Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

エンジニアのキャリアとOSSコミュニティ活動

 エンジニアのキャリアとOSSコミュニティ活動

2014/6/28 DODA転職フェア@東京国際フォーラム での講演

Toshihiro Shimizu

June 28, 2014
Tweet

More Decks by Toshihiro Shimizu

Other Decks in Business

Transcript

 1. ΤϯδχΞͷΩϟϦΞͱ
  044ίϛϡχςΟ׆ಈ
  ʙυϫϯΰͰͷ࣮ྫʙ
  גࣜձࣾυϫϯΰ
  ٕज़ίϛϡχέʔγϣϯࣨ
  ਗ਼ਫढ़ത

  View Slide

 2. ΞδΣϯμ

  View Slide

 3. υϫϯΰձࣾઆ໌
  044ίϛϡχςΟ׆ಈͱస৬

  View Slide

 4. υϫϯΰձࣾઆ໌

  View Slide

 5. ฐࣾʹฉ͖ʹདྷͯ
  ͍ͩ͘͞

  View Slide

 6. 044ίϛϡχςΟ׆ಈ
  ͱ
  స৬

  View Slide

 7. ࣮ྫਗ਼ਫͷ৔߹

  View Slide

 8. ܦྺ

  View Slide

 9. େֶΛ೥͔͚ͯଔۀ

  View Slide

 10. ʢֶ෦ଔʣ

  View Slide


 11. தݎಠཱܥ4*FSʹ৽ଔೖࣾ

  View Slide

 12. ݚमޙɺ͙͢ʹ٬ઌৗற

  View Slide

 13. 4*ۀքͷ໰୊఺

  View Slide

 14. ଟॏԼ੥ߏ଄
  ͷ໰୊఺

  View Slide

 15. Ұ൪ԼͰ࣮ࡍʹϓϩάϥ
  ϜΛॻ͍͍ͯΔਓʹ͓ۚ
  ͕ճΒͳ͍

  View Slide

 16. ೲظʹറΒΕΔͨΊ௕࣌ؒ࿑
  ಇʹͳΓ͕͕ͪͩɺதؒརӹ
  Λࡡऔ͞ΕΔͨΊঢڅͮ͠Β
  ͘࢒ۀ୅͕Ͱͳ͍͜ͱ΋͋Δɻ

  View Slide

 17. ·ͱ΋ʹϓϩάϥϜΛॻ
  ͍ͨ͜ͱͷͳ͍4&
  ͕ॻ
  ͍ͨઃܭॻ͕߱Γͯ͘Δ

  View Slide

 18. ઃܭࢥ૝͕ݹ͔ͬͨΓɺ͋Γ
  ͑ͳ͔ͬͨΓ͢Δͱɺ͍͍΋
  ͷΛ࡞Γͨͯ͘΋࡞Εͳ͍ɻ

  View Slide

 19. ٕज़ྗͰ͸ͳ͘ɺ
  ࿑ಇྗΛച͍ͬͯΔ

  View Slide

 20. ୹࣌ؒͰ੒ՌΛ্͛ΔਓΑΓ΋ɺ
  ௕࣌ؒಇ͘ਓͷํ͕ධՁ͞ΕΔɻ
  ·ͨɺ୯ۚΛ্͛ͯ΋Β͏ͨΊʹɺ
  1(4&1-1.ͱ͍͏ṖͷΫϥ
  ενΣϯδ͕ߦΘΕΔɻग़ੈڕ͔ɻ

  View Slide

 21. ࣗࣾͷ໰୊Ͱ͸ͳ͘
  ۀքͷߏ଄ͷ໰୊

  View Slide


 22. 4*FS͔Β8FCۀք΁ͷ
  స৬Λܾҙ

  View Slide

 23. Ͳ͏΍ͬͯస৬͔ͨ͠

  View Slide

 24. స৬ʹඞཁͳ͜ͱ͸ɺ
  શͯKBWBKBͰֶΜͩɻ

  View Slide

 25. ೥݄೔
  ୈࡾճͷ8JDLFUճͰॳࢀՃ

  View Slide

 26. ͖͔͚ͬ͸
  ϒοΫϚʔΫίϝϯτ

  View Slide

 27. ͦͷޙ΋KBWBKBΛ࢝Ίଟ͘ͷί
  ϛϡχςΟͷΠϕϯτʢษڧձʣ
  ʹࢀՃ͠ɺ࣌ʹ͸ൃද͖ͯͨ͠ɻ

  View Slide

 28. ࠙਌ձʹ΋ੵۃతʹࢀՃ

  View Slide

 29. ೥݄
  KBWBKBΛ௨ͯ͡஌Γ
  ߹ͬͨํʹ༠ΘΕ
  υϫϯΰʹస৬

  View Slide

 30. ͳͥస৬Ͱ͖ͨͷ͔

  View Slide

 31. ࣄલʹΩϟϥΫλʔΛ೺Ѳ
  ͯ͠΋Β͍ͬͯͨ
  ษڧձͰͷൃද΍ϒϩά
  (JU)VC౳Ͱ͋Δఔ౓ٕज़
  ྗ΋೺Ѳͯ͠΋Β͍ͬͯͨ

  View Slide

 32. Ξ΢τϓοτେࣄ

  View Slide

 33. స৬Λ੒ޭͤ͞Δʹ͸

  View Slide

 34. w ྑ͍اۀͱग़ձ͏
  w ࣗ෼ͷՁ஋ΛߴΊΔ

  View Slide

 35. ଞऀ͔Β؍ଌՄೳͳ
  ࣗ෼ͷՁ஋ΛߴΊΔ

  View Slide

 36. w ษڧձͰൃද͢Δ
  w ϒϩάॻ͘
  w (JU)VCʹQVTI͢Δ
  w 044ʹQVMMSFRVFTU౤͛Δ

  View Slide

 37. υϫϯΰೖࣾޙ

  View Slide

 38. ೥݄
  /PEFKT೔ຊϢʔβάϧʔϓൃ଍
  ୅දʹब೚

  View Slide


 39. ౦ژ/PEFֶԂࡇ։࠵
  ࣮ߦҕһ௕

  View Slide


 40. /PEFKTͷຊΛڞஶ

  View Slide

 41. ೥݄
  ٕज़ίϛϡχέʔγϣϯࣨൃ଍
  ࣨ௕ʹब೚

  View Slide

 42. υϫϯΰΤϯδχΞશମͷੜ࢈
  ੑͷ޲্Λ࣠ʹɺΤϯδχΞͷ
  ࠾༻ɾڭҭɾٕज़޿ใΛߦ͏ɻ

  View Slide

 43. 044ίϛϡχςΟ׆ಈ͕ձࣾ΍
  ଞͷΤϯδχΞʹೝΊΒΕ͔ͨ
  Βͦ͜ͷൈṅʢͩͱࢥ͍ͬͯΔʣ

  View Slide

 44. બߟ͢Δཱ৔͔Βݟͨ
  044ίϛϡχςΟ׆ಈ

  View Slide

 45. ॻྨબߟ
  Ұ࣍໘઀
  ೋ࣍໘઀
  ࠷ऴ໘઀

  View Slide
 46. ߟ
  ͷ
  ߹
  ֨

  Ұ  ͷ
  ߹
  ֨

  ͷ
  ߹
  ֨


  ͷ
  ߹
  ֨


  View Slide

 47. ௚઀ձ͏ػձ΋༩͑Β
  ΕͣʹɺॻྨબߟͰམ
  ͱ͞Εͯ͠·͏ީิऀ
  ͕Ұ൪ଟ͍ɻ

  View Slide

 48. ͳ͔ͥ

  View Slide

 49. ॻྨʹ஌Γ͍ͨ͜ͱ͕
  ॻ͍ͯͳ͍͔Β

  View Slide

 50. ԿΛ஌Γ͍ͨͷ͔

  View Slide

 51. ͲΜͳίʔυΛ
  ॻ͍͖ͯͨͷ͔

  View Slide

 52. (JU)VC

  View Slide

 53. w ͲΜͳݴޠ͕࢖͑Δͷ͔
  w ςετίʔυΛॻ͘श׳͕͋Δͷ͔
  w Մಡੑ΍อकੑ͕ߟ͑ΒΕ͍ͯΔ͔
  w ϓϥΠϕʔτͰ΋ίʔυΛॻ͍͍ͯΔ͔
  w 044΁ͷߩݙΛ͍ͯ͠Δ͔

  View Slide

 54. ໘઀Ͱ΋΋ͪΖΜίʔυς
  ετΛߦ͏͕ɺॻྨબߟͷ
  ஈ֊͔ΒίʔυͰΞϐʔϧ
  Ͱ͖ΔϝϦοτ͸େ͖͍ɻ

  View Slide

 55. w ίʔυΛࡽ͢͜ͱʹ఍߅ͷͳ͍ਓ
  w ͦΕ͕બߟʹ͓͍ͯ༗རʹͳΔͱ
  ߟ͑Δਓ

  υϫϯΰͷاۀจԽΛཧղ͍ͯ͠Δɺ
  ਌࿨ੑͷߴ͍ਓͰ͋ΔՄೳੑ͕ߴ͍

  View Slide

 56. ίʔυ͕ݟ͑ͳ͍ॻྨ
  ͷ৔߹Ͳ͏൑அ͢Δ͔

  View Slide

 57. w ˓˓͕Ͱ͖·͢
  w ˓˓Λߦ͖ͬͯ·ͨ͠

  View Slide

 58. ˓˓͕͏ͪͷٻΊ͍ͯΔ΋ͷͰ͋ΔͳΒɺ
  ʮͳΔ΄Ͳձͬͯ࿩Λฉ͜͏ʯ
  ʮຊ౰ʹͰ͖Δ͔͔֬ΊΑ͏ʯ
  ʹͳΔ

  View Slide

 59. w ˓˓ΛษڧதͰ͢
  w ˓˓Λษڧ͠Α͏ͱߟ
  ͍͑ͯ·͢
  w ˓˓ʹڵຯ͕͋Γ·͢

  View Slide

 60. ˓˓͕͏ͪͷٻΊ͍ͯΔ΋ͷͰ͋ͬͯ΋ɺ
  ʮษڧऴΘ͔ͬͯΒ͖ͯͶʯ
  ʮͦ͏ࢥͬͯΔͷʹͳΜͰ·ͩษڧͯ͠
  ʢ৮ͬͯʣͳ͍ͷʯ
  ʹͳΔ

  View Slide

 61. (JU)VC্ʹษڧͯ͠Δϩά
  ΍৮ͬͯΈͨܗ੻͕͋Ε͹ɺ
  ޱ͚ͩ͡Όͳ͍͜ͱ͕Θ͔Δɻ

  View Slide

 62. Ξ΢τϓοτେࣄ

  View Slide

 63. ࣄྫ.͞Μͷ৔߹

  View Slide

 64. ೔ຊ4DBMBϢʔβʔζάϧʔϓ
  ୅ද

  View Slide

 65. ਺ʑͷΠϕϯτͷओ࠵
  ॻ੶ࣥච΍ࡶࢽ΁ͷدߘ

  View Slide

 66. ษڧձ౳Ͱ஌Γ߹͍ɺ
  ༑ਓʹͳΔ

  View Slide

 67. స৬ઌΛ୳͍ͯ͠Δ͜
  ͱΛ஌Γɺձࣾݟֶʹ
  ͖ͯ΋Β͍ɺΤϯτϦ

  View Slide

 68. w 4DBMBͷεΩϧ͕͋Δ͜ͱ
  ͸Α͘஌ͬͯΔ
  w ਓฑ΋Α͘஌͍ͬͯΔ

  View Slide

 69. ໘઀ҰճͷΈͰ಺ఆ

  View Slide

 70. ࣄྫ:͞Μͷ৔߹

  View Slide

 71. 4DBMBͰஶ໊ͳ044ͷ
  ίϛολʹͳΔ

  View Slide

 72. 5XJUUFS΍ϒϩάͰస৬ઌ
  Λ୳͍ͯ͠ΔൃݴΛ͢Δ

  View Slide

 73. ੠Λ͔͚ɺձࣾݟֶʹ
  ͖ͯ΋Β͍ɺΤϯτϦ

  View Slide

 74. ౰વ4DBMBͷεΩϧ͸
  อূ͞Ε͍ͯΔ

  View Slide

 75. Ұ࣍໘઀͔Β
  ҰिؒͰ಺ఆ

  View Slide

 76. ͜ͷਓ͕ͨͪ
  ಛघͳ͚ͩʁ

  View Slide

 77. ͦΜͳ͜ͱ͸ͳ͍

  View Slide

 78. (JU)VC
  QVMMSFRVFTUจԽ

  View Slide

 79. ଞऀ͔Β؍ଌՄೳͳ
  ࣗ෼ͷՁ஋ΛߴΊΔ

  View Slide

 80. ఏڙ
  גࣜձࣾυϫϯΰ
  Born in the net, Connected by the net.
  ͝੩ௌ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠

  View Slide