Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

why-1on1

 why-1on1

kenjiskywalker

April 16, 2017
Tweet

More Decks by kenjiskywalker

Other Decks in Business

Transcript

 1. 1 on 1 ΍ͬͯΔ͚ͲͳΜͷͨΊʁ 2017/4/17 Kenji Naito

 2. վΊͯ෮श

 3. Ո଒΍༑ਓɺ࿀ਓಉ࢜ͳΒ೔ৗͷ;ͱ ͨ͠ॠؒʹ૬ஊɺվળཁ๬ͳͲ͸ݴ͑ Δ

 4. ͜ͱձࣾͱ͍͏ڞಉମʹͳΔͱ ͓͕ۚབྷΜͩΓ໾৬͕བྷΜͩΓ ೔ʑ๩͔ͬͨ͠Γͯ͠

 5. ͳ͔ͳ͔ૉ௚ʹͳΕͳ͍ !

 6. ͱ͍͏͜ͱͰ1on1

 7. 1on1Ͱظ଴͞Ε͍ͯΔ͜ͱ

 8. 1on1Ͱظ଴͞Ε͍ͯΔ͜ͱ • ࣙΊ͍ͨͱ͔ۚ΄͍͠ͱ্͔࢘ʹݴ͑Δ • ͜͏͍͏͜ͱ΍Γ͍ͨ • ձࣾʹରͯ͜͠͏ࢥ͏͚Ͳ͜͏ͨ͠ํ͕ྑ͍ͱࢥ͏ͱ͔ݴ͑ Δ

 9. ͦͷ৔ͷϊϦͰ୭͔ͷѱޱΛݴͬͯ΋ େ఍ͷ৔߹ɺฉ͔Εͨ͘ͳ͍ਓͷࣖʹಧ͍ͯ ฉ͔ΕͯΑ͚͍໘౗ͳ͜ͱʹͳΔ Αͳʁ

 10. ஥ͷྑ͍ಉ࢜΍एखʹ۪ஒΔΑΓ ্࢘ʹ۪ஒͬͯ͜!

 11. ձ࿩ͷςϯϓϨ 4/17Ͱ࿩ͦ͏ͱࢥ͍ͬͯΔͱ͜Ζ • ΫϨυͷ࣮ફʢ಺౻ࣗ਎΋Ͱ͖͍ͯͳ͍ͷͰͦΕ΋ؚΊͯʣ • ໨ඪͱϥετϚϯͷਐḿ • ࡶஊʢྑ͍͜ͱɾѱ͍͜ͱʣ

 12. ձ࿩ͷςϯϓϨ 4/17Ͱ࿩ͦ͏ͱࢥ͍ͬͯΔͱ͜Ζ ͜͜͸ελʔτΞοϓνʔϜ͸΍ͬͨͷͰมΘ͍ͬͯΕ͹ • ձࣾʹظ଴͢Δ͜ͱ • ͳʹΛͨͯ͘͜͠ͷձࣾʹ͍Δͷ͔

 13. ձ࿩ͷςϯϓϨ 4/17Ͱ࿩ͦ͏ͱࢥ͍ͬͯΔͱ͜Ζ • কདྷͲ͏ͳΓ͍ͨͷ͔ • কདྷͲ͏ͳΓͨ͘ͳ͍ͷ͔ • ͓ۚ΍ಇ͖ํʹ͍ͭͯ

 14. ͕࣌ؒ͋Ε͹ ಺౻ͷετϨεϑϧͳ೰Έ૬ஊ!