Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Go駆動開発で超速Pushエンジンを作った話

 Go駆動開発で超速Pushエンジンを作った話

Go Conference 2014 spring で発表した資料。
受託開発に持ち込んだ事例紹介。
http://connpass.com/event/6370/

kadota kyohei

May 31, 2014
Tweet

More Decks by kadota kyohei

Other Decks in Technology

Transcript

 1. Goۦಈ։ൃͰ௒଎PushΤϯδϯΛ࡞ͬͨ࿩
  @plan9user
  GoCon 2014 spring

  View Slide

 2. GoΛ࢖͍͍ͨҰ৺Ͱडୗۀ຿΁࣋ͪࠐΜͩ࣌ͷ࿩

  View Slide

 3. ࣗݾ঺հ
  • ໳ଟګฏ
  • झຯ͸”Plan 9”Ͱ͢ʂ
  • Go޷͖ͳΒPlan 9ͷࢥ૝΋޷Ή͸ͣ
  • 2011೥͔ΒϑΣϯϦϧͰಇ͍ͯ·͢

  View Slide

 4. • ͜ͳ͍ͩSleipnir 6͕ग़·ͨ͠ʂ
  • ڞಉ։ൃ෦
  • اۀ༷͔Βͷडୗ։ൃΛߦ͏෦ॺ
  • ࣮੷঺հ - http://biz.fenrir-inc.com
  • Sleipnir΁ͷ͝ҙݟ͸ެࣜαΠτ͔Β
  ϑΣϯϦϧגࣜձࣾ

  View Slide

 5. • εϚʔτϑΥϯΞϓϦ։ൃ΍ͬͯ·͢
  • iOS, Android
  • Windows 8 (एׯ)
  • ࡢ೥຤͋ͨΓ͔ΒXamarin͸͡Ί·ͨ͠
  ۀ຿಺༰

  View Slide

 6. go?
  • ϓογϡ௨஌
  • ࠃ಺αʔϏεͰͳ͚Ε͹×ɹͱ͔
  • ࣗ෼ͰશମΛίϯτϩʔϧ͍ͨ͠ɹͱ͔
  • ങ͍੾Γ͍ͨɹͱ͔

  View Slide

 7. push௨஌ͷ͘͠Έ
  1. ΞϓϦτʔΫϯΛαʔόʹૹ৴
  2. αʔό͸อଘ͍ͯ͠ΔτʔΫϯͱϝοηʔδ
  Ληοτʹͯ͠APNs/GCM΁ૹ৴
  3. ϝοηʔδ͕֤୺຤΁ಧ͘
  ܾͯ͠೉͘͠͸ͳ͍Μ͚ͩͲ…

  View Slide

 8. • ࠷ॳ͸PHPͰ࣮૷
  • ਫ४Λຬͨͤͳ͍
  • ਺ेສ௨஌ʹ଱͑ΒΕͳ͍
  • ઃܭ͕·͔ͣͬͨ
  • PHPѱ͘ͳ͍
  performance problems…

  ສ ສ ສ ສ

  View Slide

 9. ͩΊͩͬͨͱ͜Ζ

  View Slide

 10. problem?
  • PHPͳͷͰฒྻԽ͕೉͔ͬͨ͠
  • ೋॏૹ৴๷ࢭͷͨΊDBΛΩϡʔʹ͍ͯͨ͠
  • ௨৴Τϥʔ౳ͰϦτϥΠ͢΂͖৔߹΍్த
  Ͱམͪͨ৔߹Λ૝ఆ
  • ׬ྃϚʔΫ΋DBʹ͍࣋ͬͯͨ

  View Slide

 11. goal?
  • ॲཧͷ଴ͪ࣌ؒΛͳͯ͘͠ੑೳΛ্͛Δ
  • ୺຤਺͕ଟ͍ͱ͖͸෼ࢄͯ͠ૹ৴͢Δ
  • ෳ਺ϚγϯͰͻͱͭͷγεςϜʹ͢Δ
  • DB΁ͷґଘΛͳ͘͢

  View Slide

 12. ͓΍ʁ

  View Slide

 13. ͜ΕGoͷग़൪͡ΌͶʁ

  View Slide

 14. GoΛ޷Ήཧ༝(౰࣌)
  • Rob Pike΍Russ Cox͕ࢀՃͯ͠Δ
  • Plan 9ʹ΋ؔΘ͓ͬͯΒΕ·ͨ͠
  • Alef, Limbo͔Βଓ͘CSPྑ͍
  • ඪ४ύοέʔδ΋ॆ࣮ͯͦ͠͏(งғؾ)

  View Slide

 15. GoͱXamarinಉ࣌౤ೖܾఆ
  • Α͘௨ͬͨͳͱࢥ͍·͢…
  • ӡ͕ྑ͘ظؒݶఆͷΞϓϦͩͬͨ
  • ௕ظӡ༻ͳΒอक΋ߟ͑Δඞཁ͕͋Δ
  • ։ൃظ͕ؒൺֱత௕͘औΕͨ
  • ࠷ॳ͸ௐ΂ͳ͕Βॻ͘ͷͰޮ཰ѱ͍

  View Slide

 16. GoͰॻ͘ʂ

  View Slide

 17. overview
  GSPOU
  GSPOU
  DUMS
  BHFOU
  BHFOU
  BHFOU
  rpc઀ଓ
  ϊʔυ(ϓϩηε)

  View Slide

 18. net/rpcύοέʔδ
  // ܾ·ͬͨܗͷϝιουΛΤΫεϙʔτ͓͍ͯͯ͠
  fund (agent *Agent) Broadcast(r *Request, res *Response) error {
  return nil
  }
  !
  // ผͷϊʔυ͔ΒrpcΛίʔϧ͢Δ
  c, _ := rpc.Dial(“net”, “localhost:17030”)
  err := c.Call(“Broadcast”, r, &res)

  View Slide

 19. front
  GSPOU
  GSPOU
  DUMS
  BHFOU
  BHFOU
  BHFOU
  rpc઀ଓ
  ϊʔυ(ϓϩηε)

  View Slide

 20. front
  • Ҋ݅ݻ༗ͷϩδοΫΛ୲౰
  • ΄ͱΜͲ͕JSONΛड৴ͯ͠ɺctlr΁ϦΫΤετૹ৴
  • Ҋ݅ݻ༗ͷϩδοΫͳͷͰ౎౓࣮૷͢Δ
  • DBؔ܎ͷॲཧ΋͜ͷϊʔυ͕ରԠ͢Δ

  View Slide

 21. controller
  GSPOU
  GSPOU
  DUMS
  BHFOU
  BHFOU
  BHFOU
  rpc઀ଓ
  ϊʔυ(ϓϩηε)

  View Slide

 22. controller
  • front͔ΒͷrpcϦΫΤετΛड͚෇͚Δϊʔυ
  • ෳ਺ͷΤʔδΣϯτΛ؅ཧ͢Δ
  • 1ϦΫΤετ಺ͷ௨஌਺͕ଟ͗͢Δ৔߹͸ෳ਺
  ΤʔδΣϯτ΁෼ׂసૹ
  • ΤʔδΣϯτͷબผ͸ۭ͍͍ͯΔ΋ͷΛબͿ *

  View Slide

 23. ։͍͍ͯΔagentΛબ୒
  // ϦΫΤετ༻νϟωϧΛ1ຊ͚ͩ༻ҙ
  req := make(chan *Request, bufSize)
  !
  // ؅ཧ͢Δϊʔυ෼ɺϦΫΤετ༻νϟωϧ͔Βड৴͢ΔΰϧʔνϯΛىಈ͓ͯ͘͠
  for agent := range agents {
  go func(c chan *Request){
  _ = <-c
  }(req)
  }
  !
  // νϟωϧʹϦΫΤετΛ౤͛Δͱ଴ػ͍ͯ͠ΔΰϧʔνϯͷͲΕ͔͕र͏
  select {
  case req <- newReq:
  ….
  case <-time.After(timeoutInterval):

  View Slide

 24. agent
  GSPOU
  GSPOU
  DUMS
  BHFOU
  BHFOU
  BHFOU
  rpc઀ଓ
  ϊʔυ(ϓϩηε)

  View Slide

 25. • ίϯτϩʔϥ͔ΒͷϦΫΤετΛ࣮ࡍʹ
  APNs/GCM΁ૹ৴͢Δ
  • ෳ਺ϦΫΤετ͸ՄೳͳΒ1ͭʹ·ͱΊΔ *
  agent

  View Slide

 26. ෳ਺·ͱΊͯૹ৴
  que := make(chan *Message, bufSize)

  // ctlr͔ΒͷϦΫΤετड৴
  req := <-que
  msgs = append(msgs, req)
  for len(que) > 0 {
  msgs = append(msgs, <-que)
  }
  conn.WriteMessages(msgs)

  View Slide

 27. ੑೳଌఆ

  View Slide

 28. ੑೳଌఆ
  • ࣮ࡍͷAPNs/GCMΛ࢖ͬͯੑೳࢼݧ͸೉͍͠
  • ࢼݧʹ଱͑͏Δྔͷ୺຤Λ͍࣋ͬͯͳ͍
  • GCM͸1୺຤΁਺ສ݅ૹΔͱInternalServerError
  • Fake APNs/GCMΛ࡞ͬͯϕϯνϚʔΫ
  • গͳ͘ͱ΋લճΑΓྑ͘ͳͬͨͷ͔͸෼͔Δ

  View Slide

 29. ςετίʔυ
  // ςετ༻Fake APNsαʔό(ຊ෺͸gateway.push.apple.com:2195)Λىಈ
  s := apnstest.NewServer(func(w io.Writer, msg *apns.Message) {
  // wʹԿ͔Write͢Ε͹Τϥʔͱͯ͠ΫϥΠΞϯτʹฦ͢
  // Կ΋͠ͳ͚Ε͹ਖ਼ৗʹ௨஌׬ྃ
  })
  cli := NewClient(s.Addr)
  msg := newMessage()
  !
  que := make([]<-chan error, b.N)
  for i := 0; i < b.N; i++ {
  que[i] = cli.Go(msg)
  }

  View Slide

 30. result.
  • ฒྻ਺ʹΑΔ͕10ʙ
  30ඵͰεέʔϧ͢Δ
  Α͏ʹͳͬͨ
  • άϥϑ͸15ฒྻఔ౓
  • 2ʙ300ສ͋ͨΓͳΒ
  ͓ͦΒ͘ಉ͡ఔ౓

  ສ ສ ສ ສ
  1)1൛ (P൛

  View Slide

 31. डୗ։ൃͱGo

  View Slide

 32. • डୗ։ൃͷ৔߹ɺGoಋೖ͸೉͘͠Έ͑Δ
  • ٕज़ऀ਺͕গͳ͍
  • ن໛ͷେ͖ͳ։ൃʹ଱͑ΒΕͳ͍
  • 2೥ޙ3೥ޙ΋αϙʔτ͞Ε͍ͯΔ͔ෆಁ໌
  • ࣮੷͕গͳ͍
  Goͬͯେৎ෉ʁ

  View Slide

 33. • ؀ڥߏங͕؆୯
  • όΠφϦ͚ͩͰಈ࡞͢Δ

  ˠຊ൪؀ڥͰϥΠϒϥϦ؅ཧ͕ෆཁ
  • WindowsͰ΋LinuxͰ΋ಈ࡞͢Δ
  • ࠓ೥ྲྀߦΔݴޠʹϊϛωʔτ
  • ྲྀߦͬͨࠒʹࣗຫͰ͖Δɺ͔΋ʁ
  ͚ͩͲϝϦοτ΋

  View Slide

 34. GoͰྑ͔ͬͨ͜ͱ͸͋ͬͯ΋
  Go͔ͩΒࠔͬͨ͜ͱ͸ແ͍
  डୗͰ΋GoΛྲྀߦΒ͍ͤͯ͜͏

  View Slide

 35. ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠

  View Slide