Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

全自動パラメータチューニングさん

Issei Naruta
February 18, 2013

 全自動パラメータチューニングさん

2013/02/18 Yahoo! Open Hack Day 参加作品
KLab賞 受賞
ソースコードはこちら: https://github.com/mirakui/tuningsan
説明: http://blog.mirakui.com/entry/2013/02/20/003401

Issei Naruta

February 18, 2013
Tweet

More Decks by Issei Naruta

Other Decks in Technology

Transcript

 1. શࣗಈύϥϝʔλ
  νϡʔχϯά͞Μ
  ϛϥΫϧΈΒ͍ͪ͘ΌΜͷ
  Θ͘Θ͘ϫϯμʔϥϯυ
  :BIPP0QFO)BDL%BZ+BQBO

  View Slide

 2. αʔόߏங͸
  ࣗಈԽ͕ओྲྀ
  $IFG 1VQQFU

  View Slide

 3. ͔ͤͬͩ͘͠
  νϡʔχϯά΋
  ࣗಈԽ͍ͨ͠

  View Slide

 4. lશࣗಈύϥϝʔλ
  νϡʔχϯά͞Μz

  View Slide

 5. ର৅
  ϛυϧ΢ΣΞ
  ઃఆϑΝΠϧ
  ϕϯνϚʔΫ
  νϡʔχϯά
  ͞Μ ύϥϝʔλߋ৽ɾ
  ϛυϧ΢ΣΞ࠶ىಈ
  )551ͳͲ
  E3VCZ
  νϡʔχϯά͞Μαʔό νϡʔχϯάର৅αʔό
  ύϥϝʔλௐ੔

  View Slide

 6. 6OJDPSOͷ
  ϓϩηε਺Λνϡʔχϯά
  εϧʔϓοτΛ
  ࠷େԽ͍ͨ͠
  ࣮ߦྫ

  View Slide

 7. worker_processes <%= worker_processes %>
  F3VCZܗࣜ
  worker_processes 1 ʢσϑΥϧτ஋ʣ
  ࢖͍ํ

  View Slide

 8. νϡʔχϯά͞Μ
  ࣮ߦ

  View Slide

 9. ʢ࣮ߦதʣ

  View Slide

 10. worker_processes 17
  109req/sec
  worker_processes 1
  28req/sec
  ʢσϑΥϧτ஋ʣ
  ʢࣗಈνϡʔχϯά͞ΜʹΑΔ࠷ద஋ʣ
  ݁Ռ
  ໿ഒ

  View Slide

 11. νϡʔχϯά͞Μͷ
  ΞϧΰϦζϜ

  View Slide 12. SFRTFD
  [email protected]
  ύϥϝʔλΛม͑ͳ͕ΒϕϯνϚʔΫ

  View Slide 13. SFRTFD
  [email protected]
  ύϥϝʔλΛม͑ͳ͕ΒϕϯνϚʔΫ

  View Slide 14. ͜ͷ΁Μʹ࠷ద஋͕͋Γͦ͏
  SFRTFD
  [email protected]

  View Slide 15. ࠷దͬΆ͍ൣғΛ
  ॏ఺తʹௐ΂Δ
  SFRTFD
  [email protected]

  View Slide

 16. XPSLFST

  SQT
  ࠷ద஋
  XPSLFST

  View Slide

 17. ͍͢͝ͱ͜Ζ

  View Slide

 18. ࣗಈ͔ͩΒ
  ଎͍ͯ͘͢͝

  View Slide

 19. ෼ͰΠφϑ
  ʢઌ΄Ͳͷνϡʔχϯάྫʹ͓͍ͯʣ

  View Slide

 20. ػց͔ͩΒ
  ਖ਼͕͍֬͢͞͝

  View Slide

 21. ਓ͕ؒνϡʔχϯά͢Δͱ
  ύϥϝʔλΛ
  ΩϦͷྑ͍਺ࣈʹ͕ͪ͠
  ʢͱ͔ͱ͔ʣ
  ࠷ద஋͸ΩϦ͕ྑ͘ͳ͍

  View Slide

 22. .Z42-
  1PTUHSF
  .POHP%#
  3FEJT
  "QBDIF
  /HJOY
  7BSOJTI
  .FNDBDI
  ͍͍ͩͨͷ
  ϛυϧ΢ΣΞʹରԠ
  ʢԿΒ͔ͷํ๏ͰϕϯνϚʔΫͰ͖Ε͹0,ʣ

  View Slide

 23. ࣗಈԽ࠷ߴ

  View Slide

 24. ϛϥΫϧΈΒ͍ͪ͘ΌΜͷ
  Θ͘Θ͘ϫϯμʔϥϯυ
  ʙશࣗಈύϥϝʔλνϡʔχϯά͞Μʙ
  ΦϫϦ

  View Slide