Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Träff #24 • Skitsystem, avslutning • 24 maj • vt 23 Ux-writing • Nackademin

Träff #24 • Skitsystem, avslutning • 24 maj • vt 23 Ux-writing • Nackademin

Jonas Söderström

May 24, 2023
Tweet

More Decks by Jonas Söderström

Other Decks in Business

Transcript

 1. Jonas Söderström • 2023 Hej! Husse kommer strax! :) Saoirse

  Onsdag 24 maj Jag kan komma hur högt som helst!
 2. Jonas Söderström • 2023 Läs- och lyssningstips Bonus: Bryggarhästen Ali,

  porslin, Klingonkryssare! UX writing • Trä ff #24 • 24 maj Jonas Söderström • Nackademin • Vt 2023
 3. Jonas Söderström • 2023 UX/design i stort: Donald Norman: The

  design 
 of everyday things Things that 
 make us smart Steve Krug Don’t make me think
 4. Jonas Söderström • 2023 Susan Weinschenk: 100 things every 


  designer needs 
 to know about people UX/design i detalj Jason Santa Maria On Web Typography
 5. Jonas Söderström • 2023 Torbjörn Ryber: Modern UX Mattias Arvola:

  Interaktionsdesign och ux: om att skapa en god användarupplevelse
 6. Jonas Söderström • 2023 Tim Harford Messy: The Power of

  Disorder 
 to Transform Our Lives 
 (eller How To be Creative and Resilient 
 in a Tidy-Minded World) Adapt: Why success always starts with failure Podcast: Cautionary Tales Kreativitet:
 7. Jonas Söderström • 2023 Problem: Chris Clearfield & Andreas Tilcsik

  Meltdown Kathy O’Neill Weapons of math destruction Alan Cooper The inmates are running the asylum Dan Heath Upstream: How to solve problems 
 before they happen Problemlösning
 8. Jonas Söderström • 2023 Martin Lindstrom Small data Erika Hall

  Just enough research Psykologi/Research: Gojko Adzic Impact mapping Effektkartor:
 9. Jonas Söderström • 2023 Förlag: A book apart Rosenfeld media

  UX podcast: Getting started in UX uxpodcast.com/ getting-started-in-ux/ Inkludering: Per Axbom Digital omtanke Katrine Marçal Att uppfinna världen [Sajt] Axcesslab.com
 10. 2 757 timmar övertid på 12 månader ” Personal kan

  få räkna med fel 
 under hela nästa år eftersom det tar tid 
 för de nya rutinerna att sätta sig.”
 11. Jonas Söderström • 2023 Problemen började senhösten 2022 
 när

  Sveriges a-kassor införde det nya handläggningssystemet Våra sidor. – Det tar betydligt längre tid för våra handläggare att fatta beslut i systemet, säger Yesinde Aluko, kommunikationschef på Kommunals a-kassa. ’’
 12. Jonas Söderström • 2023 Sedan decennier har incidenter hanterats snabbt

  och smidigt av erfarna tågledare. Med några enkla handgrepp och några få telefonsamtal har de fl yttat tågtra fi ken. Så kan tågledarna inte agera längre. Tra fi kverkets nya dataprogram förstår inte att tågen kan köra andra rutter. – Det hade gått mycket fortare med vårt gamla system, medger Göran Holmberg, verksamhetssamordnare på Tra fi kverkets tra fi kledningscentral i Malmö. ’’
 13. Jonas Söderström • 2023 När vi tar emot en patient

  med en pågående hjärtinfarkt är det bråttom. Vi sköterskor ska mäta blodtryck, 
 ta blodprover och säkra intravenösa infarter. 
 Det går fort. Det som däremot tar tid är att logga in 
 i de olika datasystem där uppgifterna matas in 
 och blodprov scannas. Vi står alltså med en kritiskt sjuk patient, och ägnar tid åt att logga in med ett av regionen givet användarnamn och kod med krav på si ff ror, versaler, gemener och specialtecken för att anförtros att mäta ett blodtryck. De portabla datorerna, inte mycket större än en smartphone, låter titt som tätt meddela att kod eller användarnamn är fel, även när de inte är det. ’’
 14. Jonas Söderström • 2023 Hon konstaterar att det här är

  något som en del i personalen lyft även tidigare men att man ändå suttit fast i de planeringssytem man använt och det tänkesättet. – Det borde inte gått så långt, vi borde lyssnat på dem för länge sedan. ’’
 15. Digital arbetsmiljö Inverkan på själva arbetet Anpassat till människor 


  & uppgift Teknisk 
 kvalitet: 
 stabilitet, kapacitet
 16. God digital arbetsmiljö God användbarhet: 
 enkelt, intuitivt, 
 konsekvent,

  
 lätt att hitta rätt, 
 svårt att göra fel, 
 bra utbildning 
 och införande Fungerande teknik: stabilt, 
 inga krascher, snabbt nätverk, snabb respons 
 Nytta för arbetet: fl exibilitet, enklare administration, 
 fokus på kärnuppgift, empowerment, självständighet Inverkan på själva arbetet Anpassat till 
 människor 
 & uppgift Teknisk 
 kvalitet: 
 stabilitet, 
 kapacitet 

 17. Dålig digital arbetsmiljö ”IT-strul”: servern nere, printern krånglar, långsamt nätverk,

  långa väntetider, uppdateringar som stör arbetet Dålig användbarhet: 
 orimligt många klick, 
 svårt att hitta, 
 lätt att göra fel, 
 svag feedback, dålig utbildning Tids- och motivationstjuvar: detaljstyrning, betungande administration, nedskärningar, brist på fl exibilitet, stödjer inte verkliga uppgifter Anpassat till 
 människor 
 & uppgift Inverkan på själva arbetet Teknisk 
 kvalitet: 
 stabilitet, 
 kapacitet
 18. ”Teknik- strul” Vems ansvar? it-avdelning, 
 utveckling, upphandling, leverantörer, HR

  (införande och utbildning), 
 it-strategi förvaltning, it-drift, support ledning, verksamhetutvecklare, digitala strateger Dålig använd- barhet Negativ inverkan på arbetet
 19. Låga krav Höga krav Hög egen- kontroll Låg egen- kontroll

  Nya typer av styrning och kontrollförlust Stress
 20. Kontrollförluster Mikro 
 (sekunder) Makro (år) Vänta 
 på respons

  
 från systemet: 
 ”mikrostress” Avbrott 
 för uppdateringar Får inte påverka arbetsverktyg och -processer Detalj- 
 styrning av arbetet (”digital Taylorism”)
 21. Kontrollförluster Mikro 
 (sekunder) Makro (år) Vänta 
 på respons

  
 från systemet: 
 ”mikrostress” Avbrott 
 för uppdateringar Får inte påverka arbetsverktyg och -processer Detalj- 
 styrning av arbetet (”digital Taylorism”)
 22. Låga krav Höga krav Hög egen- kontroll Låg egen- kontroll

  Stress Nya nivåer 
 av krav 
 pga 
 kognitiva belastningar
 23. Jonas Söderström • 2023 • A password should consist of

  at least six characters, and should include at least one of the following: • At least one capital letter (A – Z) • At least one small letter (a – z) • At least one digit (0 -9) • Should not contain "special characters" such as %, for example • A password may not be the same as a user name, or consist of part of a user name. • A password may not be associated with personal information such as, e.g. a name, personal identity number, telephone number, etc. • A password may not be a combination of digits, a word or a common combination of words that can be found in a dictionary or used in everyday language, regardless of language. • A password must be changed every ninetieth day and may not be the same as one used previously. • A password should not be noted down. If noted, the password should be treated as a document of value.
 24. Jonas Söderström • 2023 Ökade (kognitiva) krav (2) • Drakoniska

  lösenordsbyten • Stora mängder information 
 … dåligt utformad
 25. ”Hur kan jag vara 
 så blåst? Vad är det

  
 som jag inte förstår?!?”
 26. Ökade (kognitiva) krav (5) • Drakoniska lösenordsbyten • Stora mängder

  information 
 … dåligt utformad • Överdrivet antal noti fi eringar eller larm • Integration – i användarens huvud • Olika sätt att interagera
 27. Lina jobbar med två system: i ett ska hon använda

  punkt, i det andra komma 1.5 tim 1,5 tim
 28. 1.5 tim 1,5 tim Vad händer om hon råkar skriva

  
 komma i systemet som kräver punkt? 1,5 tim
 29. Jonas Söderström • 2023 Systemen är olika 12.05.23 12-05-20 2023-05-12

  05.12, 23 1959-03-21-1237 590321-1237 19590321-1237 195903211237
 30. Jonas Söderström • 2023 Karolinska Institutet Biblioteket, 18 feb 2014

  110 anställda 117 system 125 2022: +Teams +Zoom 
 +Google Meet +Miro +Mural + etc
 31. Jonas Söderström • 2023 The average user toggled between di

  ff erent apps and websites nearly 
 1,200 times each day Harvard Business Review, 29 aug 2022 137 x 5 weeks = 3,200 days @ 3 Fortune 500 companies
 32. ”Det är jobbigt 
 att behöva arbeta 
 med system

  som får en att känna sig dum” 

 33. ”Det är inget på det här jobbet som har fått

  mig att gråta – utom [x-system]. 
 Vid ett antal tillfällen.” ”Man får försöka hitta 
 kreativa lösningar för att 
 kunna sköta sitt jobb.” 4600 anställda, Stockholm, okt 2017
 34. Teknik, arbetsorganisation och arbetsinnehåll skall utformas så att arbetstagaren inte

  utsätts för fysiska eller psykiska belastningar som kan medföra ohälsa eller olycksfall. AML, Kapitel 2, § 1
 35. Maskiner, redskap och andra tekniska anordningar skall vara så beska

  ff ade 
 och placerade och brukas på sådant sätt, 
 att betryggande säkerhet ges 
 mot ohälsa och olycksfall. AML, Kapitel 2, § 5
 36. För att förebygga ohälsosam arbetsbelastning, bör [arbetsgivaren] försäkra sig om

  att den teknik som används är utformad och anpassad till det arbete som ska utföras. OSA (AFS 2015:4) , § 9
 37. Det är väsentligt att identi fi era orsakerna bakom arbetsbelastningen

  … Utöver den organisatoriska och sociala arbetsmiljön kan fysiska, kognitiva och ergonomiska förhållanden bidra till arbetsbelastningen. OSA (AFS 2015:4) , § 9
 38. Programvara och system skall vara lämpligt utformade med hänsyn till

  arbetsuppgiftens krav och användarens förutsättningar och behov. Arbete vid bildskärm (AFS 1998:5), § 10
 39. Arbetstagaren skall ges möjlighet 
 att medverka i utformningen 


  av sin egen arbetssituation 
 samt i förändrings- och 
 utvecklingsarbete som rör 
 hans eget arbete. AML, kapitel 2, § 1
 40. Arbetstagaren skall ges möjlighet 
 att medverka i utformningen 


  av sin egen arbetssituation 
 samt i förändrings- och 
 utvecklingsarbete som rör 
 hans eget arbete. AML, kapitel 2, § 1 användar- centrerad design: 
 Det är Lagen
 41. Sköldarna är o ff l ine! Vänta… om jag omkon

  fi gurerar warp fl ödet … klart, kapten!
 42. ”Every day, 
 hundreds of millions 
 of people go

  to work and ... Singapore-based entrepreneur Yongfook
 43. ... hate the piece of shit software they have to

  use to per- form their jobs.” Singapore-based entrepreneur Yongfook
 44. Jonas Söderström • 2023 Hej då! Lycka till allihop! :)

  Jonas. Saoirse 
 Nellie 
 Sing-sing Torsdag 27 april Jag vågar hoppa!