Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Liquor Innovation (KURAND) Company Profile

Dc11f3b2305ca6170f6f094f7e39e379?s=47 KURAND
December 28, 2021

Liquor Innovation (KURAND) Company Profile

Dc11f3b2305ca6170f6f094f7e39e379?s=128

KURAND

December 28, 2021
Tweet

Transcript

 1. ߙޚ߫ߪޓ޽߈߫ަߖߢ࿳൝॒ፕ॒ፕᐰयᛨ༁ യྲྀཫ༌

 2. ‹/,4825,1129$7,21&2/7'$OO5LJKWV5HVHUYHG ॒ፕଌ ޤ߫߂ިଌ ี஭ய ᙝᎬയྲྀ༗ ፕ୉໵ ᡑង॒ፕ ߙޚ߫ߪޓ޽߈߫ަߖߢ࿳൝॒ፕ ,63"/%ᩮޞߘߢ޸ᩯ ྪटីᜈᎬ઻နኅ

  യྲྀ ଌᩮയྲྀ༷ᇝᩯ ࿳൝॒ፕ቏೑ᩮ੽ၩയᩯ ፶ݑݓݝݖܶݘ
 3. ፶ݑݓݡܖܼែݠ༌݉ܶ঄ষބݖ݁ݼܖܼែݠ࣡ኌބݺݼᛃܽݝ സ݄ݽ݅ݚݙܖയᨺݶ඼ੜݶ஥ᏸݝᡑঌݜ݁ܖܴݻݸݽथܚݠथ ቿݝܖၲ݉݇ܖᛃܽ݇ܖറݍބ೐݃ݰ݋ܗ ܼែݠ༌݉ܶ঄ষބݖ݁ݼܖ ࣡ኌࣩݠܴݻݸݽथܚݠथቿݝܖ ၲ݉݇ܖᛃܽ݇ܖറݍބ೐݃ݽܗ .*44*0/ ፶ݑݓݠߎ޲ަߖߢᩮॷରᩯ ‹/,4825,1129$7,21&2/7'$OO5LJKWV5HVHUYHG

 4. ाᘇݡែ೑ݠஜाዥܗ യᝣ݁ᑃ݁༩ݜܾݻݠᘂݠܠែ೑ܡܾܖ፶ݑݓݠ૛ᇝݙ݋ܗ मݰݙݠݺܸݝܖୟୃބव਒ݾݘఌݽݒ݃ݠែ೑ݡमඊᑃܽݜ ܶܗᓺ੒ݑݓݙୟୃބॊኋ݉ܖᓺ੒ݑݓݙᛕఌ݋ݽܖमݰݙݝݜ ܶ༌݉ܶែ೑ބݖ݁ݽ݉ܽݜܶܗਓ஥ଆயݠᒁଫܼ݉ܶែބܖఖ ݁ݠ༎ݝ೐݃ݑܶܗ ݅ݠݺܸݜභܶܽݻܖ,63"/%ބᎬݓ݄ࣚݰ݉ݑܗ ݡ݊ݰݼݡܖᘂݠܠែ೑ܡݙ݋ܗ 4503: ፶ݑݓݠ૛ᇝ

  ‹/,4825,1129$7,21&2/7'$OO5LJKWV5HVHUYHG
 5. ༗ྈែݶᇬេݠ੎ᕓ៝ݡയܚᕬݓ᝝ݱᑃ݃ݘܖ०ዎയݴᑃܶݘܿݑ ែᖎݡയܚᅹಾৡଐݝܴݼݰ݋ܗܼែބఌݽែ೑ݡᅹಾ݉ܖែᖎݠ ᛕᜓݴᇨ݁ݜݕݘܿݘܶݰ݋ܗ ݙݴܖݰݒݰݒᥭઆዏݜܼែݠគݼฺݡݑ݁݇ޅܶݰ݋ܗሜݝಽ݇ ݜែᖎݠܼែݡܖݭݚޅݛ੎஝ݕݘܶݰݍޅܗ፶ݑݓݡ࣡ݠࣩݝܴ ݽܖݰݒோݴݾݘݽܼែݠ঄ষބུచᡮݝൡܿ੎݉ܖਓ஥ଆயݠែ ᖎݚ࣓ᑓݝܖमݰݙݝݜܼܶែބቿݱ੎݉ܖ༗ྈࣩܖ࣡ኌࣩݠఖ݁ ݠ༎ݝܖᒁଫܼ݉ܶែބܼ೐݃݉ݘܶܿݑܶݚᒔܺݘܶݰ݋ܗ ਓ஥ଆயݝݡܖݰݒݰݒᥭઆዏݜ ܼែܾݑ݁݇ޅܴݼݰ݋ܗ

  '6563& ፶ݑݓܾዥກ݋ݴݠ ‹/,4825,1129$7,21&2/7'$OO5LJKWV5HVHUYHG
 6. ༗ྈܾᙺݽ๊ᘁߪ໺લݙܴݽܠܼែܡܗ༗ྈែܖᇬេܖနែܖ྽ ಏែܖޞߘ߄޷߂߫ߚܖ༗ྈߞޓߢܖާߒ߀޺߫ީޕޓިޜ߫ ݚܖݑ݁݇ޅݠែ᣻ܾܴݼݰ݋ܗ ༗ྈݠܼែݠᅒఓᝉ੎៞ᣳݡയܚ௸ઈܗയݠែ᣻ݠᝉ੎៞ᣳ ݡܖᐛ৷ݚݜݼܖയܽݻയងᑃݙធૡུᥚބᙖᠠ݉ݘܶ ݰ݋ܗ ፶ݑݓݡܖ༗ྈݠܼែބ࣡ኌࣩݠथܚݝ೐݃ݰ݋ܗ ༗ྈݠܼែބܖ࣡ኌݝܗ '6563& ፶ݑݓܾዥກ݋ݴݠ

             ᩮዎࣗਠᩯ ͺिଵയྲྀ஥ᎅഷܠែ᣻ݠᝉ੎៞ᣳݠສᎂݝݖܶݘܡݺݼૢᇳ ែ᣻ݠᝉ੎៞ᣳ ‹/,4825,1129$7,21&2/7'$OO5LJKWV5HVHUYHG
 7. ᮄᶍᮢᮈᭅᬽᬝᭀ

 8. ,63"/%ݡܖਓ஥ଆயݠែᖎݚਘଋᡈዋ݉ݑܼែބᛕఌ݋ݽޙߢ ߘޓߢި޷ޑݙ݋ܗਓ஥ݝݑ݁݇ޅܴݽಽ݇ݜែᖎݚݚݴݝܖᓺ ኆݜዋ෶ݙܼែބݖ݁ݼܖݏݠ݅ݒށݼݶ๊ݜݛބި޷߫ߙ߫ݚ ݉ݘ॔ܺݘܶݰ݋ܗ ܼែݕݘᢧ݉ݏܸܖ०ބᛝܺݢܶܶݠܽށܽݻݜܶܗݏޅݜ༎ݙ ݴၲ݉݁ᓺኆݝܼែބᛝܸ݅ݚܾݙܿݽݺܸܖށܽݼݶ݋ܶୟ ୃܖߞޞߞޞ݋ݽॊኋބݖ݁ݕݘܶݰ݋ܗ ܼែݠޙߢߘޓߢި޷ޑܠ,63"/%ܡ ‹/,4825,1129$7,21&2/7'$OO5LJKWV5HVHUYHG

 9. ܼែݠޙߢߘޓߢި޷ޑܠ,63"/%ᩮޞߘߢ޸ᩯܡݠថ୹ݚܖᓺፕ߅ߘߢ޸ݠܼែݠୟୃބᡈዋ݉ݘܶݰ݋ܗୟୃᡈዋݡ߄ސ߅ߛިߑ޶ߚ ݙܖਓ஥ଆயݠែគߐ߫ޚ߫ݚ߀߫޷޹߫ަ޲߆ބᐸޅݙܶݰ݋ܗፕਟݠ߆ߜ߄ޖ޲ަߖ޹ߚް߫ߏݝݺݽୟୃݠॊኋᡈዋܽݻܖᛕఌܖሚ ᅆݰݙ࣓ც᝾ᛗ݉ݑ߂ާ޼ިߑ޶ߚܠ41-ͺܡݙೖᡈܗ݅ݠ߂ާ޼ިߑ޶ߚݝݺݼܖఌ௣ܖୟୃݚఖႋݜอኖބᎬက݋ݽ݅ݚܾݙܿݰ݋ܗ ,63"/%ݠ߂ާ޼ިߑ޶ߚ ͺ41-ݚݡߪߪߪޑ߀ߛߚၩኌݠ41"ᩮTQFDJBMUZTUPSFSFUBJMFSPGQSJWBUFMBCFMBQQBSFMᩯݠܠBQQBSFMܡބܠMJRVPSܡݝఐܺݑݴݠݙ݋ܗ41"ݡܖᘥគܽݻಽఌݰݙބுዧᐾ ଇ݉ݑᛕఌၩจݠ݅ݚބᙋܶݰ݋ܗ ߅ߘߢ޸ ᡈዋ ޙߢߘޓߢ ި޷ޑ

  ܼಐ݇ݰݠఊބݴݚݝ ୟୃᡈዋ ܴݻݸݽܼಐ݇ݰ ޺߫ީݝජܺݽୟୃݝݺݼ ᥚܶߙ߃߫޷ቍބಏ቟ ఌ௣ॊኋ ߍ߫ޠ޵ޒߢޟ $3. ޚިޮߍ߫ޤߌ߫޷ ߄ߚ߄ޒߚߐߢ޷ ߄ސ߅ߛިߑ޶ߚ ᘥୃॊኋ ߅ߘߢ޶ޒߢޟ ޶ޥޓߢ ߆ߜߑ߫ަߖߢ ‹/,4825,1129$7,21&2/7'$OO5LJKWV5HVHUYHG
 10. യྲྀݝޙߢߘޓߢި޷ޑބߙߙ߫ިܗఌࣚᥚݡ੯യქݝวᡁ݉ݘܶݰ݋ܗਤ቟඼ݠܴݽวᡁބකܾ݃ܖܠ༌ܼ݉ܶែݚݠ੎॒ ܶܡބჱݳݽܼಐ݇ݰބచ੓ݝܖୟୃᡈዋݴ൬લ݉ݘܶݰ݋ܗ ,63"/%ݠวᡁቍ യ യ യ ੯യქวᡁ ఌࣚᥚ ᩮᄯ໺߈߫ިᩯ ‹/,4825,1129$7,21&2/7'$OO5LJKWV5HVHUYHG

 11. ਓ஥ଆயݠែគ॒ፕݚ߀߫޷޹߫ަ޲߆ބᐸݥܖ༗ྈែܖနែܖ ྽ಏែܖᇬេܖߞޓߢܖޞߘ߄޷߂߫ߚބਘଋݙॊኋᘥគ݉ܖޙ ߢߘޓߢݙᛕఌ݉ݘܶݰ݋ܗ݅ݾݰݙݝਓ஥ᐛݠែគ॒ፕݚ ߀߫޷޹߫ަ޲߆నᐛބᐸݥܖਘଋݙᐛᎊ᣻ݠୟୃ߅ߘߢ޸ ބ߆ߜ޶ߔ߫ި݉ݘܿݰ݉ݑܗ ঄ষܴݽݴݠބݺݼᥭઆዏݝܗፕਟݠܼែݠ߆ߜ߄ޖ޲ަߖ޹ߚ ᢝடܾܖఖႋݜ߅ߘߢ޸ބቿݱ੎݉ᑃ݃ݘܶݰ݋ܗ ਓ஥ଆயݠែᖎݚਘଋݙୟୃ߅ߘߢ޸ބ ᎊ᣻ीࣚᡈዋ ୟୃ߅ߘߢ޸ᡈዋ

  ‹/,4825,1129$7,21&2/7'$OO5LJKWV5HVHUYHG
 12. ܠܼែݡఴܿݒ݃ݛܴݰݼᙷ݉݁ݜܶܡܠᓺ੒ݝଇݕݑܼែܾށ ܽݻݜܶܡܠݛޅݜܼែބᛝܺݢܶܶݠܽށܽݻݜܶܡ ݏޅݜܼಐ݇ݰބݙݴܖܠឣݢ݌ݝᛝܺݽܡႋܚݜఌ௣ॊኋݠຶ ကބ݉ݘܶݰ݋ܗ ݜܽݙݴܖܼಐ݇ݰݠ୾ఴݝଇށݍݘߘߢޯߏު޲޷ބܼ೐݃݋ ݽܠែޛްߒܡॊኋݡܖఖ݁ݠܼಐ݇ݰݝߙ߃߫޷݉ݘܶݑݒܶ ݘݰ݋ܗܼ೐݃ݰݙݠߞޞߞޞฃݴܖܼၲ݉ݱܶݑݒ݃ݰ݋ܗ ܼಐ݇ݰܾ෤ݰ݌ܖឣݢ݌ݝ ᛵ਒ݙܿݽޙߢߘޓߢި޷ޑ ఌ௣ॊኋ

  ޜߔߛ߫ަߖߢߋ޲ޞިॊኋ᪀ែޛްߒ፭ᘏ ‹/,4825,1129$7,21&2/7'$OO5LJKWV5HVHUYHG
 13. ܠܼែބܖݴݕݚᓺኆݝܖᣂው݁ܗܡݚܸܶޜ߫ߞ߫޸ݠݴݚܖ ޑ߫޷ܖᣖၲܖ༬ኋܖᆫኋܖޑ޺ߐܖॊၩܖ:PVUVCFSܖ߅ߘߢ޸ ݜݛݚޢߘߋߛ߫ަߖߢ݉ܖ,63"/%ݠॊኋઆߪᑗᢝઆݝݺݕݘ ߞޞߞޞ݋ݽݺܸݜܼែݝ݉ݘܖᛕఌ݉ݘܶݰ݋ܗ ឣݼ݋݂ݼݠޢߢ޵ߢ޳ܽݻܖ࣡ኌࣩݠܼಐႋݝܼែބឣݨၲ݉ ݇ݚܖܼែބᤌݲၲ݉݇ބ݆ຶঁ݉ܖܴݻݸݽथܾ ܠሜੜݜྈܡބᘺݖ݃ݻݾݽޤ߫߂ިބዥກ݉ݘܶݰ݋ܗ ޚߚްߒ߫ݚݠޢߘߋߛ߫ަߖߢ ߆ߜާޖޞ޷ܠ,63"/%456%*0ܡ ޢߘߋߛ߫ަߖߢ

  ‹/,4825,1129$7,21&2/7'$OO5LJKWV5HVHUYHG
 14. &$ޤޓ޷ބថ୹݋ݽࣚݙܖܼែݡሜვݜୟྗݙ݋ܗ ፶ݑݓݡܖីਟݝᐛிݠপൄݚచ௃ਵᖎൄބঘཷ݉ܖܼែݠ ୃᛳބᑆ๿݉ݑঘ౵Ꮴቡܖጜແބᡤ݂ဥબݶᛨྗݠᡈዋܖៀ᝴ၩ ᒕݚݠሚᅆᚌ໷ݜݛܖႋܚݜᚉᣲބᓺ੒ݑݓݙᙇᄁ݉ܖ൬લ݉ݘ ܶݰ݋ܗ គݼฺݠ࣭ᐌܾ᝝ݳݻݾݑܼែބྈྈܖᓺ੒ݑݓݠฺݙచ੓ݝ ဥબ݉ܖܼಐ݇ݰݝܼ೐݃݉ݘܶݰ݋ܗ ܼែݝሜલ݉ݑᓺፕថ୹ݠ ߜާި޵ޒޞިႣᓎ ߄ߚ߄ޒߚߐߢ޷

  ͺ༗ྈ޵ߛ߂ݠ௢បኘᐴܠOFXT[FSPܡݝݘᐰय݇ݾݰ݉ݑ ‹/,4825,1129$7,21&2/7'$OO5LJKWV5HVHUYHG
 15. ܠ༗ྈݠܼែބ࣡ኌݝܡݚܸܶ߂ާߖߢݠݴݚܖޟߜ߫޿ߚೖᡈ ݴઈខ݉ݘܶݰ݋ܗఖ஥ᏸݜߐߢ޿߫ݙថ୹݉ݘܶݰ݋ܗ യ቟஭ܖᓺፕ߅ߘߢ޸ୟୃބ࣡ኌޚ஥ݝᝉ੎ࣩܗ ݰݑയྲྀݺݼࣩ஥ݠ&$߆ߘ޲޷߄ޘ߫ߏܠఛሿ஥ᢎܡݝ ,63"/%ݠ༔ᔗിބ੎ി݉ܖ৷थᘻ႖ݙܴݽ࣡ኌུచݠߍ߫ ޠ޲޷ݝ༗ྈݠܼែބೖᡈ݉ݘܶݰ݋ܗ ༗ྈݠܼែބ࣡ኌݪ ޟߜ߫޿ߚೖᡈݴઈខ ޟߜ߫޿ߚೖᡈ ‹/,4825,1129$7,21&2/7'$OO5LJKWV5HVHUYHG

 16. ፶ݑݓݠ࣓឴ݠୟୃ߅ߘߢ޸ݠែ᣻ބᙯᤌߪ॥᥆݋ݽ௣ݚ݉ݘܖዧ ୹ിܠ,63"/%4",&."3,&5ܡܠ4)6("3."3,&5ܡބថ୹݉ ݘܶݰ݋ᩮയྲྀ༷ᇝݙីਟݝിᔆܖޢߜ޹ݙ॑ၩࣩᩯܗ ᒁଫܼ݉ܶែݠᤌݱ༎ݠܖ༁ቡݚݠየ඼ݜݛܖިޮ޲߄ܾܼಐ݇ݰ ݝຶက݋ݽ݅ݚݙܖܼែݠၲ݉ݱ༎ݠസܾݼބ॥᥆ܶݑݒ݃ݰ݋ܗ ܼែݚݠ੎॒ܶބၲ݉ݲ॥᥆௃ിᔆ ܠ,63"/%4",&."3,&5ܡ ܠ4)6("3."3,&5ܡ ॥᥆௃ിᔆ ‹/,4825,1129$7,21&2/7'$OO5LJKWV5HVHUYHG

 17. ,63"/%ݙݡܖܠែគݼݡ᝙ၩܽݻܡݠছඩݠݴݚܖਓ஥ݠែᖎ ݶ᝙ಚݚૈઆ݉ݘܖ๿ᑃૼᓎݜែគݼބዥກ݉ݘݰ݋ܗ ែគݼݠᎬ௣ݙய௑ݠ᝙ၩݝᛒቀ݋ݽ݅ݚܾܖய௑ፕ॒ݠ྆ྤݝ ݖݜܾݼݰ݋ܗܠ݌ݕݚᒁଫܼ݉ܶែܾគݻݾᑃ݃ݘܶ݁ݺܸ ݝܡݚܸܶዥ႓ބຯ݄ܖܼែބ᝾݉ݘܖܠ,63"/%ܡݠܼែބܼ ၲ݉ݱܶݑݒܼ݁ಐႋݡݴݓݿޅܖܼែݠគݼฺݶܼ૬ᐴݱਇݜ ݛܖݱݜ݇ݰݝറݍބܼ೐݃݋ݽݫ݁ᅄજ݉ݘܶݰ݋ܗ 4%(Tݪݠ૬ݼᐴݱ ݌ݕݚᒁଫܼ݉ܶែܾ គݻݾᑃ݃ݘܶ݁ݺܸݝ

  4%(T ‹/,4825,1129$7,21&2/7'$OO5LJKWV5HVHUYHG
 18. ᮐᶍᮯᭅᬽᬝᭀ

 19. ፶ݑݓݡచ੓ݝ݉ݘݽ޿ߙߔ߫ݡܖߎ޲ަߖߢផวݝଐ݃ݘܠߐߢ޿ܾ߫ၩઞބສជ݋ݽݑݳݠਜ਼༊௖ᆒܡݙܴݼܖܠް߫ߏߐߢ޿ܾ߫ ਓ୉๿ݖݫਘ᝾ݠ঄ষᙂܡݙ݋ܗߎ޲ަߖߢផวݠݑݳݠᅄજݝܼܶݘܖ෿භᄁಋݠ௖ᆒݚݜݽܖ௖ྈዏ঄ষᙂބፓ݋ቡඩݝݜݼݰ݋ܗ ፶ݑݓܾచ੓ݝ݉ݘݽ޿ߙߔ߫ ܼಐ݇ݰݠݑݳݝ ܼಐ݇ݰݠᎬ௣ݝݜݕݘሚऊބਜ਼༊݉ݰ݋ܗ ް߫ߏߙޚ߫ ߆ߜݚ݉ݘൿ੼ބਓܸ݉ܖܼऎܶބ಺៛݉ܖઊ݃ଇݕݘᅄજ݉ݰ݋ܗ ຃อ ఠ໯ބ්ݾ݌ണݝచܿݜްߒߛߢާބ݉ᑃ݃ݰ݋ܗ ჉݉݇

  ܴݻݸݽॊၩᅄજݶਜ਼༊ݝܼܶݘܖܠ჉݉݇ܡބ඗ഽ݉ݰ݋ܗ O_ |Aq ‹/,4825,1129$7,21&2/7'$OO5LJKWV5HVHUYHG
 20. ፶ݑݓݡܖܼಐ݇ݰݠᎬ௣ݝݜݕݘሚऊބਜ਼༊݉ݰ݋ܗ ፶ݑݓݡܼಐ݇ݰބᛃܽݝܖറݍݝ݋ݽݑݳݝᅄજ݉ݘܶݰ݋ܗ ܴݻݸݽᅄજݝܼܶݘܖܼಐ݇ݰីଇݙᒔܺݘಏᗾ݉ݰ݋ܗ ܼಐ݇ݰܾ୰ޅݙ݁ݾݽܽݻܖ፶ݑݓݶ૬ൡਇܾ౵஭݋ݽݚᒔܺ ݰ݋ܗवऊބ᝾݊ݘथܚݶፕ॒ݝᛒቀ݋ݽ݅ݚܾܖ፶ݑݓݠൿ੼ ݙܴݼ୰ݥݙ݋ܗ ܼಐ݇ݰݠݑݳݝ ‹/,4825,1129$7,21&2/7'$OO5LJKWV5HVHUYHG

 21. ፶ݑݓݡܖ߆ߜݚ݉ݘݏݾݐݾݠൿ੼ބਓܸ݉ܖܼऎܶބ಺៛݉ܖ ઊ݃ଇݕݘᅄજ݉ݰ݋ܗ ࣓थݤݚݼݠൿ੼ݡኚݜݼܖ൬ݱݴ൪ݱݴពܸݑݳܖް߫ߏݚ݉ݘ ݠᐸྞઆބᥚݳݰ݋ܗফथܾวᡁ݋ݽݚ॒ፕܾวᡁ݉ܖ॒ፕܾวᡁ ݋ݽݚফथܾวᡁ݋ݽݚᒔܺݰ݋ܗ࣓थݙݡᑀಲݝว݉ឌ݄ݻݾݜ ܶచܿݜॷରݶዥ႓ބಏ቟݋ݽݑݳݝܖᥚܶᓎઆܖଋ݊ඟބ๿ݖॄ ᡋܾᢝݰݕݘᐸว݇ݾݽݠܾް߫ߏݙ݋ܗ ࣓थݤݚݼܾකᜬݚݴݝৌൈݝܖᓺ੒ݠवऊބᥚݳᑃ݃ܖवऊݝᙺ ݼݚݶݼܾܶބ๿ݓܖᝄܶݘᅄᜪݙܿݽᐴᑬ५ݼބዥກ݉ݰ݋ܗ ް߫ߏߙޚ߫

  ‹/,4825,1129$7,21&2/7'$OO5LJKWV5HVHUYHG
 22. ፶ݑݓݡܖఠ໯ބ්ݾ݌ണݝచܿݜްߒߛߢާބ݉ᑃ݃ݰ݋ܗ ቟ሤݝᆍᜈݍ݌ܖണᚵބኤܶܖఐᣃ݋ݽઘცބ๿ݓܖߙިޞބ්ݾ ݌ܖᓺኆݜዋ෶ݙܖ੯ଐܿݝ຃อ݉ݰ݋ܗ຃อܾݜܶᡮݼܖܼಐ݇ ݰݝඛᘷݚ݇ݾݜ݁ݜݼܖፕ॒ݝᛒቀݙܿ݌ܖ॒ፕݡ౵ᑃݙܿݜ݁ ݜݼܖ૬ൡਇܖፕ୉ݱޅݜܾࣜറݝݜݽݚᒔܺݰ݋ܗ ຃อݡܖ॒ፕݚ݉ݘݴܖফथݚ݉ݘݴܖܴݻݸݽᅄજݝܼܶݘჱݳ ᑃ݃ݰ݋ܗݑݚܺఠ໯݉ݑݚ݉ݘݴܖݏݾݡ॒ፕݝݚݕݘݴܖফथ ݝݚݕݘݴܖచ੓ݜᛨኀݝݜݼݰ݋ܗ ຃อ ‹/,4825,1129$7,21&2/7'$OO5LJKWV5HVHUYHG

 23. ፶ݑݓݡܖܴݻݸݽॊၩᅄજݶਜ਼༊ݝܼܶݘܖܠ჉݉݇ܡބ඗ഽ݉ ݰ݋ܗ ܼಐ݇ݰݪݠಲජܖ॒ፕᐷ୹ܖ૬ൡਇݚݠᡑށݼܖፕ॒ݪݠൽᣙܖ ਓݘݝܼܶݘ჉݉ܶᗾજބ݉ݰ݋ܗ॒ፕݶফथݪݠছኃݶছᣰݡܖ ჉݉ܶᅄજܽݻ݉ܽቿݰݾݜܶݚᒔܺݰ݋ܗ ࣓थݤݚݼܾᥚܶঽቡᙂބ๿ݓܖፕ॒ݠߚ߫ߚݶᔙᚵݝᄞݕݑᅄજ ބܖਖമݝܖᚃಏݝᗾܶݰ݋ܗ໺લᑂ้ݶܖݴݠគݼݠ๊ᘁዋೖݝ ᛒቀ݉ܖய௑ፕ॒ݶ࣓Ⴜኀၩݚਘ౵݉ܖ๿ᑃૼᓎݜॊၩᅄજބዥກ ݉ݰ݋ܗ ჉݉݇

  ‹/,4825,1129$7,21&2/7'$OO5LJKWV5HVHUYHG
 24. చܿ݁ݖݠް߫ߏބಋᒆ݉ᐴᑬថ୹ބ݉ݘܶݰ݋ܗൿ੼݆ݚݝް߫ߏބಋᒆ݉ݘܶݰ݋ܾܖܠް߫ߏߙޚ߫ܡݠᒔܺ༎ݠݴݚܖ႙᜸ݙݠ ង່ބ૬ݼݜܾݻऊၩބສជ݉ݘܶݰ݋ܗ ᐴᑬ॥੣ݝݖܶݘ &$ថ୹ ୟୃᡈዋ ޢߎߔ޺ޠ߫ަߖߢ ߄ߚ߄ޒߚߐߢ޷ ऊၩᡈዋ ᐷ୹Ꮴቡ ޙߢߘޓߢި޷ޑݠថ୹Ꮴቡܖ޶ާޮߚߍ߫ޠ޵ޒߢޟܖަި޵ߏᡈዋܖޚިޮߍ߫ޤߌ߫޷

  ޤ߫߂ިݶୟୃݠᅒఓೖᡈܖ༌ᘻऊၩᡈዋ ୟୃᡈዋܖᘥគᏤቡܖ߀߫޷޹߫ޤޞުިܖ߆ߜޯޞ޷߅ߘߢ޸ߍ޼ާߐߢ޷ ߅ߘߢ޸อኖܖᙽጋ๵చݠݑݳݠ13ܖߕ߫ޥ߫ޢߎߔ޺ޠ߫ަߖߢᙝᙎ ୟୃዋ᝴ܖ਒੎ൄᏤቡܖୃᛳᏤቡ ຦ኃܖઐઞᏤቡܖᑑઞܖ॒ᙎܖᛑઞܖᐷ୹ॊኋݜݛޢ߫ߌߛ߫޷ၩઞ ‹/,4825,1129$7,21&2/7'$OO5LJKWV5HVHUYHG
 25. ែᖎބᐷ୹݉ݘܶݑᖎਂਝྜშܖచฺែᖎ੎ᜬᒕܖ੽ၩയݠែୡ೑੎ᜬᒕܖ஥ᢎਫ਼ែഝܖެߏߙޗܖែ޶ޒ߆ߜߍᩮ+4"4",& %*1-0."ᩯᛨ࿺ีཷᒕܖచฺ߂߫ߚߐ߫ޚ߫੎ᜬᒕݜݛܖܼែݠ߆ߜ߄ޖ޲ަߖ޹ߚܾາݕݘܶݰ݋ܗݴݓݿޅܼែݒ݃ݙݡݜ݁ܖዢ࿥ ᄦथܖ៞ᗮႣᡑܖఓᤅॊၩܖथྗᐰयܖޢߢޤߚܖ༁ቡथܖ޵ߛ߂޶ޒߛޞޮ߫ܖޑޓ޸ߚߍ޼߫ާߒ߫ܖ઼ዄ෫௢๤൳ᒕݜݛܖఖႋݜ ޿޲ޞޟߘߢ޸ބ๿ݖߐߢ޿ܾ߫ܖܼែݝमݰݙݝݜܶ༌݉ܶ঄ষބ੽ݽߎ޲ަߖߢބݴݚݝܖ༗ܚᅄજ݉ݘܶݰ݋ܗ ܼែݠ߆ߜݒ݃ݙݜ݁ఖႋݜ޿޲ޞޟߘޕߢ޸ ࣩ᝻ ᩫ ༌૆ ᩫ ߀߀ߍߍქቍ

  ᩫ ‹/,4825,1129$7,21&2/7'$OO5LJKWV5HVHUYHG ᪂੎ᜬॊၩ࣓ॻ᪄ ޤߢ޷ߙ߫ែ᣻࿳൝॒ፕ &:༌༗ྈཷᡮᛘैዢ࿥ᄦथ ༝ែគ࿳൝॒ፕᩮ⋘፦ᩯ ៃᦕែគ࿳൝॒ፕ ࿳൝॒ፕ޶ޒިޢ ࿳൝॒ፕᔔऐᑑଇጕ᎚ี മவയᨺ ა
 26. ȁᬧॾᭅᬽᬝᭀ

 27. ௖ྈዏݜ৥ܿ༎ ಋ༷੣ણઞ ॑ཐ ᝾ણฺ൳ ঘ᡿ ॷኃ޳߫ߚ ྈፕ᫄ᩮ࣓឴ް߫ߏݡަ߄޷੣ᩯ ಄ਓឆ॑༗੣ܖཷᐼ॑ཐܖ఑౹॑ཐ༗ ਯ౹॑ཐ༗ ૛੫ࣚᡮࣗਠ᩵ྲྀ

  ፕ॒ঘ᡿᩵ઐ৥ঘ᡿಄৙ 4MBDLܖ(PPHMF8PSLTQBDF ‹/,4825,1129$7,21&2/7'$OO5LJKWV5HVHUYHG
 28. ፭ਫ਼૚ቿ ፕᛕ੣ൂߪፕਟ޿߫ ߆ߜ߄ޖ޲ަߔᩮែᩯ޹ߚ੣ൂ ,63"/%చ౻ ,63"টᗾ ឴ᅄજ ൡݕᜄ݉໥ຽ៞ ,63"/%"8"3% ୟୃބ੼ൡ঄࿺ݙᛵ਒ܖ޿߫ݙᇨ༁ᙯᤌૼᓎ ࣓឴ݠܼែݝᡑށݽᛨ࿺૬ඎᛟኃބ॒ፕܾᛐ๤

  ែគ॒ፕݚݠઙ൬॒ބޙߢߘޓߢݙᡈ৚ᩮუྲྀᩯ ૬ൡਇݠែគ॒ፕݙែគݼ॥᥆ᩮޢߜ޹ྂᡋݡࣩ჈ᩯ ፕਟ឴ᅄજݠᅄજᛟኃބ࣓឴॒ፕܾᛐ๤ ࣓ಋݠྠॆބᆍݑ݋ൡݕᜄ݉ݪ໥ຽ៞ބ໥ᐼ ૃ݆ྂݚݝ޿ߙߔ߫.71ᘇർᩮ߆ߛޫߢ޷ܴݼᩯ ,63"টᗾݠႋ౲ᩮௗ቎ዯߪᆜᆺែគᩯ ፕਟ឴ᅄજᩮߋ߫޸ޡ߫ߏ឴ᩯ ‹/,4825,1129$7,21&2/7'$OO5LJKWV5HVHUYHG
 29. ፕਟݠ᢫஢ც ߪఐલބၲ݉ݱܖണݝި߃߫޸ฃބݴݕݘ຃อބᑲݼᝤ݉ ݘܶݰ݋ܗᄁݳݑ݅ݚݡ૒ಏᗾ݉ݰ݋ܗ ߪܠܼಐ݇ݰݠݑݳݝܡܾచ૛੫ܗݏݠݑݳݝް߫ߏބᜃ ܺݘܼऎܶݝ෿ᘺބ੎݉ଇܶܖް߫ߏߙޚ߫ݙዥ႓ݝଐ ܽݕݘជݱݰ݋ܗ ߪݱޅݜܼែܾఴܿݙ݋ᩧޙ߄ޒިਟݶ4MBDLݙݴണݝܼែ ݠᙵܾᤃݥचݕݘܶݰ݋ܗ॥ᛳዏݝܼែݝ൪ܶथݴܶݽݠ ݙ݆ಂක݁ݒ݇ܶܗ ‹/,4825,1129$7,21&2/7'$OO5LJKWV5HVHUYHG

 30. ፕਟޢߎߔ޺ޠ߫ަߖߢ ߪ,63"টᗾݠែគݼ॥᥆ݙݡܖ૬ൡਇݠែគ॒ፕݚᅩܶ ޢߎߔ޺ޠ߫ަߖߢܾ૬ݾݰ݋ܗ ߪޙߢߘޓߢݙუឆܠަߔ߫ޓް॒ܡބಏ༐ܗ॒ፕਓ॥ݶ ଆް߫ߏܽݻጎྂอኖݠਘཷܖݰݑ༌݉݁ߙߙ߫ި݋ݽୟ ୃݴܖ݅݅ݙዋᘇ݇ݾݰ݋ܗ ߪૃྂ྇ݝݡܠ޾ߢޜ॒ܡބಏ༐ܗᡁྂอኖݠਘཷݶܖ ,63"/%"8"3%ݠᘇർݴᗾܶݰ݋ܗޙ߄ߘޓߢݙಏ༐݋ ݽ௣ଇݡܼែބၲ݉ݱݜܾݻมᙀ॒ݴᗾܶݰ݋ܗ ‹/,4825,1129$7,21&2/7'$OO5LJKWV5HVHUYHG

 31. :H UH+LULQJ ݅݅ݰݙᘺݘ݁ݾݘܴݼܾݚܸ݆݈ܶݰ݋ܗ ݆ජડܖܼආݓ݉ݘݰ݋ᩧंྨᩧ