Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

知っておくと便利な Bloom Filter / Bloom Filter

知っておくと便利な Bloom Filter / Bloom Filter

Yoshiaki Yoshida

October 14, 2016
Tweet

More Decks by Yoshiaki Yoshida

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ஌͓ͬͯ͘ͱศརͳ
  Bloom Filter
  2016-10-14
  ࣾ಺ษڧձ
  @kakakakakku

  View Slide

 2. Bloom Filter
  • 1970೥ʹߟҊ͞Εͨ
  • ߟҊऀ Burton Howard Bloom ࢯ
  • ۭؒޮ཰ͷྑ͍֬཰తσʔλߏ଄
  • ཁૉ͕ू߹ͷதʹؚ·ΕΔ͔Λ൑ఆ͢ΔͨΊʹ࢖͏
  • σʔλྔʹґଘͤͣ O(k) ͷܭࢉྔͰߴ଎ʹ൑ఆͰ͖Δ

  View Slide

 3. ू߹
  ؚ·ΕΔ?
  ؚ·Εͳ͍?
  ؚ·ΕΔ?
  ؚ·Εͳ͍?

  View Slide

 4. ׆༻ྫΛ஌Ε͹
  Bloom Filter Λ
  ΋ͬͱ਎ۙʹײ͡ΒΕΔ͸ͣʂ

  View Slide

 5. • Cassandra
  • Key Λݕࡧ͢Δͱ͖ͷ I/O Λ࡟ݮ͢ΔͨΊ

  SSTable ʹ Bloom Filter Λॻ͖ࠐΜͰ͍Δ
  • HBase
  • HFile ʹಛఆͷσʔλؚ͕·Ε͍ͯͳ͍͜ͱΛ

  ݕࡧ͢ΔͨΊʹ Bloom Filter Λ׆༻͍ͯ͠Δ
  Bloom Filter ׆༻ྫ 1

  View Slide

 6. Bloom Filter ׆༻ྫ 2
  • H2O
  • ແବͳαʔόϓογϡΛૹ৴͠ͳ͍ͨΊʹ

  ϒϥ΢βΩϟογϡ৘ใͷ Bloom Filter Λ

  ѹॖͯ͠ HTTP Ͱฦ͍ͯ͠Δ

  CASPER (Cache-Aware Server PushER)
  • Bitcoin
  • τϥϯβΫγϣϯͷݕࡧʹ׆༻͍ͯ͠Δ?

  ʢৄ֬͘͠ೝͰ͖ͯͳ͍ʣ

  View Slide

 7. Bloom Filter ׆༻ྫ 3
  • pixiv
  • ࡞඼ʹ෇͍ͨλάͱ pixiv ඦՊࣄయͷλάू߹ͷ

  ଘࡏ֬ೝʹ׆༻͍ͯ͠Δ?
  http://inside.pixiv.net/entry/2014/07/22/132103

  View Slide

 8. ʘ Bloom Filter ͷڍಈ ʗ

  View Slide

 9. 0 0
  1 0
  2 0
  3 0
  4 0
  5 0
  6 0
  7 0
  8 0
  9 0
  10 0
  11 0
  12 0
  13 0
  14 0
  15 0
  • m bit ͷ഑ྻΛ༻ҙ͢Δ
  • ࠓճ͸ ഑ྻۭؒ = m = 16 ͱ͢Δ
  • શͯ 0 ͰॳظԽ͓ͯ͘͠

  View Slide

 10. 0 0
  1 0
  2 0
  3 0
  4 0
  5 0
  6 0
  7 0
  8 0
  9 0
  10 0
  11 0
  12 0
  13 0
  14 0
  15 0
  • ೚ҙͷϋογϡؔ਺Λ༻ҙ͢Δ
  • ࠓճ͸ k = 2 ݸͷؔ਺Λ࢖͏
  • h1(key) = (key * 1) mod m
  • h2(key) = (key * 2) mod m

  View Slide

 11. 0 1
  1 0
  2 0
  3 0
  4 0
  5 0
  6 0
  7 0
  8 1
  9 0
  10 0
  11 0
  12 0
  13 0
  14 0
  15 0
  • key = 1000 Λ௥Ճ͢Δ
  • h1(1000) = 8
  • h2(1000) = 0
  [ 1000 ]

  View Slide

 12. 0 1
  1 0
  2 1
  3 0
  4 0
  5 0
  6 0
  7 0
  8 1
  9 1
  10 0
  11 0
  12 0
  13 0
  14 0
  15 0
  • key = 1001 Λ௥Ճ͢Δ
  • h1(1001) = 9
  • h2(1001) = 2
  [ 1000, 1001 ]

  View Slide

 13. 0 1
  1 0
  2 1
  3 0
  4 0
  5 0
  6 0
  7 0
  8 1
  9 1
  10 0
  11 0
  12 1
  13 0
  14 0
  15 0
  • key = 1004 Λ௥Ճ͢Δ
  • h1(1004) = 12
  • h2(1004) = 8
  • h1(1000) = 8 ͱॏෳ͍ͯ͠Δ
  • ϑϥά͸ 1 ͷ··ʹ͢Δ
  [ 1000, 1001, 1004 ]

  View Slide

 14. 0 1
  1 0
  2 1
  3 0
  4 0
  5 0
  6 0
  7 0
  8 1
  9 1
  10 0
  11 0
  12 1
  13 0
  14 0
  15 0
  • Query : key = 1005 ͸ଘࡏ͢Δ ?
  • h1(1005) = 13
  • h2(1005) = 10
  • h1(1005) = h2(1005) = 0
  • ʮଘࡏ͠ͳ͍ʯͱஅݴͰ͖Δ
  [ 1000, 1001, 1004 ]

  View Slide

 15. 0 1
  1 0
  2 1
  3 0
  4 0
  5 0
  6 0
  7 0
  8 1
  9 1
  10 0
  11 0
  12 1
  13 0
  14 0
  15 0
  • Query : key = 1000 ͸ଘࡏ͢Δ ?
  • h1(1000) = 8
  • h2(1000) = 0
  • h1(1000) = h2(1000) = 1
  • ʮଘࡏ͢Δʯ͔΋͠Εͳ͍
  • 1000 ͸࣮ࡍʹଘࡏ͢Δ
  [ 1000, 1001, 1004 ]

  View Slide

 16. 0 1
  1 0
  2 1
  3 0
  4 0
  5 0
  6 0
  7 0
  8 1
  9 1
  10 0
  11 0
  12 1
  13 0
  14 0
  15 0
  • Query : key = 1020 ͸ଘࡏ͢Δ ?
  • h1(1020) = 12
  • h2(1020) = 8
  • h1(1000) = h2(1000) = 1
  • ʮଘࡏ͢Δʯ͔΋͠Εͳ͍
  • 1020 ͸࣮ࡍʹଘࡏ͠ͳ͍
  [ 1000, 1001, 1004 ]

  View Slide

 17. (ƅшƅ) Űō?
  ޡ൑ఆͯ͠Δ͚Ͳ…?

  View Slide

 18. False Positive
  ِཅੑ
  False Negative
  ِӄੑ
  ʮଘࡏ͠ͳ͍ʯͱ͖ʹʮଘࡏ͢Δʯͱ൑ఆͯ͠͠·͏͜ͱ
  ʮଘࡏ͢Δʯͱ͖ʹʮଘࡏ͠ͳ͍ʯͱ൑ఆͯ͠͠·͏͜ͱ

  View Slide

 19. False Positive
  ِཅੑ
  False Negative
  ِӄੑ
  ʮଘࡏ͠ͳ͍ʯͱ͖ʹʮଘࡏ͢Δʯͱ൑ఆͯ͠͠·͏͜ͱ
  ʮଘࡏ͢Δʯͱ͖ʹʮଘࡏ͠ͳ͍ʯͱ൑ఆͯ͠͠·͏͜ͱ

  Bloom Filter ʹ͸
  False Positive ͷՄೳੑ͕͋Δ

  View Slide

 20. False Positive ͷՄೳੑ
  • O(k) Ͱߴ଎ʹ൑ఆͰ͖Δ୅ঈͱͯ͠

  False Positive ͷՄೳੑ͕͋Δ
  • Αͬͯ key = 1020 ͷΑ͏ʹ

  ʮଘࡏ͢Δʯͱޡݕ஌ͯ͠͠·͏৔߹͕͋Δ
  • ͨͩ͠ False Negative ͸ 100% ͋Γಘͳ͍

  View Slide

 21. ϝϦοτ
  • ܭࢉྔ O(k)
  • ઢܗ୳ࡧͩͱ O(N)
  • ೋ෼୳ࡧͩͱ O(log N)
  • ϋογϡςʔϒϧͳΒ O(1) ͩ͠΋ͬͱߴ଎?
  • k = 1 ͳΒ Bloom Filter ΋ O(1) ʹͳΔ
  • σʔλΛอ࣋͢Δඞཁ͕ͳۭؒ͘ޮ཰͕ྑ͍

  View Slide

 22. ʘ Bloom Filter ͸ཁૉ͕࡟আͰ͖ͳ͍ ʗ

  View Slide

 23. 0 0
  1 0
  2 1
  3 0
  4 0
  5 0
  6 0
  7 0
  8 0
  9 1
  10 0
  11 0
  12 1
  13 0
  14 0
  15 0
  • 1000 Λ࡟আ͢Δͱ
  • h1(1005) = 8
  • h2(1005) = 0
  • 1004 ΋࡟আ͞Εͯ͠·͏ !!!
  • h1(1005) = 12
  • h2(1005) = 8
  [ 1000, 1001, 1004 ]

  View Slide

 24. ʘ ཁૉΛ࡟আ͢ΔͳΒ Counting Filter ʗ
  Bloom Filter Λ֦ுͨ͠ΞϧΰϦζϜ

  View Slide

 25. 0 1
  1 0
  2 0
  3 0
  4 0
  5 0
  6 0
  7 0
  8 1
  9 0
  10 0
  11 0
  12 0
  13 0
  14 0
  15 0
  • key = 1000 Λ௥Ճ͢Δ
  • h1(1000) = 8
  • h2(1000) = 0
  [ 1000 ]

  View Slide

 26. 0 1
  1 0
  2 1
  3 0
  4 0
  5 0
  6 0
  7 0
  8 1
  9 1
  10 0
  11 0
  12 0
  13 0
  14 0
  15 0
  • key = 1001 Λ௥Ճ͢Δ
  • h1(1001) = 9
  • h2(1001) = 2
  [ 1000, 1001 ]

  View Slide

 27. 0 1
  1 0
  2 1
  3 0
  4 0
  5 0
  6 0
  7 0
  8 2
  9 1
  10 0
  11 0
  12 1
  13 0
  14 0
  15 0
  • key = 1004 Λ௥Ճ͢Δ
  • h1(1004) = 12
  • h2(1004) = 8
  • ॏෳͨ͠ΒΠϯΫϦϝϯτ͢Δ
  [ 1000, 1001, 1004 ]
  ϏοτͰ͸ͳ͘
  Χ΢ϯλʔͰදݱ͢Δ఺͕
  Bloom Filter ͱҟͳΔ

  View Slide

 28. 0 0
  1 0
  2 1
  3 0
  4 0
  5 0
  6 0
  7 0
  8 1
  9 1
  10 0
  11 0
  12 1
  13 0
  14 0
  15 0
  • key = 1000 Λ࡟আ͢Δ
  • h1(1004) = 8
  • h2(1004) = 0
  • σΫϦϝϯτ͢Δ
  [ 1000, 1001, 1004 ]

  View Slide

 29. ʘ False Positive ֬཰ ʗ

  View Slide

 30. Bloom Filter ެࣜͰࢉग़
  m : ഑ྻۭؒ਺ (bit)
  n : ొ࿥ཁૉ਺
  ৄ͘͠͸ Wikipedia ʹʂ
  https://ja.wikipedia.org/wiki/ϒϧʔϜϑΟϧλ
  False Positive Λ࠷খʹ͢Δ
  ࠷దͳϋογϡؔ਺ͷۙࣅ஋
  ࠷దͳ k Λ࢖ͬͨ৔߹ͷ
  False Positive ֬཰

  View Slide

 31. ʘ ৺഑ແ༻ ʗ
  ࠷దͳ k Λ࢖͑͹
  False Positive ΛݶΓͳ͘௿͘Ͱ͖Δ

  View Slide

 32. ʘ ·ͱΊ ʗ
  False Positive ͷՄೳੑ΋͋Δ͠
  ཁૉͷ࡟আ΋Ͱ͖ͳ͍͚Ͳ
  τϨʔυΦϑΛ࠷େݶ׆༻ͯ͠
  ߴ଎ & ۭؒޮ཰ͷྑ͍ॲཧ͕Ͱ͖Δʂ

  View Slide

 33. ʘ ஌͓ͬͯ͘ͱศརͳ Bloom Filter ʗ

  View Slide