Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

PMはどのようにバリューを出していくのか

 PMはどのようにバリューを出していくのか

Hirofumi Tanahashi

November 13, 2019
Tweet

More Decks by Hirofumi Tanahashi

Other Decks in Business

Transcript

 1. 1
  PM͸ͲͷΑ͏ʹόϦϡʔΛग़ͯ͠
  ͍͘ͷ͔
  ɹɹʛɹɹ© 2019 PLAID Inc. 2019.11.13ɹɹʛɹɹProduct Manager Conference 2019ɹɹʛɹ
  גࣜձࣾϓϨΠυ ୨ڮ ׮จ

  View Slide

 2. 2
  2019.11.13ɹɹʛɹɹProduct Manager Conference 2019ɹɹʛɹ
  ɹɹʛɹɹ© 2019 PLAID Inc.
  • ϝΠϯηογϣϯͰ࿩͖͠Εͳ͔ͬͨ෦෼ͷਂ۷Γ
  • Q&A
  B-sideηογϣϯͰ͸

  View Slide

 3. 3
  2019.11.13ɹɹʛɹɹProduct Manager Conference 2019ɹɹʛɹ
  ɹɹʛɹɹ© 2019 PLAID Inc.
  Sli.doͰ࣭໰౤ߘ
  ͓ئ͍͠·͢
  1. Sli.doʹΞΫηε
  2. # pmplaid
  3. ࣭໰౤ߘɾ͍͍Ͷʢಗ໊Մʣ
  https://www.sli.do
  OR
  PM
  Tanahashi
  TechLead
  Kadowaki

  View Slide

 4. 4
  2019.11.13ɹɹʛɹɹProduct Manager Conference 2019ɹɹʛɹ
  ɹɹʛɹɹ© 2019 PLAID Inc.
  ਂ۷Γ͢ΔςʔϚ
  ։ൃମ੍ͱϓϩηε
  νʔϜؒͷ࿈ܞ
  PMͷόϦϡʔͷग़͠Ͳ͜Ζ
  Sli.do: #pmplaid

  View Slide

 5. 5
  2019.11.13ɹɹʛɹɹProduct Manager Conference 2019ɹɹʛɹ
  ɹɹʛɹɹ© 2019 PLAID Inc.
  ਂ۷Γ͢ΔςʔϚ
  ։ൃମ੍ͱϓϩηε
  νʔϜؒͷ࿈ܞ
  PMͷόϦϡʔͷग़͠Ͳ͜Ζ
  Sli.do: #pmplaid

  View Slide

 6. 6
  2019.11.13ɹɹʛɹɹProduct Manager Conference 2019ɹɹʛɹ
  ɹɹʛɹɹ© 2019 PLAID Inc.
  νʔϜߏ੒ʢ3ͭͷύλʔϯʣ
  &/
  &/
  &/
  &/
  &/
  &/
  %&
  %&
  %&
  &/
  &/
  &/
  PM
  &/
  &/
  &/
  &/
  &/
  EN Only PM x EN
  DE x EN
  • ύϑΥʔϚϯεվળ
  • ػցֶश
  • ؅ཧը໘UIUXվળ • ৽نࣄۀ(App, Datahub)
  • Ϗδωεཁ݅ڧΊͷͱ͜Ζ
  Sli.do: #pmplaid

  View Slide

 7. 7
  2019.11.13ɹɹʛɹɹProduct Manager Conference 2019ɹɹʛɹ
  ɹɹʛɹɹ© 2019 PLAID Inc.
  Focusͱ͍͏֓೦͕νʔϜͷ্ஈʹ͋Δ

  View Slide

 8. 8
  2019.11.13ɹɹʛɹɹProduct Manager Conference 2019ɹɹʛɹ
  ɹɹʛɹɹ© 2019 PLAID Inc.
  1 Focus 8 theme
  ύϑΥʔϚ
  ϯεվળ
  UIUXվળ App Theme1
  Theme2 Theme3 Theme4 Theme5
  Sli.do: #pmplaid

  View Slide

 9. 9
  2019.11.13ɹɹʛɹɹProduct Manager Conference 2019ɹɹʛɹ
  ɹɹʛɹɹ© 2019 PLAID Inc.
  ։ൃϓϩηε
  • 1 Focus 2~3ϲ݄ͱ͠ɺऔΓ૊ΉςʔϚͱνʔϜ͕ܾ·Δ
  • ϝϯόʔ͸Focusͷ۠੾ΓͰγϟοϑϧ͞ΕΔ
  • νʔϜʹҰਓɺFocusΛϦʔυͰ͖ΔਓΛඞͣೖΕΔ
  • ϑΥʔΧε͸CPOத৺ʹɺϓϩμΫτϩʔυϚοϓͱͦͷ࣌ʑͷ
  ঢ়گʹԠܾͯ͡·Δ
  Sli.do: #pmplaid

  View Slide

 10. 10
  2019.11.13ɹɹʛɹɹProduct Manager Conference 2019ɹɹʛɹ
  ɹɹʛɹɹ© 2019 PLAID Inc.
  ਂ۷Γ͢ΔςʔϚ
  ։ൃମ੍ͱϓϩηε
  νʔϜؒͷ࿈ܞ
  PMͷόϦϡʔͷग़͠Ͳ͜Ζ
  Sli.do: #pmplaid

  View Slide

 11. 11
  2019.11.13ɹɹʛɹɹProduct Manager Conference 2019ɹɹʛɹ
  ɹɹʛɹɹ© 2019 PLAID Inc.
  Customer
  Success
  Product
  ×
  SaaSϓϩμΫτʹ͓͚Δॏཁͳ࿈ܞ
  Sli.do: #pmplaid

  View Slide

 12. 12
  2019.11.13ɹɹʛɹɹProduct Manager Conference 2019ɹɹʛɹ
  ɹɹʛɹɹ© 2019 PLAID Inc.
  ͳͥProductͱCSͷ࿈ܞ͕ॏཁ͔
  • ϓϩμΫτͱϏδωεͷؒΛܨ͙ͷ͸ Ϣʔεέʔε ͔ͩΒ
  • Ϣʔεέʔε͕Ұ൪ू·Δͷ͕ɺΧελϚʔαΫηε
  • ՝୊Λٵ্͍͛Δ ͱ͍͏؍఺Ͱ΋ɺ৽ػೳͷՁ஋Խɾຏ͖ࠐΈ ͱ͍͏
  ؍఺Ͱ΋ɺີʹ࿈ܞͯ͠ਐΊΔ͜ͱ͕ॏཁ
  ϢʔεέʔεΛղ૾౓ߴ͘ཧղ/ΠϝʔδͰ͖Δ͔Ͳ͏͔
  Sli.do: #pmplaid

  View Slide

 13. 13
  2019.11.13ɹɹʛɹɹProduct Manager Conference 2019ɹɹʛɹ
  ɹɹʛɹɹ© 2019 PLAID Inc.
  • ͙͢ʹissueʹ͢Δ
  • ΧϥϜ΍ϥϕϧͰ੔ཧ͓ͯ͘͠
  • 1࣌ؒ/िɺ୨Է͠MTG
  • AssigneeΛܾΊͯಈ͔͢/ด͡Δ
  ՝୊ɾϑΟʔυόοΫɾΞΠσΞͷ؅ཧ
  Sli.do: #pmplaid

  View Slide

 14. 14
  2019.11.13ɹɹʛɹɹProduct Manager Conference 2019ɹɹʛɹ
  ɹɹʛɹɹ© 2019 PLAID Inc.
  ਂ۷Γ͢ΔςʔϚ
  ։ൃମ੍ͱϓϩηε
  νʔϜؒͷ࿈ܞ
  PMͷόϦϡʔͷग़͠Ͳ͜Ζ
  Sli.do: #pmplaid

  View Slide

 15. 15
  2019.11.13ɹɹʛɹɹProduct Manager Conference 2019ɹɹʛɹ
  ɹɹʛɹɹ© 2019 PLAID Inc.
  ࡞Δ΂͖΋ͷΛݟ͚ͭΔͨΊͷΞϓϩʔν
  1. Ϛʔέοτɺੈͷதͷେ͖ͳྲྀΕͷগ͠ઌʹ͋Γͦ͏ͳ΋ͷ
  2. ࣗࣾͷΞηοτ΍ڧΈ͕ੜ͖Δ΋ͷ
  • Ձ஋ԽͰ͖Δ΋ͷɺ͔ͭڝ߹͕Ͱ͖ͳ͍΋ͷͩͱཧ૝
  3. ΫϥΠΞϯτ՝୊ɾϖΠϯΛղܾ͢Δ΋ͷ
  • ϖΠϯ͸ɺ΍Γ͍ͨ͜ͱͱݱঢ়ͷࠩ෼ʹ͋Δ
  • ͦͷࠩ෼͕Ͱ͖Δ͚ͩେ͖͍ͱ͜ΖʹऔΓ૊Ή
  Sli.do: #pmplaid

  View Slide

 16. 16
  2019.11.13ɹɹʛɹɹProduct Manager Conference 2019ɹɹʛɹ
  ɹɹʛɹɹ© 2019 PLAID Inc.
  PM͕ཧղ͓ͯ͘͠΂͖͜ͱ
  Ϛʔέοτن໛΍ಈ͖
  ڝ߹ϓϩμΫτͷಈ͖
  ΫϥΠΞϯτ՝୊
  ࣗࣾͷΞηοτ΍ڧΈ
  Sli.do: #pmplaid

  View Slide

 17. 17
  2019.11.13ɹɹʛɹɹProduct Manager Conference 2019ɹɹʛɹ
  ɹɹʛɹɹ© 2019 PLAID Inc.
  PM͕ཧղ͓ͯ͘͠΂͖͜ͱ
  Ϛʔέοτن໛΍ಈ͖
  ڝ߹ϓϩμΫτͷಈ͖
  ΫϥΠΞϯτ՝୊
  ࣗࣾͷΞηοτ΍ڧΈ
  • ୈࡾऀͷϨϙʔτ΍πʔϧΛ࢖͍ɺ
  ͪΌΜͱ΢Υον͢Δ
  • ֎ͷܨ͕ΓΛ࡞Γɺੜ͖ͨ৘ใΛಘΔ
  Sli.do: #pmplaid

  View Slide

 18. 18
  2019.11.13ɹɹʛɹɹProduct Manager Conference 2019ɹɹʛɹ
  ɹɹʛɹɹ© 2019 PLAID Inc.
  ద౓ʹؾʹ͢Δ͕ɺ͋·Γؾʹ͠ͳ͍
  ʢϢʔεέʔεϕʔεͰ౎౓ؾʹ͢Δ͘
  Β͍ͰOKʣ
  PM͕ཧղ͓ͯ͘͠΂͖͜ͱ
  Ϛʔέοτن໛΍ಈ͖
  ڝ߹ϓϩμΫτͷಈ͖
  ΫϥΠΞϯτ՝୊
  ࣗࣾͷΞηοτ΍ڧΈ
  Sli.do: #pmplaid

  View Slide

 19. 19
  2019.11.13ɹɹʛɹɹProduct Manager Conference 2019ɹɹʛɹ
  ɹɹʛɹɹ© 2019 PLAID Inc.
  • ΫϥΠΞϯτͱ௚઀࿩͢ɺҰ࣍৘ใʹ
  ৮Εଓ͚Δ
  • CS୲౰ͱ࿩͢ɺ࿈ܞ͢Δ
  PM͕ཧղ͓ͯ͘͠΂͖͜ͱ
  Ϛʔέοτن໛΍ಈ͖
  ڝ߹ϓϩμΫτͷಈ͖
  ΫϥΠΞϯτ՝୊
  ࣗࣾͷΞηοτ΍ڧΈ
  Sli.do: #pmplaid

  View Slide

 20. 20
  2019.11.13ɹɹʛɹɹProduct Manager Conference 2019ɹɹʛɹ
  ɹɹʛɹɹ© 2019 PLAID Inc.
  ਖ਼͘͠ཧղ͢Δɺ༷ʑͳ֯౓͔ΒݟΔ
  ʢਂ۷Γ͢Δͱҙ֎ͱؾ͍͍ͮͯͳ͍ɺ
  ཧղͰ͖͍ͯͳ͍͜ͱ΋ଟ͍ʣ
  PM͕ཧղ͓ͯ͘͠΂͖͜ͱ
  Ϛʔέοτن໛΍ಈ͖
  ڝ߹ϓϩμΫτͷಈ͖
  ΫϥΠΞϯτ՝୊
  ࣗࣾͷΞηοτ΍ڧΈ
  Sli.do: #pmplaid

  View Slide

 21. 21
  2019.11.13ɹɹʛɹɹProduct Manager Conference 2019ɹɹʛɹ
  ɹɹʛɹɹ© 2019 PLAID Inc.
  PMͷόϦϡʔͷग़͠Ͳ͜Ζ
  • ࣗ෼ͨͪͷϛογϣϯʹ޲͔͍ɺ
  • ੈͷதͷྲྀΕ΍Ϛʔέοτͷಈ͖Λݟͳ͕Βɺ
  • ࣗࣾͷڧΈ΍ΞηοτΛੜ͔ͯ͠ɺ
  • ސ٬՝୊Λղܾ͢Δɺ
  • Ձ஋͋Δ΋ͷΛݟ͚ͭͯɺͭ͘Δ
  ΊͪΌΉͣͦ͏
  Sli.do: #pmplaid

  View Slide

 22. 22
  2019.11.13ɹɹʛɹɹProduct Manager Conference 2019ɹɹʛɹ
  ɹɹʛɹɹ© 2019 PLAID Inc.
  શ෦Λಥ͖٧ΊΔඞཁ͸ͳ͍
  • ͢΂ͯΛ100%ཧղ͢Δ / ୭ΑΓ΋ཧղ͢Δඞཁ͸ͳ͍
  • ΞΠσΞ͸૊Έ߹ΘͤɻશମΛͬ͘͟ΓͱΒ͑ͯɺ༷ʑͳ૊Έ߹Θ
  ͤΛ಄ͷதͰͨ͘͞Μͭ͘ΕΔ͜ͱ ͕ॏཁ
  • ਂ͍஌ݟ͕ඞཁʹͳΕ͹ɺͦΕΛ͍࣋ͬͯΔਓΛר͖ࠐΊ͹͍͍
  Sli.do: #pmplaid

  View Slide

 23. 23
  2019.11.13ɹɹʛɹɹProduct Manager Conference 2019ɹɹʛɹ
  ɹɹʛɹɹ© 2019 PLAID Inc.
  Sli.doͰ࣭໰౤ߘ
  ͓ئ͍͠·͢
  1. Sli.doʹΞΫηε
  2. # pmplaid
  3. ࣭໰౤ߘɾ͍͍Ͷʢಗ໊Մʣ
  https://www.sli.do
  OR
  PM
  Tanahashi
  TechLead
  Kadowaki

  View Slide

 24. ͝ਗ਼ௌ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠

  View Slide