Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

すごいGit楽しく学ぼう

 すごいGit楽しく学ぼう

MIXI ENGINEERS

May 12, 2015
Tweet

More Decks by MIXI ENGINEERS

Other Decks in Programming

Transcript

 1. Learn You a Git
  for Great Good!

  View full-size slide

 2. ͦ΋ͦ΋ɺGitͬͯ
  ԿͷͨΊʹ͋ΔΜͩΖ͏ʁ

  View full-size slide

 3. Git͸ɺνʔϜͰͭͷ։ൃʹ
  औΓ૊Ή͜ͱΛՄೳʹ͠·͢ʂ

  View full-size slide

 4. Git͕ແ͍ͱʜʜ
  Կ͕มΘ͔ͬͨ෼͔Μͳ͍ʂ
  ٸʹಈ͔ͳ͘ͳͬͨΜ͚ͩͲʜʜ
  ࠓ͔Βࢲ͕։ൃ͢ΔͷͰɺΈΜͳ։ൃΛࢭΊͯʂ
  ͜ͷίʔυ୭͕ॻ͍ͨΜͩΖ͏ʁ

  View full-size slide

 5. ਖ਼௚ਏ͍ʂ

  View full-size slide

 6. Git͕͋Ε͹ʂ
  ;Ή;Ήɺ͜͏͍ͬͨมߋ͕ՃΘͬͨͷ͔ʂ
  ಈ͔ͳ͘ͳ͚ͬͨͲɺ͙͢ʹલʹ໭ͤͨʂ
  ਺ඦਓͰ΋Ұॹʹ։ൃͰ͖ΔΑʂ
  ͜ͷΫιίʔυΛॻ͍ͨͷ͸ɺ˓˓͞Μ͔ʜʜ

  View full-size slide

 7. ΈΜͳͰ։ൃͰָ͖͍ͯ͠ʂ
  ✌ Т✌
  ࡾ✌ Т
  ✌ࡾ ✌`Т

  View full-size slide

 8. w ͱΓ͋͑ͣ࢖ͬͯΈΑ͏ʂ
  w ίϛοτͱϒϥϯνʹ͍ͭͯਖ਼͘͠ཧղ͠Α͏
  w ྺ࢙ΛऔΓࠐΉ
  w མึर͍
  ࠓ೔ͷ༧ఆ

  View full-size slide

 9. w ͱΓ͋͑ͣ࢖ͬͯΈΑ͏ʂ
  w ίϛοτͱϒϥϯνʹ͍ͭͯਖ਼͘͠ཧղ͠Α͏
  w ྺ࢙ΛऔΓࠐΉ
  w མึर͍
  ࠓ೔ͷ༧ఆ

  View full-size slide

 10. ࢖ͬͯΈΑ͏ʂͷͦͷલʹ
  $ git config --global user.name "Amy Mikushi"
  $ git config --global user.email "[email protected]"
  Gitʹࣗݾ঺հ
  ͜͜Ͱొ࿥ͨ͠৘ใ͕(JUͷૢ࡞ʹ͍ͭͯճΔʂ

  View full-size slide

 11. ͸͡ΊͯΈΑ͏
  $ mkdir books
  $ cd books
  $ git init
  GitϦϙδτϦΛ࡞੒͠Α͏
  ϦϙδτϦ͸ɺόʔδϣϯ؅ཧ͢ΔͨΊͷ
  ஷଂݿͷ͜ͱͰ͢

  View full-size slide

 12. $ find .
  Α͘Ͱ͖·ͨ͠ʂ
  ͜ΕͰbooks

  View full-size slide

 13. ঢ়ଶͷ֬ೝ
  $ git status
  git

  View full-size slide

 14. ϑΝΠϧͷ௥Ճ
  Untracked

  View full-size slide

 15. ௥ՃΛ֬ೝ
  Changes

  View full-size slide

 16. ͸͡Ίͯͷίϛοτ
  εςʔδϯάΤϦΞʹஔ͍ͨϑΝΠϧΛεφοϓγϣο
  τͱͯ͠ɺGit

  View full-size slide

 17. εςʔδϯάΤϦΞͱϦϙδτϦ
  Sherlock.txt
  Crusoe.txt
  ࡞ۀσΟϨΫτϦ εςʔδϯάΤϦΞ (JUϦϙδτϦ
  git add
  ίϛοτ͢Δ४උ͕Ͱ͖ͨΒgit

  View full-size slide

 18. εςʔδϯάΤϦΞͱϦϙδτϦ
  Sherlock.txt
  Crusoe.txt
  ࡞ۀσΟϨΫτϦ εςʔδϯάΤϦΞ (JUϦϙδτϦ
  git add
  ίϛοτ͢Δ४උ͕Ͱ͖ͨΒgit

  View full-size slide

 19. Sherlock.txt
  Crusoe.txt
  ࡞ۀσΟϨΫτϦ εςʔδϯάΤϦΞ (JUϦϙδτϦ
  git commit
  add

  View full-size slide

 20. Sherlock.txt
  Crusoe.txt
  ࡞ۀσΟϨΫτϦ εςʔδϯάΤϦΞ (JUϦϙδτϦ
  git commit
  add

  View full-size slide

 21. ྺ࢙ΛΈΑ͏
  มߋΛอଘͰ͖ΔΑ͏ʹͳΓ·ͨ͠ʂ
  มߋΛίϛοτͱͯ͠ͲΜͲΜੵΈॏͶ͍ͯ͘͜ͱ͕େࣄͰ͢
  ͲΜͳมߋ͖͚ͯͨͬ͠ʜʁͱͳͬͨΒྺ࢙ΛৼΓฦΓ·͠ΐ͏ʂ
  $ git log
  աڈͷมߋ ίϛοτ
  ͕ҰཡͰ͖·͢
  ผͷϑΝΠϧΛ௥Ճ͢ΔίϛοτΛߦ͍ɺ࠶౓

  View full-size slide

 22. ϦϞʔτϦϙδτϦΛ࢖ͬͯΈΔ
  ಉ͡ঢ়ଶ͕ϦϞʔτʹ΋อଘͰ͖·͢
  ͍ͭͰ΋໭ͤΔ͠ɺଞͷਓ΋Ҿͬுͬͯ͜Ε·͢
  ·ͣ͸ɺGitHubͰϕΞϦϙδτϦΛ࡞੒͠Α͏ʂ
  https://github.com/new
  ϕΞϦϙδτϦ͸࡞ۀ༻σΟϨΫτϦΛ࣋ͨͳ͍
  .gitͷΈͷϦϙδτϦͰ͢

  View full-size slide

 23. ϦϞʔτϦϙδτϦΛొ࿥͢Δ
  ϕΞϦϙδτϦΛ࡞੒ͨ͠ΒϦϞʔτϦϙδτϦͱͯ͠
  ొ࿥͠Α͏
  $ git remote add origin \
  [email protected]:/books.git
  ొ࿥ͨ͠ϦϞʔτϦϙδτϦ͸ɺ$

  View full-size slide

 24. खݩͷมߋΛ্͛ͯΈΑ͏
  $ git push -u origin master
  ϦϞʔτϒϥϯνΛࣗಈͰ௥੻͢ΔΑ͏ʹઃఆ͢Δ
  ͔࣍Βpull

  View full-size slide

 25. ڞಉ։ൃ͜ͱ͸͡Ί
  $ cd ..
  $ git clone [email protected]:/books.git alt_books
  GitΛ࢖͏͜ͱͰෳ਺ਓͰ͔ΜͨΜʹ։ൃͰ͖·͢ʂ
  ࠓ͔Βผਓ ͷؾ࣋ͪ
  ʹͳͬͯମݧͯ͠Έ·͠ΐ͏
  ·ͣ͸ϦϞʔτϦϙδτϦΛखݩʹऔΓࠐΈ·͢
  alt_booksͱ͍͏໊લͰϦϙδτϦΛෳ੡(clone)Ͱ͖
  ͨʂ

  View full-size slide

 26. ڞಉ։ൃ͜ͱ͸͡Ί
  $ cd alt_books
  $ vim Crusoe.txt
  $ git add Crusoe.txt
  $ git commit
  $ git push
  Ͱ͸ɺalt_booksͰ࡞ۀΛ͍͖ͯ͠·͠ΐ͏
  pushͨ͠ΒɺGitHubͰ֬ೝͯ͠ΈΑ͏ʂ

  View full-size slide

 27. มߋΛऔΓࠐΉ
  $ cd ../books
  $ git pull
  ଞਓͷߦͬͨ࡞ۀ alt_booksͰߦͬͨ࡞ۀ
  Λ
  booksʹऔΓࠐΜͰΈ·͠ΐ͏
  ͦΕʹ͸pull

  View full-size slide

 28. มߋΛ֬ೝʂ
  $ vim Sherlock.txt
  $ git diff
  diff

  View full-size slide

 29. มߋΛ֬ೝʂ1BSU
  $ git add Sherlock.txt
  $ git diff --staged
  ͨͩ୯ʹgit

  View full-size slide

 30. ݩʹ໭͢
  $ git reset Sherlock.txt
  ૉ੖Β͍͠ʂमਖ਼ՕॴΛ͙͢ʹ֬ೝ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖ΔΑ
  ͏ʹͳΓ·ͨ͠
  ࣍͸ݩʹ໭͢ํ๏Λ֮͑·͠ΐ͏
  addΛऔΓফ͢ʹ͸git

  View full-size slide

 31. ݩʹ໭͢
  $ vim Sherlock.txt
  $ git checkout -- Sherlock.txt
  ͜ΕͰ޷͖ͳ͚ͩBEEΛͨ͠ΓɺBEEΛऔΓফͨ͠ΓͰ
  ͖·͢
  ࣍͸ϑΝΠϧࣗମΛલճͷίϛοτঢ়ଶʹ໭͢ํ๏Ͱ͢
  ίϛοτͯ͠ͳ͍มߋ͸ফ͑ͪΌͬͯݩʹ໭ͤͳ͍ʂ

  View full-size slide

 32. ϒϥϯνΛ࡞Ζ͏
  Gitͷ࢖͍ํΛ΄ͱΜͲϚελʔ͠·ͨ͠ʂ
  ࠷ޙʹGitͷϒϥϯνػೳΛֶͼ·͠ΐ͏
  ϒϥϯν͸ɺݱࡏͷίϐʔΛ࡞੒͢ΔػೳͰ͢
  ػೳ௥Ճ΍όάमਖ਼ͷࡍ͸ϒϥϯνΛ੾ͬͯ࡞ۀΛਐΊ·͢
  ੾ͬͨϒϥϯν͔Β͸͍ͭͰ΋ݩͷmasterϒϥϯνʹ໭ͬ
  ͯ͘Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢
  master͸σϑΥϧτͷϒϥϯν໊Ͱ͢

  View full-size slide

 33. ϒϥϯνΛ࡞Ζ͏
  $ git branch clean_up
  ϒϥϯνΛ੾Δʹ͸ɺgit

  View full-size slide

 34. ϒϥϯνΛ੾Γସ͑ͯΈΑ͏
  $ git checkout clean_up
  clean_up

  View full-size slide

 35. ϑΝΠϧͷ࡟আ
  $ git rm '*.txt'
  $ git commit -m "Remove all files"
  clean_up

  View full-size slide

 36. ϒϥϯνͰߦͬͨ࡞ۀΛऔΓࠐ΋͏
  $ git checkout master
  clean_up

  View full-size slide

 37. ϒϥϯνͰߦͬͨ࡞ۀΛऔΓࠐ΋͏
  $ git merge clean_up
  clean_up

  View full-size slide

 38. ϒϥϯνͷ࡟আ
  $ git branch -d clean_up
  ඞཁͷͳ͘ͳͬͨclean_upϒϥϯνΛ࡟আ͠Α͏
  git

  View full-size slide

 39. ࠷ޙͷpush
  $ git push
  ࠷ޙʹࠓ·ͰߦͬͨมߋΛGitHubʹ΋൓өͤ͞Α͏ʂ
  Git͕࢖͑ΔΑ͏ʹͳͬͨʂ

  View full-size slide

 40. w ͱΓ͋͑ͣ࢖ͬͯΈΑ͏ʂ
  w ίϛοτͱϒϥϯνʹ͍ͭͯਖ਼͘͠ཧղ͠Α͏
  w ྺ࢙ΛऔΓࠐΉ
  w མึर͍
  ࠓ೔ͷ༧ఆ

  View full-size slide

 41. ίϛοτͱϒϥϯνͬͯ
  Ͳ͏͍͏࢓૊ΈͳΜͩΖ͏ʁ

  View full-size slide

 42. ίϛοτͱϒϥϯνΛཧղ͢Δ͜ͱͰ
  GitΛγϯϓϧʹཧղͰ͖·͢

  View full-size slide

 43. ίϛοτͱ͸ʁ
  ίϛοτ͸༷ʑͳ৘ใΛ͍࣋ͬͯ·͢
  w ϦϏδϣϯ
  w Tree

  View full-size slide

 44. ίϛοτͱ͸ʁ
  ίϛοτ͸༷ʑͳ৘ใΛ͍࣋ͬͯ·͢
  w ϦϏδϣϯ
  w Tree

  View full-size slide

 45. ίϛοτʹ͸਌͕͍Δ
  ͭલͷίϛοτͷϦϏδϣϯΛ࣋ͭͷͰίϛοτʹ͸
  ਌͕͍Δʂ

  ৽͍͠ίϛοτ͔Βݹ͍ίϛοτ͸؆୯ʹ୧ΕΔ

  View full-size slide

 46. ࠷ݹͷίϛοτ·Ͱ୧ΕΔ
  ίϛοτΛ୧͍ͬͯ͘ͱඞͣҰ൪࠷ݹͷίϛοτ·Ͱ
  ୧Γண͚Δʂ
  ࠷ݹ
  ͋ΔͭͷίϛοτΛݟΕ͹ɺͦͷྺ࢙͕෼͔Δ

  View full-size slide

 47. ίϛοτ͸෼͔͚ͬͨͲ
  ϒϥϯν͸ʁ

  View full-size slide

 48. ୯ͳΔಛఆͷίϛοτΛࢦͨ͠
  ϙΠϯλͷΑ͏ͳ΋ͷͰ͢ʂ

  View full-size slide

 49. ϒϥϯν
  σϑΥϧτͷϒϥϯν໊͸master
  ϒϥϯνͷઌ಄Λࢦ͢ϦϑΝϨϯε͸ɺ
  ςΩετͰϦϏδϣϯ SHA-1
  ͕อଘ͞Ε͍ͯ·͢


  View full-size slide

 50. ϒϥϯν
  ৽ͨͳnewͱ͍͏໊લͷϒϥϯνΛ࡞੒ͯ͠ΈΔ
  $ git branch new


  View full-size slide

 51. ϒϥϯν
  $ git branch new
  ৽͍͠ͷ͕ग़དྷͨʂ
  ৽ͨͳnewͱ͍͏໊લͷϒϥϯνΛ࡞੒ͯ͠ΈΔ

  View full-size slide

 52. ϒϥϯνͷجຊ͸͜Ε͚ͩʂ
  ୯ͳΔϙΠϯλͳͷͰɺϒϥϯν໊͕
  ࢖͑Δॴ͸ϦϏδϣϯ͕࢖͑Δ͠
  ͦͷٯ΋વΓ

  View full-size slide

 53. ϒϥϯνͷࢬ෼͔Ε
  ͜ͷঢ়ଶ͔ΒOFXʹίϛοτ͍ͯ͘͠ͱʜʜ

  View full-size slide

 54. ϒϥϯνͷࢬ෼͔Ε
  Μʁ

  View full-size slide

 55. ϒϥϯνͷࢬ෼͔Ε

  ࢬ෼͔Εͨ͠ʂ

  View full-size slide

 56. ϒϥϯνͷࢬ෼͔Ε
  newϒϥϯν͚ͩมߋ͞Ε
  masterϒϥϯνʹ͸Өڹ͕ͳ͍ʂ


  View full-size slide

 57. ࢲ͸Ͳ͜ʹ͍ΔΜͰ͠ΐ͏͔ʜʜ
  git

  View full-size slide

 58. HEADϦϑΝϨϯε  $ git checkout master

  View full-size slide

 59. HEADϦϑΝϨϯε  $ git checkout master

  View full-size slide

 60. HEADϦϑΝϨϯε
  HEADͷҐஔ͕੾ΓସΘͬͨʂ
  HEAD͕෇͍͍ͯΔϒϥϯν͸ಛघͳಈ͖Λ͢Δ
  ෼͔Γ΍͍͢Α͏ʹ·ͣଞʹϒϥϯνΛ੾ͬͯΈΔ
  $ git branch other

  View full-size slide

 61. HEADϦϑΝϨϯε
  ͜͜Ͱίϛοτͯ͠ΈΔͱʜʜ
  master

  View full-size slide

 62. HEADͰࢀর͞Ε͍ͯΔϒϥϯν͸
  ίϛοτ͢ΔͨͼʹҠಈ͢Δ

  View full-size slide

 63. ίϛοτͱϒϥϯνʹ͍ͭͯ
  ෼͔ͬͨʂ

  View full-size slide

 64. w ͱΓ͋͑ͣ࢖ͬͯΈΑ͏ʂ
  w ίϛοτͱϒϥϯνʹ͍ͭͯਖ਼͘͠ཧղ͠Α͏
  w ྺ࢙ΛऔΓࠐΉ
  w མึर͍
  ࠓ೔ͷ༧ఆ

  View full-size slide

 65. ྺ࢙ΛऔΓࠐΉϚʔδͬͯ
  Ͳ͏͍͏࣌ʹ࢖͏ΜͩΖ͏ʁ

  View full-size slide

 66. ΘΓͱͲ͜Ͱ΋࢖͏ʂ

  View full-size slide

 67. ɾνʔϜͰ։ൃ͍ͯ͠Δ࣌ʹ
  ଞͷਓͷมߋΛऔΓࠐΉͱ͖
  ɾਓͰ։ൃ͍ͯ͠Δ࣌ʹෳ਺ͷ
  ϒϥϯνΛͭʹ·ͱΊΔͱ͖

  View full-size slide

 68. ΘΓͱΑ͋͘Δύλʔϯ
  Αʔ͠ɺमਖ਼΋ऴΘͬͨ͠αʔόʹ
  push

  View full-size slide

 69. ͳͥpushͰ͖ͳ͍ʁ
  remote repo my repo
  ͢Ͱʹ৽͍͠
  ίϛοτ͕ʂ

  View full-size slide

 70. ͜ͷঢ়ଶͰ͸pushͰ͖·ͤΜ
  Ͳͷίϛοτ͕masterϒϥϯνͷ࠷৽͔෼͔Βͳ͘ͳ
  Δ͔ΒͰ͢
  ҎԼͷΑ͏ͳঢ়ଶΛ࡞Δ͜ͱ͸ग़དྷ·ͤΜ  View full-size slide

 71. Ͳ͏ͨ͠Β͍͍ͷʁ
  Ұ౓खݩʹremote

  View full-size slide

 72. มߋΛऔΓࠐΉ
  remote repo my repo
  $ git pull origin master

  View full-size slide

 73. remote repo
  my repo


  มߋ͕औΓࠐ·Εͨʂ

  View full-size slide

 74. remote repo
  my repo


  $ git push origin master

  View full-size slide 75. remote repo my repo


  pushͰ͖ͨʂ

  View full-size slide

 76. ΈΜͳͰ։ൃ
  ͭͷϒϥϯνΛผʑʹมߋͨ࣌͠͸ɺ
  ଞਓͷมߋΛϚʔδͯ͠push

  View full-size slide

 77. ͍Ζ͍Ζͳྺ࢙ͷऔΓࠐΈํ
  ΘΓͱ͍Ζ͍ΖͳॴͰ࢖͏ϚʔδͰ͕͢ɺ
  ࣮͸͍Ζ͍Ζͳྺ࢙ͷऔΓࠐΈํ͕͋Γ·͢ʂ
  • merge

  View full-size slide

 78. ͍Ζ͍Ζͳྺ࢙ͷऔΓࠐΈํ
  ΘΓͱ͍Ζ͍ΖͳॴͰ࢖͏ϚʔδͰ͕͢ɺ
  ࣮͸͍Ζ͍Ζͳྺ࢙ͷऔΓࠐΈํ͕͋Γ·͢ʂ
  • merge

  View full-size slide
 79. $ git merge topic --ff
  merge

  View full-size slide
 80. தͷਓ
  ʮtopicϒϥϯνͬͯmasterͷࠩ෼શ෦
  ɹؚΜͰΔ͠ɺҰॹʹͪ͠Ό͑͹Α͘Ͷʁʯ
  merge

  View full-size slide

 81. தͷਓ
  ʮϚʔδͨ͠Αʔʯ


  merge

  View full-size slide

 82. ͍Ζ͍Ζͳྺ࢙ͷऔΓࠐΈํ
  ΘΓͱ͍Ζ͍ΖͳॴͰ࢖͏ϚʔδͰ͕͢ɺ
  ࣮͸͍Ζ͍Ζͳྺ࢙ͷऔΓࠐΈํ͕͋Γ·͢ʂ
  • merge

  View full-size slide

 83. ͍Ζ͍Ζͳྺ࢙ͷऔΓࠐΈํ
  ΘΓͱ͍Ζ͍ΖͳॴͰ࢖͏ϚʔδͰ͕͢ɺ
  ࣮͸͍Ζ͍Ζͳྺ࢙ͷऔΓࠐΈํ͕͋Γ·͢ʂ
  • merge

  View full-size slide

 84. $ git merge topic --squash
  merge

  View full-size slide

 85. தͷਓ
  ʮtopicͷมߋ಺༰Λѹॖ͠Α͏ʂʯ
  தͷਓʮͭͷύονʹѹॖͰ͖ͨʂʯ


  merge

  View full-size slide

 86. Ϛʔδ͢Δ಺༰Λѹॖ͠ɺࠩ෼Λݱࡏͷίϛοτʹ
  ৐͚ͬΔʂ
  ࠩ෼͸εςʔδϯάΤϦΞʹ৐ͤΒΕΔ͚ͩͳͷͰɺ
  ίϛοτ͸ࣗ෼Ͱ΍Δඞཁ͕͋Δ
  merge

  View full-size slide

 87. ͍Ζ͍Ζͳྺ࢙ͷऔΓࠐΈํ
  ΘΓͱ͍Ζ͍ΖͳॴͰ࢖͏ϚʔδͰ͕͢ɺ
  ࣮͸͍Ζ͍Ζͳྺ࢙ͷऔΓࠐΈํ͕͋Γ·͢ʂ
  • merge

  View full-size slide

 88. ϦϕʔεͬͯԿʁ
  ϚʔδͱԿ͕ҧ͏ͷʁ

  View full-size slide

 89. rebase  '
  ͜Ε͕Ϧϕʔεʂ

  View full-size slide

 90. ࣮ࡍϦϕʔε͕Ͳ͏͍͏͜ͱΛ
  ͢Δͷ͔ͭͣͭݟ͍ͯ͜͏

  View full-size slide

 91. rebase
  topicϒϥϯνΛrebase͍ͨ͠
  View full-size slide

 92. rebase
  $ git rebase master

  View full-size slide

 93. '
  rebase
  ·ͣίϛοτͷมߋ಺༰ΛͦΕͧΕύονʹ͢Δ

  View full-size slide

 94. rebase
  topicϒϥϯνΛmasterͱ
  ಉ͡ҐஔʹҠಈͤ͞Δ

  View full-size slide

 95. rebase
  ࡞੒͓͍ͯͨ͠ύονΛͭͣͭ
  ॱʹద༻ͯ͠ίϛοτ͍ͯ͘͠  View full-size slide

 96. rebase

  ࠩ෼Λద༻ͯ͠ίϛοτ  View full-size slide

 97. ର৅ͷϒϥϯνͷ্ʹݱࡏͷϒϥϯνΛ࡞Γ௚͠·͢
  rebaseʹΑͬͯ࡞ΒΕͨίϛοτ͸ಉ͡಺༰͚ͩͲผͷ
  ίϛοτʹͳΔͷͰ஫ҙͰ͢ʂ
  git

  View full-size slide

 98. ผͷίϛοτʹͳΔ
  w ϦϏδϣϯ
  w Tree

  View full-size slide

 99. ΍ͬͯ͸͍͚ͳ͍rebase
  ίϛοτͷ৘ใ͕มΘͬͯ͠·͏ͷͰɺ
  طʹpush͞Ε͍ͯΔϒϥϯνΛrebaseͯ͠͸͍͚·ͤΜ
  ଞਓ͕push

  View full-size slide

 100. w ͱΓ͋͑ͣ࢖ͬͯΈΑ͏ʂ
  w ίϛοτͱϒϥϯνʹ͍ͭͯਖ਼͘͠ཧղ͠Α͏
  w ྺ࢙ΛऔΓࠐΉ
  w མึर͍
  ࠓ೔ͷ༧ఆ

  View full-size slide

 101. Gitͷ৭ʑͳٕΛֶ΅͏ʂ

  View full-size slide

 102. ͜Ε͚ͩ͸֮͑Α͏
  $ git

  View full-size slide

 103. gitίϚϯυͰ͸ɺGitͷΑ͘࢖͏ίϚϯυΛҰཡ͢Δ
  ͜ͱ͕ग़དྷ·͢
  ίϚϯυͷৄࡉͳઆ໌Λݟ͍ͨ࣌͸ɺmanΛར༻͠·
  ͠ΐ͏
  ྫ͑͹ɺmergeίϚϯυʹ͍ͭͯৄ͘͠஌Γ͍ͨͱ͖͸
  ϋΠϑϯͰܨ͛ͯೖྗ͠·͢
  $ man git-merge
  ͜Ε͚ͩ͸֮͑Α͏

  View full-size slide

 104. Ϛʔδ͢Δ࣌ʹ(JU͚ͩͰ͸ղܾͰ͖ͳ͍͜ͱ͕͋Γ·͢
  ͦΕ͕ίϯϑϦΫτͰ͢
  ίϯϑϦΫτͨ͠৔߹͸ਓ͕ؒղܾ͢Δඞཁ͕͋Γ·͢
  ίϯϑϦΫτ͸΋͏͍΍ͩ
  ೣ͸ղܾ͠ͳ͍

  View full-size slide

 105. ίϯϑϦΫτͨ͠ϑΝΠϧ͸ɺboth

  View full-size slide

 106. ίϯϑϦΫτΛमਖ਼ͯ͠ɺίϛοτ͠·͢
  ίϯϑϦΫτ͸΋͏͍΍ͩ
  b
  <<<<<<< HEAD
  ccc
  =======
  c
  >>>>>>> topic
  d
  b
  ccc
  d
  ίϯϑϦΫτղܾ࣌ʹɺίϯϑϦΫτղܾҎ্ͷ͜ͱΛͯ͠͸
  ͍͚·ͤΜ
  Ͳͷ਌ʹ΋ݱΕͳ͍มߋΛ͍ͯ͠ΔϚʔδΛevil

  View full-size slide

 107. Φϓγϣϯͳ͠ͷgit

  View full-size slide

 108. Ͳ͏͠Α͏΋ͳ͘ͳͬͨ
  ؒҧͬͯϒϥϯνΛফͯ͠͠·ͬͨ
  ద౰ʹreset

  View full-size slide

 109. ㅤ ㅤ ㅤ

  View full-size slide

 110. גࣜձࣾϛΫγΟͰ΋
  ΄ͱΜͲͷ෦ॺ͕࢖͍ͬͯ·͢

  View full-size slide

 111. GitHubͷPull

  View full-size slide

 112. ྡͷਓͷGitHubͷϓϩδΣΫτΛϑΥʔΫ͠·͢
  ϑΥʔΫͨ͠ϦϙδτϦΛखݩʹΫϩʔϯ͠·͢
  ࡞ۀ༻ϒϥϯνΛ࡞੒͠·͢
  มߋΛՃ͑ͯίϛοτͯ͠ϓογϡ͠·͢
  GitHub͔ΒPull

  View full-size slide

 113. w (JU#PPL
  w ͜Θ͘ͳ͍(JU
  w (JUͷ࢓૊Έ
  ͖ͤ͜ͷٕज़೔ه
  w ݟ͑ͳ͍νΧϥʲ຋༁ʳ(JUΛϘτϜΞοϓ͔Βཧղ͢Δ
  w $PEF4DIPPM5SZ(JU
  ࢀߟจݙ
  ΈΜͳ΋ಡΜͰΈΑ͏ʂ

  View full-size slide