Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

PHP'ye giriş

PHP'ye giriş

Linux'ta PHP ile Özgür Yazılım Geliştirme - Linux Yaz Kampı 2012 - Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu

Hidayet Doğan

July 02, 2012
Tweet

More Decks by Hidayet Doğan

Other Decks in Programming

Transcript

 1. PHP’ye giriş
  Linux’ta PHP ile Özgür Yazılım Geliştirme
  Linux Yaz Kampı 2012
  Monday, July 2, 12

  View Slide

 2. Sözdizimi
  PHP nedir? Dil, yorumlayıcı, konsept?
  PHP etiketleri:
  HTML içine gömülme
  Yorumlar
  Monday, July 2, 12

  View Slide

 3. Veri türleri
  Boolean (doğru/yanlış)
  Sayılar
  Metinler (Karakter Katarı/Dizisi)
  Diziler
  Nesneler
  Kaynaklar
  NULL
  Monday, July 2, 12

  View Slide

 4. Değişkenler
  $ (dolar) işareti ile başlar.
  Rakam ile başlayamaz.
  Türkçe harf kullanılabilir.
  Büyük, küçük harf duyarlıdır.
  Monday, July 2, 12

  View Slide

 5. Değişken değişkenler
  $ornek = “isim”; $$ornek = “Ahmet”;
  Monday, July 2, 12

  View Slide

 6. Sabitler
  define(SABIT, “değer”);
  Değerleri daha sonra değiştirilemez.
  Monday, July 2, 12

  View Slide

 7. Aritmetik operatörler
  Toplama $a + $b
  Çıkartma $a - $b
  Çarpma $a * $b
  Bölme $a / $b
  Modülüs (bölümden kalan) $a % $b
  Tersini alma -$a
  Arttırma $a++ ve ++$a
  Azaltma $a-- ve --$a
  Monday, July 2, 12

  View Slide

 8. Atama operatörleri
  Değer atama: =
  Toplayıp atama: +=
  Dizilerde (anahtara değer atama): =>
  Monday, July 2, 12

  View Slide

 9. Bit işlem operatörleri
  Ve (And) $a & $b hem $a hem de $b’de 1 olanlar 1
  Veya (Or) $a | $b $a veya $b’de 1 olanlar 1
  Ya da (Xor) $a ^ $b $a ve $b’de aynı olmayanlar 1
  Değil (Not) ~$a 0 olanlar 1, 1 olanlar 0
  Sola kaydır $a << $b her adımda ($b kere) 2‘yle çarp
  Sağa kaydır $a >> $b her adımda ($b kere) 2’ye böl
  Monday, July 2, 12

  View Slide

 10. Karşılaştırma operatörleri
  Eşittir $a == $b
  Eşit değildir $a != $b veya $a <> $b
  Büyüktür $a > $b
  Küçüktür $a < $b
  Büyük eşittir $a >= $b
  Küçük eşittir $a <= $b
  Denktir (aynı) $a === $b
  Denk değildir $a !== $b
  Monday, July 2, 12

  View Slide

 11. Mantıksal operatörler
  Ve (And) $a && $b veya $a and $b
  Veya (Or) $a || $b veya $a or $b
  Ya da (Xor) $a xor $b
  Değil (Not) !$a
  Monday, July 2, 12

  View Slide

 12. Metin ve dizi operatörleri
  Metinleri birleştirmek için . (nokta)
  Dizi birleşim: $a + $b
  Dizi eşitlik: $a == $b
  Dizi denklik: $a === $b
  Monday, July 2, 12

  View Slide

 13. Çıktı, yazdırma, yansıtma
  echo
  print
  printf
  “ (çift tırnak) ve ‘ (tek tırnak)
  HEREDOC
  NOWDOC
  Monday, July 2, 12

  View Slide

 14. Tür dönüşümleri
  (int) (integer)
  (float) (double)
  (bool)
  (string)
  (array)
  (object)
  Monday, July 2, 12

  View Slide

 15. Denetim Yapıları: Koşullar
  if
  else
  elseif / else if
  switch
  case
  break
  Monday, July 2, 12

  View Slide

 16. Denetim Yapıları: Döngüler
  while
  do while
  for
  foreach
  break
  continue
  Monday, July 2, 12

  View Slide

 17. Denetim Yapıları
  include
  require
  include_once
  require_once
  goto
  Monday, July 2, 12

  View Slide

 18. Fonksiyonlar / İşlevler
  “function” anahtar kelimesi ile tanımlanır.
  İsimlendirmede harfler, rakamlar, _ (alt çizgi) kullanılır.
  “return” denetleyicisi ile değer döner.
  Değişken etki alanları. (Variable scope).
  Monday, July 2, 12

  View Slide

 19. Değişken fonksiyonlar
  function ornek() { };
  $isim = “ornek”;
  $isim();
  Monday, July 2, 12

  View Slide

 20. Anonim Fonksiyonlar
  Fonksiyona ait bir isim yoktur.
  $ornek = function() { };
  $ornek();
  Monday, July 2, 12

  View Slide

 21. Genel fonksiyonlar
  isset
  unset
  empty
  is_integer, is_string, is_float/double, is_array, is_object
  Monday, July 2, 12

  View Slide

 22. Metin fonksiyonları
  strtolower, strtoupper
  ucwords, ucfirst
  strlen
  substr
  str_replace, str_ireplace
  strstr, strchr, strrchr
  strpos
  Monday, July 2, 12

  View Slide

 23. Metin fonksiyonları
  trim, ltrim, rtrim
  explode
  str_repeat
  wordwrap
  Monday, July 2, 12

  View Slide

 24. Dizi fonksiyonları
  count
  implode
  in_array
  array_search
  array_key_exists
  array_merge
  array_unique
  Monday, July 2, 12

  View Slide

 25. Dizi fonksiyonları
  array_shift, array_unshift
  array_pop, array_push
  array_map
  extract
  shuffle
  sort, rsort, ksort, krsort, usort, uksort
  Monday, July 2, 12

  View Slide

 26. Matematik fonksiyonları
  rand, mt_rand
  round, floor, ceil
  abs, pow, sqrt, pi
  min, max
  Monday, July 2, 12

  View Slide

 27. Tarih, saat fonksiyonları
  date, gmdate
  time, microtime
  strtotime
  mktime
  Monday, July 2, 12

  View Slide

 28. Kriptografi fonksiyonları
  md5, sha1
  crypt
  Monday, July 2, 12

  View Slide