Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Vue I18n 向けに ESLint プラグインを作った

Vue I18n 向けに ESLint プラグインを作った

kazupon

May 22, 2019
Tweet

More Decks by kazupon

Other Decks in Programming

Transcript

 1. Vue I18n ޲͚ʹ

  ESLint ϓϥάΠϯΛ࡞ͬͨ
  Ginza.js #1
  at PLAID, inc.
  2019.05.22
  @kazupon

  View Slide

 2. ࣗݾ঺հ


  View Slide

 3. PLAID, inc.

  Vue.js Core Team Member
  Vue.js Japan User Group Organizer
  Vue I18n Author
  WebAssembly Love ❤
  @kazu_pon kazupon
  kazupon

  View Slide

 4. ۙگ: PLAID ʹೖࣾ͠·ͨ͠ʂ
  https://twitter.com/kazu_pon/status/1125583679923744768

  View Slide

 5. i18n νʔϜͰ KARTE ։ൃ͍ͯ͠·͢ʂ

  View Slide

 6. We are hiring !!
  •͍ͬ͠ΐʹ KARTE ࡞Γ͍ͨਓ
  ืूதͰ͢ʂ
  https://plaid.co.jp/recruit.html

  View Slide

 7. ΠϯτϩμΫγϣϯ

  View Slide

 8. 2019೥4݄10೔

  View Slide

 9. https://twitter.com/kazu_pon/status/1116029099485483009

  View Slide

 10. ϑΝʔετόʔδϣϯ
  ϦϦʔεʂ

  eslint-plugin-vue-i18n

  View Slide

 11. ϦϦʔε
  1ϲ݄ͪΐͬͱલ·Ͱ͸…

  View Slide

 12. ࣮͸ ESLint ϓϥάΠϯ
  શ͘࡞ͬͨ͜ͱ͕ͳ͍ʂ

  View Slide

 13. ͱ͍͏Θ͚Ͱ

  View Slide

 14. ࠓ೔࿩͢͜ͱ
  • ͳͥϓϥάΠϯΛ࡞ͬͨͷ͔ʁ
  • Vue I18n ޲͚ʹ࡞ͬͨϧʔϧ
  • ϓϥάΠϯ࣮૷ͷ࿩
  • ϓϥάΠϯ࣮૷ͰϋϚͬͨɺେมͩͬͨࣄ
  • ϓϥάΠϯͷࠓޙ

  View Slide

 15. ͳͥ
  ϓϥάΠϯΛ࡞ͬͨͷ͔ʁ

  View Slide

 16. ຊ୊ʹೖΔલʹ
  ͪΐͬͱ…

  View Slide

 17. i18n ʹ͍ͭͯ

  View Slide

 18. i18n ͬͯʁ
  • internationalization (ΠϯλʔφγϣφϥΠθʔ
  γϣϯ) ͷུশ (ψϝϩχ΢Ϝ)
  • ಛఆͷݴޠɺ஍Ҭͦͯ͠จԽʹґଘ͠ͳ͍
  ϑΥʔϚοτͰϓϩμΫτΛ൚༻Խ͢Δ͜ͱ
  i nternationalizatio n
  18 จࣈ
  i18n

  View Slide

 19. i18n ͱ l10n ͷؔ܎
  • l10n: localization (ϩʔΧϥΠθʔγϣ
  ϯ:஍ҬԽ)ͷུশ
  i18n + l10n = g11n (globalization)
  11 จࣈ
  ج൫
  ೔ຊޠ
  ӳޠ தࠃޠ
  l10n
  i18n
  g11n

  View Slide

 20. i18n ରԠ߲໨಺༰
  • ςΩετϝοηʔδ
  • ೔࣌ϑΥʔϚοτ
  • ਺஋ϑΥʔϚοτ
  • ը૾ɺಈը
  • จࣈίʔυɺֆจࣈ
  • ి࿩൪߸
  • ॅॴɺ໊લ
  • ܾࡁॲཧɺ੫ۚ
  • σʔλϕʔε
  • UI ϨΠΞ΢τ… ͳͲ

  View Slide

 21. ͳΜ͔
  ͍ͬͺ͍͋Γ·͢Ͷ…

  View Slide

 22. ΋ͬͱৄ͘͠஌Γ͚ͨΕ͹
  • άϩʔόϧͳιϑτ΢Σ
  Ξ։ൃͷઃܭͱϓϩηε
  • ϩʔΧϥΠθʔγϣϯͷ
  ϓϩηε
  • ͜ΕΒʹ͍ͭͯ͸

  ॻ੶ݟͯͶʂ
  https://book.impress.co.jp/books/1117101057

  View Slide

 23. ࿩͸൓Ε·͕ͨ͠
  ଓ͍ͯ

  View Slide

 24. Vue I18n

  View Slide

 25. Vue.js ޲͚ͷ i18n ϓϥάΠϯ
  • ςΩετϝοηʔδ
  • ೔࣌ϑΥʔϚοτ
  • ਺஋ϑΥʔϚοτ

  View Slide

 26. ྫ: ςΩετϝοηʔδͷ i18n
  Vue ΞϓϦέʔγϣϯ
  Vue I18n
  API
  Locale
  Messages
  en.json ja.json
  … ͦͷଞͷݴޠ
  ಡΈࠐΉ
  ςϯϓϨʔτ ݴޠΛબ୒
  ςΩετ͸

  બ୒ͨ͠ݴޠͰදࣔ

  View Slide

 27. Vue I18n
  օ͞Μʹ࢖ͬͯ
  ௖͍ͯ·͕͢…

  View Slide

 28. ՝୊͸৭ʑ͋Δ

  View Slide

 29. ৭ʑ͋Δ1ͭͷதͰ΋…

  View Slide

 30. Locale Messages ͷ؅ཧ͕େม
  •Keysͱ
  Messages ؅
  ཧ͕ਏ͍…
  https://studio-v-tokyo9.studio.design/i18n

  View Slide

 31. STUDIOͷΈ΍͓͔͞Μ͸ࣗલͰղܾ͍ͯ͠Δ
  Google spread sheetsɺGASɺͦͯࣗ͠લLint
  πʔϧͰղܾ͍ͯ͠Δʂ

  View Slide

 32. DX ͕ྑ͘ͳ͍…
  Կͱ͔͠ͳ͚Ε͹ʂ

  View Slide

 33. ରԠ࢝͠Ί͕ͨ…
  • ࠷ॳ͸ɺvue-
  i18n-extract ͱ૊
  Έ߹Θͤͯಠࣗ
  Lint ࡞͕ͬͯͨ…
  https://twitter.com/kazu_pon/status/1101414331487465472

  View Slide

 34. Lint ج൫Λ
  εΫϥον͔Β࡞Δͷ͸
  ͪΐͬͱਏ͍

  View Slide

 35. ESLint ͕͋Δ͡Όͳ͍͔

  View Slide

 36. ͦ͏ͩ
  ESLint ϓϥάΠϯΛ
  ॻ͜͏ʂ

  View Slide

 37. ͱ͏͍Θ͚Ͱ
  ESLint ϓϥάΠϯΛ
  ࡞Γ͸͡Ίͨ
  https://twitter.com/kazu_pon/status/1102406805471129601

  View Slide

 38. eslint-plugin-vue-i18n

  View Slide

 39. Vue I18n ޲͚ʹ
  ࡞ͬͨϧʔϧ

  View Slide

 40. ࡞ͬͨϧʔϧ͸શ෦Ͱ5ͭ
  • Recommended

  Vue I18n ࢖͏ʹ͋ͨͬͯ
  ඞཁʹͳΔϧʔϧܥ
  • Best Practices

  ಋೖ͢Δͱ͞Βʹ i18n ର
  Ԡ͕Α͘ͳΔϕετϧʔ
  ϧܥ
  https://kazupon.github.io/eslint-plugin-vue-i18n/

  View Slide

 41. ϓϥάΠϯͷಋೖํ๏

  View Slide

 42. ੈʹ͋Δ ESLint ϓϥάΠϯͱ΄΅ಉ͡
  • Πϯετʔϧ

  • .eslintrc.* Λ
  ઃఆ͢Δ
  • rules
  • settings

  View Slide

 43. ESLint ࣮ߦํ๏

  View Slide

 44. eslint-plugin-vue ͱ΄΅ಉ͡
  • −−ext Φϓγϣϯ

  View Slide

 45. DEMO

  View Slide

 46. ϓϥάΠϯ࣮૷ͷ࿩

  View Slide

 47. ͲͷΑ͏ͳྲྀΕͰ࡞͍ͬͯͬͨͷ͔
  • ϑΣʔζ1:
  • ESLint ϓϥάΠϯͷ࡞Γํجຊཧղ
  • ϑΣʔζ2:
  • ESLint ϓϥάΠϯϓϩδΣΫτͷ౔୆ߏங
  • ϑΣʔζ3:
  • ESLint ϓϥάΠϯͷ࣮૷

  View Slide

 48. ϑΣʔζ1

  ESLint ϓϥάΠϯͷ࡞Γํ
  جຊཧղ

  View Slide

 49. ϑΣʔζ1
  • ESLint ެࣜυΩϡϝϯτΛಡΉ
  • ESLint தͷਓͷQiitaಡΉ
  • Hello WorldతͳϓϥάΠϯΛ࡞ͬͯΈΔ

  View Slide

 50. ESLintެࣜυΩϡϝϯτΛಡΉ
  • ެࣜυΩϡϝϯτ͸ඞಡʂʂ
  • Developer guide Λͻͱ௨ΓಡΉ
  https://eslint.org/docs/developer-guide/

  View Slide

 51. ESLintதͷਓͷQiitaಡΉ
  • mysticatea͞Μ
  ղઆͷΧελϜ
  ϧʔϧͷ࣮૷ʹ
  ͍ͭͯཧղ͢Δ
  • ESLintʹ͓͚Δ
  ୯ମςετ΋ཧ
  ղ͢Δ
  https://qiita.com/mysticatea/items/cc3f648e11368799e66c

  View Slide

 52. ͜ΕΒΛಡΜͰ

  View Slide

 53. AST ॲཧʹ͍ͭͯཧղͨ͠
  • ESLint ͷΧελϜ
  ϧʔϧͷ࣮૷͸ɺ

  جຊతʹ͸ AST
  (Abstract Syntax
  Tree) ͷ Node λΠϓ
  ·ͨ͸ΫΤϦʹϚο
  ν͢ΔΑ͏ͳ Visitor
  ؔ਺Ͱ࣮૷͢Δ

  View Slide

 54. Hello WorldతͳϓϥάΠϯΛ࡞ͬͯΈΔ
  • ࣮ࡍʹखΛಈ͔ͯ͠جຊతͳ࡞ΓํΛ
  ཧղ͍ͯ͠Δ͔Ͳ͏͔֬ೝʂ

  View Slide

 55. ϑΣʔζ2

  ESLintϓϥάΠϯϓϩδΣΫτͷ
  ౔୆ߏங

  View Slide

 56. ϑΣʔζ2
  • ϦϙδτϦͷߏ଄Խ
  • εΫϦϓτʹΑΔࣗಈੜ੒ͷ੔උ
  • ࡞Γ͍ͨϧʔϧͷ࢓༷Λఆٛ

  View Slide

 57. ϦϙδτϦΛߏ଄Խ
  • OSS ϓϩδΣΫτͳͷͰ
  ୭΋ཧղ͠΍͘͢ϝϯς
  φϒϧʹʂ
  • mysticatea͞Μ͕ఏڙ͢Δ
  ϦϙδτϦ΍eslint-plugin-
  vueΛࢀߟʹΠϯεύΠΞ

  View Slide

 58. ϦϙδτϦΛ
  ߏ଄Խͨ݁͠Ռ

  View Slide

 59. TDD ͷϦζϜΛੜΈग़͠΍͍͢ߏ଄ʹʂ
  tests
  docs lib
  ࢓༷
  ఆٛ
  ςετ ࣮૷
  https://twitter.com/kazu_pon/status/1107461420629671937

  View Slide

 60. εΫϦϓτʹΑΔࣗಈੜ੒ͷ੔උ
  • ϧʔϧҰཡͷυΩϡϝϯτ
  ϧʔϧͷ meta.docs ͔Βੜ੒

  View Slide

 61. εΫϦϓτʹΑΔࣗಈੜ੒ͷ੔උ
  • ESLint Configuration ϑΝΠϧͷੜ੒
  ͜Ε΋ϧʔϧͷ
  meta.docs ͔Βੜ੒

  View Slide

 62. ࡞Γ͍ͨϧʔϧͷ࢓༷Λఆٛ
  • ߏ଄Խͨ͠ϦϙδτϦ͸
  υΩϡϝϯτެ։͕લఏ
  • ͭ·Γɺ࢓༷Λఆٛ͢Δ
  ͜ͱ͕υΩϡϝϯτʹ΋
  ͳΔ
  • 1 rule ɺ1 md

  View Slide

 63. ࡞Γ͍ͨϧʔϧͷ࢓༷Λఆٛ
  • ϧʔϧυΩϡϝϯ
  τͷॻ͖ํ͸ɺҎ
  ԼΛࢀߟ
  • ESLint ຊମ
  • mysticatea͞Μ
  ͕ެ։͢Δϓϥ
  άΠϯ
  • eslint-plugin-vue

  View Slide

 64. ϑΣʔζ3

  ESLint ϓϥάΠϯͷ࣮૷

  View Slide

 65. ϑΣʔζ3
  • ҎԼΛ΍Γͳ͕ΒϓϥάΠϯΛ࣮૷ͨ͠
  • eslint-plugin-vue ͷίʔυಡΉ
  • vue-eslint-parser Λཧղ͢Δ
  • ESLint ެࣜυΩϡϝϯτΛ࠶ಡ͢Δ
  • ESLint ຊମͷίʔυಡΉ
  • ෼͔Βͳ͍͜ͱΛESLintதͷਓʹฉ͘

  View Slide

 66. eslint-plugin-vueͷίʔυಡΉ
  • Vue I18n ޲͚ͷ
  ESLintϓϥάΠϯ΋
  ୯ҰϑΝΠϧίϯ
  ϙʔωϯτ(ҎԼ
  SFC)Λ੩తղੳ͢
  Δඞཁ͋Δ
  • طʹ͋Δ΋ͷΛࢀߟ
  ʹͨ͠ํ͕ޮ཰͍͍
  https://github.com/vuejs/eslint-plugin-vue

  View Slide

 67. vue-eslint-parserΛཧղ͢Δ
  • SFC Λ੩తղੳ
  ͢ΔͨΊͷϧʔ
  ϧΛ࣮૷͢Δʹ
  ͸ɺύʔαͷ࢖
  ͍ํ΍ు͖ग़͢
  ASTΛཧղ͢Δ
  ඞཁ͕͋Δ
  https://github.com/mysticatea/vue-eslint-parser/blob/master/docs/ast.md

  View Slide

 68. ESLint ެࣜυΩϡϝϯτΛ࠶ಡ͢Δ
  • ϓϥάΠϯͷ࣮
  ૷ΛਐΊ͍ͯ͘
  ͱ͍Ζ͍Ζͱٙ
  ໰͕ग़ͯ͘Δ
  • ఏڙAPIͲΜͳͷ
  ͋Δ͔
  https://eslint.org/docs/developer-guide/nodejs-api

  View Slide

 69. ESLint ຊମͷίʔυΛಡΉ
  • ESLint ͷಈ࡞͕஌Γͨ
  ͘ͳͬͨΓ
  • ESLint ຊମͷίʔυΛ
  ಡΜͩΓͨ͠
  • Processor ͷHookͷ
  ݺͼग़͠λΠϛϯά
  • ESLint Configuration
  ͷಡΈࠐΈλΠϛϯά
  • … ͳͲ
  https://twitter.com/kazu_pon/status/1103998606514696192

  View Slide

 70. ෼͔Βͳ͍͜ͱΛESLintதͷਓʹฉ͘
  • υΩϡϝϯτɺίʔυͰ෼͔Βͳ͍͜ͱ
  ͸ mysticatea ͞Μʹฉ͍ͨ
  https://github.com/eslint/eslint-jp/issues/11

  View Slide

 71. ෼͔Βͳ͍͜ͱΛESLintதͷਓʹฉ͘
  • Twitter Ͱ΋ฉ͍ͨΓ
  https://twitter.com/kazu_pon/status/1105876085688823808

  View Slide

 72. ෼͔Βͳ͍͜ͱΛESLintதͷਓʹฉ͘
  • Twitter ͰͭͿ
  ΍͍͍ͯΔͱ
  mysticatea ͞
  Μ͔Βίϝϯ
  τ͕΋Β͑ͨ
  https://twitter.com/kazu_pon/status/1104738201678172161

  View Slide

 73. Ҏ্ͷϑΣʔζΛܦͯ
  3݄຤͝Ζʹ
  ॳظόʔδϣϯ͕ग़དྷ্͕Γ
  4݄10೔ʹϦϦʔεͨ͠

  View Slide

 74. ϓϥάΠϯ࣮૷Ͱ
  ϋϚͬͨɺେมͩͬͨࣄ

  View Slide

 75. ϋϚͬͨࣄ

  View Slide

 76. Vue 2.6 ରԠʹ൐͏ഁյతมߋ
  • vue-eslint-parser ͕
  ు͖ग़͢ AST ߏ଄
  ͕มΘͬͯͨ…
  https://twitter.com/kazu_pon/status/1102991567944540160

  View Slide

 77. AST ͷରԠ
  • Visitor ଆͰ eslint-plugin-vue ͱಉ͡Α͏
  ͳରॲͨ͠

  View Slide

 78. େมͩͬͨࣄ

  View Slide

 79. ๬ΉΧελϜύʔα͕ͳ͍
  • eslint-plugin-json ͱ͍͏΋ͷ͕͋Δͷ͕ɺ
  ͜Ε͡Όͳ͍ײ
  • ·ͣ͸ϦϦʔε͔ͨͬͨ͠ͷͰɺESLint
  ͷ Preprocessor ͱJSON Lint Λ࢖ͬͯ
  Darty Hack ͳํ๏ͰରԠͨ͠

  View Slide

 80. • JSONΛJavaScriptίϝϯτͱͯ͠ຒΊࠐ
  Ή…
  Preprocessor ͰͷରԠ

  View Slide

 81. • Visitor ଆͰड͚औͬͨ JSON Λ JSON Lint ͔ͯ͠
  Βɺͦͷ݁ՌΛ ESLint ଆʹϚοϐϯά…
  JSON Lint ͰͷରԠ

  View Slide

 82. ϓϥάΠϯͷࠓޙ

  View Slide

 83. ࠓޙͷରԠ GitHub issues
  https://github.com/kazupon/eslint-plugin-vue-i18n/issues

  View Slide

 84. • ESLint ޲͚ʹΧελϜύʔαʔΛ࣮૷͢Δඞཁ͕
  ͋Δ (Dirty Hack ͨ͠෦෼΋Կͱ͔͍ͨ͠)
  Big Issue: support `eslint —fix`
  https://twitter.com/kazu_pon/status/1110569748071243781

  View Slide

 85. ฐࣾϓϩδΣΫτͰ
  ඞཁʹͳ͖͍ͬͯͯΔͷͰ
  OSS ΋ࠓޙ΍͍͖ͬͯ

  View Slide

 86. Ϋϩʔδϯά

  View Slide

 87. ·ͱΊ
  • Vue I18n ͷ Locale Messages ͷ՝୊ղܾ͢Δ
  ͨΊʹ ESLint ϓϥάΠϯΛ࡞Γ࢝Ίͨ
  • ֤छ ESLintυΩϡϝϯτɺطʹੈʹ͋Δ
  ESLint ϓϥάΠϯΛࢀߟʹͭͭ͠ɺͦͯ͠
  ESLint தͷਓʹฉ͘͜ͱͰ୹ظؒͰ࣮૷Ͱ͖
  ͨ

  View Slide

 88. ײ૝
  • ESLint ϓϥάΠϯͱ͍͏ͱɺAST Λۦ࢖ͨ͠ݴޠॲ
  ཧܥͷͨΊɺ࣮૷ྔ͕൒୺ͳ͘ɺ໘౗͍͘͞ͱ͍͏
  Πϝʔδ͕͋Δ
  • ࣮ࡍʹɺAST ʹରͯ͠ Visitor ؔ਺Λ࣮૷ͯ͠ΰχϣ
  ΰχϣ͢Δ͚ͩͰॲཧͰ͖ΔͷͰͦΜͳʹ೉͘͠ͳ
  ͍͜ͱ͕෼͔ͬͨ
  • ͦͯ͠ɺԿͱ͍ͬͯ΋ AST ۦ࢖͢Δͷָ͘͠ײͨ͡

  View Slide

 89. AST ۦ࢖͢Δͱ৭ʑͰ͖Δ
  • i18n αϙʔτπʔϧ
  • a11y νΣοΫπʔϧ
  • ηΩϡϦςΟݕূπʔϧ … ͳͲ

  View Slide

 90. ESLint Ͱ
  AST ΰχϣΰχϣ͢Δͷ͸
  ָ͍͠Ͱ͢Αʂ

  View Slide

 91. Έͳ͞Μ
  ES Lint Ͱ
  ָ͘͠΍Γ·͠ΐ͏ʂ

  View Slide

 92. AST ೖ໳ͷͨΊͷࢀߟϦιʔε
  • Visitor ύλʔϯ

  ʮJavaݴޠͰֶͿσβΠϯύλʔϯೖ໳ʯ
  ݁৓ ߒ (ஶ)
  • JavaScript ASTΛ࢝ΊΔ࠷ॳͷҰา

  https://efcl.info/2016/03/06/ast-first-step/
  • ΧδϡΞϧJavaScript AST

  http://azu.github.io/slide/JSojisan/
  • ؆୯ʂศརʂJavaScript ASTೖ໳

  https://rabbit-house.tokyo/ast-book-sample-10-16-rev3.pdf
  • AST Explorer

  https://astexplorer.net/

  View Slide

 93. ࠷ޙʹ

  View Slide

 94. ESLint தͷਓ
  mysticatea͞Μʹ
  େมײँ
  https://twitter.com/mysticatea

  View Slide

 95. ͝ਗ਼ௌ
  ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ʂ

  View Slide