Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Swift Zoomin' #8

Swift Zoomin' #8

Yuta Koshizawa

October 23, 2021
Tweet

More Decks by Yuta Koshizawa

Other Decks in Programming

Transcript

 1. Swi$ Zoomin' #8 Actor ϋϯζΦϯ

 2. Actor ͱ͸

 3. ɾɾɾͷલʹ

 4. Actor ͸ async/await Λଟ༻͢Δ

 5. async/await ͷ؆୯ͳ෮श

 6. ίʔϧόοΫʹΑΔඇಉظؔ਺ // એݴ func downloadData(from url: URL, completion: @escaping (Data)

  -> Void) // ར༻ downloadData(from: url) { data in // data Λ࢖͏ॲཧ }
 7. async/await ʹΑΔඇಉظؔ਺ // એݴ func downloadData(from url: URL) async ->

  Data // ར༻ let data = await downloadData(from: url) // data Λ࢖͏ॲཧ
 8. ίʔϧόοΫʹΑΔඇಉظؔ਺ // એݴ func downloadData(from url: URL, completion: @escaping (Result<Data,

  Error>) -> Void) // ར༻ downloadData(from: url) { result in do { let data = try result.get() // data Λ࢖͏ॲཧ } catch { /* ΤϥʔϋϯυϦϯά */ } }
 9. async/await ʹΑΔඇಉظؔ਺ // એݴ func downloadData(from url: URL) async throws

  -> Data // ར༻ do { let data = try await downloadData(from: url) // data Λ࢖͏ॲཧ } catch { /* ΤϥʔϋϯυϦϯά */ }
 10. ࿅श໰୊༻ϦϙδτϦ h"ps:/ /github.com/koher/swi4-zoomin-8

 11. Q1: downloadData ίʔϧόοΫͰ݁ՌΛฦ͢ downloadData ؔ਺͕ Download.swi, ʹ࣮૷͞Ε͍ͯ·͢ɻ async/await Λར༻͠ ͯɺ໭Γ஋Ͱ݁ՌΛฦ͢

  downloadData ؔ਺Λ࣮૷ͯ͠Լ͞ ͍ɻ ! iOS 15 ͔Β URLSession ʹ௥Ճ͞Εͨ࣍ͷϝιου͕໾ʹཱ ͪ·͢ɻ1 func data(from url: URL) async throws -> (Data, URLResponse) 1 h$ps:/ /developer.apple.com/documenta6on/founda6on/urlsession/3767353-data
 12. Q1: ղ౴ྫ

 13. async ؔ਺͸ async ؔ਺ͷதͰ͔͠ݺͼग़ͤͳ͍ func foo() async func bar() async

  { await foo() // ✅ OK }
 14. async ؔ਺͸ async ؔ਺ͷதͰ͔͠ݺͼग़ͤͳ͍ func foo() async func bar() {

  await foo() // ⛔ NG }
 15. async ؔ਺͸ async ؔ਺ͷதͰ͔͠ݺͼग़ͤͳ͍ func foo() async func bar() async

  { await foo() // ✅ OK } func baz() async { await bar() // ✅ OK } ...
 16. async ؔ਺Λ࠷ॳʹݺͼग़͢ͱ͖͸ʁ

 17. ಉظؔ਺͔Βͷ async ؔ਺ͷݺͼग़͠ override func viewDidAppear(_ animated: Bool) { super.viewDidAppear(animated)

  await foo() // ⛔ NG }
 18. ಉظؔ਺͔Βͷ async ؔ਺ͷݺͼग़͠ override func viewDidAppear(_ animated: Bool) { super.viewDidAppear(animated)

  Task { await foo() // ✅ OK } }
 19. ಉظؔ਺͔Βͷ async ؔ਺ͷݺͼग़͠ override func viewDidAppear(_ animated: Bool) { super.viewDidAppear(animated)

  Task(operation: { await foo() // ✅ OK }) }
 20. Task.init 2 @discardableResult init( priority: TaskPriority? = nil, operation: @escaping

  @Sendable () async throws -> Success ) 2 h$ps:/ /developer.apple.com/documenta6on/swi9/task/3856790-init
 21. Q2: UserViewController.viewDidAppear UserViewController ͸ User ͷ৘ใΛऔಘͯ͠දࣔ͢Δ View Controller Ͱ͢ɻ viewDidAppear

  ͷதͰ downloadData ؔ਺Λ ࢖͍ɺ User ͱΞΠίϯΛऔಘͯ͠දࣔ͠·͢ɻ ͜ΕΛɺ async/await Ͱ࣮૷͞Εͨ downloadData ؔ਺Λར ༻ͯ͠࠶࣮૷ͯ͠Լ͍͞ɻ
 22. Q2: ղ౴ྫ

 23. Actor ͱ͸

 24. Actor ͸ΫϥεʹࣅͨࢀরܕͰɺσʔλڝ߹ Λ๷͙ͨΊͷϘΠϥʔϓϨʔτ͕ෆཁʹͳ Δɻ ͦͷͨΊɺίʔυ͕؆͔ܿͭ҆શʹͳΔɻ

 25. σʔλڝ߹ͱ͸

 26. Χ΢ϯλʔͷσʔλڝ߹ final class Counter { private var count: Int =

  0 func increment() -> Int { count += 1 return count } }
 27. Χ΢ϯλʔͷσʔλڝ߹ let counter: Counter = .init() Task { print(counter.increment()) //

  ? } Task { print(counter.increment()) // ? }
 28. Χ΢ϯλʔͷσʔλڝ߹ let counter: Counter = .init() Task { print(counter.increment()) //

  1 } Task { print(counter.increment()) // 2 }
 29. Χ΢ϯλʔͷσʔλڝ߹ let counter: Counter = .init() Task { print(counter.increment()) //

  2 } Task { print(counter.increment()) // 1 }
 30. Χ΢ϯλʔͷσʔλڝ߹ let counter: Counter = .init() Task { print(counter.increment()) //

  2 } Task { print(counter.increment()) // 2 }
 31. Χ΢ϯλʔͷσʔλڝ߹ final class Counter { private var count: Int =

  0 func increment() -> Int { count += 1 Thread.sleep(forTimeInterval: 1.0) return count } }
 32. Χ΢ϯλʔͷσʔλڝ߹ let counter: Counter = .init() Task { print(counter.increment()) //

  1 } Task { print(counter.increment()) // 1 }
 33. final class Counter { private var count: Int = 0

  func increment() -> Int { let count = self.count Thread.sleep(forTimeInterval: 1.0) self.count = count + 1 return self.count } }
 34. σʔλڝ߹΁ͷରԠํ๏ • ϩοΫ • ʢ DispatchQueue ͷʣγϦΞϧΩϡʔ

 35. γϦΞϧΩϡʔʹΑΔσʔλڝ߹ͷղফ final class Counter { private let queue: DispatchQueue =

  .init(label: "Counter") private var count: Int = 0 func increment(completion: @escaping (Int) -> Void) { queue.async { [self] in count += 1 completion(count) } } }
 36. γϦΞϧΩϡʔʹΑΔσʔλڝ߹ͷղফ let counter: Counter = .init() Task { counter.increment {

  print($0) } // 1 } Task { counter.increment { print($0) } // 2 }
 37. γϦΞϧΩϡʔʹΑΔσʔλڝ߹ͷղফ final class Counter { private let queue: DispatchQueue =

  .init(label: "Counter") private var count: Int = 0 func increment(completion: @escaping (Int) -> Void) { queue.async { [self] in count += 1 completion(count) } } }
 38. σʔλڝ߹΁ͷରԠํ๏ • ϩοΫ • ʢ DispatchQueue ͷʣγϦΞϧΩϡʔ • Actor

 39. Actor ʹΑΔσʔλڝ߹ͷղফ final class Counter { private var count: Int

  = 0 func increment() -> Int { count += 1 return count } }
 40. Actor ʹΑΔσʔλڝ߹ͷղফ actor Counter { private var count: Int =

  0 func increment() -> Int { count += 1 return count } }
 41. Actor ʹΑΔσʔλڝ߹ͷղফ let counter: Counter = .init() Task { print(await

  counter.increment()) } Task { print(await counter.increment()) }
 42. Q3: BankAccount.deposit ࣍ͷΑ͏ͳ BankAccount ΫϥεΛ࣮૷͠ɺฒߦʹ༬ۚ͢Δ͜ͱ Ͱσʔλڝ߹͕ൃੜ͢Δ͜ͱΛ֬ೝͯ͠Լ͍͞ɻͦͷޙɺ BankAccount Λ actor ʹมߋ͠ɺσʔλڝ߹͕๷ࢭ͞ΕΔ͜ͱ

  Λ֬ೝͯ͠Լ͍͞ɻ final class BankAccount { // ۜߦޱ࠲ var balance: Int = 0 // ༬ۚ࢒ߴ func deposit(_ amount: Int) -> Int // ೖۚʢ໭Γ஋͸࢒ߴʣ }
 43. Q3: ղ౴ྫ

 44. Actor ͷಉҰΠϯελϯε಺Ͱͷϝιουݺͼग़͠ actor A { func foo() { ... }

  func bar() { foo() // ಉظ } } await foo() // ඇಉظ
 45. Q4: BankAccount.getInterest BankAccount ʹ getInterest ϝιουΛ࣮૷ͯ͠Լ͍͞ɻ getInterest ϝιου͸࣍ͷΑ͏ͳγάωνϟΛ࣋ͪɺҾ਺Ͱ ར཰Λड͚औΓɺͦΕΛݩʹརଉΛܭࢉͯ͠༬ۚ࢒ߴΛมಈͤ͞ ্ͨͰɺ৽͍͠༬ۚ࢒ߴΛฦ͢΋ͷͱ͠·͢ɻͨͩ͠ɺ༬ۚ࢒ߴ

  ͷมಈʹ͸ deposit ϝιουΛར༻͢Δ΋ͷͱ͠·͢ɻ func getInterest(with rate: Double) -> Int
 46. Q4: ղ౴ྫ

 47. Actor ͷΠϯελϯεؒͰͷϝιουݺͼग़͠ actor A { func foo() { ... }

  } actor B { func bar(a: A) async { await a.foo() // ඇಉظ } }
 48. Actor ͷΠϯελϯεؒͰͷϝιουݺͼग़͠ actor A { func foo() { ... }

  func bar(a: A) async { foo() // ಉظ await a.foo() // ඇಉظ } }
 49. Actor ͷΠϯελϯεؒͰͷϝιουݺͼग़͠ actor A { func foo() { ... }

  func bar(a: A) async { self.foo() // ಉظ await a.foo() // ඇಉظ } }
 50. Actor ͷΠϯελϯεؒͰͷϝιουݺͼग़͠ actor A { func foo() { ... }

  func bar(a: A) async { foo() // ಉظ await a.foo() // ඇಉظ } }
 51. Q5: BankAccount.transfer BankAccount ʹ࣍ͷೋͭͷϝιουΛ௥Ճͯ͠Լ͍͞ɻ • ޱ࠲͔Βग़ۚ͢ΔͨΊͷ withdraw ϝιου • ޱ࠲ؒͰૹۚ͢ΔͨΊͷ

  transfer ϝιου // ࢒ߴ͕଍Γͳ͍৔߹͸ΤϥʔΛ throw func withdraw(_ amount: Int) throws -> Int // ໭Γ஋͸࢒ߴ func transfer(_ amount: Int, to account: BankAccount) async throws
 52. Q5: ղ౴ྫ

 53. Sendable

 54. Sendable 3 actor ڥքΛ௒͑ͯ΍ΓͱΓͰ͖Δ͜ͱΛද͢ϓϩτίϧ 3 h$ps:/ /github.com/apple/swi6-evolu9on/blob/main/proposals/0302-concurrent-value-and-concurrent- closures.md

 55. final class User { let id: ID var name: String

  var age: Int ... }
 56. actor A { let user: User = ... } let

  a: A = ... Task { let user = await a.user user.age += 1 // ⛔ } Actor ͷΩϡʔͷ֎Ͱ Actor ͷ಺෦ঢ়ଶΛมߋͰ͖ͯ͠·͏
 57. final class User: Sendable { let id: ID var name:

  String var age: Int ... } ⛔ ࢀরܕͰ var ϓϩύςΟΛ࣋ͭͷͰίϯύΠϧΤϥʔ
 58. struct User { let id: ID var name: String var

  age: Int ... } public Ͱͳ͍஋ܕ͸҉໧తʹద߹4 4 h$ps:/ /github.com/apple/swi6-evolu9on/blob/main/proposals/0302-concurrent-value-and-concurrent- closures.md#implicit-structenum-conformance-to-sendable
 59. public struct User: Sendable { public let id: ID public

  var name: String public var age: Int ... } public ͩͱ໌ࣔతʹద߹ͤ͞Δඞཁ͋Γ
 60. struct User: Sendable { let id: ID var name: NSString

  var age: Int ... } ⛔ Sendable Ͱͳ͍ϝϯόʔΛ࣋ͭͷͰίϯύΠϧΤϥʔ
 61. final class User: Sendable { let id: ID let name:

  String let age: Int ... } ✅ ࢀরܕͰ΋ΠϛϡʔλϒϧͳΒ OK
 62. final class User: Sendable { let id: ID let firstName:

  String let familyName: String let age: Int var name: String { "\(firstName) \(familyName)" } ... } ✅ Computed Property Λ͍࣋ͬͯͯ΋ΠϛϡʔλϒϧͳͷͰ OK
 63. final class User: Sendable { let id: ID let firstName:

  String let familyName: String let age: Int private var _name: String? // var name: String { if _name == nil { _name = "\(firstName) \(familyName)" } return _name! } ... }
 64. final class User: @unchecked Sendable { let id: ID let

  firstName: String let familyName: String let age: Int private var _name: String? // var name: String { if _name == nil { _name = "\(firstName) \(familyName)" } return _name! } ... }
 65. actor Counter { private var count: Int = 0 func

  increment() -> Int { count += 1 return count } } actor ͸҉໧తʹ Sendable ʹద߹
 66. ϓϩτίϧʹద߹ͤ͞ΒΕͳ͍৔߹͸ʁ

 67. actor Foo { func bar(_ f: (String) -> Int) {

  // // ... } }
 68. actor Foo { func bar(_ f: @Sendable (String) -> Int)

  { // // ... } } Ϋϩʔδϟ͸ϓϩτίϧʹద߹Ͱ͖ͳ͍ͷͰ @Sendable Λ࢖͏
 69. final class User { var name: String ... } let

  user: User = ... Task { let name = user.name // } @Sendable Ϋϩʔδϟ͸ Sendable ͳ஋͔͠ΩϟϓνϟͰ͖ͳ ͍ʢ Task.init ʹ౉͢Ϋϩʔδϟ͸ @Sendable ʣ
 70. var a = 42 Task { print(a) // ⛔ }

  @Sendable Ϋϩʔδϟ͸ม਺ΛΩϟϓνϟͰ͖ͳ͍
 71. var a = 42 Task { [a] in print(a) //

  ✅ } by-value Ωϟϓνϟ͸Մೳ
 72. None
 73. Actor-isolated Context ͷҾܧ͗

 74. @nonescaping, [email protected] ʢ context ΛҾ͖ܧ͙ʣ actor A { func foo(values:

  [Int]) { // A values.forEach { value in // A } } }
 75. @escaping, [email protected]ʢ context ΛҾ͖ܧ͙ʣ actor A { func foo(value: Int)

  { // A let square: (Int) -> Int = { // @escaping // A $0 * $0 } print(square(value)) print(square(square(value))) } }
 76. @Sendable ʢ context ΛҾ͖ܧ͕ͳ͍ʣ actor A { func foo() {

  // A let foo: Foo = .init() // Foo: Sendable DispatchQueue.global().async { [foo] in // @Sendable // not A foo.value = 2 } foo.value = 3 print(foo.value) } } ※ͨͩ͠ɺ Swi% 5.5 ݱࡏ͸ @Sendable Ͱͳ͍
 77. Task.initʢ context ΛҾ͖ܧ͙ʣ actor A { func foo() { //

  A Task { // @Sendable // A } } }
 78. @_inheritActorContext extension Task where Failure == Never { ... @discardableResult

  @_alwaysEmitIntoClient public init( priority: TaskPriority? = nil, @_inheritActorContext @_implicitSelfCapture operation: __owned @Sendable @escaping () async -> Success ) { ... } } 10 h%ps:/ /github.com/apple/swi7/blob/main/stdlib/public/Concurrency/Task.swi7
 79. Task.initʢ context ΛҾ͖ܧ͙ʣ actor A { func foo() { //

  A Task { // @Sendable // A } } }
 80. Task.detachedʢ context ΛҾ͖ܧ͕ͳ͍ʣ actor A { func foo() { //

  A Task.detached { // @Sendable // not A } } }
 81. Actor-isolated Context ͷҾܧ͗ͷؔ͢Δ swi2-developers-japan Ͱͷ΍ΓͱΓ11 11 h$ps:/ /discord.com/channels/291054398077927425/291054454793306112/890858321693769748

 82. UserViewController

 83. None
 84. override func viewDidAppear(_ animated: Bool) { super.viewDidAppear(animated) Task { do

  { // User ͷ JSON ͷऔಘ let url: URL = ... let data = try await downloadData(from: url) ... // View ΁ͷ൓ө iconImageView.image = iconImage } catch { // ΤϥʔϋϯυϦϯά print(error) } } }
 85. View Controller ʹϩδοΫΛॻ͖ͨ͘ͳ͍

 86. ViewModel తͳΫϥεΛಋೖ

 87. UserViewState final class UserViewState { let id: User.ID @Published private(set)

  var user: User? @Published private(set) var iconImage: UIImage? init(id: User.ID) { self.id = id } }
 88. Q6: UserViewState UserViewState ʹ loadUser ϝιουΛ௥Ճ͠ɺϢʔβʔ͓Α ͼϢʔβʔΞΠίϯΛऔಘ͢ΔίʔυΛ UserViewController ͔Β෼཭ͯ͠Լ͍͞ɻ UserViewController

  ʹ͸ UserViewState ܕͷ state ϓϩύςΟΛ࣋ͨͤɺ state ͷঢ় ଶΛ View ʹ൓ө͢ΔΑ͏ʹͯ͠Լ͍͞ɻͳ͓ɺ͜ͷ໰୊͸ Actor ʹؔ܎͋Γ·ͤΜɻ ! state.user Ͱ͸ͳ͘ state.$user ͱॻ͘͜ͱͰɺ user Λ Publisher ͱͯ͠औಘ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ
 89. Q6: ղ౴ྫ

 90. loadUser Λฒߦʹݺͼग़ͯ͠΋େৎ෉͔ʁ

 91. loadUser Ͱى͜ΓಘΔσʔλڝ߹ let data = try await downloadData(from: url) let

  user = try JSONDecoder().decode(User.self, from: data) self.user = user // ͕͜͜ಉ࣌ʹ࣮ߦ͞ΕΔͱʁ
 92. UserViewState Λ actor ʹ͍ͨ͠

 93. Q7: actor UserViewState UserViewState Λ Actor ʹͯ͠Լ͍͞ɻ

 94. Q7: ղ౴ྫ

 95. Swi$ Concurrency Λ࢖ͬͯ Publisher ΛߪಡͰ͖Δ

 96. Publisher.values 5 for await value in publisher.values { ... }

  5 h$ps:/ /developer.apple.com/documenta6on/combine/publisher/values-1dm9r
 97. AsyncSequence 6 protocol AsyncSequence { associatedtype AsyncIterator: AsyncIteratorProtocol where AsyncIterator.Element

  == Element associatedtype Element func makeAsyncIterator() -> AsyncIterator } protocol AsyncIteratorProtocol { associatedtype Element mutating func next() async throws -> Element? } 6 h$ps:/ /github.com/apple/swi6-evolu9on/blob/main/proposals/0298-asyncsequence.md
 98. Q8: Publisher.values UserViewState ͷ user ΍ iconImage ͷߪಡΛɺ for await

  Λ࢖͏ܗͰॻ͖׵͑ͯԼ͍͞ɻ
 99. Q8: ղ౴ྫ

 100. await state ͷ await ͕ᓔಃ͍͠ for await user in await

  state.$user.values { ... }
 101. state ͷΩϡʔ͕ϝΠϯΩϡʔͳΒɾɾɾ

 102. ܕΛ௒͑ͯΩϡʔͰอޢ͍ͨ͠

 103. Global Actor 7 7 h$ps:/ /github.com/apple/swi6-evolu9on/blob/main/proposals/0316-global-actors.md

 104. MainActor 8 8 h$ps:/ /github.com/apple/swi6-evolu9on/blob/main/proposals/0316-global-actors.md#the-main-actor

 105. @MainActor @MainActor func foo() { // isolated // ϝΠϯεϨου }

  @MainActor ͕෇༩͞Εͨؔ਺΍ϝιουɺϓϩύςΟ౳͸ MainActor ʹ actor-isolated
 106. @MainActor @MainActor final class Foo { var value: Int =

  42 // isolated func a() { // isolated // ϝΠϯεϨου } } @MainActor ͕෇༩͞ΕͨܕͷϝιουɺϓϩύςΟ౳͸ MainActor ʹ actor-isolated
 107. Q9: @MainActor UserViewState ʹ @MainActor Λ෇༩ͯ͠ɺ UserViewController ͱͷ΍ΓͱΓΛ MainActor ಺ͷॲཧͱ

  ͯ͠ѻ͑ΔΑ͏ʹͯ͠Լ͍͞ɻ
 108. Q9: ղ౴ྫ

 109. ObservableObject

 110. UserViewState Λ ObservableObject ʹ final class UserViewState: ObservableObject { ...

  }
 111. UserViewState Λ ObservableObject ʹ • Swi%UI ΁ͷҠߦΛݟਾ͑ͯ • Computed Property

  ͸ @Published ʹͰ͖ͳ͍
 112. UserViewState Λ ObservableObject ʹ • user ΍ iconImage Λݸผʹߪಡ͢ΔͷͰ͸ͳ͘ɺ objectWillChange9

  Λߪಡ͢Δ 9 h$ps:/ /developer.apple.com/documenta6on/combine/observableobject/objectwillchange-2oa5v
 113. Q10: ObservableObject UserViewState Λ ObservableObject ʹద߹ͤ͞ɺ user, iconImage Λݸผʹߪಡ͢ΔͷͰ͸ͳ͘ɺ objectWillChange

  Λߪಡͯ͠ View ʹ൓ө͢Δܗʹमਖ਼ͯ͠Լ͍͞ɻ
 114. Q10: ղ౴ྫ

 115. Q10 Ͱ࣮૷ͨ͠ UserViewState ͸ Swi(UI Ͱ΋ͦͷ··ར༻Մೳ

 116. Q11: Swi(UI UserViewController ͱಉ༷ͷݟͨ໨ɾڍಈΛ࣮ݱ͢Δ UserView Λ Swi%UI Ͱ࣮૷ͯ͠Լ͍͞ɻ ! @StateObject

  Ͱ UserViewState Λอ࣋͠·͢ɻ @StateObject private var state: UserViewState
 117. Q11: ղ౴ྫ