Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

家庭を支えるおうちハック

 家庭を支えるおうちハック

Developers Summit 2016 2016/02/19
IoTの未来はここにあった!大集合おうちハックLT祭

http://event.shoeisha.jp/devsumi/20160218/session/1059/

Kei Shiratsuchi

February 20, 2016
Tweet

More Decks by Kei Shiratsuchi

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ՈఉΛࢧ͑Δ
 ͓͏ͪϋοΫ Developers Summit 2016, 2016.02.19(Fri) ന౔ܛ, Shiratsuchi Kei, @kei_s

 2. @kei_s • ന౔ ܛ Shiratsuchi Kei • Web app engineer

  • http://github.com/kei-s
 3. ՈఉΛࢧ͑Δٕज़
 ΞυϕϯτΧϨϯμʔ 12݄1೔͔Β25೔·Ͱ೔ସΘΓͰɺՈఉ ʹؔ͢ΔϒϩάΛॻ͘Πϕϯτ • 2014: http://www.adventar.org/calendars/595 • 2015: http://www.adventar.org/calendars/769

 4. ՈఉΛࢧ͑Δٕज़
 ΞυϕϯτΧϨϯμʔ

 5. ՈఉΛࢧ͑Δٕज़
 ΞυϕϯτΧϨϯμʔ աڈͷྫ • Trello ͰՈఉ಺λεΫͷ؅ཧ • Yo Ͱؼ୐࿈བྷ(KAERUYO) •

  zaim ͰՈܭ؅ཧ
 6. ՈఉChatops ࡢ೥ͷΞυϕϯτΧϨϯμʔͰൃද • http://kei-s.hatenablog.com/entry/2015/12/06/215150

 7. ՈఉChatops • ʮؼ୐࣌ɺՈʹ౸ண͢Δલʹ͋Β͔ ͡Ίஆ๪Λ఺͚͓͖͍ͯͨʯ • ͓͏ͪϋοΫతʹղܾ

 8. ՈఉChatops • IRKit • Slack + Hubot • IFTTT →

  ΤΞίϯૢ࡞ → νϟοτ্Ͱ IRKit ࿈ܞ → ࠷دΓӺʹண͍ͨΒ௨஌
 + ΤΞίϯىಈ
 9. IRKit ͰΤΞίϯૢ࡞ • ֶशϦϞίϯ • Wi-fi, LAN֎͔ΒAPIૢ ࡞Մೳ

 10. Slack+Hubot Ͱ IRKit ࿈ܞ • Ոఉ༻ Slack ʹ Hubot Λৗற

  • IRKit ࿈ܞϓϥάΠϯ Λ࢖͍ɺνϟοτ ্͔Βૢ࡞Մೳʹ
 11. IFTTT Ͱ࠷دΓӺ௨஌ • iPhone ʹ IFTTT ΞϓϦ ΛೖΕɺ • “iOS

  Location” Λ࢖͍ɺ ࠷دΓӺʹ౸ண͠ ͨΒ Slack ʹ௨஌Λ ౤ߘ͢Δ
 12. IFTTT ͰΤΞίϯىಈ • Hubot ͰɺIFTTT ͷ౤ߘ Λݕ஌ͯ͠ IRKit ͷ API

  Λىಈ͢ΔΑ͏ εΫϦϓτΛ࡞੒ • https://github.com/shiratsuchi/hitsuji/ blob/master/scripts/ifttt-irkit.coffee
 13. ՈఉΛࢧ͑Δٕज़
 ˣ
 ՈఉΛٕज़Ͱࢧ͑Δ

 14. ࢓ࣄͰ͸ • ίϛϡχέʔγϣϯΛԁ׈ʹ͢Δ • े෼ʹ৘ใڞ༗͢Δ • ΈΜͳͰ՝୊ղܾ͢Δ ↓ ՈఉͰ΋͓ͳ͡͸ͣ

 15. Chatopsͷར఺ • ͳʹ͕ى͍ͬͯ͜Δ͔ɺؔ܎ऀ͕೺ Ѳ͠΍͍͢ • ෆ۩߹ใࠂ΋νϟοτ্ͰεϜʔζ ʹڞ༗ • ϞόΠϧ͔Β΋࣮ߦɾ֬ೝՄೳ

 16. ՈఉChatopsͷར఺ • ͳʹ͕ى͍ͬͯ͜Δ͔ɺؔ܎ऀ(࠺) ͕೺Ѳ͠΍͍͢ • ෆ۩߹ใࠂ΋νϟοτ্ͰεϜʔζ ʹڞ༗ • ϞόΠϧ͔Β΋࣮ߦɾ֬ೝՄೳ

 17. ࢓ࣄ 㲗 Ոఉ Ոఉʹ͸ɺ • ໌֬ͳ໨త͕ͳ͍ • Ұੜଓ͘

 18. ؾΛ͚͍ͭͯΔ͜ͱ • ੒ՌΛٻΊͳ͍ • ΈΜͳͰՈఉΛࢧ͑Δ • ҰਓͰ΍Βͳ͍ • ࣦഊ΋ࢥ͍ग़ʹͳΔ

 19. ՈఉͰ΍ͬͯΈΔ • νʔϜͰऔΓ૊Ή • ύʔτφʔɺࢠͲ΋ͱҰॹʹ • ಘҙ෼໺Λ׆͔͢ • ΏΔ࢝͘ΊΔ •

  ࢓ࣄҎ֎Ͱ΋ٕज़Λ׆͔ͯ͠ΈΔ