Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

PHP'ye giriş

PHP'ye giriş

Linux'ta PHP ile Özgür Yazılım Geliştirme - Linux Yaz Kampı 2012 - Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu

D55de538259751cc08d16a0843e1c69f?s=128

Hidayet Doğan

July 02, 2012
Tweet

More Decks by Hidayet Doğan

Other Decks in Programming

Transcript

 1. PHP’ye giriş Linux’ta PHP ile Özgür Yazılım Geliştirme Linux Yaz

  Kampı 2012 Monday, July 2, 12
 2. Sözdizimi PHP nedir? Dil, yorumlayıcı, konsept? PHP etiketleri: <?php ?>

  HTML içine gömülme Yorumlar Monday, July 2, 12
 3. Veri türleri Boolean (doğru/yanlış) Sayılar Metinler (Karakter Katarı/Dizisi) Diziler Nesneler

  Kaynaklar NULL Monday, July 2, 12
 4. Değişkenler $ (dolar) işareti ile başlar. Rakam ile başlayamaz. Türkçe

  harf kullanılabilir. Büyük, küçük harf duyarlıdır. Monday, July 2, 12
 5. Değişken değişkenler $ornek = “isim”; $$ornek = “Ahmet”; Monday, July

  2, 12
 6. Sabitler define(SABIT, “değer”); Değerleri daha sonra değiştirilemez. Monday, July 2,

  12
 7. Aritmetik operatörler Toplama $a + $b Çıkartma $a - $b

  Çarpma $a * $b Bölme $a / $b Modülüs (bölümden kalan) $a % $b Tersini alma -$a Arttırma $a++ ve ++$a Azaltma $a-- ve --$a Monday, July 2, 12
 8. Atama operatörleri Değer atama: = Toplayıp atama: += Dizilerde (anahtara

  değer atama): => Monday, July 2, 12
 9. Bit işlem operatörleri Ve (And) $a & $b hem $a

  hem de $b’de 1 olanlar 1 Veya (Or) $a | $b $a veya $b’de 1 olanlar 1 Ya da (Xor) $a ^ $b $a ve $b’de aynı olmayanlar 1 Değil (Not) ~$a 0 olanlar 1, 1 olanlar 0 Sola kaydır $a << $b her adımda ($b kere) 2‘yle çarp Sağa kaydır $a >> $b her adımda ($b kere) 2’ye böl Monday, July 2, 12
 10. Karşılaştırma operatörleri Eşittir $a == $b Eşit değildir $a !=

  $b veya $a <> $b Büyüktür $a > $b Küçüktür $a < $b Büyük eşittir $a >= $b Küçük eşittir $a <= $b Denktir (aynı) $a === $b Denk değildir $a !== $b Monday, July 2, 12
 11. Mantıksal operatörler Ve (And) $a && $b veya $a and

  $b Veya (Or) $a || $b veya $a or $b Ya da (Xor) $a xor $b Değil (Not) !$a Monday, July 2, 12
 12. Metin ve dizi operatörleri Metinleri birleştirmek için . (nokta) Dizi

  birleşim: $a + $b Dizi eşitlik: $a == $b Dizi denklik: $a === $b Monday, July 2, 12
 13. Çıktı, yazdırma, yansıtma echo print printf “ (çift tırnak) ve

  ‘ (tek tırnak) HEREDOC NOWDOC Monday, July 2, 12
 14. Tür dönüşümleri (int) (integer) (float) (double) (bool) (string) (array) (object)

  Monday, July 2, 12
 15. Denetim Yapıları: Koşullar if else elseif / else if switch

  case break Monday, July 2, 12
 16. Denetim Yapıları: Döngüler while do while for foreach break continue

  Monday, July 2, 12
 17. Denetim Yapıları include require include_once require_once goto Monday, July 2,

  12
 18. Fonksiyonlar / İşlevler “function” anahtar kelimesi ile tanımlanır. İsimlendirmede harfler,

  rakamlar, _ (alt çizgi) kullanılır. “return” denetleyicisi ile değer döner. Değişken etki alanları. (Variable scope). Monday, July 2, 12
 19. Değişken fonksiyonlar function ornek() { }; $isim = “ornek”; $isim();

  Monday, July 2, 12
 20. Anonim Fonksiyonlar Fonksiyona ait bir isim yoktur. $ornek = function()

  { }; $ornek(); Monday, July 2, 12
 21. Genel fonksiyonlar isset unset empty is_integer, is_string, is_float/double, is_array, is_object

  Monday, July 2, 12
 22. Metin fonksiyonları strtolower, strtoupper ucwords, ucfirst strlen substr str_replace, str_ireplace

  strstr, strchr, strrchr strpos Monday, July 2, 12
 23. Metin fonksiyonları trim, ltrim, rtrim explode str_repeat wordwrap Monday, July

  2, 12
 24. Dizi fonksiyonları count implode in_array array_search array_key_exists array_merge array_unique Monday,

  July 2, 12
 25. Dizi fonksiyonları array_shift, array_unshift array_pop, array_push array_map extract shuffle sort,

  rsort, ksort, krsort, usort, uksort Monday, July 2, 12
 26. Matematik fonksiyonları rand, mt_rand round, floor, ceil abs, pow, sqrt,

  pi min, max Monday, July 2, 12
 27. Tarih, saat fonksiyonları date, gmdate time, microtime strtotime mktime Monday,

  July 2, 12
 28. Kriptografi fonksiyonları md5, sha1 crypt Monday, July 2, 12