Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

フロントエンドエンジニアのための Dotfiles

フロントエンドエンジニアのための Dotfiles

「フロントエンドエンジニアのための」というか「フロントエンド開発のための」です。

前半は超初心者向け、後半は中級者向けの内容です。

Yoshihide Jimbo

May 24, 2014
Tweet

More Decks by Yoshihide Jimbo

Other Decks in Programming

Transcript

 1. ϑϩϯτΤϯυΤϯδχΞ
  ͷͨΊͷ  Do$iles
  ਆอՅल  
  KAIZEN  pla$orm  Inc.  
  2014-­‐05-­‐24
  GRAND  FRONT_END  OSAKA

  View Slide

 2. ਆอՅल  
  ʢ͡Μ΅  Α͠ͻͰʣ

  View Slide

 3. Frontend  Engineer  
  @

  View Slide

 4. @jmblog

  View Slide

 5. λʔϛφϧ࢖ͬͯ·͔͢ʁ

  View Slide

 6. • Grunt  ΍  YeomanɺBowerɺ  Git  ͳͲɺϑϩϯτΤ
  ϯυΤϯδχΞ͕λʔϛφϧΛ࢖͏ػձ͸͜͜
  ਺೥Ͱٸʹ૿͖͑ͯͨͱײ͍ͯ͡Δɻ  
  • λʔϛφϧ͸ͪΐͬͱΧελϚΠζ͢Δ͚ͩͰ
  େ෯ʹੜ࢈ੑ͕͕͋Δɻ  
  • ʮࠇ͍ը໘ʯͱسΈݏΘͣλʔϛφϧͱ஥ྑ͘
  ͳΖ͏ʂ

  View Slide

 7. ໨࣍
  • ͩ͜ΘΓͷλʔϛφϧʹΧελϚΠζ͠Α͏  
  • γΣϧΛܶతʹ࢖͍΍͘͢͠Α͏  
  • Do

  View Slide

 8. લఏ
  • OS  X  
  • bash

  View Slide

 9. ͩ͜ΘΓͷλʔϛφϧʹ  
  ΧελϚΠζ͠Α͏

  View Slide

 10. ޷͖ͳΧϥʔεΩʔϜΛ  
  બ΅͏

  View Slide

 11. View Slide

 12. ςϯγϣϯ͕͋ΔͰ͠ΐʁ

  View Slide

 13. ඪ४ͷλʔϛφϧ.app  ʹ͸Χοί͍͍ͷ͕ͳ͍…

  View Slide

 14. λʔϛφϧ.app  ʹ͸͋·Γબ୒ࢶ͕ͳ͍ͷͰɺ  
  iTerm2  Λ࢖͏͜ͱΛΦεεϝ͠·͢ɻ

  View Slide

 15. hFps://github.com/mbadolato/iTerm2-­‐Color-­‐Schemes
  hFps://github.com/baskerville/iTerm-­‐2-­‐Color-­‐Themes
  iTerm2  ༻ΧϥʔεΩʔϜΛ഑෍͍ͯ͠Δ͓͢͢ΊαΠτ

  View Slide

 16. Tomorrow  Night  Bright  
  hFps://github.com/mbadolato/iTerm2-­‐Color-­‐Schemes

  View Slide

 17. ݟͨ໨ΛΑͯ͘͠ɺςϯγϣϯΛ͋͛Δ΂͠ʂ

  View Slide

 18. ίϚϯυϓϩϯϓτΛ  
  ΧελϚΠζ͠Α͏

  View Slide

 19. Yoshihide-­‐no-­‐Mac:~  jmblog$  cd  ~/Desktop  
  Yoshihide-­‐no-­‐Mac:Desktop  jmblog$
  ͜ͷ෦෼͕  ίϚϯυϓϩϯϓτ

  View Slide

 20. ·ͣɺxxxxxxx-­‐no-­‐Mac  ͕໠྽ʹμα͍
  Yoshihide-­‐no-­‐Mac:~  jmblog$  

  View Slide

 21. OS  X  ͷ  [γεςϜ؀ڥઃఆ]  -­‐  [ڞ༗]  ʹ͋Δ  
  ʮίϯϐϡʔλ໊ʯͰมߋͰ͖·͢

  View Slide

 22. ͱ͜ΖͰɺ͜Μͳܦݧ͸͋Γ·ͤΜ͔ʁ

  View Slide

 23. $  cd  ../site1  
  $  cd  styles/  
  $  cd  ../scripts/  
  $  cd  ../../site2  
  :
  cd  ίϚϯυͰ͋ͪͪ͜Ҡಈͯͨ͠Β…

  View Slide

 24. $  cd  ./scripts  
  $  cd  ..  
  $
  ͋ΕʁࠓͲ͜ʹ͍ΔΜ͚ͩͬʁʁ

  View Slide

 25. $  git  checkout  master  
  :  
  $  git  add  
  $  git  commit
  GitϒϥϯνΛ͍Ζ͍Ζ੾Γସ͑ͯͨΒ…

  View Slide

 26. commit  ͢Δϒϥϯνؒҧ͑ͯͨʂ
  $  git  branch  
  *  master  
     develop-­‐1

  View Slide

 27. $  git  add  
  $  git  add  
  :  
  $  git  commit  
  :  
  $  git  add  
  :
  add  ͱ  commit  Λ܁Γฦͯͨ͠Β…

  View Slide

 28. શ෦  commit  ͨͭ͠΋Γͩͬͨͷʹ࿙Εͯͨʂ
  $  git  status  -­‐s  
  ??  aa.txt

  View Slide

 29. શ෦ίϚϯυϓϩϯϓτͰղܾ͠·͢ʂ

  View Slide

 30. jmblog@mba:  ~/src/site1/styles  on  master  [!]  
  $  

  View Slide

 31. jmblog@mba:  ~/src/site1/styles  on  master  [!]  
  $  
  ↑  
  ৭͕͍ͭͯݟ΍͍͢ʂ

  View Slide

 32. jmblog@mba:  ~/src/site1/styles  on  master  [!]  
  $  
  ݱࡏͷҐஔ  

  ݱࡏͷϒϥϯν  

  ɹɹ↑  
  ϒϥϯνͷঢ়ଶ

  View Slide

 33. View Slide

 34. Ͳ͏΍ͬͯมߋ͢Δͷʁ

  View Slide

 35. ઃఆϑΝΠϧΛ༻ҙ͠·ͨ͠ʂ
  hFp://git.io/ZzZuww
  ࣍ͷϑΝΠϧͷத਎Λ  ~/.bash_profile  ʹ௥Ճ͢Δ͚ͩ

  View Slide

 36. ͜͜·Ͱͷ·ͱΊ
  • ·ͣ͸ࣗ෼޷ΈͷΧϥʔεΩʔϜΛݟ͚ͭͯݟͨ
  ໨ΛΑ͘͠Α͏ɻ  
  • ίϚϯυϓϩϯϓτΛΧελϚΠζͯ͠ɺλʔϛ
  φϧૢ࡞ΛΘ͔Γ΍͘͢͠Α͏ɻ

  View Slide

 37. ʲิ଍1ʳ.bash_profile  Λ  GUI  ΤσΟλͰฤू͢Δํ๏
  #  ϗʔϜσΟϨΫτϦʹҠಈ  
  $  cd  ~  
  #.bash_profile  ͕ͳ͚Ε͹ۭϑΝΠϧͰ࡞੒  
  $  [  !  -­‐f  .bash_profile  ]  &&  touch  .bash_profile  
  #  CotEditor  Ͱ։͘  
  $  open  -­‐a  coteditor  .bash_profile  
  #  ฤू͕ऴΘͬͨΒಡΈࠐΉ  
  $  source  .bash_profile  
  #  alias  Λ࡞͓ͬͯ͘ͱศར  
  $  alias  coteditor="open  -­‐a  coteditor"  
  $  coteditor  .bash_profile

  View Slide

 38. ..  on  master[+]
  ʲิ଍2ʳϒϥϯνͷঢ়ଶදهʹ͍ͭͯ
  ..  on  master[!]
  ..  on  master[?]
  ..  on  master[$]
  add  ͚ͨ͠Ͳ  commit  ͕·ͩ
  add  ͕·ͩ
  όʔδϣϯ؅ཧର৅֎
  git  stash  ͯ͋͠Δ

  View Slide

 39. γΣϧΛܶతʹ  
  ࢖͍΍͘͢͠Α͏

  View Slide

 40. ls  ίϚϯυΛ࢖͍΍͘͢

  View Slide

 41. ##  BSD  ls  (OS  X  ͸ͪ͜Β)  
  $  ls  -­‐G  
  !
  ###  GNU  ls  (Linux  ͳͲ͸ͪ͜Βʣ  
  $  ls  -­‐-­‐color=auto  
  ls  ͷ݁Ռʹ৭Λ͚ͭΔ

  View Slide

 42. View Slide

 43. View Slide

 44. #  Ӆ͠ϑΝΠϧΛؚΊ͢΂ͯදࣔ  
  $  ls  -­‐a  
  !
  #  `.`  ͱ  `..`  Ҏ֎͢΂ͯදࣔ  
  $  ls  -­‐A  
  !
  #  σΟϨΫτϦʹ͸  `/`  Λ͚ͭΔ  
  $  ls  -­‐F  
  !
  #  ৄࡉͳϑΥʔϚοτͰදࣔ  
  $  ls  -­‐l
  ls  ͷग़ྗ݁ՌΛΧελϚΠζ

  View Slide

 45. alias  ls="ls  -­‐GAF"  
  alias  ll="ls  -­‐l”  
  !
  if  [  $(uname)  =  "Linux"  ]  
    alias  ls="ls  -­‐-­‐color=auto  -­‐AF"  
  fi
  alias  Λ༻ҙ͓ͯ͘͠ͱΑ͍Ͱ͢
  .bash_profile

  View Slide

 46. cd  ίϚϯυΛ࢖͍΍͘͢

  View Slide

 47. $  cd  -­‐
  ௚લͷσΟϨΫτϦʹ໭Δ
  $  pwd  
  /Users/Yoshihide  
  $  cd  Projects/jmblog@github/dotfiles  
  $  cd  -­‐  
  $  pwd  
  /Users/Yoshihide

  View Slide

 48. cd  Ͱ  typo  ͯ͠΋ࣗಈతʹਖ਼͍͠ύεʹ  
  Ҡಈͯ͘͠ΕΔΑ͏ʹ͢Δ
  shopt  -­‐s  cdspell
  .bash_profile
  ྫ͑͹ɺDocuments  σΟϨΫτϦʹҠಈ͠Α͏ͱͯ͠
  $  cd  Document
  ͱೖྗͯ͠΋ Documents  ʹҠಈͯ͘͠ΕΔɻ

  View Slide

 49. ίϚϯυཤྺʢhistoryʣΛ࢖͍͓ͨ͢

  View Slide

 50. ্Լ໼ҹΩʔͰίϚϯυཤྺΛલํҰகαʔν
  ίϚϯυͷઌ಄਺จࣈ͚ͩଧ্ͬͯ໼ҹΩʔ࿈ଧ͢Δͱɺ  
  Ұகͨ͠ίϚϯυͷཤྺΛݕࡧͰ͖Δɻ

  View Slide

 51. $  (reverse-­‐i-­‐search)`':
  ίϚϯυཤྺͷΠϯΫϦϝϯλϧαʔν
  `Ctrl-­‐r`  Λԡͯ͠ݕࡧ͍ͨ͠ΩʔϫʔυΛೖྗɻ  
  `Ctrl-­‐r`  Λ࿈ଧ͢Δͱɺಉ͡ݕࡧޠͰͲΜͲΜḪΔɻ

  View Slide

 52. ॏෳ͢ΔίϚϯυΛཤྺʹ࢒͞ͳ͍
  export  HISTCONTROL=ignoreboth:erasedups
  .bash_profile

  View Slide

 53. ෆཁͳίϚϯυΛཤྺʹ࢒͞ͳ͍
  export  HISTIGNORE="ls:ls  *:ll:ll  *:cd:cd  -­‐:pwd"
  .bash_profile
  HISTIGNORE  ʹ  
  ཤྺʹ࢒ͨ͘͠ͳ͍ίϚϯυΛʮ:ʯ۠੾ΓͰઃఆ͢Δɻ  
  ls  ΍  cd  Λઃఆ͓ͯ͘͠ͱΑ͍ɻ

  View Slide

 54. ίϚϯυཤྺ਺Λ૿΍͢
  export  HISTFILESIZE=10000  
  export  HISTSIZE=10000
  .bash_profile
  σϑΥϧτ͸  500  ͳͷͰ޷͖ͳ਺ʹ૿΍͢ɻ  
  ଟ͗͢ΔͱύϑΥʔϚϯε͕௿Լ͢ΔͷͰ  
  10000  ఔ౓͕͓͢͢Ίɻ

  View Slide

 55. ೖྗิ׬Λݡ͘ར༻͢Δ

  View Slide

 56. bash-­‐compleVon  /  git-­‐compleVon  Λಋೖ͢Δ
  $  brew  install  bash-­‐completion  
  $  brew  install  git
  ίϚϯυͷೖྗ్தͰ    Λ  2ճԡ͢ͱ  
  ೖྗิ׬ͯ͘͠ΕΔΑ͏ʹͳΔɻ  
  !
  ʢzshͳΒඪ४Ͱڧྗͳೖྗิ׬͕࢖͑·͢ɻʣ

  View Slide

 57.  Λ  2ճԡ͢ͷ͕ΊΜͲ͍͘͞
  set  show-­‐all-­‐if-­‐ambiguous  on
  Λ1ճԡ͚ͩ͢Ͱೖྗิ׬͕ग़ΔΑ͏ʹͳΔɻ  
  !
  ʢ.bash_profile  Ͱ͸ͳ͘  .inputrc  ʹهड़͢Δ͜ͱʂʣ
  .inputrc

  View Slide

 58. େจࣈ/খจࣈΛແࢹ͢Δ
  set  completion-­‐ignore-­‐case  on
  .inputrc
  ྫ͑͹ɺDocuments  σΟϨΫτϦʹҠಈ͠Α͏ͱͯ͠
  $  cd  docu
  ͱೖྗͯ͠    Λԡ͢ͱɺDocuments  ͕ग़ΔΑ͏ʹͳΔɻ
  ʢ͜Ε΋  .inputrc  ʹهड़͢Δ͜ͱʂʣ

  View Slide

 59. ack  Λ࢖ͬͯςΩετݕࡧΛΑΓ؆୯ʹ

  View Slide

 60. ྫʣΧϨϯτσΟϨΫτϦͷ  *.scss  ͓Αͼ  *.css  ϑΝΠϧ͔Β  
   `#fff'  ؚ͕·ΕΔ΋ͷΛݕࡧ͍ͨ͠ɻ

  View Slide

 61. grep  Λ࢖ͬͨ৔߹
  $  find  .  \(  -­‐name  "*.scss"  -­‐o  -­‐name  "*.css"  \)  |  xargs  grep  '#fff'
  ແཧ…

  View Slide

 62. ack  Λ࢖ͬͨ৔߹
  $  ack  -­‐-­‐sass  -­‐-­‐css  '#fff'
  `ack  -­‐-­‐help-­‐type`  ͰରԠ͍ͯ͠ΔϑΝΠϧλΠϓ͕֬ೝͰ͖·͢ɻ

  View Slide

 63. ack  ͷΠϯετʔϧ
  $  brew  install  ack

  View Slide

 64. -­‐-­‐ignore-­‐dir=log  
  -­‐-­‐ignore-­‐dir=tmp  
  -­‐-­‐ignore-­‐dir=vendor  
  -­‐-­‐ignore-­‐dir=.sass-­‐cache  
  -­‐-­‐sort-­‐files
  .ackrc
  ແࢹ͍ͨ͠σΟϨΫτϦΛઃఆ͓ͯ͘͠ͱศརɻ
  ack  ͷ  ઃఆϑΝΠϧʢ.ackrcʣ

  View Slide

 65. ΩʔϦϐʔτͷઃఆΛมߋ͢Δ

  View Slide

 66. KeyRemap4MacBook  Λಋೖ͢Δ

  View Slide

 67. View Slide

 68. Delay  UnVl  Repeat  
  100  ~  300  (default  is  500)  ʹઃఆ͢Δ  
  ૣ͘͠ա͗Δͱίϐϖ͕ॏෳ͢ΔͷͰগ͠཈͑ؾຯʹ͢Δɻ  
  !
  Key  Repeat  
  10ʙ30ఔ౓ʢdefault  83ʣ

  View Slide

 69. ͜͜·Ͱͷ·ͱΊ
  • .bash_profile  ʹ͍Ζ͍ΖͳઃఆΛهड़ͯ͠γΣϧ
  ͷ࢖͍উखΛΑ͘͠Α͏  
  • ΩʔϦϐʔτͷઃఆΛม͑Δͱ࢓ࣄ͕ḿΔΑ

  View Slide

 70. Do$iles  Λ  GitHub  Ͱ  
  ؅ཧ͠Α͏

  View Slide

 71. Do$iles  ͱ͸ʁ
  • ͖͞΄Ͳ͔Βग़͖͍ͯͯΔ  .bash_profile  ͸  
  Do• ໊લ͕ʮ.ʢυοτʣʯͰ࢝·Δ֤छઃఆϑΝΠ
  ϧͷ͜ͱɻ  
  • ଟ͘͸ϗʔϜσΟϨΫτϦʹஔ͔ΕΔɻ

  View Slide

 72. View Slide

 73. ͳͥ  GitHub  Ͱ؅ཧͨ͠΄͏͕  
  ͍͍ͷ͔ʁ
  • ࣗ୐ͱձࣾͰಉ͡։ൃ؀ڥΛอ͓͖͍ͬͯͨ৔
  ߹΍ɺ৽͍͠  Mac  Λങͬͨ࣌ͳͲʹɺ؆୯ʹࣗ
  ෼ͷ։ൃ؀ڥΛҠߦ/ಉظ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ  
  • DropBox  Ͱ΋͍͍͚ͲɺMac  Ҏ֎Ͱ΋؀ڥҠߦΛ
  ͍ͨ͠৔߹͸ɺGitHub  ͷ΄͏͕ศརɻ

  View Slide

 74. hFp://do

  View Slide

 75. Θ͔ΔΜ͚ͩͲɺͳΜ͔ΊΜͲͦ͘͞͏…  
  Կ͔Β࢝ΊΕ͹͍͍ͷ΍Β…

  View Slide

 76. ελʔλʔΩοτΛ༻ҙ͠·ͨ͠ʂ
  hFps://github.com/jmblog/do͜ΕΛϕʔεʹࣗ෼ͷ  Doগͣͭ͠ҭͯͯΈ͍ͯͩ͘͞ɻ

  View Slide

 77. શମͷ·ͱΊ
  • ϑϩϯτΤϯυͰλʔϛφϧΛ࢖͍͜ͳ͢ͷ͸ج
  ຊεΩϧʹͳΓͭͭ͋Δ  
  • ΤσΟλͱಉ༷ɺλʔϛφϧ΋ࣗ෼ͷखʹ͋ͬͨ
  ಓ۩ʹ࢓ཱ͍ͯͯ͜͏  
  • DoͰ΋ͦͷಓ۩Λ࢖͑ΔΑ͏ʹ͓ͯ͜͠͏

  View Slide

 78. [PR]  KAIZEN  pla$orm  Ͱ͸  
  ΤϯδχΞΛืू͍ͯ͠·͢
  WantedlyͰʮKAIZENʯͱݕࡧ

  View Slide