Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

ブロックチェーンと分散ファイナンス概論 / Introduction to Blockchain and Decentralized Finance

ブロックチェーンと分散ファイナンス概論 / Introduction to Blockchain and Decentralized Finance

2024年4月12日(金)、早稲田大学大学院経営管理研究科「ブロックチェーンと分散ファイナンス演習」にて使用したスライドです。

Kenji Saito

April 11, 2024
Tweet

More Decks by Kenji Saito

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ( ) ( ) CSO (Chief Science Officer) 1993 (

  ) 2006 ( ) SFC 23 P2P (Peer-to-Peer) 2011 ( ) 2018 2019 VR 2021.9 & VR 2022.3 2023 AI VR&RPG 2023.5 “Don’t Be So Serious” 2023 2024 AI( ) 2024 “ALOHA FROM HAWAII” → ( ) 2024 1 — 2024-04-12 – p.4/31
 2. . . . ( ) 2018 1 2 2018 OK

  Google, Google ( ) Python ( ) ( ) ∈ Alexa, 2024 1 — 2024-04-12 – p.6/31
 3. Alexa, ত࿨࣌୅ ੈلޙ൒ ࣾձγεςϜ ࣾձ؀ڥ ػց ٕज़ ਓؒ ࣗಈγεςϜ ྩ࿨࣌୅

  ੈلલ൒ ిؾ͚ͭͯ ͸͍ ͸͍ ిؾ͚ͭͯ ͜ͷ৚݅ͷͱ͖ ٕज़Ͱ͋Γࣾձ؀ڥˠࣗવ؀ڥ ਓ ⇒ ( ) 2024 1 — 2024-04-12 – p.7/31
 4. ( ) — AI ( ) — ( ) (

  ) ← “FinTech — Financial Innovation and the Internet” ( ) ( ) B (2020 ∼) ( ) → ( ) https://speakerdeck.com/ks91 ( ) 2024 1 — 2024-04-12 – p.8/31
 5. NEO — (2009) : SF NEO : New Economic Order

  ( ) http://grsj.jp/neo.pdf (CC-BY-SA 3.0) science fiction prototyping (1) (2) VR A +VR3D (2021) 2024 1 — 2024-04-12 – p.9/31
 6. ( ) (2017) : SF + + SF (2048 )

  2048 2024 1 — 2024-04-12 – p.10/31
 7. ( ) (1) 2020 9 60 (2020) : ( )

  . . . = ( ) ( ) GitHub Copilot (AI ) ChatGPT 2024 1 — 2024-04-12 – p.11/31
 8. ( ) (2) (2020) : ( ) ( = ×

  ) . . . 2024 1 — 2024-04-12 – p.12/31
 9. : Kalle Rosenbaum , , — (2020) : 1 1

  SFC ( ) 2024 1 — 2024-04-12 – p.15/31
 10. 1 4 12 • 2 4 19 3 4 26

  4 5 10 ( ) 5 5 17 6 5 24 7 5 31 8 6 7 9 6 14 10 6 21 11 6 28 12 7 5 13 7 12 14 7 19 2024 1 — 2024-04-12 – p.17/31
 11. ( ) ⇒ constructionism ( ) 1 ( ) 3

  2024 1 — 2024-04-12 – p.18/31
 12. ެ։୆ா ެ։Ͱͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ ʜ ຊਓ ɾૹۚه࿥ ɾίʔυ ɾσʔλͷมԽ ɾ࣮ߦϩά ݕӾͰ͖Δୈࡾऀ ͜Εɺ

  ه࿥͍ͨ͠Μ͚ͩͲ ͋ͳͨ͸ ॻ͍ͨΒμϝ ͜ͷ಺༰͸ ॻ͍ͨΒμϝ ॻ͍ͪΌͬͨͷʁ ͜͏ॻ͖׵͑·͠ΐ͏ ॻ͍ͯͳ͍ͷʁ ͜͏ॻ͔Εͨ͜ͱʹ ͠·͠ΐ͏ ॻ͍ͪΌͬͨͷʁ ফ͠·͠ΐ͏ %P4 ߈ܸͱ͔Ͱ ๦֐ͯ͠ࢭΊ·͠ΐ͏ 2024 1 — 2024-04-12 – p.20/31
 13. ( ) = = : . . . ( :

  ) ( ) . . . . . . . . . 2024 1 — 2024-04-12 – p.21/31
 14. ⇒ ( ) . . . . . . (

  ) 2024 1 — 2024-04-12 – p.22/31
 15.     ߹ҙ͞Εͨਖ਼࢙ ϩʔΧϧʹෳ੡Λҡ࣋

  ϒϩοΫ ҉߸ֶతμΠδΣετ ϒϩοΫνΣʔϯͷҡ࣋ࢀՃऀ͕ϩʔΧϧʹ؅ཧ͢Δσʔλۭؒ ࣌ؒ ΑΓ৽͍͠ه࿥ τϥϯβΫγϣϯ ΦϒδΣΫτͷੜ੒ ·ͨ͸ϝοηʔδ ܨ͙ͨΊʹ͸ίετ͕͔͔Δ ΦϒδΣΫτ τʔΫϯγεςϜ౳ ঢ়ଶભҠ ɹ ঢ় ଶ ม Խ ͷ ࢦ ࣔ ޱ࠲࢒ߴ౳ ɹͷঢ়ଶ ঢ়ଶ` ϝ ỽ η ồ δ DAG(Directed Acyclic Graph; ) ( ) 2024 1 — 2024-04-12 – p.23/31
 16. DeFi ( ) DeFi : Decentralized Finace (DEX) : (1

  ) (2021-11-17) 2024 1 — 2024-04-12 – p.24/31
 17. NFT ( ) NFT : Non-Fungible Token ( ) (1

  ) → fungible token (1 ) → NFT 2024 1 — 2024-04-12 – p.25/31
 18. ( ) : ⇒ LINE → → ( ) ⇒

  → → → 2024 1 — 2024-04-12 – p.26/31
 19. (2) ↓ (1) (2) (3) ( ) 2024 1 —

  2024-04-12 – p.28/31
 20. (3) ( ) ( ) ( ) . . .

  NFT 2024 1 — 2024-04-12 – p.29/31
 21. ( ) ( / ) ( ) → ( )

  ( ) ( / ) ( ) ( ) → (BBc ) ( ) ( ) 2024 1 — 2024-04-12 – p.30/31