Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

20190202_JAWS-UG鹿児島もくもく会_#2 - 進行.pdf

KUSOKAMAYAROU
February 02, 2019

20190202_JAWS-UG鹿児島もくもく会_#2 - 進行.pdf

2019.02.02 (土) に開催された JAWS-UG 鹿児島もくもく会 #2 の進行資料です。

KUSOKAMAYAROU

February 02, 2019
Tweet

More Decks by KUSOKAMAYAROU

Other Decks in Business

Transcript

 1. ຊ೔ͷ༧ఆ • 13:00 ʙ 13:10 ѫࡰ ˍ ࣗݾ঺հ ˍ ࠓ೔ͷ΋͘΋͘

  • 13:00 ʙ 13:10 ΋͘΋͘ • 16:50 ʙ 17:00 ·ͱΊ ˍ ࠓ೔ͷ΋͘΋͘੒Ռใࠂ • ??:?? ʙ ࠙਌ձʁʁʁ • —— • ※్தࢀՃɺ్தୀ੮ͷํ͸ɺਵ࣌ࣗݾ঺հ΍ใࠂΛ͓ئ͍͠·͢ɻ • ※ଞɺԿ͔΍Γ͍ͨ͜ͱ͕͋Ε͹ɺͲ͠Ͳ͠͝ఏҊԼ͍͞ɻ 
 2. ؗ಺Ҋ಺ / ઃඋҊ಺ ᶃ • τΠϨ • 2F,3Fʹஉੑ/ঁੑτΠϨ͕Ұͭͣͭ • ֊ஈ߱Γͯɺ·͙ͬ͢ਐΜͰࠨଆ

  • ٤Ԏॴ • ֎֊ஈͷགྷΓ৔ɺ1F(3F)ʹփࡼ͕͋Γ·͢ • Րͷෆ࢝຤ʹ͸͝஫ҙ͍ͩ͘͞!! • 
 3. ؗ಺Ҋ಺ / ઃඋҊ಺ ᶄ • ΧϑΣεϖʔε (4F) • ࠓ͓ू·Γ௖͍ͯΔ৔ॴ •

  ҿ৯ࣗ༝ɹ˞ҿྉɺ՛ࢠ༗Γɻ(༗ྉ ͓௼ΓͰͳ͍Ͱ͢…ɻ) • ແઢ LAN ࣗ༝ɹ˞ΧʔυελϯυΛ͝ࢀরԼ͍͞ɻ • ిݯɺϚΠΫɺεϐʔΧʔɺϓϩδΣΫλɺϗϫΠτϘʔυ • —— • ※2F,3Fͷ࡞ۀεϖʔεʹ͸ɺ͝ԕྀԼ͍͞ɻ 
 4. Google ϑΥʔϜ • [2019.02.02]JAWS-UG ࣛࣇౡ ΋͘΋͘ձ #2 - Ξϯέʔτ -

  Google ϑΥʔϜ • ࣄલΞϯέʔτͷ͓ئ͍ • 1ຕ໨͚ͩ • 
 5. ࣗݾ঺հ • ্佂 ޾େ (řŚŜŵ ŻŝűƁ) • @kusokamayarou • ग़਎

  / ॴࡏɿࣛࣇౡݝປ࡚ࢢ • 2012೥ʹ౦ژ͔Β̪λʔϯͰݱ৬ɻ2018೥͔ΒςϨϫʔΫɻ • 2018೥͔ΒɺJAWS-UG ࣛࣇౡ ίΞϝϯόʔɻ • ޷͖ͳ͜ͱɿՈ଒ɾԹઘɾອըΛಡΉ͜ͱɾྉཧͳͲ 
 6. Google ϑΥʔϜ • [2019.02.02]JAWS-UG ࣛࣇౡ ΋͘΋͘ձ #2 - Ξϯέʔτ -

  Google ϑΥʔϜ • ࠷ॳʹ͓ئ͍ͨ͠Ξϯέʔτͷଓ͖ • 2ຕ໨ •