$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

Swift Zoomin' #8

Swift Zoomin' #8

Yuta Koshizawa

October 23, 2021
Tweet

More Decks by Yuta Koshizawa

Other Decks in Programming

Transcript

 1. Swi$ Zoomin' #8
  Actor ϋϯζΦϯ

  View Slide

 2. Actor ͱ͸

  View Slide

 3. ɾɾɾͷલʹ

  View Slide

 4. Actor ͸ async/await Λଟ༻͢Δ

  View Slide

 5. async/await ͷ؆୯ͳ෮श

  View Slide

 6. ίʔϧόοΫʹΑΔඇಉظؔ਺
  // એݴ
  func downloadData(from url: URL,
  completion: @escaping (Data) -> Void)
  // ར༻
  downloadData(from: url) { data in
  // data Λ࢖͏ॲཧ
  }

  View Slide

 7. async/await ʹΑΔඇಉظؔ਺
  // એݴ
  func downloadData(from url: URL) async -> Data
  // ར༻
  let data = await downloadData(from: url)
  // data Λ࢖͏ॲཧ

  View Slide

 8. ίʔϧόοΫʹΑΔඇಉظؔ਺
  // એݴ
  func downloadData(from url: URL,
  completion: @escaping (Result) -> Void)
  // ར༻
  downloadData(from: url) { result in
  do {
  let data = try result.get()
  // data Λ࢖͏ॲཧ
  } catch { /* ΤϥʔϋϯυϦϯά */ }
  }

  View Slide

 9. async/await ʹΑΔඇಉظؔ਺
  // એݴ
  func downloadData(from url: URL) async throws -> Data
  // ར༻
  do {
  let data = try await downloadData(from: url)
  // data Λ࢖͏ॲཧ
  } catch { /* ΤϥʔϋϯυϦϯά */ }

  View Slide

 10. ࿅श໰୊༻ϦϙδτϦ
  h"ps:/
  /github.com/koher/swi4-zoomin-8

  View Slide

 11. Q1: downloadData
  ίʔϧόοΫͰ݁ՌΛฦ͢ downloadData ؔ਺͕
  Download.swi, ʹ࣮૷͞Ε͍ͯ·͢ɻ async/await Λར༻͠
  ͯɺ໭Γ஋Ͱ݁ՌΛฦ͢ downloadData ؔ਺Λ࣮૷ͯ͠Լ͞
  ͍ɻ
  !
  iOS 15 ͔Β URLSession ʹ௥Ճ͞Εͨ࣍ͷϝιου͕໾ʹཱ
  ͪ·͢ɻ1
  func data(from url: URL) async throws -> (Data, URLResponse)
  1 h$ps:/
  /developer.apple.com/documenta6on/founda6on/urlsession/3767353-data

  View Slide

 12. Q1: ղ౴ྫ

  View Slide

 13. async ؔ਺͸ async ؔ਺ͷதͰ͔͠ݺͼग़ͤͳ͍
  func foo() async
  func bar() async {
  await foo() //

  OK
  }

  View Slide

 14. async ؔ਺͸ async ؔ਺ͷதͰ͔͠ݺͼग़ͤͳ͍
  func foo() async
  func bar() {
  await foo() //

  NG
  }

  View Slide

 15. async ؔ਺͸ async ؔ਺ͷதͰ͔͠ݺͼग़ͤͳ͍
  func foo() async
  func bar() async {
  await foo() //

  OK
  }
  func baz() async {
  await bar() //

  OK
  }
  ...

  View Slide

 16. async ؔ਺Λ࠷ॳʹݺͼग़͢ͱ͖͸ʁ

  View Slide

 17. ಉظؔ਺͔Βͷ async ؔ਺ͷݺͼग़͠
  override func viewDidAppear(_ animated: Bool) {
  super.viewDidAppear(animated)
  await foo() //

  NG
  }

  View Slide

 18. ಉظؔ਺͔Βͷ async ؔ਺ͷݺͼग़͠
  override func viewDidAppear(_ animated: Bool) {
  super.viewDidAppear(animated)
  Task {
  await foo() //

  OK
  }
  }

  View Slide

 19. ಉظؔ਺͔Βͷ async ؔ਺ͷݺͼग़͠
  override func viewDidAppear(_ animated: Bool) {
  super.viewDidAppear(animated)
  Task(operation: {
  await foo() //

  OK
  })
  }

  View Slide

 20. Task.init 2
  @discardableResult
  init(
  priority: TaskPriority? = nil,
  operation: @escaping @Sendable () async throws -> Success
  )
  2 h$ps:/
  /developer.apple.com/documenta6on/swi9/task/3856790-init

  View Slide

 21. Q2: UserViewController.viewDidAppear
  UserViewController ͸ User ͷ৘ใΛऔಘͯ͠දࣔ͢Δ View
  Controller Ͱ͢ɻ viewDidAppear ͷதͰ downloadData ؔ਺Λ
  ࢖͍ɺ User ͱΞΠίϯΛऔಘͯ͠දࣔ͠·͢ɻ
  ͜ΕΛɺ async/await Ͱ࣮૷͞Εͨ downloadData ؔ਺Λར
  ༻ͯ͠࠶࣮૷ͯ͠Լ͍͞ɻ

  View Slide

 22. Q2: ղ౴ྫ

  View Slide

 23. Actor ͱ͸

  View Slide

 24. Actor ͸ΫϥεʹࣅͨࢀরܕͰɺσʔλڝ߹
  Λ๷͙ͨΊͷϘΠϥʔϓϨʔτ͕ෆཁʹͳ
  Δɻ
  ͦͷͨΊɺίʔυ͕؆͔ܿͭ҆શʹͳΔɻ

  View Slide

 25. σʔλڝ߹ͱ͸

  View Slide

 26. Χ΢ϯλʔͷσʔλڝ߹
  final class Counter {
  private var count: Int = 0
  func increment() -> Int {
  count += 1
  return count
  }
  }

  View Slide

 27. Χ΢ϯλʔͷσʔλڝ߹
  let counter: Counter = .init()
  Task {
  print(counter.increment()) // ?
  }
  Task {
  print(counter.increment()) // ?
  }

  View Slide

 28. Χ΢ϯλʔͷσʔλڝ߹
  let counter: Counter = .init()
  Task {
  print(counter.increment()) // 1
  }
  Task {
  print(counter.increment()) // 2
  }

  View Slide

 29. Χ΢ϯλʔͷσʔλڝ߹
  let counter: Counter = .init()
  Task {
  print(counter.increment()) // 2
  }
  Task {
  print(counter.increment()) // 1
  }

  View Slide

 30. Χ΢ϯλʔͷσʔλڝ߹
  let counter: Counter = .init()
  Task {
  print(counter.increment()) // 2
  }
  Task {
  print(counter.increment()) // 2
  }

  View Slide

 31. Χ΢ϯλʔͷσʔλڝ߹
  final class Counter {
  private var count: Int = 0
  func increment() -> Int {
  count += 1
  Thread.sleep(forTimeInterval: 1.0)
  return count
  }
  }

  View Slide

 32. Χ΢ϯλʔͷσʔλڝ߹
  let counter: Counter = .init()
  Task {
  print(counter.increment()) // 1
  }
  Task {
  print(counter.increment()) // 1
  }

  View Slide

 33. final class Counter {
  private var count: Int = 0
  func increment() -> Int {
  let count = self.count
  Thread.sleep(forTimeInterval: 1.0)
  self.count = count + 1
  return self.count
  }
  }

  View Slide

 34. σʔλڝ߹΁ͷରԠํ๏
  • ϩοΫ
  • ʢ DispatchQueue ͷʣγϦΞϧΩϡʔ

  View Slide

 35. γϦΞϧΩϡʔʹΑΔσʔλڝ߹ͷղফ
  final class Counter {
  private let queue: DispatchQueue
  = .init(label: "Counter")
  private var count: Int = 0
  func increment(completion: @escaping (Int) -> Void) {
  queue.async { [self] in
  count += 1
  completion(count)
  }
  }
  }

  View Slide

 36. γϦΞϧΩϡʔʹΑΔσʔλڝ߹ͷղফ
  let counter: Counter = .init()
  Task {
  counter.increment { print($0) } // 1
  }
  Task {
  counter.increment { print($0) } // 2
  }

  View Slide

 37. γϦΞϧΩϡʔʹΑΔσʔλڝ߹ͷղফ
  final class Counter {
  private let queue: DispatchQueue
  = .init(label: "Counter")
  private var count: Int = 0
  func increment(completion: @escaping (Int) -> Void) {
  queue.async { [self] in
  count += 1
  completion(count)
  }
  }
  }

  View Slide

 38. σʔλڝ߹΁ͷରԠํ๏
  • ϩοΫ
  • ʢ DispatchQueue ͷʣγϦΞϧΩϡʔ
  • Actor

  View Slide

 39. Actor ʹΑΔσʔλڝ߹ͷղফ
  final class Counter {
  private var count: Int = 0
  func increment() -> Int {
  count += 1
  return count
  }
  }

  View Slide

 40. Actor ʹΑΔσʔλڝ߹ͷղফ
  actor Counter {
  private var count: Int = 0
  func increment() -> Int {
  count += 1
  return count
  }
  }

  View Slide

 41. Actor ʹΑΔσʔλڝ߹ͷղফ
  let counter: Counter = .init()
  Task {
  print(await counter.increment())
  }
  Task {
  print(await counter.increment())
  }

  View Slide

 42. Q3: BankAccount.deposit
  ࣍ͷΑ͏ͳ BankAccount ΫϥεΛ࣮૷͠ɺฒߦʹ༬ۚ͢Δ͜ͱ
  Ͱσʔλڝ߹͕ൃੜ͢Δ͜ͱΛ֬ೝͯ͠Լ͍͞ɻͦͷޙɺ
  BankAccount Λ actor ʹมߋ͠ɺσʔλڝ߹͕๷ࢭ͞ΕΔ͜ͱ
  Λ֬ೝͯ͠Լ͍͞ɻ
  final class BankAccount { // ۜߦޱ࠲
  var balance: Int = 0 // ༬ۚ࢒ߴ
  func deposit(_ amount: Int) -> Int // ೖۚʢ໭Γ஋͸࢒ߴʣ
  }

  View Slide

 43. Q3: ղ౴ྫ

  View Slide

 44. Actor ͷಉҰΠϯελϯε಺Ͱͷϝιουݺͼग़͠
  actor A {
  func foo() { ... }
  func bar() {
  foo() // ಉظ
  }
  }
  await foo() // ඇಉظ

  View Slide

 45. Q4: BankAccount.getInterest
  BankAccount ʹ getInterest ϝιουΛ࣮૷ͯ͠Լ͍͞ɻ
  getInterest ϝιου͸࣍ͷΑ͏ͳγάωνϟΛ࣋ͪɺҾ਺Ͱ
  ར཰Λड͚औΓɺͦΕΛݩʹརଉΛܭࢉͯ͠༬ۚ࢒ߴΛมಈͤ͞
  ্ͨͰɺ৽͍͠༬ۚ࢒ߴΛฦ͢΋ͷͱ͠·͢ɻͨͩ͠ɺ༬ۚ࢒ߴ
  ͷมಈʹ͸ deposit ϝιουΛར༻͢Δ΋ͷͱ͠·͢ɻ
  func getInterest(with rate: Double) -> Int

  View Slide

 46. Q4: ղ౴ྫ

  View Slide

 47. Actor ͷΠϯελϯεؒͰͷϝιουݺͼग़͠
  actor A {
  func foo() { ... }
  }
  actor B {
  func bar(a: A) async {
  await a.foo() // ඇಉظ
  }
  }

  View Slide

 48. Actor ͷΠϯελϯεؒͰͷϝιουݺͼग़͠
  actor A {
  func foo() { ... }
  func bar(a: A) async {
  foo() // ಉظ
  await a.foo() // ඇಉظ
  }
  }

  View Slide

 49. Actor ͷΠϯελϯεؒͰͷϝιουݺͼग़͠
  actor A {
  func foo() { ... }
  func bar(a: A) async {
  self.foo() // ಉظ
  await a.foo() // ඇಉظ
  }
  }

  View Slide

 50. Actor ͷΠϯελϯεؒͰͷϝιουݺͼग़͠
  actor A {
  func foo() { ... }
  func bar(a: A) async {
  foo() // ಉظ
  await a.foo() // ඇಉظ
  }
  }

  View Slide

 51. Q5: BankAccount.transfer
  BankAccount ʹ࣍ͷೋͭͷϝιουΛ௥Ճͯ͠Լ͍͞ɻ
  • ޱ࠲͔Βग़ۚ͢ΔͨΊͷ withdraw ϝιου
  • ޱ࠲ؒͰૹۚ͢ΔͨΊͷ transfer ϝιου
  // ࢒ߴ͕଍Γͳ͍৔߹͸ΤϥʔΛ throw
  func withdraw(_ amount: Int) throws -> Int // ໭Γ஋͸࢒ߴ
  func transfer(_ amount: Int, to account: BankAccount) async throws

  View Slide

 52. Q5: ղ౴ྫ

  View Slide

 53. Sendable

  View Slide

 54. Sendable 3
  actor ڥքΛ௒͑ͯ΍ΓͱΓͰ͖Δ͜ͱΛද͢ϓϩτίϧ
  3 h$ps:/
  /github.com/apple/swi6-evolu9on/blob/main/proposals/0302-concurrent-value-and-concurrent-
  closures.md

  View Slide

 55. final class User {
  let id: ID
  var name: String
  var age: Int
  ...
  }

  View Slide

 56. actor A {
  let user: User = ...
  }
  let a: A = ...
  Task {
  let user = await a.user
  user.age += 1 //

  }
  Actor ͷΩϡʔͷ֎Ͱ Actor ͷ಺෦ঢ়ଶΛมߋͰ͖ͯ͠·͏

  View Slide

 57. final class User: Sendable {
  let id: ID
  var name: String
  var age: Int
  ...
  }

  ࢀরܕͰ var ϓϩύςΟΛ࣋ͭͷͰίϯύΠϧΤϥʔ

  View Slide

 58. struct User {
  let id: ID
  var name: String
  var age: Int
  ...
  }
  public Ͱͳ͍஋ܕ͸҉໧తʹద߹4
  4 h$ps:/
  /github.com/apple/swi6-evolu9on/blob/main/proposals/0302-concurrent-value-and-concurrent-
  closures.md#implicit-structenum-conformance-to-sendable

  View Slide

 59. public struct User: Sendable {
  public let id: ID
  public var name: String
  public var age: Int
  ...
  }
  public ͩͱ໌ࣔతʹద߹ͤ͞Δඞཁ͋Γ

  View Slide

 60. struct User: Sendable {
  let id: ID
  var name: NSString
  var age: Int
  ...
  }

  Sendable Ͱͳ͍ϝϯόʔΛ࣋ͭͷͰίϯύΠϧΤϥʔ

  View Slide

 61. final class User: Sendable {
  let id: ID
  let name: String
  let age: Int
  ...
  }

  ࢀরܕͰ΋ΠϛϡʔλϒϧͳΒ OK

  View Slide

 62. final class User: Sendable {
  let id: ID
  let firstName: String
  let familyName: String
  let age: Int
  var name: String {
  "\(firstName) \(familyName)"
  }
  ...
  }

  Computed Property Λ͍࣋ͬͯͯ΋ΠϛϡʔλϒϧͳͷͰ OK

  View Slide

 63. final class User: Sendable {
  let id: ID
  let firstName: String
  let familyName: String
  let age: Int
  private var _name: String? //
  var name: String {
  if _name == nil {
  _name = "\(firstName) \(familyName)"
  }
  return _name!
  }
  ...
  }

  View Slide

 64. final class User: @unchecked Sendable {
  let id: ID
  let firstName: String
  let familyName: String
  let age: Int
  private var _name: String? //
  var name: String {
  if _name == nil {
  _name = "\(firstName) \(familyName)"
  }
  return _name!
  }
  ...
  }

  View Slide

 65. actor Counter {
  private var count: Int = 0
  func increment() -> Int {
  count += 1
  return count
  }
  }
  actor ͸҉໧తʹ Sendable ʹద߹

  View Slide

 66. ϓϩτίϧʹద߹ͤ͞ΒΕͳ͍৔߹͸ʁ

  View Slide

 67. actor Foo {
  func bar(_ f: (String) -> Int) { //
  // ...
  }
  }

  View Slide

 68. actor Foo {
  func bar(_ f: @Sendable (String) -> Int) { //
  // ...
  }
  }
  Ϋϩʔδϟ͸ϓϩτίϧʹద߹Ͱ͖ͳ͍ͷͰ @Sendable Λ࢖͏

  View Slide

 69. final class User {
  var name: String
  ...
  }
  let user: User = ...
  Task {
  let name = user.name //
  }
  @Sendable Ϋϩʔδϟ͸ Sendable ͳ஋͔͠ΩϟϓνϟͰ͖ͳ
  ͍ʢ Task.init ʹ౉͢Ϋϩʔδϟ͸ @Sendable ʣ

  View Slide

 70. var a = 42
  Task {
  print(a) //

  }
  @Sendable Ϋϩʔδϟ͸ม਺ΛΩϟϓνϟͰ͖ͳ͍

  View Slide

 71. var a = 42
  Task { [a] in
  print(a) //

  }
  by-value Ωϟϓνϟ͸Մೳ

  View Slide

 72. View Slide

 73. Actor-isolated Context ͷҾܧ͗

  View Slide

 74. @nonescaping, non-@Sendable
  ʢ context ΛҾ͖ܧ͙ʣ
  actor A {
  func foo(values: [Int]) {
  // A
  values.forEach { value in
  // A
  }
  }
  }

  View Slide

 75. @escaping, non-@Sendableʢ context ΛҾ͖ܧ͙ʣ
  actor A {
  func foo(value: Int) {
  // A
  let square: (Int) -> Int = { // @escaping
  // A
  $0 * $0
  }
  print(square(value))
  print(square(square(value)))
  }
  }

  View Slide

 76. @Sendable ʢ context ΛҾ͖ܧ͕ͳ͍ʣ
  actor A {
  func foo() {
  // A
  let foo: Foo = .init() // Foo: Sendable
  DispatchQueue.global().async { [foo] in // @Sendable
  // not A
  foo.value = 2
  }
  foo.value = 3
  print(foo.value)
  }
  }
  ※ͨͩ͠ɺ Swi% 5.5 ݱࡏ͸ @Sendable Ͱͳ͍

  View Slide

 77. Task.initʢ context ΛҾ͖ܧ͙ʣ
  actor A {
  func foo() {
  // A
  Task { // @Sendable
  // A
  }
  }
  }

  View Slide

 78. @_inheritActorContext
  extension Task where Failure == Never {
  ...
  @discardableResult
  @_alwaysEmitIntoClient
  public init(
  priority: TaskPriority? = nil,
  @_inheritActorContext @_implicitSelfCapture
  operation: __owned @Sendable @escaping () async -> Success
  ) {
  ...
  }
  }
  10 h%ps:/
  /github.com/apple/swi7/blob/main/stdlib/public/Concurrency/Task.swi7

  View Slide

 79. Task.initʢ context ΛҾ͖ܧ͙ʣ
  actor A {
  func foo() {
  // A
  Task { // @Sendable
  // A
  }
  }
  }

  View Slide

 80. Task.detachedʢ context ΛҾ͖ܧ͕ͳ͍ʣ
  actor A {
  func foo() {
  // A
  Task.detached { // @Sendable
  // not A
  }
  }
  }

  View Slide

 81. Actor-isolated Context ͷҾܧ͗ͷؔ͢Δ
  swi2-developers-japan Ͱͷ΍ΓͱΓ11
  11 h$ps:/
  /discord.com/channels/291054398077927425/291054454793306112/890858321693769748

  View Slide

 82. UserViewController

  View Slide

 83. View Slide

 84. override func viewDidAppear(_ animated: Bool) {
  super.viewDidAppear(animated)
  Task {
  do {
  // User ͷ JSON ͷऔಘ
  let url: URL = ...
  let data = try await downloadData(from: url)
  ...
  // View ΁ͷ൓ө
  iconImageView.image = iconImage
  } catch {
  // ΤϥʔϋϯυϦϯά
  print(error)
  }
  }
  }

  View Slide

 85. View Controller ʹϩδοΫΛॻ͖ͨ͘ͳ͍

  View Slide

 86. ViewModel తͳΫϥεΛಋೖ

  View Slide

 87. UserViewState
  final class UserViewState {
  let id: User.ID
  @Published private(set) var user: User?
  @Published private(set) var iconImage: UIImage?
  init(id: User.ID) {
  self.id = id
  }
  }

  View Slide

 88. Q6: UserViewState
  UserViewState ʹ loadUser ϝιουΛ௥Ճ͠ɺϢʔβʔ͓Α
  ͼϢʔβʔΞΠίϯΛऔಘ͢ΔίʔυΛ UserViewController
  ͔Β෼཭ͯ͠Լ͍͞ɻ UserViewController ʹ͸
  UserViewState ܕͷ state ϓϩύςΟΛ࣋ͨͤɺ state ͷঢ়
  ଶΛ View ʹ൓ө͢ΔΑ͏ʹͯ͠Լ͍͞ɻͳ͓ɺ͜ͷ໰୊͸ Actor
  ʹؔ܎͋Γ·ͤΜɻ
  !
  state.user Ͱ͸ͳ͘ state.$user ͱॻ͘͜ͱͰɺ user Λ
  Publisher ͱͯ͠औಘ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ

  View Slide

 89. Q6: ղ౴ྫ

  View Slide

 90. loadUser Λฒߦʹݺͼग़ͯ͠΋େৎ෉͔ʁ

  View Slide

 91. loadUser Ͱى͜ΓಘΔσʔλڝ߹
  let data = try await downloadData(from: url)
  let user = try JSONDecoder().decode(User.self, from: data)
  self.user = user // ͕͜͜ಉ࣌ʹ࣮ߦ͞ΕΔͱʁ

  View Slide

 92. UserViewState Λ actor ʹ͍ͨ͠

  View Slide

 93. Q7: actor UserViewState
  UserViewState Λ Actor ʹͯ͠Լ͍͞ɻ

  View Slide

 94. Q7: ղ౴ྫ

  View Slide

 95. Swi$ Concurrency Λ࢖ͬͯ
  Publisher ΛߪಡͰ͖Δ

  View Slide

 96. Publisher.values 5
  for await value in publisher.values {
  ...
  }
  5 h$ps:/
  /developer.apple.com/documenta6on/combine/publisher/values-1dm9r

  View Slide

 97. AsyncSequence 6
  protocol AsyncSequence {
  associatedtype AsyncIterator: AsyncIteratorProtocol
  where AsyncIterator.Element == Element
  associatedtype Element
  func makeAsyncIterator() -> AsyncIterator
  }
  protocol AsyncIteratorProtocol {
  associatedtype Element
  mutating func next() async throws -> Element?
  }
  6 h$ps:/
  /github.com/apple/swi6-evolu9on/blob/main/proposals/0298-asyncsequence.md

  View Slide

 98. Q8: Publisher.values
  UserViewState ͷ user ΍ iconImage ͷߪಡΛɺ for await
  Λ࢖͏ܗͰॻ͖׵͑ͯԼ͍͞ɻ

  View Slide

 99. Q8: ղ౴ྫ

  View Slide

 100. await state ͷ await ͕ᓔಃ͍͠
  for await user in await state.$user.values {
  ...
  }

  View Slide

 101. state ͷΩϡʔ͕ϝΠϯΩϡʔͳΒɾɾɾ

  View Slide

 102. ܕΛ௒͑ͯΩϡʔͰอޢ͍ͨ͠

  View Slide

 103. Global Actor 7
  7 h$ps:/
  /github.com/apple/swi6-evolu9on/blob/main/proposals/0316-global-actors.md

  View Slide

 104. MainActor 8
  8 h$ps:/
  /github.com/apple/swi6-evolu9on/blob/main/proposals/0316-global-actors.md#the-main-actor

  View Slide

 105. @MainActor
  @MainActor func foo() { // isolated
  // ϝΠϯεϨου
  }
  @MainActor ͕෇༩͞Εͨؔ਺΍ϝιουɺϓϩύςΟ౳͸
  MainActor ʹ actor-isolated

  View Slide

 106. @MainActor
  @MainActor final class Foo {
  var value: Int = 42 // isolated
  func a() { // isolated
  // ϝΠϯεϨου
  }
  }
  @MainActor ͕෇༩͞ΕͨܕͷϝιουɺϓϩύςΟ౳͸
  MainActor ʹ actor-isolated

  View Slide

 107. Q9: @MainActor
  UserViewState ʹ @MainActor Λ෇༩ͯ͠ɺ
  UserViewController ͱͷ΍ΓͱΓΛ MainActor ಺ͷॲཧͱ
  ͯ͠ѻ͑ΔΑ͏ʹͯ͠Լ͍͞ɻ

  View Slide

 108. Q9: ղ౴ྫ

  View Slide

 109. ObservableObject

  View Slide

 110. UserViewState Λ ObservableObject ʹ
  final class UserViewState: ObservableObject {
  ...
  }

  View Slide

 111. UserViewState Λ ObservableObject ʹ
  • Swi%UI ΁ͷҠߦΛݟਾ͑ͯ
  • Computed Property ͸ @Published ʹͰ͖ͳ͍

  View Slide

 112. UserViewState Λ ObservableObject ʹ
  • user ΍ iconImage Λݸผʹߪಡ͢ΔͷͰ͸ͳ͘ɺ
  objectWillChange9 Λߪಡ͢Δ
  9 h$ps:/
  /developer.apple.com/documenta6on/combine/observableobject/objectwillchange-2oa5v

  View Slide

 113. Q10: ObservableObject
  UserViewState Λ ObservableObject ʹద߹ͤ͞ɺ user,
  iconImage Λݸผʹߪಡ͢ΔͷͰ͸ͳ͘ɺ objectWillChange
  Λߪಡͯ͠ View ʹ൓ө͢Δܗʹमਖ਼ͯ͠Լ͍͞ɻ

  View Slide

 114. Q10: ղ౴ྫ

  View Slide

 115. Q10 Ͱ࣮૷ͨ͠ UserViewState ͸
  Swi(UI Ͱ΋ͦͷ··ར༻Մೳ

  View Slide

 116. Q11: Swi(UI
  UserViewController ͱಉ༷ͷݟͨ໨ɾڍಈΛ࣮ݱ͢Δ
  UserView Λ Swi%UI Ͱ࣮૷ͯ͠Լ͍͞ɻ
  !
  @StateObject Ͱ UserViewState Λอ࣋͠·͢ɻ
  @StateObject private var state: UserViewState

  View Slide

 117. Q11: ղ౴ྫ

  View Slide