 2. ਖ਼نදݱ࢖ͬͯ·͔͢ʁ

  View Slide

 3. ϝΞυͷόϦσʔγϣϯʹ
  ਖ਼نදݱΛ࢖͍ͬͯΔਓ

  View Slide

 4. ͦΕ͸΋͔ͯ͜͠͠ΜͳͷͰ͸ʁ
  2019/04/24 4

  View Slide

 5. ໰୊ͳͦ͞͏
  2019/04/24 5

  View Slide

 6. ग़యɿχίχɾίϞϯζ
  http://commons.nicovideo.jp/material/nc38409

  View Slide

 7. ͜ͷਖ਼نදݱʹ͸ɺ
  ੬ऑੑ͕͋Δ

  View Slide

 8. ࣮ࡍʹ͝ཡ͍ͩ͘͞

  View Slide

 9. ςετεΫϦϓτ
  2019/04/24 9
  ग़యɿਖ਼نදݱͰͷϝʔϧΞυϨενΣοΫ͸ݟ௚͢΂͖ – ReDoS – yohgaki's blog
  https://blog.ohgaki.net/redos-must-review-mail-address-validation

  View Slide

 10. ࣮ߦ݁Ռ
  2019/04/24 10

  View Slide

 11. ݪҼ
  • ਖ਼نදݱΤϯδϯʹѱຐͷূ໌Λ΍Β͍ͤͯΔ
  • ʮ೚ҙ௕ͷจࣈྻʯදݱ͕ଓ͘ͱ
  ੾Ε໨͕Θ͔Βͳ͍ͷͰɺશύλʔϯΛௐ΂Δ
  – શύλʔϯΛௐ΂ͳ͍ͱ
  Ϛον͠ͳ͍͜ͱ͸֬ఆͰ͖ͳ͍
  – ૊Έ߹Θ͕ͤരൃ͍ͯ͠Δ
  2019/04/24 11

  View Slide

 12. ࣮ࡍʹ૊Έ߹Θ͕ͤ
  രൃ͍ͯ͠Δ༷ࢠΛ
  ͝ཡ͍ͩ͘͞

  View Slide

 13. ؆୯ͷͨΊ
  • ݟͤΔͷ͸͜ͷ෦෼ͷνΣοΫͷΈ
  2019/04/24 13

  View Slide

 14. ૊Έ߹Θͤരൃ
  • host. ·ͰϚονͯ͠ɺ࣍
  2019/04/24 14

  View Slide

 15. ૊Έ߹Θͤരൃ
  • . (υοτ) ·ͰϚον͕ͨ͠
  2019/04/24 15

  View Slide

 16. ૊Έ߹Θͤരൃ
  • ͦͷޙΖ͕ҧ͏ͷͰ໭Δ
  2019/04/24 16

  View Slide

 17. ૊Έ߹Θͤരൃ
  • ΍ͬͺΓҧ͏ͷͰ1ͭ໭ΔɺΛ܁Γฦ͠
  2019/04/24 17

  View Slide

 18. ૊Έ߹Θͤരൃ
  • ͜͜·Ͱ໭Δ
  2019/04/24 18

  View Slide

 19. ૊Έ߹Θͤരൃ
  • ࠷ޙ·Ͱ໭ͬͯ΋ɺ΍ͬͺΓϚον͠ͳ͍
  2019/04/24 19

  View Slide

 20. ૊Έ߹Θͤരൃ
  • * Λ0ճͱղऍͯ࣍͠Λௐ΂Δ
  2019/04/24 20

  View Slide

 21. ૊Έ߹Θͤരൃ
  • ΍ͬͺΓϚον͠ͳ͍ͷͰ1ͭͣͭޙΖʹ
  2019/04/24 21

  View Slide

 22. ૊Έ߹Θͤരൃ
  • 1ݸͣͭ໭ͬͯ΍ͬͱϚον͠ͳ͍ͷ͕֬ఆ
  2019/04/24 22

  View Slide

 23. ͜Ε͕ԿΛҙຯ͢Δ͔ʁ

  View Slide

 24. ԿΛҙຯ͢Δ͔
  • ௚લ·ͰҰகͯ͠ɺ
  ࠷ޙͷ1จࣈ͚ͩϚον͠ͳ͍จࣈྻΛ
  ϝʔϧΞυϨεཝʹ์ΓࠐΉ͚ͩͰ
  DoS߈ܸ͕Ͱ͖Δ
  2019/04/24 24

  View Slide

 25. DoS߈ܸ
  • Ϧιʔεʹҙਤతʹա৒ͳෛՙΛ͔͚ͨΓ
  ੬ऑੑΛ͍ͭͨΓ͢ΔࣄͰ
  αʔϏεΛ๦֐͢Δ߈ܸख๏ͷ͜ͱ
  – F5ΞλοΫͱ͔
  • ਖ਼نදݱΛ࢖ͬͨDoS͸ReDoSͱݺ͹ΕΔ
  2019/04/24 25

  View Slide

 26. ͞Βʹ൵͍͜͠ͱʹɺ
  ϝΞυͷ௕͞Ͱ஄͚ͳ͍

  View Slide

 27. ࣮ߦ݁Ռ
  2019/04/24 27

  View Slide

 28. ϝʔϧΞυϨεͷఆٛ
  • RFC1035, 5321ΑΓ
  – ϝʔϧΞυϨεશମ͸256จࣈҎ಺
  – Ϣʔβ໊ʢ@ͷલʣ͸64จࣈҎ಺
  – υϝΠϯ͸255จࣈҎ಺
  – υϝΠϯͷϥϕϧ͸63จࣈҎ಺
  • test.example.com – ଞɺ࢖͑Δจࣈ΋ܾ·͍ͬͯΔ
  2019/04/24 28

  View Slide

 29. Ͳ͏͢Ε͹Α͍ͷ͔ʁ

  View Slide

 30. จࣈྻΛ۠੾ͬͯ୹͘͠
  γϯϓϧͳਖ਼نදݱͰ൑ఆ

  View Slide

 31. ͱ͸͍͑ɺ
  ͍͍࣮ͪͪ૷͢Δͷ͸໘౗

  View Slide

 32. ͱ͍͏Θ͚Ͱ
  (FNΛ࡞Γ·ͨ͠

  View Slide

 33. reredos
  2019/04/24 33

  View Slide

 34. reredos
  • ReDoSʹڧ͍ϝΞυͷόϦσʔγϣϯΛߦ͍ɺ
  true/false Ͱฦ͢γϯϓϧͳgem
  • ࠓޙͷ༧ఆ
  – ଘࡏ͠ͳ͍TLDΛ஄͘
  – URLʹରԠ͢Δ
  • PR͓଴ͪͯ͠·͢
  2019/04/24 34

  View Slide

 35. ·ͱΊ
  • ਖ਼نදݱͰDoS߈ܸΛ͔͚Δख๏͕͋Δ
  – ReDoSͱ͍͏
  • ෳࡶͳਖ਼نදݱ͸ආ͚Δ΂͖
  – ࢓༷ΛͪΌΜͱಡΜͰɺ୹͍୯ҐͰνΣοΫΛ͢
  Δ͜ͱΛ৺͕͚Α͏
  • ϝΞυͰόϦσʔγϣϯ͔͚ΔgemΛ࡞ͬͨ
  2019/04/24 35

  View Slide

 36. ฏ੒͕ऴΘΔલʹରԠ͠Α͏

  View Slide

 37. ࣗݾ঺հ
  • Shu OGAWARA (@expajp )
  – ϦϯΧʔζגࣜձࣾ
  – Ruby/Railsྺ2೥ऑ
  – ग़਎͸ௗऔɺେֶ͸ਆށ
  – झຯ͸ΫϥγοΫܥͷ߹এ
  2019/04/24 37

  View Slide