Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

お遍路用のskillを作っちゃったよ

D10bbc54b6a5645bcf688d7ea96b02c2?s=47 Kana Kitagawa
September 01, 2018

 お遍路用のskillを作っちゃったよ

クラウドお遍路でのStorylineでSkillを作った話をさせていただきました。

D10bbc54b6a5645bcf688d7ea96b02c2?s=128

Kana Kitagawa

September 01, 2018
Tweet

Transcript

 1. ߴ ஌ ؍ ޫ ༻ ͷ A L E X

  A S K I L L ࡞ ͬ ͪ Ό ͬ ͨ Α K A N A K I TA G A WA ͓ว࿏
 2. A G E N D A • ࣗݾ঺հˍ
 ࠓճͷςʔϚͷ͖͔͚ͬ •

  ୭͔ʹฉ͖ͨ͘ͳͬͨʁ
 ͕ͦ͜ૂ͍໨ • ͱΓ͋͑ͣ࡞ΔͨΊʹ • ࣮ࡍʹ࢖͍ͬͯ͜͏ • σϞ • ·ͱΊ
 3. ࣗ ݾ ঺ հ ދ ͱ ݺ ͹ Εͯ ͍

  Δ ঁ ࢠ େ ੜ Ͱ ͢ɻ #MakikomiTiger
 4. #cloudohenro #jawsug

 5. K A N A K I TA G A WA

  • ؔ੢େֶ ૯߹৘ใֶ෦ 3ճੜ
 (ઐ߈͸ҰԠࣸਅͷ͸ͣ) • ދͱ͔ݺ͹Ε·͢ɻ
 ࠷ۙάοζ૿͑·ͨ͠ɻ
 ༝དྷͳͲ͸࠙਌ձͰ
 ฉ͍͍ͯͩ͘͞ɻ • ࣸਅ͕޷͖ͳాࣷऀɻ
 6. None
 7. ࠓ ճ͓࿩͍ͤͯͨͩ͘͠͞ܦ Ңɻ

 8. ՆٳΈத΍͠ɺ ͍͚Μ͡ΌͶʁ

 9. ͳ Μ ͱ ͔ ͳΔ ͱ ৴ ͡ ͯ 


  ଈ O K ͠ ͪ Ό ͬ ͨ ˑ
 10. Ͱ΋Կ࿩ͦ͏ɻ

 11. ͦ΋ͦ΋ Ϋϥ΢υ͓ว࿏ͬͯ ͳΜ΍ͶΜɻ

 12. Ϋϥ΢υ͸ Θ͔Δ͚Ͳ ͓ว࿏ͬͯԿɻ

 13. ͓ ว ࿏ ͞ Μ ͸ ฉ ͍ ͨ ͜

  ͱ ͸ ͋ Δ ɻ ͱ Γ ͋ ͑ͣ ࢁ ొ Γ & ࣉ ८ Γ ΍ Μ ͳ ʁ
 14. ฉ ͖ ͨ ͘ ͳ ͬ ͨ ʁ ͦ ͜

  ͕ ૂ ͍ ໨ ɻ
 15. “SKILLΛ࡞Δ͖͔͚ͬ͸ ਓʹฉ͖ͨ͘ͳͬͨ࣌ʹ ੜ·ΕΔɻ”

 16. ࣗ ෼ ͕ ஌ Γ ͨ ͍ ͜ ͱ ͸

  ଞ ʹ ΋ ஌ Γ ͨ ͍ ਓ ͕ ͍ Δ ɻ ͜Εͬͯϒϩάʹ΋ܨ͕ΔΜ͡Όɾɾɾʁ
 17. ࠓ ճ ͸ ͱ Γ ͋ ͑ͣ W I K

  I P E D I A ɻ
 18. ͓ ว ࿏ ͱ ͸ ʁ • ਖ਼໊ࣜশɿ࢛ࠃീेീ͔ॴ • ࢛ࠃʹ͋Δۭւ(߂๏େ࢖)Ώ͔Γͷ88ՕॴͷࣉӃͷ

  ૯শɻ࢛ࠃྶ৔ͷ࠷΋୅දతͳࡳॴ(;ͩ͠ΐ)ɻ • ଞͷ८ྱ஍ͱҧ͍ɺ࢛ࠃീेീ͔ॴΛճΔ͜ͱΛ ಛʹ”ว࿏”ͱݴ͏ɻ • ஍ݩͷਓʑ͸८ྱऀΛ”͓ว࿏͞Μ”ͱݴ͏ɻ
 19. ࢼ ͠ ʹ S K I L L ݕ ࡧ

  ͯ͠ Έ Δ ɻ
 20. None
 21. ࢛ ࠃ εΩϧ ɺ ૂ ͍ ໨ Ͱ ͢Α ɻ

 22. ͱΓ͋͑ͣ࡞ΔͨΊʹɻ

 23. ͓ ว ࿏ S K I L L Ͱ Θ

  ͔ Δ ͜ ͱ ɻ •ว࿏ͱ͸Կ͔ •Կ൪ͷࡳॴ͕ͲͷࣉӃ͔
 (ॴࡏ஍৘ใΛؚΉ) •Ҡಈखஈ •ࢀഈखஈ •૷ଋɾ࣋ͪ෺
 24. ϓϩάϥϛϯά(ಛʹNode.js)͸ ॳ৺ऀɻ

 25. STORYLINE

 26. S T O RY L I N E ͱ ͸

  ʁ • ϊϯίʔσΟϯάͰAlexaͷΧελϜεΩϧɾϑϥογϡ ϒϦʔϑΟϯάΛ࡞੒Ͱ͖ΔαʔϏε • ΄ͱΜͲͷػೳΛແྉϓϥϯͰར༻Ͱ͖Δ • ӳޠɺυΠπޠɺϑϥϯεޠɺΠλϦΞޠɺεϖΠϯޠɺ ೔ຊޠͷεΩϧ࡞੒͕Մೳ • ϝʔϧΞυϨε / googleΞΧ΢ϯτͰSignin • σϞΛ͢Δͱ͖ɺެ։͢Δͱ͖͸developerΞΧ΢ϯτ͕
 ඞཁ
 27. STORYLINE ME

 28. 88 ݸͷࣉӃ

 29. None
 30. None
 31. ݁ ہ શ ෦ ͏ ͪ ͜ Έ · ͠

  ͨ … ཧ༝͸ޙ΄Ͳɻ
 32. Ռ ͨ ͯ͠ ஍ ໊ Λ A L E X

  A ͕ ಡ Ί Δ ͷ ͔ Ͳ ͏ ͔ ɻ
 33. ࣮ ࡍʹ࡞͍ͬͯ͜͏ʂ

 34. None
 35. None
 36. None
 37. None
 38. None
 39. ެ ࣜ ͷ Y O U T U B E

  C H A N N E L ͸ U I ͕ ݹ ͍ ͨ Ί ஫ ҙ ʂ
 40. ΧελϜεΩϧ͔ ϑϥογϡϒϦʔϑΟϯά͔

 41. A L E X A S K I L L

  •ΧελϜεΩϧ •εϚʔτϗʔϜεΩϧ •ϑϥογϡϒϦʔϑΟϯά
 42. A L E X A S K I L L

  •ΧελϜεΩϧ •εϚʔτϗʔϜεΩϧ •ϑϥογϡϒϦʔϑΟϯά
 43. Χ ε λϜ εΩϧ • ࠷΋൚༻ͳεΩϧ • Ϣʔβʔͷൃ࿩಺༰ʹԠͯࣗ͡༝ͳॲཧΛߦ͍ɺ೚ҙͷ Ԡ౴Λฦ͢͜ͱ͕Ͱ͖Δ ϑ

  ϥ ο γ ϡ ϒ Ϧ ʔϑΟ ϯ ά • ༗ޮʹ͞Εͨ͢΂ͯͷεΩϧ͔Βఏڙ͞ΕΔςΩετίϯ ςϯπͷಡΈ্͛ɺ·ͨ͸Ի੠ίϯςϯπͷ࠶ੜΛߦ͏ • ϑϥογϡχϡʔε͸ຖ೔श׳తʹϦΫΤετ͞ΕΔ͜ͱ Λ૝ఆ
 44. Χ ε λϜ εΩϧ • ࣗ༝͕͖ͨ͘ΊɺࠓճͷεΩϧͷΑ͏ ͳྟػԠมʹԠ౴͢ΔλΠϓ ϑ ϥ ο

  γ ϡ ϒ Ϧ ʔϑΟ ϯ ά • ϒϩά౳ͷಡΈ্͛ • ಛఆ஍Ҭͷχϡʔε
 45. None
 46. None
 47. None
 48. None
 49. None
 50. None
 51. None
 52. None
 53. None
 54. None
 55. None
 56. None
 57. Ϩ Ϊ ϡ ϥ ʔ ϒϩ ο Ϋ • Alexa͕ԿΛ࿩͔͢

  • Ϣʔβʔ͕ԿΛ࿩͔͢ • ༧ظͤ͵Ϣʔβʔͷ
 Ԡ౴Λॲཧ • ୹͍ԻָΛ௥Ճ • JSON APIΛ
 ϦΫΤετ
 58. ਓ ͱ ਓ ͱ ͷ ձ ࿩

 59. ਓ ͱ ਓ ͱ ͷ ձ ࿩ ͷ ྲྀ Ε

  • A͕࿩͢ɻ • B͕ͦΕʹର͢Δ ฦ౴Λ͢Δɻ • ͦͷฦ౴Λฉ͍ͨ A͕ฦ౴Λ΋ͱʹ Bʹ·ͨ౴͑Δɻ
 60. ਓ ͱ ਓ ͱ ͷ ձ ࿩ ͷ ྲྀ Ε

  • A͕࿩͢ɻ • B͕ͦΕʹର͢Δ ฦ౴Λ͢Δɻ • ͦͷฦ౴Λฉ͍ͨ A͕ฦ౴Λ΋ͱʹ Bʹ·ͨ౴͑Δɻ ձ࿩ͷΩϟονϘʔϧ
 61. A L E X A ͱ Ϣʔ βʔ ͱ ͷ

  ձ ࿩ ͷ ྲྀ Ε •Alexa͕࿩͢ •ͦͷൃݴ΁ͷԠ౴ ΛϢʔβʔ͕͢Δ •ͦΕʹΑΓ
 ෼ذ఺͕
 ෼͔Ε͍ͯ͘ɻ
 62. Ϩ Ϊ ϡ ϥ ʔ ϒϩ ο Ϋ • Alexa͕ԿΛ࿩͔͢

  • Ϣʔβʔ͕ԿΛ࿩͔͢ • ༧ظͤ͵Ϣʔβʔͷ
 Ԡ౴Λॲཧ • ୹͍ԻָΛ௥Ճ • JSON APIΛ
 ϦΫΤετ
 63. A L E X A ͕ Կ Λ ࿩ ͢

  ͔ • ঁੑͷ੠ͳͷͰ ݴ༿ݣ͍౳஫ҙ • <break time=“0.05s”>ͳ ͲSSMLͰ࿩͠ํ Λ੍ޚՄೳ
 64. S S M L ( Ի ੠ ݴ ޠ Ϛʔ

  Ϋ Ξ οϓ ݴ ޠ ) Ͱ Α͘ ࢖ ͏ λ ά effect name=“whispered”:͞͞΍͖੠ emphasis level=“strong“:ڧௐ break time=“ˑs”:ˑඵ(࠷େ10ඵ) prosody rate=“slow”:ಡΈ্͛଎౓͕஗͍ prosody volume=“soft”:ಡΈ্͛Իྔ͕খ͍͞ ɾɾɾ https://developer.amazon.com/ja/docs/custom-skills/ speech-synthesis-markup-language-ssml-reference.html
 65. Ϩ Ϊ ϡ ϥ ʔ ϒϩ ο Ϋ • Alexa͕ԿΛ࿩͔͢

  • Ϣʔβʔ͕ԿΛ࿩͔͢ • ༧ظͤ͵Ϣʔβʔͷ
 Ԡ౴Λॲཧ • ୹͍ԻָΛ௥Ճ • JSON APIΛ
 ϦΫΤετ
 66. Ϣʔ βʔ ͕ Կ Λ ࿩ ͢ ͔ •ݴ༿ݣ͍͕Θ ͔Βͳ͍ͷͰ

  ༷ʑͳύλʔ ϯΛߟ͑Δඞ ཁੑ͋Γ
 67. Ϣʔ βʔ ͕ Կ Λ ࿩ ͢ ͔ • ձ࿩ΛΠϝʔδ

  ͠ͳ͕Β༷ʑͳ ฦ౴Λೖྗ͢Δ • ਓʹΑͬͯݴ͍ ํ͕ҧ͏ͷͰͳ Δ΂͘ಉٛޠΛ ଟ͘ొ࿥͢Δ
 68. Ϣʔ βʔ ͕ Կ Λ ࿩ ͢ ͔ • ձ࿩ΛΠϝʔδ

  ͠ͳ͕Β༷ʑͳ ฦ౴Λೖྗ͢Δ • ਓʹΑͬͯݴ͍ ํ͕ҧ͏ͷͰͳ Δ΂͘ಉٛޠΛ ଟ͘ొ࿥͢Δ
 69. None
 70. None
 71. None
 72. None
 73. None
 74. Ϩ Ϊ ϡ ϥ ʔ ϒϩ ο Ϋ • Alexa͕ԿΛ࿩͔͢

  • Ϣʔβʔ͕ԿΛ࿩͔͢ • ༧ظͤ͵Ϣʔβʔͷ
 Ԡ౴Λॲཧ • ୹͍ԻָΛ௥Ճ • JSON APIΛ
 ϦΫΤετ
 75. ༧ ظͤ͵Ϣʔβʔ ͷ Ԡ ౴ Λ ॲ ཧ • ෺ޠ෩ͷskillͷ࣌

  ʹ͸සग़ • Կ͔ͷ஌ࣝΛఏ ڙ͢ΔࠓճͷΑ ͏ͳέʔε͸࢖ Θͳ͍
 76. Ϩ Ϊ ϡ ϥ ʔ ϒϩ ο Ϋ • Alexa͕ԿΛ࿩͔͢

  • Ϣʔβʔ͕ԿΛ࿩͔͢ • ༧ظͤ͵Ϣʔβʔͷ
 Ԡ౴Λॲཧ • ୹͍ԻָΛ௥Ճ • JSON APIΛ
 ϦΫΤετ
 77. ୹ ͍ Ի ָ Λ ௥ Ճ • file URLͷ৔ॴ͔

  ΒԻݯΛऔͬͯ͘ Δ • 90ඵҎԼͷԻݯ ͷΈ • ෺ޠ෩ͷskill޲͖
 78. Ϩ Ϊ ϡ ϥ ʔ ϒϩ ο Ϋ • Alexa͕ԿΛ࿩͔͢

  • Ϣʔβʔ͕ԿΛ࿩͔͢ • ༧ظͤ͵Ϣʔβʔͷ
 Ԡ౴Λॲཧ • ୹͍ԻָΛ௥Ճ • JSON APIΛ
 ϦΫΤετ
 79. Φʔ σΟ Φ ϒϩ ο Ϋ • ΦʔσΟΦσʔλ ΛͲ͔͜Βऔͬͯ ͘Δ͔

  • Ϣʔβʔͷൃ࿩΁ ͷରԠ • ԻݯΛ
 ϧʔϓͤ͞Δ͔
 80. Ϩ Ϊ ϡ ϥ ʔ ϒϩ ο Ϋ • Alexa͕ԿΛ࿩͔͢

  • Ϣʔβʔ͕ԿΛ࿩͔͢ • ༧ظͤ͵Ϣʔβʔͷ
 Ԡ౴Λॲཧ • ୹͍ԻָΛ௥Ճ • JSON APIΛ
 ϦΫΤετ
 81. None
 82. J S O N A P I R E Q

  U E S T •API ϦΫΤετͷ ໊લ •URL •GET/POST •Headers •ม਺
 83. ม ਺ ͕ ɾ ɾ ɾ Θ ͔ Β ͳ

  ͔ ͬ ͨ ɾ ɾ ɾ
 84. ม ਺ ͕ ɾ ɾ ɾ Θ ͔ Β ͳ

  ͔ ͬ ͨ ɾ ɾ ɾ ଧͪࠐΉ͔͠ͳ͍ʂʂʂ
 85. ྗ ٕ Ͱ ͠ ͨ ݁ Ռ ɺ ֨ ಆ͢Δ͜ͱ̏࣌

  ؒɻ
 86. Լʹଓ͘ɾɾɾ ݏͳ༧ײ͕͠ͳ͕Β΋ ͱΓ͋͑ͣਐΊͯΈΔɻ

 87. A F T E R E D I T •General

  Setting •Example Phrases •Skill Details •Privacy & Compliance
 88. G E N E R A L S E T

  T I N G
 89. E X A M P L E P H R

  A S E S
 90. E X A M P L E P H R

  A S E S • Λ࢖ͬͯ • Λ։͍ͯ • Λελʔτ(ͯ͠) / ࢝ΊΔ(ͯ) / ։࢝(ͯ͠) • Λ࣮ߦ(ͯ͠)
 91. S K I L L D E TA I L

  S
 92. updated to Alexa

 93. D E V E L O P E R Ξ

  Χ ΢ ϯ τ ʹ ϩ άΠ ϯ ʂ
 94. A L E X A S K I L L

  C O N S O L E Λ ։ ͘
 95. None
 96. None
 97. None
 98. ͸ ͍ ɺ ͍ ͍ ͑ ͕ α ϯ ϓϧ

  ൃ ࿩ ʹ ؚ · Ε Δ Π ϯ ς ϯ τ ͸ A M A Z O N . Y E S ( N O ) I N T E N T ͕ ͋ Δ ͷ Ͱ ফ ͞ ͳ ͍ ͱ μϝ ʂ ʂ
 99. None
 100. S T O RY L I N E ্ Ͱ

  ઃ ఆ ͯ͠ ͍ͯ ΋ ಉ ظ ͞ Εͯ ͍ ͳ ͍ Մ ೳ ੑ ͕ ͋ Δ ͷ Ͱ ࠷ ऴ ν Σ ο Ϋ Λ ଵ Βͣ ʹ ʂ ʂ ʂ
 101. None
 102. None
 103. σ Ϟ

 104. · ͱ Ί

 105. • ϊϯίʔσΟϯάͰ΋Skill͸࡞ΕΔɻ • ͱΓ࢛͋͑ͣࠃεΩϧૂ͍໨ɻ • ࣗ෼͕஌Γ͍ͨ͜ͱ͸ਓ΋஌Γ͍ͨʂ
 ϒϩΨʔ͞Μͷࡉ΍͔͕͞εΩϧ࡞Γʹ޲ ͍ͯΔ͔΋ʁ • ձ࿩͸ձ࿩ɻ

  • ม਺ͷਖ਼ղɺڭ͍͑ͯͩ͘͞ɻ
 106. None
 107. None
 108. @makikomitiger @kana_nun_ Thanks for listening!