Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

エンジニアのキャリアとOSSコミュニティ活動

 エンジニアのキャリアとOSSコミュニティ活動

2014/6/28 DODA転職フェア@東京国際フォーラム での講演

Toshihiro Shimizu

June 28, 2014
Tweet

More Decks by Toshihiro Shimizu

Other Decks in Business

Transcript

 1. ΤϯδχΞͷΩϟϦΞͱ
  044ίϛϡχςΟ׆ಈ
  ʙυϫϯΰͰͷ࣮ྫʙ
  גࣜձࣾυϫϯΰ
  ٕज़ίϛϡχέʔγϣϯࣨ
  ਗ਼ਫढ़ത

  View full-size slide

 2. υϫϯΰձࣾઆ໌
  044ίϛϡχςΟ׆ಈͱస৬

  View full-size slide

 3. υϫϯΰձࣾઆ໌

  View full-size slide

 4. ฐࣾʹฉ͖ʹདྷͯ
  ͍ͩ͘͞

  View full-size slide

 5. 044ίϛϡχςΟ׆ಈ
  ͱ
  స৬

  View full-size slide

 6. ࣮ྫਗ਼ਫͷ৔߹

  View full-size slide

 7. େֶΛ೥͔͚ͯଔۀ

  View full-size slide

 8. ʢֶ෦ଔʣ

  View full-size slide


 9. தݎಠཱܥ4*FSʹ৽ଔೖࣾ

  View full-size slide

 10. ݚमޙɺ͙͢ʹ٬ઌৗற

  View full-size slide

 11. 4*ۀքͷ໰୊఺

  View full-size slide

 12. ଟॏԼ੥ߏ଄
  ͷ໰୊఺

  View full-size slide

 13. Ұ൪ԼͰ࣮ࡍʹϓϩάϥ
  ϜΛॻ͍͍ͯΔਓʹ͓ۚ
  ͕ճΒͳ͍

  View full-size slide

 14. ೲظʹറΒΕΔͨΊ௕࣌ؒ࿑
  ಇʹͳΓ͕͕ͪͩɺதؒརӹ
  Λࡡऔ͞ΕΔͨΊঢڅͮ͠Β
  ͘࢒ۀ୅͕Ͱͳ͍͜ͱ΋͋Δɻ

  View full-size slide

 15. ·ͱ΋ʹϓϩάϥϜΛॻ
  ͍ͨ͜ͱͷͳ͍4&
  ͕ॻ
  ͍ͨઃܭॻ͕߱Γͯ͘Δ

  View full-size slide

 16. ઃܭࢥ૝͕ݹ͔ͬͨΓɺ͋Γ
  ͑ͳ͔ͬͨΓ͢Δͱɺ͍͍΋
  ͷΛ࡞Γͨͯ͘΋࡞Εͳ͍ɻ

  View full-size slide

 17. ٕज़ྗͰ͸ͳ͘ɺ
  ࿑ಇྗΛച͍ͬͯΔ

  View full-size slide

 18. ୹࣌ؒͰ੒ՌΛ্͛ΔਓΑΓ΋ɺ
  ௕࣌ؒಇ͘ਓͷํ͕ධՁ͞ΕΔɻ
  ·ͨɺ୯ۚΛ্͛ͯ΋Β͏ͨΊʹɺ
  1(4&1-1.ͱ͍͏ṖͷΫϥ
  ενΣϯδ͕ߦΘΕΔɻग़ੈڕ͔ɻ

  View full-size slide

 19. ࣗࣾͷ໰୊Ͱ͸ͳ͘
  ۀքͷߏ଄ͷ໰୊

  View full-size slide


 20. 4*FS͔Β8FCۀք΁ͷ
  స৬Λܾҙ

  View full-size slide

 21. Ͳ͏΍ͬͯస৬͔ͨ͠

  View full-size slide

 22. స৬ʹඞཁͳ͜ͱ͸ɺ
  શͯKBWBKBͰֶΜͩɻ

  View full-size slide

 23. ೥݄೔
  ୈࡾճͷ8JDLFUճͰॳࢀՃ

  View full-size slide

 24. ͖͔͚ͬ͸
  ϒοΫϚʔΫίϝϯτ

  View full-size slide

 25. ͦͷޙ΋KBWBKBΛ࢝Ίଟ͘ͷί
  ϛϡχςΟͷΠϕϯτʢษڧձʣ
  ʹࢀՃ͠ɺ࣌ʹ͸ൃද͖ͯͨ͠ɻ

  View full-size slide

 26. ࠙਌ձʹ΋ੵۃతʹࢀՃ

  View full-size slide

 27. ೥݄
  KBWBKBΛ௨ͯ͡஌Γ
  ߹ͬͨํʹ༠ΘΕ
  υϫϯΰʹస৬

  View full-size slide

 28. ͳͥస৬Ͱ͖ͨͷ͔

  View full-size slide

 29. ࣄલʹΩϟϥΫλʔΛ೺Ѳ
  ͯ͠΋Β͍ͬͯͨ
  ษڧձͰͷൃද΍ϒϩά
  (JU)VC౳Ͱ͋Δఔ౓ٕज़
  ྗ΋೺Ѳͯ͠΋Β͍ͬͯͨ

  View full-size slide

 30. Ξ΢τϓοτେࣄ

  View full-size slide

 31. స৬Λ੒ޭͤ͞Δʹ͸

  View full-size slide

 32. w ྑ͍اۀͱग़ձ͏
  w ࣗ෼ͷՁ஋ΛߴΊΔ

  View full-size slide

 33. ଞऀ͔Β؍ଌՄೳͳ
  ࣗ෼ͷՁ஋ΛߴΊΔ

  View full-size slide

 34. w ษڧձͰൃද͢Δ
  w ϒϩάॻ͘
  w (JU)VCʹQVTI͢Δ
  w 044ʹQVMMSFRVFTU౤͛Δ

  View full-size slide

 35. υϫϯΰೖࣾޙ

  View full-size slide

 36. ೥݄
  /PEFKT೔ຊϢʔβάϧʔϓൃ଍
  ୅දʹब೚

  View full-size slide


 37. ౦ژ/PEFֶԂࡇ։࠵
  ࣮ߦҕһ௕

  View full-size slide


 38. /PEFKTͷຊΛڞஶ

  View full-size slide

 39. ೥݄
  ٕज़ίϛϡχέʔγϣϯࣨൃ଍
  ࣨ௕ʹब೚

  View full-size slide

 40. υϫϯΰΤϯδχΞશମͷੜ࢈
  ੑͷ޲্Λ࣠ʹɺΤϯδχΞͷ
  ࠾༻ɾڭҭɾٕज़޿ใΛߦ͏ɻ

  View full-size slide

 41. 044ίϛϡχςΟ׆ಈ͕ձࣾ΍
  ଞͷΤϯδχΞʹೝΊΒΕ͔ͨ
  Βͦ͜ͷൈṅʢͩͱࢥ͍ͬͯΔʣ

  View full-size slide

 42. બߟ͢Δཱ৔͔Βݟͨ
  044ίϛϡχςΟ׆ಈ

  View full-size slide

 43. ॻྨબߟ
  Ұ࣍໘઀
  ೋ࣍໘઀
  ࠷ऴ໘઀

  View full-size slide
 44. ߟ
  ͷ
  ߹
  ֨

  Ұ  ͷ
  ߹
  ֨

  ͷ
  ߹
  ֨


  ͷ
  ߹
  ֨


  View full-size slide

 45. ௚઀ձ͏ػձ΋༩͑Β
  ΕͣʹɺॻྨબߟͰམ
  ͱ͞Εͯ͠·͏ީิऀ
  ͕Ұ൪ଟ͍ɻ

  View full-size slide

 46. ॻྨʹ஌Γ͍ͨ͜ͱ͕
  ॻ͍ͯͳ͍͔Β

  View full-size slide

 47. ԿΛ஌Γ͍ͨͷ͔

  View full-size slide

 48. ͲΜͳίʔυΛ
  ॻ͍͖ͯͨͷ͔

  View full-size slide

 49. w ͲΜͳݴޠ͕࢖͑Δͷ͔
  w ςετίʔυΛॻ͘श׳͕͋Δͷ͔
  w Մಡੑ΍อकੑ͕ߟ͑ΒΕ͍ͯΔ͔
  w ϓϥΠϕʔτͰ΋ίʔυΛॻ͍͍ͯΔ͔
  w 044΁ͷߩݙΛ͍ͯ͠Δ͔

  View full-size slide

 50. ໘઀Ͱ΋΋ͪΖΜίʔυς
  ετΛߦ͏͕ɺॻྨબߟͷ
  ஈ֊͔ΒίʔυͰΞϐʔϧ
  Ͱ͖ΔϝϦοτ͸େ͖͍ɻ

  View full-size slide

 51. w ίʔυΛࡽ͢͜ͱʹ఍߅ͷͳ͍ਓ
  w ͦΕ͕બߟʹ͓͍ͯ༗རʹͳΔͱ
  ߟ͑Δਓ

  υϫϯΰͷاۀจԽΛཧղ͍ͯ͠Δɺ
  ਌࿨ੑͷߴ͍ਓͰ͋ΔՄೳੑ͕ߴ͍

  View full-size slide

 52. ίʔυ͕ݟ͑ͳ͍ॻྨ
  ͷ৔߹Ͳ͏൑அ͢Δ͔

  View full-size slide

 53. w ˓˓͕Ͱ͖·͢
  w ˓˓Λߦ͖ͬͯ·ͨ͠

  View full-size slide

 54. ˓˓͕͏ͪͷٻΊ͍ͯΔ΋ͷͰ͋ΔͳΒɺ
  ʮͳΔ΄Ͳձͬͯ࿩Λฉ͜͏ʯ
  ʮຊ౰ʹͰ͖Δ͔͔֬ΊΑ͏ʯ
  ʹͳΔ

  View full-size slide

 55. w ˓˓ΛษڧதͰ͢
  w ˓˓Λษڧ͠Α͏ͱߟ
  ͍͑ͯ·͢
  w ˓˓ʹڵຯ͕͋Γ·͢

  View full-size slide

 56. ˓˓͕͏ͪͷٻΊ͍ͯΔ΋ͷͰ͋ͬͯ΋ɺ
  ʮษڧऴΘ͔ͬͯΒ͖ͯͶʯ
  ʮͦ͏ࢥͬͯΔͷʹͳΜͰ·ͩษڧͯ͠
  ʢ৮ͬͯʣͳ͍ͷʯ
  ʹͳΔ

  View full-size slide

 57. (JU)VC্ʹษڧͯ͠Δϩά
  ΍৮ͬͯΈͨܗ੻͕͋Ε͹ɺ
  ޱ͚ͩ͡Όͳ͍͜ͱ͕Θ͔Δɻ

  View full-size slide

 58. Ξ΢τϓοτେࣄ

  View full-size slide

 59. ࣄྫ.͞Μͷ৔߹

  View full-size slide

 60. ೔ຊ4DBMBϢʔβʔζάϧʔϓ
  ୅ද

  View full-size slide

 61. ਺ʑͷΠϕϯτͷओ࠵
  ॻ੶ࣥච΍ࡶࢽ΁ͷدߘ

  View full-size slide

 62. ษڧձ౳Ͱ஌Γ߹͍ɺ
  ༑ਓʹͳΔ

  View full-size slide

 63. స৬ઌΛ୳͍ͯ͠Δ͜
  ͱΛ஌Γɺձࣾݟֶʹ
  ͖ͯ΋Β͍ɺΤϯτϦ

  View full-size slide

 64. w 4DBMBͷεΩϧ͕͋Δ͜ͱ
  ͸Α͘஌ͬͯΔ
  w ਓฑ΋Α͘஌͍ͬͯΔ

  View full-size slide

 65. ໘઀ҰճͷΈͰ಺ఆ

  View full-size slide

 66. ࣄྫ:͞Μͷ৔߹

  View full-size slide

 67. 4DBMBͰஶ໊ͳ044ͷ
  ίϛολʹͳΔ

  View full-size slide

 68. 5XJUUFS΍ϒϩάͰస৬ઌ
  Λ୳͍ͯ͠ΔൃݴΛ͢Δ

  View full-size slide

 69. ੠Λ͔͚ɺձࣾݟֶʹ
  ͖ͯ΋Β͍ɺΤϯτϦ

  View full-size slide

 70. ౰વ4DBMBͷεΩϧ͸
  อূ͞Ε͍ͯΔ

  View full-size slide

 71. Ұ࣍໘઀͔Β
  ҰिؒͰ಺ఆ

  View full-size slide

 72. ͜ͷਓ͕ͨͪ
  ಛघͳ͚ͩʁ

  View full-size slide

 73. ͦΜͳ͜ͱ͸ͳ͍

  View full-size slide

 74. (JU)VC
  QVMMSFRVFTUจԽ

  View full-size slide

 75. ଞऀ͔Β؍ଌՄೳͳ
  ࣗ෼ͷՁ஋ΛߴΊΔ

  View full-size slide

 76. ఏڙ
  גࣜձࣾυϫϯΰ
  Born in the net, Connected by the net.
  ͝੩ௌ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠

  View full-size slide