$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

プロダクトアウトな新規事業立ち上げのリアル

 プロダクトアウトな新規事業立ち上げのリアル

Product Manager Conference 2019の登壇資料です。

Hirofumi Tanahashi

November 13, 2019
Tweet

More Decks by Hirofumi Tanahashi

Other Decks in Business

Transcript

 1. 1
  ϓϩμΫτΞ΢τͳ
  ৽نࣄۀ্ཱͪ͛ͷϦΞϧ
  ɹɹʛɹɹ© 2019 PLAID Inc. 2019.11.13ɹɹʛɹɹProduct Manager Conference 2019ɹɹʛɹ
  גࣜձࣾϓϨΠυ ୨ڮ ׮จ

  View Slide

 2. 2
  2019.11.13ɹɹʛɹɹProduct Manager Conference 2019ɹɹʛɹ
  ɹɹʛɹɹ© 2019 PLAID Inc.
  • PMͷ໾ׂ΍ɺٻΊΒΕΔεΩϧʹ͍ͭͯ஌Γ͍ͨɺͱ͍͏χʔζ͕ଟͦ͏
  Day1ʹࢀՃͯ͠ࢥͬͨ͜ͱ
  • ϓϩμΫτϚωʔδϟʔʹٻΊΒΕΔ͜ͱ͸ɺࣄۀಛੑɺձࣾͷϑΣʔζɺ
  ΧϧνϟʔɺҰॹʹಇ͘ਓͨͪʹΑͬͯ΋มΘΔ
  Ͱ΋
  • Α͛͞ͳϑϨʔϜ͸͋Γͦ͏
  • ͭ·Γɺ͍ΖΜͳύλʔϯ͕͋Δ
  • ͔ͦ͜Βڞ௨߲Λݟ͚ͭʹߦ͜͏ͱ͢Δͱɺந৅తʹͳΔ
  • ݁Ռɺʮ۩ମతͳΠϝʔδ͕͔ͭͳ͍ʯͱͳΔ

  View Slide

 3. 3
  2019.11.13ɹɹʛɹɹProduct Manager Conference 2019ɹɹʛɹ
  ɹɹʛɹɹ© 2019 PLAID Inc.
  • PMͷ໾ׂఆٛɺϑϨʔϜɺந৅౓ߴΊͷڞ௨߲͸஌͓ͬͯ͘ํ͕Α͍ʢߟ
  ͑ΛਂΊΔى఺ʹͳΔʣ
  Ͳ͏ͨ͠Β͍͍ΜͩΖ͏ʁ
  ͦΕ͕Ͱ͖Δͷ͕ɺPM Conference
  • ͩͬͨΒɺ༷ʑͳέʔε/ύλʔϯ(n=1)Λݸผʹ஌͓ͬͯ͘͜ͱʹՁ஋͕
  ͋ΔͷͰ͸
  • Ͱ΋ͦΕ͕៉ྷʹ͸·Δέʔεͷ΄͏͕গͳ͍ʢ͜ͱΛ஌͓ͬͯ͘ʣ

  View Slide

 4. 4
  2019.11.13ɹɹʛɹɹProduct Manager Conference 2019ɹɹʛɹ
  ɹɹʛɹɹ© 2019 PLAID Inc.
  • ελʔτΞοϓ / ৽نࣄۀ
  • ϓϩμΫτΞ΢τ
  • BtoB
  ͱ͍͏Θ͚Ͱ
  Case: ϓϨΠυ x KARTE

  View Slide

 5. 5
  2019.11.13ɹɹʛɹɹProduct Manager Conference 2019ɹɹʛɹ
  ɹɹʛɹɹ© 2019 PLAID Inc.
  Sli.doͰ࣭໰౤ߘ
  ͓ئ͍͠·͢
  1. Sli.doʹΞΫηε
  2. # pmplaid
  3. ࣭໰౤ߘɾ͍͍Ͷʢಗ໊Մʣ
  https://www.sli.do
  OR
  PM
  Tanahashi
  TechLead
  Kadowaki

  View Slide

 6. 6
  2019.11.13ɹɹʛɹɹProduct Manager Conference 2019ɹɹʛɹ
  ɹɹʛɹɹ© 2019 PLAID Inc.
  ୨ڮ ׮จ
  Hirofumi Tanahashi
  • ָఱ → ϏζϦʔν → ϓϨΠυ
  • ϓϨΠυͰ͸KARTE for Appͷ্ཱͪ͛
  ͔ΒܞΘΓɺݱࡏ͸ࣄۀ੹೚ऀ݉PM
  • PMۀ຿͸toCͰ4೥ɺtoBͰ2೥൒
  Sli.do: #pmplaid

  View Slide

 7. 7
  2019.11.13ɹɹʛɹɹProduct Manager Conference 2019ɹɹʛɹ
  ɹɹʛɹɹ© 2019 PLAID Inc.
  גࣜձࣾϓϨΠυ
  ౦ژ౎தԝ۠ۜ࠲6-10-1 GINZA SIX 10F
  ઃཱɿ2011೥10݄
  ैۀһɿ150໊

  View Slide

 8. 8
  2019.11.13ɹɹʛɹɹProduct Manager Conference 2019ɹɹʛɹ
  ɹɹʛɹɹ© 2019 PLAID Inc.
  σʔλʹΑͬͯ
  ਓͷՁ஋Λ
  ࠷େԽ͢Δ
  OUR MISSION

  View Slide

 9. 9
  2019.11.13ɹɹʛɹɹProduct Manager Conference 2019ɹɹʛɹ
  ɹɹʛɹɹ© 2019 PLAID Inc.
  Humanization
  ൃ૝ͷΫϥ΢υԽ
  Πϯλʔωοτͷߏ଄తܽؕ
  Action Graph
  KEY CONTEXTS
  MISSIONͷഎܠͱΞΠσΞ
  Sli.do: #pmplaid

  View Slide

 10. Πϯλʔωοτ͸ϢʔβʔΛѻ͑ΔΑ͏ʹઃܭ͞Ε
  ͍ͯͳ͍ྺ࢙తͳഎܠ͕͋Γ·͢ɻϓϩτίϧͦͷ
  ΋ͷʹ͸Ϣʔβʔ͸ఆٛ͞Εͳ͍ͨΊɺcookie/
  sessionΛ࢖ͬͯαΠτӡӦऀ͸ಠࣗʹઃܭ/ӡ༻͢
  Δඞཁ͕͋Γ·͢ɻ
  ࠓࣗ෼ͷαΠτʹདྷ͍ͯΔϢʔβʔ͕ॳΊͯͳͷ
  ͔ɺ10ճҎ্ͳͷ͔͢ΒɺӡӦऀͷ࣮૷ʹ೚͞Εͯ
  ͍·͢ɻͦͯ͠΄ͱΜͲͷαΠτͰ͸ͦΕ͢Β஌Β
  ͣʹӡ༻͞Ε͍ͯ·͢ɻΠϯλʔωοτͷRequest/
  ResponseͷؒʹೖΓɺϢʔβʔϨΠϠʔΛ౷Ұ͠
  ͯѻ͏͜ͱ͕Ͱ͖Δബ͍ϛυϧ΢ΣΞͷΑ͏ͳϓϨ
  ΠϠʔ͕ඞཁͩͱߟ͍͑ͯ·͢ɻ
  10
  2019.11.13ɹɹʛɹɹProduct Manager Conference 2019ɹɹʛɹ
  ɹɹʛɹɹ© 2019 PLAID Inc.
  Humanization
  ൃ૝ͷΫϥ΢υԽ
  Πϯλʔωοτͷߏ଄తܽؕ
  Action Graph
  KEY CONTEXTS
  MISSIONͷഎܠͱΞΠσΞ
  Sli.do: #pmplaid

  View Slide

 11. 11
  2019.11.13ɹɹʛɹɹProduct Manager Conference 2019ɹɹʛɹ
  ɹɹʛɹɹ© 2019 PLAID Inc.
  CX(ސ٬ମݧ)ϓϥοτϑΥʔϜ

  View Slide

 12. 12
  2019.11.13ɹɹʛɹɹProduct Manager Conference 2019ɹɹʛɹ
  ɹɹʛɹɹ© 2019 PLAID Inc.
  ֬ೝ͢Δ
  جຊαʔϏε΍͝ར༻ํ๏Λ͝঺հ͠·͢ɻ
  ͓ಘͳಛయ΍໾ཱͭ৘ใ͕ຬࡌͰ͢ɻ
  ॳΊͯͷํ΁
  ְתּׅ然钠ׅ׷
  6*رؠ؎ش٦׌ֽוזַזַ♳麦׃זְծ➙
  ״׶إٔؗ،حف׃׋ְהְֲ倯䗳铣דׅկ
  UIرؠ؎ش٦ָ濼׏גֶֻץֹ
  7אךرؠ؎ٕٝ٦ٕ
  DESIGN
  RULES
  » CHECK
  ׆׏ה⢪ִ׷،؎ذي׌ֽ׾䲧ִת׃׋կ
  ֿך堣⠓׾ֶ鋅鷕׃זֻկ
  窫㼎ծ
  妜׃ְ
  ౙͷओ໾ɺ
  Ξ΢λʔ
  COLLECTION
  OUTER
  嗚稊勴⟝׾㼰׃㢌刿ׅ׷׌ֽדծ֮ז׋ך椚
  䟝ך暟⟝ח⳿⠓ִ׷〳腉䚍ָ넝ֻז׶תׅկ
  勴⟝׾㢌ִג嗚稊׃ג׫גֻ׌ְׁկ
  ׀䋞劄ך暟⟝כ
  鋅אַ׶תׇ׿ד׃׋ַ
  ꟗׄ׷
  ҰਓҰਓʹ߹Θͤͨ
  ސ٬ମݧΛఏڙ
  ΢Σϒ΍ΞϓϦͷ๚໰ऀͷߦಈΛ

  ސ٬͝ͱʹϦΞϧλΠϜʹղੳ
  CX(ސ٬ମݧ)ϓϥοτϑΥʔϜ

  View Slide

 13. 13
  2019.11.13ɹɹʛɹɹProduct Manager Conference 2019ɹɹʛɹ
  ɹɹʛɹɹ© 2019 PLAID Inc.
  ղੳUU਺
  41.5ԯɹ
  ഑৴ΞΫγϣϯ਺
  133ԯ
  ೥ؒղੳྲྀ௨ֹۚ
  9,719ԯ
  CX(ސ٬ମݧ)ϓϥοτϑΥʔϜ
  ※1 ϩʔϯν͔Β2019೥2݄·ͰͷUU਺ͷ࣮੷
  ※2 2019೥2݄·Ͱͷ୯೥ͷ઀٬αʔϏεͷ഑৴਺ͷ࣮੷
  ※3 ECྖҬʹ͓͚Δղੳྲྀ௨ֹۚɻ2019೥2݄·Ͱͷ୯೥ͷ࣮੷
  ※1
  ※2
  ※3
  Sli.do: #pmplaid

  View Slide

 14. 14
  2019.11.13ɹɹʛɹɹProduct Manager Conference 2019ɹɹʛɹ
  ɹɹʛɹɹ© 2019 PLAID Inc.
  Google Cloud SaaS Partner
  ೔ຊͷاۀͱͯ͠ॳΊͯɺάϩʔόϧͰͷSaaS Partner Program ʹ࠾༻
  Sli.do: #pmplaid

  View Slide

 15. 15
  2019.11.13ɹɹʛɹɹProduct Manager Conference 2019ɹɹʛɹ
  ɹɹʛɹɹ© 2019 PLAID Inc.
  Google Cloud Next '19
  in San FranciscoͰɺ
  CTOͷ຀໺͕ొஃ
  Sli.do: #pmplaid

  View Slide

 16. 16
  2019.11.13ɹɹʛɹɹProduct Manager Conference 2019ɹɹʛɹ
  ɹɹʛɹɹ© 2019 PLAID Inc.
  KARTE͸ʮσʔλͰਓͷՁ஋Λ࠷େԽ͢Δʯͱ͍͏ϛο
  γϣϯ͔ΒɺϓϩμΫτΞ΢τͰ࡞ΒΕ͍ͯΔ
  Sli.do: #pmplaid

  View Slide

 17. 17
  2019.11.13ɹɹʛɹɹProduct Manager Conference 2019ɹɹʛɹ
  ɹɹʛɹɹ© 2019 PLAID Inc.
  AGENDA
  ϓϩμΫτΞ΢τͱϚʔέοτΠϯ
  BtoCͱBtoB
  ελʔτΞοϓ/৽نࣄۀͷPM
  Sli.do: #pmplaid

  View Slide

 18. 18
  2019.11.13ɹɹʛɹɹProduct Manager Conference 2019ɹɹʛɹ
  ɹɹʛɹɹ© 2019 PLAID Inc.
  AGENDA
  ϓϩμΫτΞ΢τͱϚʔέοτΠϯ
  BtoCͱBtoB
  ελʔτΞοϓ/৽نࣄۀͷPM
  Sli.do: #pmplaid

  View Slide

 19. 19
  2019.11.13ɹɹʛɹɹProduct Manager Conference 2019ɹɹʛɹ
  ɹɹʛɹɹ© 2019 PLAID Inc.
  ϓϩμΫτΞ΢τͱ͸
  اۀϛογϣϯʹج͖ͮɺࣗ෼͕ͨͪେࣄʹ͍ͯ͠Δࢥ૝͔Βੜ·ΕΔՁ஋
  Λੈͷதʹԡ͠෇͚͍ͯ͘ͱ͍͏ߟ͑ํ
  ϚʔέοτΠϯͱ͸
  ސ٬ͷ՝୊΍χʔζʹج͖ͮɺͦΕΒΛղܾ͢Δ/Ԡ͑ΔͨΊͷՁ஋Λఏڙ͠
  ͍ͯ͘ͱ͍͏ߟ͑ํ
  ࠓ೔ͷϓϨθϯͷதͰͷղऍ
  Sli.do: #pmplaid

  View Slide

 20. 20
  2019.11.13ɹɹʛɹɹProduct Manager Conference 2019ɹɹʛɹ
  ɹɹʛɹɹ© 2019 PLAID Inc.
  ͜ͷΑ͏ͳϛογϣϯɺࢥ૝Λ࣋ͬͨձࣾͰɺ࣮ࡍʹͲͷΑ͏ʹϓϩμΫτ
  ։ൃ͕ߦΘΕ͍ͯΔ͔ɻ2ͭͷ৽ػೳ։ൃ࣌ͷΤϐιʔυΛ͝঺հ͠·͢ɻ
  Sli.do: #pmplaid

  View Slide

 21. 21
  2019.11.13ɹɹʛɹɹProduct Manager Conference 2019ɹɹʛɹ
  ɹɹʛɹɹ© 2019 PLAID Inc.
  Case1. Visual Tracking for “KARTE for App”
  ը໘දࣔ΍ϘλϯλοϓͳͲͷҰ࿈ͷૢ࡞ϩά͔Βɺ؅ཧը໘্Ͱ௚ײతʹ
  ΠϕϯτൃՐ৚݅Λ࡞੒͠ɺΞϓϦͷΞοϓσʔτͳ͠ʹ৚݅ʹ߹கͨ͠Π
  ϕϯτΛτϥοΩϯά͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δػೳ
  Sli.do: #pmplaid

  View Slide

 22. 22
  2019.11.13ɹɹʛɹɹProduct Manager Conference 2019ɹɹʛɹ
  ɹɹʛɹɹ© 2019 PLAID Inc.

  View Slide

 23. 23
  2019.11.13ɹɹʛɹɹProduct Manager Conference 2019ɹɹʛɹ
  ɹɹʛɹɹ© 2019 PLAID Inc.
  ͲͷΑ͏ʹੜ·Ε͔ͨ

  View Slide

 24. 24
  2019.11.13ɹɹʛɹɹProduct Manager Conference 2019ɹɹʛɹ
  ɹɹʛɹɹ© 2019 PLAID Inc.
  ϙΤϜ͔Βੜ·Εͨ

  View Slide

 25. 25
  2019.11.13ɹɹʛɹɹProduct Manager Conference 2019ɹɹʛɹ
  ɹɹʛɹɹ© 2019 PLAID Inc.
  PDD
  (Poem Driven
  Development)

  View Slide

 26. 26
  2019.11.13ɹɹʛɹɹProduct Manager Conference 2019ɹɹʛɹ
  ɹɹʛɹɹ© 2019 PLAID Inc.
  • CPO͕͋Δͱ͖ಥવSlackʹ౤ߘͨ͠ϙΤϜ͔Βɺ։ൃνʔϜ͕ಈ͖ग़͠ɺ
  ࣮૷͠ɺϦϦʔε͞Εɺ࢖ΘΕΔػೳʹͳΔ
  • ٕज़Λਂ͘ཧղ͍ͯ͠ΔɺΤϯδχΞͷൃ૝
  • ϛογϣϯ͔ΒɺϓϩμΫτΞ΢τͰੜ·Εͨػೳ
  Case1. Visual Tracking for “KARTE for App”
  Sli.do: #pmplaid

  View Slide

 27. 27
  2019.11.13ɹɹʛɹɹProduct Manager Conference 2019ɹɹʛɹ
  ɹɹʛɹɹ© 2019 PLAID Inc.
  Case2. Retention Report for “KARTE for App”
  ϢʔβʔͷϦςϯγϣϯ཰ʢܧଓ཰ʣͷมԽ΍ࠩҟΛɺ༷ʑͳ੾ΓޱͰ෼ੳ
  Ͱ͖Δػೳ
  Sli.do: #pmplaid

  View Slide

 28. 28
  2019.11.13ɹɹʛɹɹProduct Manager Conference 2019ɹɹʛɹ
  ɹɹʛɹɹ© 2019 PLAID Inc.
  Sli.do: #pmplaid

  View Slide

 29. 29
  2019.11.13ɹɹʛɹɹProduct Manager Conference 2019ɹɹʛɹ
  ɹɹʛɹɹ© 2019 PLAID Inc.
  ͲͷΑ͏ʹੜ·Ε͔ͨ
  • ΞϓϦͰ͸ܧଓ཰ΛKPIͱ͍ͯ͠Δέʔε
  ͕ଟ͍ʢχʔζʣ
  • ࣗ෼ͨͪͰܧଓ཰Λ༷ʑͳ੾ΓޱͰ෼ੳ
  ͢Δͷ͸೉͍͠ʢ՝୊ʣ
  • ཁ݅੔ཧ -> PRD
  • ϓϩτλΠϓ -> ϑΟʔυόοΫ
  • ຊ࣮૷ -> ϦϦʔε
  • վળɺػೳ௥Ճ
  ΫϥΠΞϯτχʔζ/՝୊͔ΒɺϚʔ
  έοτΠϯͰੜ·Εͨػೳ
  Sli.do: #pmplaid

  View Slide

 30. 30
  2019.11.13ɹɹʛɹɹProduct Manager Conference 2019ɹɹʛɹ
  ɹɹʛɹɹ© 2019 PLAID Inc.
  • ϓϩμΫτΞ΢τ or ϚʔέοτΠϯɺͲ͕ͬͪॏཁʁͱ͍͏࿩Ͱ͸ͳ͍
  • ͦΕΒ͸Ձ஋ఏڙͷͨΊͷखஈͰ͔͠ͳ͍
  • ྆ํͷߟ͑ํΛ࢖ͬͯɺఏڙՁ஋ͷ࠷େԽΛਐΊΔ΂͖
  ϓϩμΫτΞ΢τͱϚʔέοτΠϯ
  Sli.do: #pmplaid

  View Slide

 31. 31
  2019.11.13ɹɹʛɹɹProduct Manager Conference 2019ɹɹʛɹ
  ɹɹʛɹɹ© 2019 PLAID Inc.
  ϓϩμΫτΞ΢τͰ͋Γଓ͚ΔͨΊʹେࣄͳ͜ͱ͸ʁ
  • ϛογϣϯ΍ࢥ૝Ϩϕϧͷ໨ઢΛ߹ΘͤΔ
  • յ͢͜ͱΛڪΕͳ͍
  • ࣦഊ͔Βֶश͢Δ
  Sli.do: #pmplaid

  View Slide

 32. 32
  2019.11.13ɹɹʛɹɹProduct Manager Conference 2019ɹɹʛɹ
  ɹɹʛɹɹ© 2019 PLAID Inc.
  ϓϩμΫτΞ΢τ͕ڧ͍ͱ
  ϓϩμΫτͱϏδωεͱͷ͕ؒ޿͕ΔͷͰ͸ʁ
  • ϓϩμΫτΞ΢τͰੜ·Εͨ΋ͷΛϏδωεͱͯ͠Ձ஋Խ͢ΔʢʹϓϩμΫ
  τͱϏδωε͕ඥͮ͘෦෼Λݟ͚ͭΔʣ
  • ސ٬՝୊Λଊ͑ɺຊ࣭త͔ͭ൚༻తͳղΛݟ͚ͭɺϓϩμΫτΛΞοϓ
  σʔτ͍ͯ͘͠
  ϓϩμΫτϚωδϝϯτͷ࿩
  Sli.do: #pmplaid

  View Slide

 33. 33
  2019.11.13ɹɹʛɹɹProduct Manager Conference 2019ɹɹʛɹ
  ɹɹʛɹɹ© 2019 PLAID Inc.
  AGENDA
  ϓϩμΫτΞ΢τͱϚʔέοτΠϯ
  BtoCͱBtoB
  ελʔτΞοϓ/৽نࣄۀͷPM
  Sli.do: #pmplaid

  View Slide

 34. 34
  2019.11.13ɹɹʛɹɹProduct Manager Conference 2019ɹɹʛɹ
  ɹɹʛɹɹ© 2019 PLAID Inc.
  Q. BtoCͱBtoBͷҧ͍͸ͳʹʁ
  ʢϓϩμΫτϚωδϝϯτ㲈ࣄۀͮ͘Γͷ؍఺Ͱʣ
  A. ѻ͏ൣғ͕ҧ͏
  Sli.do: #pmplaid

  View Slide

 35. 35
  2019.11.13ɹɹʛɹɹProduct Manager Conference 2019ɹɹʛɹ
  ɹɹʛɹɹ© 2019 PLAID Inc.
  BtoC: ϓϩμΫτͱίϯςϯπ
  BtoB: ϓϩμΫτͱίϯςϯπͱϏδωεΦϖϨʔγϣϯ
  ൣғͱ͸
  Sli.do: #pmplaid

  View Slide

 36. 36
  2019.11.13ɹɹʛɹɹProduct Manager Conference 2019ɹɹʛɹ
  ɹɹʛɹɹ© 2019 PLAID Inc.
  Marketing
  Sales
  Onboarding
  Customer
  Success
  SaaSͷϏδωεΦϖϨʔγϣϯ
  Sli.do: #pmplaid

  View Slide

 37. 37
  2019.11.13ɹɹʛɹɹProduct Manager Conference 2019ɹɹʛɹ
  ɹɹʛɹɹ© 2019 PLAID Inc.
  Marketing
  Sales
  Onboarding
  Customer
  Success
  Product
  ×
  ֻ͚߹ΘͤͯఏڙՁ஋Λ࠷େԽ͢Δ
  ࣌ؒ࣠ͱॱংΛߟ͑ɺఏڙՁ஋Λ࠷େԽ͢Δ
  Sli.do: #pmplaid

  View Slide

 38. 38
  2019.11.13ɹɹʛɹɹProduct Manager Conference 2019ɹɹʛɹ
  ɹɹʛɹɹ© 2019 PLAID Inc.
  BtoBͷಛ௃
  • ϓϩμΫτͱίϯςϯπʹՃ͑ɺϏδωεΦϖϨʔγϣϯ͕
  ॏཁ
  • ͲͷϑΣʔζͰԿʹ஫ྗ͢Δͷ͔ɺ͕ࣄۀ੒௕εϐʔυʹେ
  ͖͘Өڹ͢Δ
  Sli.do: #pmplaid

  View Slide

 39. 39
  2019.11.13ɹɹʛɹɹProduct Manager Conference 2019ɹɹʛɹ
  ɹɹʛɹɹ© 2019 PLAID Inc.
  AGENDA
  ϓϩμΫτΞ΢τͱϚʔέοτΠϯ
  BtoCͱBtoB
  ελʔτΞοϓ/৽نࣄۀͷPM
  Sli.do: #pmplaid

  View Slide

 40. 40
  2019.11.13ɹɹʛɹɹProduct Manager Conference 2019ɹɹʛɹ
  ɹɹʛɹɹ© 2019 PLAID Inc.
  KARTE for Appͷࢥߟ։͔࢝Βݱࡏ·Ͱͷ໿2೥ؒ΍͖ͬͯͨ͜ͱ
  Sli.do: #pmplaid

  View Slide

 41. 41
  2019.11.13ɹɹʛɹɹProduct Manager Conference 2019ɹɹʛɹ
  ɹɹʛɹɹ© 2019 PLAID Inc.
  1. Ϋϩʔζυβظ
  2. ϩʔϯνޙΧΦεظ
  3. ࢓૊Έͮ͘Γظ
  4. ΧελϚʔαΫηε஫ྗظɹˡɹΠϚίί
  4ͭͷ࣌ظ
  Sli.do: #pmplaid

  View Slide

 42. 42
  2019.11.13ɹɹʛɹɹProduct Manager Conference 2019ɹɹʛɹ
  ɹɹʛɹɹ© 2019 PLAID Inc.
  Biz
  ops
  Prod
  uct
  1. Ϋϩʔζυβظʢ2໊ʣ
  • Ϛʔέοτௐࠪ
  • ΫϥΠΞϯτ਺ࣾʹβఏڙ
  • ϑΟʔυόοΫϧʔϓ
  • αʔϏεαΠτઃܭɺPR४උ
  • ਖ਼ࣜϩʔϯν
  • ΤϯδχΞͱ2ਓͰ࢝ಈ
  • ϕʔλ൛։ൃ
  • ϒϥογϡΞοϓʢվળɺbug fixʣ
  2. ϩʔϯνޙΧΦεظʢ9໊ʣ
  • ࠷ॳͷେ೾ɺڧ͍ϝϯόʔूΊΔ
  • ͱʹ͔͘৽ن֫ಘ
  • Onboarding͕ՐΛਧ͕͘ɺଐਓରԠಥഁ
  • ܖ໿਺͸ͲΜͲΜ૿͑ɺଐਓతͳରԠͩͱ
  ۤ͘͠ͳΔʢඇޮ཰ʣ
  • ࢓૊Έͮ͘Γ͕ಘҙͦ͏ͳϝϯόʔͷ֫ಘ
  ʹಈ͘
  • ৽ػೳ։ൃᶃ
  • ϒϥογϡΞοϓʢվળɺbug fixʣ
  • ֎෦࿈ܞ x 3
  Sli.do: #pmplaid

  View Slide

 43. 43
  2019.11.13ɹɹʛɹɹProduct Manager Conference 2019ɹɹʛɹ
  ɹɹʛɹɹ© 2019 PLAID Inc.
  3. ࢓૊Έͮ͘Γظʢ12-14໊ʣ
  • ·ͣ͸Onboarding Program੔උ͔Βணख
  • OnboardingΛൈ͚ɺຊ֨ར༻ʹਐΉΫϥ
  ΠΞϯτ͕૿͑Δ
  • CS͸ଐਓରԠͱฒߦ͠ɺ࢓૊Έ࡞Γ΋ணख
  • τοϓϥΠϯ΋৳͹͞ͳ͍ͱ͍͚ͳ͍ͷ
  ͰɺSalesۀ຿ΛଞνʔϜʹ֦େ
  • ৽ػೳ։ൃᶄ
  • ϒϥογϡΞοϓʢվળɺbug fixʣ
  4. CS஫ྗظʢ12-14໊ʣ
  • CSશମͷ࢓૊Έͮ͘Γʢސ٬෼ྨ΍ϔϧε
  νΣοΫ΍ΞϥʔςΟϯάʣ
  • Ϣʔεέʔεͷਂ͞ͱ෯Λଐਓతʹ޿͛Δ
  • ίϯςϯπ࡞੒
  • ίϛϡχςΟӡӦ
  • ৽ػೳ։ൃᶅ
  • ϒϥογϡΞοϓʢվળɺbug fixʣ
  Biz
  ops
  Prod
  uct
  Sli.do: #pmplaid

  View Slide

 44. 44
  2019.11.13ɹɹʛɹɹProduct Manager Conference 2019ɹɹʛɹ
  ɹɹʛɹɹ© 2019 PLAID Inc.
  ͜ͷΑ͏ͳมԽͷதͰɺPM͕Կʹ஫ྗ͖͔ͯͨ͠
  Sli.do: #pmplaid

  View Slide

 45. 45
  2019.11.13ɹɹʛɹɹProduct Manager Conference 2019ɹɹʛɹ
  ɹɹʛɹɹ© 2019 PLAID Inc.
  Biz
  ops
  Prod
  uct
  1. Ϋϩʔζυβظʢ2໊ʣ
  • Ϛʔέοτௐࠪ
  • ΫϥΠΞϯτ਺ࣾʹβఏڙ
  • ϑΟʔυόοΫϧʔϓ
  • αʔϏεαΠτઃܭɺPR४උ
  • ਖ਼ࣜϩʔϯν
  • ΤϯδχΞͱ2ਓͰ࢝ಈ
  • ϕʔλ൛։ൃ
  • ϒϥογϡΞοϓʢվળɺbug fixʣ
  2. ϩʔϯνޙΧΦεظʢ9໊ʣ
  • ࠷ॳͷେ೾ɺڧ͍ϝϯόʔूΊΔ
  • ͱʹ͔͘৽ن֫ಘ
  • Onboarding͕ՐΛਧ͕͘ɺଐਓରԠಥഁ
  • ܖ໿਺͸ͲΜͲΜ૿͑ɺଐਓతͳରԠͩͱ
  ۤ͘͠ͳΔʢඇޮ཰ʣ
  • ࢓૊Έͮ͘Γ͕ಘҙͦ͏ͳϝϯόʔͷ֫ಘ
  ʹಈ͘
  • ৽ػೳ։ൃᶃ
  • ϒϥογϡΞοϓʢվળɺbug fixʣ
  • ֎෦࿈ܞ x 3
  ϓϩμΫτ։ൃ
  ϓϩμΫτ։ൃ
  ηʔϧε
  Sli.do: #pmplaid

  View Slide

 46. 46
  2019.11.13ɹɹʛɹɹProduct Manager Conference 2019ɹɹʛɹ
  ɹɹʛɹɹ© 2019 PLAID Inc.
  3. ࢓૊Έͮ͘Γظʢ12-14໊ʣ
  • ·ͣ͸Onboarding Program੔උ͔Βணख
  • OnboardingΛൈ͚ɺຊ֨ར༻ʹਐΉΫϥ
  ΠΞϯτ͕૿͑Δ
  • CS͸ଐਓରԠͱฒߦ͠ɺ࢓૊Έ࡞Γ΋ணख
  • τοϓϥΠϯ΋৳͹͞ͳ͍ͱ͍͚ͳ͍ͷ
  ͰɺSalesۀ຿ΛଞνʔϜʹ֦େ
  • ৽ػೳ։ൃᶄ
  • ϒϥογϡΞοϓʢվળɺbug fixʣ
  4. CS஫ྗظʢ12-14໊ʣ
  • CSશମͷ࢓૊Έͮ͘Γʢސ٬෼ྨ΍ϔϧε
  νΣοΫ΍ΞϥʔςΟϯάʣ
  • Ϣʔεέʔεͷਂ͞ͱ෯Λଐਓతʹ޿͛Δ
  • ίϯςϯπ࡞੒
  • ίϛϡχςΟӡӦ
  • ৽ػೳ։ൃᶅ
  • ϒϥογϡΞοϓʢվળɺbug fixʣ
  Biz
  ops
  Prod
  uct
  OnboardingͱCS(ଐਓత)
  ϦΫϧʔςΟϯά
  νʔϜϏϧσΟϯά
  ϓϩμΫτ։ൃ
  ΧελϚʔαΫηε࢓૊Έͮ͘Γ
  νʔϜϏϧσΟϯά
  Sli.do: #pmplaid

  View Slide

 47. 47
  2019.11.13ɹɹʛɹɹProduct Manager Conference 2019ɹɹʛɹ
  ɹɹʛɹɹ© 2019 PLAID Inc.
  Q. ͜ΕͬͯϓϩμΫτϚωʔδϟʔͷ໾ׂ
  ͳͷʁ
  A. Θ͔Γ·ͤΜɻ
  Sli.do: #pmplaid

  View Slide

 48. 48
  2019.11.13ɹɹʛɹɹProduct Manager Conference 2019ɹɹʛɹ
  ɹɹʛɹɹ© 2019 PLAID Inc.
  • ΍͍ͬͯΔ͜ͱʹ࿮΍ܕ͸ͳ͍
  • ϓϩμΫτͱϏδωεͷؒͰɺͦͷϑΣʔζ͝ͱʹɺࣄۀ੒௕ʹ࠷΋Ϩό
  Ϩοδ͕ޮ͘ͱࢥ͏͜ͱΛ΍Γଓ͚Δ
  • Ͱ͖Δ͚ͩϓϩμΫτͰղܾ͢Δ͜ͱΛߟ͑Δɺฒߦͯͦ͠ΕҎ֎ͷબ୒
  ࢶ΋ͨ͘͞Μߟ͓͑ͯ͘
  ܦݧ͔Βಘֶͨͼ
  Sli.do: #pmplaid

  View Slide

 49. 49
  2019.11.13ɹɹʛɹɹProduct Manager Conference 2019ɹɹʛɹ
  ɹɹʛɹɹ© 2019 PLAID Inc.
  • ѹ౗తͳ౰ࣄऀҙࣝɺओମੑ
  • ࣄۀ੒௕΁ͷίϛοτϝϯτ
  • ࿮ΛܾΊͣʹɺϑΣʔζຖʹࣄۀ੒௕ʹ΋ͬͱ΋ϨόϨοδ͕ޮ͘ͱࢥ͏
  ͜ͱΛ΍Γଓ͚Δ͜ͱ
  • ܦӦऀࢹ఺
  ελʔτΞοϓ/৽نࣄۀͰͷPMͰॏཁͳ͜ͱ
  Sli.do: #pmplaid

  View Slide

 50. 50
  2019.11.13ɹɹʛɹɹProduct Manager Conference 2019ɹɹʛɹ
  ɹɹʛɹɹ© 2019 PLAID Inc.
  • PMɺΤϯδχΞɺσβΠφʔืूதʂʂ
  • ͱͯ΋େ͖ͳ՝୊ʹɺ୭΋΍͍ͬͯͳ͍ΞϓϩʔνͰ௅ΜͰ͍Δࣄۀ
  • ࣄۀਐḿ͸2%

  View Slide

 51. 51
  2019.11.13ɹɹʛɹɹProduct Manager Conference 2019ɹɹʛɹ
  ɹɹʛɹɹ© 2019 PLAID Inc.
  ʮϓϨΠυͷ૊৫ͮ͘ΓʯͰݕࡧ
  • νʔϜฤ੒Λݻఆͤͣɺ্࢘෦Լͷؔ܎͕ͳ͍
  • ۈଵ؅ཧπʔϧΛಋೖ͍ͯ͠ͳ͍
  • ϙδγϣϯผ࠾༻Λ͍ͯ͠ͳ͍
  • ੜ࢈ੑ޲্ͷͨΊͷ෱རްੜ
  • ࣄۀͱͷ֞ࠜΛ༹͔͢λϨϯτΦϯϘʔσΟϯά
  • πʔϧ׆༻ʹΑΔੜ࢈ੑ޲্
  • 2ϲ݄୯ҐͰνʔϜ͕૊ΈมΘΔʮϑΥʔΧεʯ
  • ୹ظతͳࢹ఺ΛʮҰ୴๨ΕΔʯͨΊͷ݄1ΦϑαΠτ
  • Ξοϓσʔτ͍ͯ͘͠ΦϑΟε
  https://note.mu/kaorijo/n/n547257d4158c
  Sli.do: #pmplaid

  View Slide

 52. 52
  2019.11.13ɹɹʛɹɹProduct Manager Conference 2019ɹɹʛɹ
  ɹɹʛɹɹ© 2019 PLAID Inc.
  • 14:10~14:40
  • Room2-2
  B-Side
  • ։ൃମ੍ͱϓϩηε
  • νʔϜؒͷ࿈ܞ
  • PMͷόϦϡʔͷग़͠Ͳ͜Ζ
  • Q&A
  ”PM͸ͲͷΑ͏ʹόϦϡʔΛ
  ग़͍ͯ͘͠ͷ͔”
  PM
  Tanahashi
  TechLead
  Kadowaki
  Sli.do: #pmplaid

  View Slide

 53. ͝ਗ਼ௌ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠

  View Slide