Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

クソコードの測り方

 クソコードの測り方

PHPBLT#3 で話した内容です。

Hiraku NAKANO

March 01, 2016
Tweet

More Decks by Hiraku NAKANO

Other Decks in Technology

Transcript

 1. Ϋιίʔυͷ

  ଌΓํ
  PHPBLT #3
  @Hiraku

  View full-size slide

 2. ࣗݾ঺հ
  • த໺ ୓ (@Hiraku)
  • ޱบʮcomposer͕஗͍ʯʮޫ͕஗͍ʯˡNew!
  • ޫ஗͍໰୊Λࠀ෰ͯ͠composerΛ10ഒ଎ͨ͘͠࿩

  http://tech.mercari.com/entry/2016/02/01/164829

  View full-size slide

 3. hirak/prestissimo 

  (composerߴ଎ԽϓϥάΠϯ)
  Πϯετʔϧ͢Δ͚ͩͰ10ഒ͙Β͍଎͘ͳΓ·͢

  View full-size slide

 4. hirak/prestissimo
  • ͝੠ԉ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·͢

  View full-size slide

 5. prestissimoΛൃද͔ͯ͠Β

  Ұϲ݄

  View full-size slide

 6. ͜͜Ұϲ݄ͷ੒Ռ

  1/24 2/28

  View full-size slide

 7. Scrutinizer
  • ίʔυ඼࣭ʹ఺਺Λ͚ͭΔαʔϏε (OSSͳΒແྉʂ)
  • όάͬΆ͍ॴΛݟ͚ͭͯ͘ΕΔ
  • 10఺ຬ఺

  View full-size slide

 8. ϝιουผͷ఺਺

  View full-size slide

 9. ScrutinizerείΞͷ্͛ํ
  • ྘৭(AϥϯΫ)ͷϝιου͹͔ΓʹͳͬͨΒɺ
  10.00ʹͳΔ
  • ଌఆ݁Ռ͸৭ʑग़ͯ͘Δ͕ɺͲ͜Λमਖ਼͢Ε
  ͹͍͍ͷ͔ʁ

  View full-size slide

 10. ͜͜ʹ஫໨

  View full-size slide

 11. C.R.A.P.
  =Change Risk Anti-Patterns

  View full-size slide

 12. ௚༁͢Δͱ

  Ϋι౓

  View full-size slide

 13. CRAPͱ͸
  • Ϋιίʔυͷ౓߹͍Λఆྔతʹදͨ͠਺ࣈ
  • 1ʙແݶେ
  • If CRAP1(m) > 30, we consider the method
  to be CRAPpy.

  View full-size slide

 14. Googleͷϒϩά͕ৄ͍͠
  http://googletesting.blogspot.jp/2011/02/this-code-is-crap.html

  View full-size slide

 15. comp(m) = ॥؀తෳࡶ౓
  cov(m) = ςετΧόϨοδ

  View full-size slide

 16. comp(m)=॥؀తෳࡶ౓
  • ίʔυͷ෼ذΛ਺͑ͨ΋ͷ
  • if΍forΛ࢖͏ͱ1ͣͭ૿͑Δ(্ݶ͸ͳ͍)
  • ෼ذ͕ͳ͚Ε͹1

  View full-size slide

 17. cov(m)=ςετΧόϨοδ
  • ϢχοτςετͰ࣮ߦ͞Εͨίʔυͷׂ߹
  • ͜͜Ͱݴ͏ΧόϨοδ͸C0ΧόϨοδͷ͜ͱ

  Ұ౓Ͱ΋શߦ࣮ߦ͍ͯ͠Ε͹100%
  • 0%ʙ100%ͷؒͷ਺ࣈ

  View full-size slide

 18. cov(m)͕100%ͩͬͨΒ
  ͕͜͜0ʹͳΔΑͶ

  View full-size slide

 19. comp(m)=1, cov(m)=0%
  ͕͜͜1ʹͳΔΑͶ
  ͜͜΋1ʹͳΔΑͶ

  View full-size slide

 20. CRAPͱม਺ͷؔ܎
  • comp(m) ্͕͕Δͱ
  2৐ͷ੎͍Ͱ૿͑Δ
  • cov(m)্͕͕Δͱগ
  ͠؇࿨͞ΕΔ
  • ΧόϨοδ͕100%Ͱ
  ΋ɺෳࡶ౓͕30Λ௒
  ͍͑ͯͨΒμϝ

  View full-size slide

 21. ྘৭͕CRAP<30

  View full-size slide

 22. CRAPείΞͷԼ͛ํ

  View full-size slide

 23. جຊతͳϧʔϧ
  • ෳࡶ౓͸ϝιουผͳͷͰɺࡉ͔͘෼ׂ͢Δ
  ͱݮΔ
  • ϢχοτςετΛॻ͚͹ݮΔ

  View full-size slide

 24. ݱ࣮తͳ࿩
  • ෳࡶͳίʔυ͸Ϣχοτςετͮ͠Β͍
  • ςετ͠΍͘͢ॻ͖׵͑ͯΏ͘
  • →ࣗવͱίʔυ͕෼ׂ͞ΕΔʂ

  View full-size slide

 25. ιʔεΛ୹͘͢Δ
  • ಉ͡ϩδοΫΛ୹͍ίʔυͰ࠶ݱ͢Δ
  • ϥΠϒϥϦؔ਺ͷ׆༻
  • ίϐϖΛݮΒͯؔ͠਺ڞ௨Խ
  • ࠶ؼʹॻ͖׵͑Δ

  View full-size slide

 26. PHPUnitͰ΋CRAPܭଌ
  • ΧόϨοδϨϙʔτͰCRAPείΞಡΊ·͢

  View full-size slide

 27. prestissimoͷي੻

  View full-size slide

 28. ࠓ೔ͷ·ͱΊ
  • ΫιίʔυΛఆྔతʹ൑ఆ͢Δํ๏͕͋Δ
  • ଌͬͯΈΔͱ໘ന͍ΑɺPHPUnitͰ΋Θ͔ΔΑ
  • Ғͦ͏ʹղઆ͚ͨ͠ͲScrutinizerείΞ10.00
  ·ͩ౸ୡͯ͠ͳ͍

  View full-size slide

 29. ิ଍ɿ

  CRAP͕ڭ͑ͯ͘Εͳ͍΋ͷ
  • ιϑτ΢ΣΞ͕଎͍͔Ͳ͏͔
  • ໾ʹཱ͔ͭʢΧωΛੜΉ͔ʣ
  • ֦ுੑʹ༏Ε͍ͯΔ͔
  (͋͘·Ͱෳࡶ౓ͷ࿩Ͱ͋Δ͜ͱʹ஫ҙ)

  View full-size slide