Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

すごいGit楽しく学ぼう

 すごいGit楽しく学ぼう

MIXI ENGINEERS
PRO

May 12, 2015
Tweet

More Decks by MIXI ENGINEERS

Other Decks in Programming

Transcript

 1. Learn You a Git
  for Great Good!

  View Slide

 2. ͦ΋ͦ΋ɺGitͬͯ
  ԿͷͨΊʹ͋ΔΜͩΖ͏ʁ

  View Slide

 3. Git͸ɺνʔϜͰͭͷ։ൃʹ
  औΓ૊Ή͜ͱΛՄೳʹ͠·͢ʂ

  View Slide

 4. Git͕ແ͍ͱʜʜ
  Կ͕มΘ͔ͬͨ෼͔Μͳ͍ʂ
  ٸʹಈ͔ͳ͘ͳͬͨΜ͚ͩͲʜʜ
  ࠓ͔Βࢲ͕։ൃ͢ΔͷͰɺΈΜͳ։ൃΛࢭΊͯʂ
  ͜ͷίʔυ୭͕ॻ͍ͨΜͩΖ͏ʁ

  View Slide

 5. ਖ਼௚ਏ͍ʂ

  View Slide

 6. Git͕͋Ε͹ʂ
  ;Ή;Ήɺ͜͏͍ͬͨมߋ͕ՃΘͬͨͷ͔ʂ
  ಈ͔ͳ͘ͳ͚ͬͨͲɺ͙͢ʹલʹ໭ͤͨʂ
  ਺ඦਓͰ΋Ұॹʹ։ൃͰ͖ΔΑʂ
  ͜ͷΫιίʔυΛॻ͍ͨͷ͸ɺ˓˓͞Μ͔ʜʜ

  View Slide

 7. ΈΜͳͰ։ൃͰָ͖͍ͯ͠ʂ
  ✌ Т✌
  ࡾ✌ Т
  ✌ࡾ ✌`Т

  View Slide

 8. w ͱΓ͋͑ͣ࢖ͬͯΈΑ͏ʂ
  w ίϛοτͱϒϥϯνʹ͍ͭͯਖ਼͘͠ཧղ͠Α͏
  w ྺ࢙ΛऔΓࠐΉ
  w མึर͍
  ࠓ೔ͷ༧ఆ

  View Slide

 9. w ͱΓ͋͑ͣ࢖ͬͯΈΑ͏ʂ
  w ίϛοτͱϒϥϯνʹ͍ͭͯਖ਼͘͠ཧղ͠Α͏
  w ྺ࢙ΛऔΓࠐΉ
  w མึर͍
  ࠓ೔ͷ༧ఆ

  View Slide

 10. ࢖ͬͯΈΑ͏ʂͷͦͷલʹ
  $ git config --global user.name "Amy Mikushi"
  $ git config --global user.email "[email protected]"
  Gitʹࣗݾ঺հ
  ͜͜Ͱొ࿥ͨ͠৘ใ͕(JUͷૢ࡞ʹ͍ͭͯճΔʂ

  View Slide

 11. ͸͡ΊͯΈΑ͏
  $ mkdir books
  $ cd books
  $ git init
  GitϦϙδτϦΛ࡞੒͠Α͏
  ϦϙδτϦ͸ɺόʔδϣϯ؅ཧ͢ΔͨΊͷ
  ஷଂݿͷ͜ͱͰ͢

  View Slide

 12. $ find .
  Α͘Ͱ͖·ͨ͠ʂ
  ͜ΕͰbooks

  View Slide

 13. ঢ়ଶͷ֬ೝ
  $ git status
  git

  View Slide

 14. ϑΝΠϧͷ௥Ճ
  Untracked

  View Slide

 15. ௥ՃΛ֬ೝ
  Changes

  View Slide

 16. ͸͡Ίͯͷίϛοτ
  εςʔδϯάΤϦΞʹஔ͍ͨϑΝΠϧΛεφοϓγϣο
  τͱͯ͠ɺGit

  View Slide

 17. εςʔδϯάΤϦΞͱϦϙδτϦ
  Sherlock.txt
  Crusoe.txt
  ࡞ۀσΟϨΫτϦ εςʔδϯάΤϦΞ (JUϦϙδτϦ
  git add
  ίϛοτ͢Δ४උ͕Ͱ͖ͨΒgit

  View Slide

 18. εςʔδϯάΤϦΞͱϦϙδτϦ
  Sherlock.txt
  Crusoe.txt
  ࡞ۀσΟϨΫτϦ εςʔδϯάΤϦΞ (JUϦϙδτϦ
  git add
  ίϛοτ͢Δ४උ͕Ͱ͖ͨΒgit

  View Slide

 19. Sherlock.txt
  Crusoe.txt
  ࡞ۀσΟϨΫτϦ εςʔδϯάΤϦΞ (JUϦϙδτϦ
  git commit
  add

  View Slide

 20. Sherlock.txt
  Crusoe.txt
  ࡞ۀσΟϨΫτϦ εςʔδϯάΤϦΞ (JUϦϙδτϦ
  git commit
  add

  View Slide

 21. ྺ࢙ΛΈΑ͏
  มߋΛอଘͰ͖ΔΑ͏ʹͳΓ·ͨ͠ʂ
  มߋΛίϛοτͱͯ͠ͲΜͲΜੵΈॏͶ͍ͯ͘͜ͱ͕େࣄͰ͢
  ͲΜͳมߋ͖͚ͯͨͬ͠ʜʁͱͳͬͨΒྺ࢙ΛৼΓฦΓ·͠ΐ͏ʂ
  $ git log
  աڈͷมߋ ίϛοτ
  ͕ҰཡͰ͖·͢
  ผͷϑΝΠϧΛ௥Ճ͢ΔίϛοτΛߦ͍ɺ࠶౓

  View Slide

 22. ϦϞʔτϦϙδτϦΛ࢖ͬͯΈΔ
  ಉ͡ঢ়ଶ͕ϦϞʔτʹ΋อଘͰ͖·͢
  ͍ͭͰ΋໭ͤΔ͠ɺଞͷਓ΋Ҿͬுͬͯ͜Ε·͢
  ·ͣ͸ɺGitHubͰϕΞϦϙδτϦΛ࡞੒͠Α͏ʂ
  https://github.com/new
  ϕΞϦϙδτϦ͸࡞ۀ༻σΟϨΫτϦΛ࣋ͨͳ͍
  .gitͷΈͷϦϙδτϦͰ͢

  View Slide

 23. ϦϞʔτϦϙδτϦΛొ࿥͢Δ
  ϕΞϦϙδτϦΛ࡞੒ͨ͠ΒϦϞʔτϦϙδτϦͱͯ͠
  ొ࿥͠Α͏
  $ git remote add origin \
  [email protected]:/books.git
  ొ࿥ͨ͠ϦϞʔτϦϙδτϦ͸ɺ$

  View Slide

 24. खݩͷมߋΛ্͛ͯΈΑ͏
  $ git push -u origin master
  ϦϞʔτϒϥϯνΛࣗಈͰ௥੻͢ΔΑ͏ʹઃఆ͢Δ
  ͔࣍Βpull

  View Slide

 25. ڞಉ։ൃ͜ͱ͸͡Ί
  $ cd ..
  $ git clone [email protected]:/books.git alt_books
  GitΛ࢖͏͜ͱͰෳ਺ਓͰ͔ΜͨΜʹ։ൃͰ͖·͢ʂ
  ࠓ͔Βผਓ ͷؾ࣋ͪ
  ʹͳͬͯମݧͯ͠Έ·͠ΐ͏
  ·ͣ͸ϦϞʔτϦϙδτϦΛखݩʹऔΓࠐΈ·͢
  alt_booksͱ͍͏໊લͰϦϙδτϦΛෳ੡(clone)Ͱ͖
  ͨʂ

  View Slide

 26. ڞಉ։ൃ͜ͱ͸͡Ί
  $ cd alt_books
  $ vim Crusoe.txt
  $ git add Crusoe.txt
  $ git commit
  $ git push
  Ͱ͸ɺalt_booksͰ࡞ۀΛ͍͖ͯ͠·͠ΐ͏
  pushͨ͠ΒɺGitHubͰ֬ೝͯ͠ΈΑ͏ʂ

  View Slide

 27. มߋΛऔΓࠐΉ
  $ cd ../books
  $ git pull
  ଞਓͷߦͬͨ࡞ۀ alt_booksͰߦͬͨ࡞ۀ
  Λ
  booksʹऔΓࠐΜͰΈ·͠ΐ͏
  ͦΕʹ͸pull

  View Slide

 28. มߋΛ֬ೝʂ
  $ vim Sherlock.txt
  $ git diff
  diff

  View Slide

 29. มߋΛ֬ೝʂ1BSU
  $ git add Sherlock.txt
  $ git diff --staged
  ͨͩ୯ʹgit

  View Slide

 30. ݩʹ໭͢
  $ git reset Sherlock.txt
  ૉ੖Β͍͠ʂमਖ਼ՕॴΛ͙͢ʹ֬ೝ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖ΔΑ
  ͏ʹͳΓ·ͨ͠
  ࣍͸ݩʹ໭͢ํ๏Λ֮͑·͠ΐ͏
  addΛऔΓফ͢ʹ͸git

  View Slide

 31. ݩʹ໭͢
  $ vim Sherlock.txt
  $ git checkout -- Sherlock.txt
  ͜ΕͰ޷͖ͳ͚ͩBEEΛͨ͠ΓɺBEEΛऔΓফͨ͠ΓͰ
  ͖·͢
  ࣍͸ϑΝΠϧࣗମΛલճͷίϛοτঢ়ଶʹ໭͢ํ๏Ͱ͢
  ίϛοτͯ͠ͳ͍มߋ͸ফ͑ͪΌͬͯݩʹ໭ͤͳ͍ʂ

  View Slide

 32. ϒϥϯνΛ࡞Ζ͏
  Gitͷ࢖͍ํΛ΄ͱΜͲϚελʔ͠·ͨ͠ʂ
  ࠷ޙʹGitͷϒϥϯνػೳΛֶͼ·͠ΐ͏
  ϒϥϯν͸ɺݱࡏͷίϐʔΛ࡞੒͢ΔػೳͰ͢
  ػೳ௥Ճ΍όάमਖ਼ͷࡍ͸ϒϥϯνΛ੾ͬͯ࡞ۀΛਐΊ·͢
  ੾ͬͨϒϥϯν͔Β͸͍ͭͰ΋ݩͷmasterϒϥϯνʹ໭ͬ
  ͯ͘Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢
  master͸σϑΥϧτͷϒϥϯν໊Ͱ͢

  View Slide

 33. ϒϥϯνΛ࡞Ζ͏
  $ git branch clean_up
  ϒϥϯνΛ੾Δʹ͸ɺgit

  View Slide

 34. ϒϥϯνΛ੾Γସ͑ͯΈΑ͏
  $ git checkout clean_up
  clean_up

  View Slide

 35. ϑΝΠϧͷ࡟আ
  $ git rm '*.txt'
  $ git commit -m "Remove all files"
  clean_up

  View Slide

 36. ϒϥϯνͰߦͬͨ࡞ۀΛऔΓࠐ΋͏
  $ git checkout master
  clean_up

  View Slide

 37. ϒϥϯνͰߦͬͨ࡞ۀΛऔΓࠐ΋͏
  $ git merge clean_up
  clean_up

  View Slide

 38. ϒϥϯνͷ࡟আ
  $ git branch -d clean_up
  ඞཁͷͳ͘ͳͬͨclean_upϒϥϯνΛ࡟আ͠Α͏
  git

  View Slide

 39. ࠷ޙͷpush
  $ git push
  ࠷ޙʹࠓ·ͰߦͬͨมߋΛGitHubʹ΋൓өͤ͞Α͏ʂ
  Git͕࢖͑ΔΑ͏ʹͳͬͨʂ

  View Slide

 40. w ͱΓ͋͑ͣ࢖ͬͯΈΑ͏ʂ
  w ίϛοτͱϒϥϯνʹ͍ͭͯਖ਼͘͠ཧղ͠Α͏
  w ྺ࢙ΛऔΓࠐΉ
  w མึर͍
  ࠓ೔ͷ༧ఆ

  View Slide

 41. ίϛοτͱϒϥϯνͬͯ
  Ͳ͏͍͏࢓૊ΈͳΜͩΖ͏ʁ

  View Slide

 42. ίϛοτͱϒϥϯνΛཧղ͢Δ͜ͱͰ
  GitΛγϯϓϧʹཧղͰ͖·͢

  View Slide

 43. ίϛοτͱ͸ʁ
  ίϛοτ͸༷ʑͳ৘ใΛ͍࣋ͬͯ·͢
  w ϦϏδϣϯ
  w Tree

  View Slide

 44. ίϛοτͱ͸ʁ
  ίϛοτ͸༷ʑͳ৘ใΛ͍࣋ͬͯ·͢
  w ϦϏδϣϯ
  w Tree

  View Slide

 45. ίϛοτʹ͸਌͕͍Δ
  ͭલͷίϛοτͷϦϏδϣϯΛ࣋ͭͷͰίϛοτʹ͸
  ਌͕͍Δʂ

  ৽͍͠ίϛοτ͔Βݹ͍ίϛοτ͸؆୯ʹ୧ΕΔ

  View Slide

 46. ࠷ݹͷίϛοτ·Ͱ୧ΕΔ
  ίϛοτΛ୧͍ͬͯ͘ͱඞͣҰ൪࠷ݹͷίϛοτ·Ͱ
  ୧Γண͚Δʂ
  ࠷ݹ
  ͋ΔͭͷίϛοτΛݟΕ͹ɺͦͷྺ࢙͕෼͔Δ

  View Slide

 47. ίϛοτ͸෼͔͚ͬͨͲ
  ϒϥϯν͸ʁ

  View Slide

 48. ୯ͳΔಛఆͷίϛοτΛࢦͨ͠
  ϙΠϯλͷΑ͏ͳ΋ͷͰ͢ʂ

  View Slide

 49. ϒϥϯν
  σϑΥϧτͷϒϥϯν໊͸master
  ϒϥϯνͷઌ಄Λࢦ͢ϦϑΝϨϯε͸ɺ
  ςΩετͰϦϏδϣϯ SHA-1
  ͕อଘ͞Ε͍ͯ·͢


  View Slide

 50. ϒϥϯν
  ৽ͨͳnewͱ͍͏໊લͷϒϥϯνΛ࡞੒ͯ͠ΈΔ
  $ git branch new


  View Slide

 51. ϒϥϯν
  $ git branch new
  ৽͍͠ͷ͕ग़དྷͨʂ
  ৽ͨͳnewͱ͍͏໊લͷϒϥϯνΛ࡞੒ͯ͠ΈΔ

  View Slide

 52. ϒϥϯνͷجຊ͸͜Ε͚ͩʂ
  ୯ͳΔϙΠϯλͳͷͰɺϒϥϯν໊͕
  ࢖͑Δॴ͸ϦϏδϣϯ͕࢖͑Δ͠
  ͦͷٯ΋વΓ

  View Slide

 53. ϒϥϯνͷࢬ෼͔Ε
  ͜ͷঢ়ଶ͔ΒOFXʹίϛοτ͍ͯ͘͠ͱʜʜ

  View Slide

 54. ϒϥϯνͷࢬ෼͔Ε
  Μʁ

  View Slide

 55. ϒϥϯνͷࢬ෼͔Ε

  ࢬ෼͔Εͨ͠ʂ

  View Slide

 56. ϒϥϯνͷࢬ෼͔Ε
  newϒϥϯν͚ͩมߋ͞Ε
  masterϒϥϯνʹ͸Өڹ͕ͳ͍ʂ


  View Slide

 57. ࢲ͸Ͳ͜ʹ͍ΔΜͰ͠ΐ͏͔ʜʜ
  git

  View Slide

 58. HEADϦϑΝϨϯε  $ git checkout master

  View Slide

 59. HEADϦϑΝϨϯε  $ git checkout master

  View Slide

 60. HEADϦϑΝϨϯε
  HEADͷҐஔ͕੾ΓସΘͬͨʂ
  HEAD͕෇͍͍ͯΔϒϥϯν͸ಛघͳಈ͖Λ͢Δ
  ෼͔Γ΍͍͢Α͏ʹ·ͣଞʹϒϥϯνΛ੾ͬͯΈΔ
  $ git branch other

  View Slide

 61. HEADϦϑΝϨϯε
  ͜͜Ͱίϛοτͯ͠ΈΔͱʜʜ
  master

  View Slide

 62. HEADͰࢀর͞Ε͍ͯΔϒϥϯν͸
  ίϛοτ͢ΔͨͼʹҠಈ͢Δ

  View Slide

 63. ίϛοτͱϒϥϯνʹ͍ͭͯ
  ෼͔ͬͨʂ

  View Slide

 64. w ͱΓ͋͑ͣ࢖ͬͯΈΑ͏ʂ
  w ίϛοτͱϒϥϯνʹ͍ͭͯਖ਼͘͠ཧղ͠Α͏
  w ྺ࢙ΛऔΓࠐΉ
  w མึर͍
  ࠓ೔ͷ༧ఆ

  View Slide

 65. ྺ࢙ΛऔΓࠐΉϚʔδͬͯ
  Ͳ͏͍͏࣌ʹ࢖͏ΜͩΖ͏ʁ

  View Slide

 66. ΘΓͱͲ͜Ͱ΋࢖͏ʂ

  View Slide

 67. ɾνʔϜͰ։ൃ͍ͯ͠Δ࣌ʹ
  ଞͷਓͷมߋΛऔΓࠐΉͱ͖
  ɾਓͰ։ൃ͍ͯ͠Δ࣌ʹෳ਺ͷ
  ϒϥϯνΛͭʹ·ͱΊΔͱ͖

  View Slide

 68. ΘΓͱΑ͋͘Δύλʔϯ
  Αʔ͠ɺमਖ਼΋ऴΘͬͨ͠αʔόʹ
  push

  View Slide

 69. push

  View Slide

 70. ͳͥpushͰ͖ͳ͍ʁ
  remote repo my repo
  ͢Ͱʹ৽͍͠
  ίϛοτ͕ʂ

  View Slide

 71. ͜ͷঢ়ଶͰ͸pushͰ͖·ͤΜ
  Ͳͷίϛοτ͕masterϒϥϯνͷ࠷৽͔෼͔Βͳ͘ͳ
  Δ͔ΒͰ͢
  ҎԼͷΑ͏ͳঢ়ଶΛ࡞Δ͜ͱ͸ग़དྷ·ͤΜ  View Slide

 72. Ͳ͏ͨ͠Β͍͍ͷʁ
  Ұ౓खݩʹremote

  View Slide

 73. มߋΛऔΓࠐΉ
  remote repo my repo
  $ git pull origin master

  View Slide

 74. remote repo
  my repo


  มߋ͕औΓࠐ·Εͨʂ

  View Slide

 75. remote repo
  my repo


  $ git push origin master

  View Slide 76. remote repo my repo


  pushͰ͖ͨʂ

  View Slide

 77. ΈΜͳͰ։ൃ
  ͭͷϒϥϯνΛผʑʹมߋͨ࣌͠͸ɺ
  ଞਓͷมߋΛϚʔδͯ͠push

  View Slide

 78. ͍Ζ͍Ζͳྺ࢙ͷऔΓࠐΈํ
  ΘΓͱ͍Ζ͍ΖͳॴͰ࢖͏ϚʔδͰ͕͢ɺ
  ࣮͸͍Ζ͍Ζͳྺ࢙ͷऔΓࠐΈํ͕͋Γ·͢ʂ
  • merge

  View Slide

 79. ͍Ζ͍Ζͳྺ࢙ͷऔΓࠐΈํ
  ΘΓͱ͍Ζ͍ΖͳॴͰ࢖͏ϚʔδͰ͕͢ɺ
  ࣮͸͍Ζ͍Ζͳྺ࢙ͷऔΓࠐΈํ͕͋Γ·͢ʂ
  • merge

  View Slide

 80. merge

  View Slide
 81. $ git merge topic --ff
  merge

  View Slide
 82. தͷਓ
  ʮtopicϒϥϯνͬͯmasterͷࠩ෼શ෦
  ɹؚΜͰΔ͠ɺҰॹʹͪ͠Ό͑͹Α͘Ͷʁʯ
  merge

  View Slide

 83. தͷਓ
  ʮϚʔδͨ͠Αʔʯ


  merge

  View Slide

 84. merge

  View Slide

 85. ͍Ζ͍Ζͳྺ࢙ͷऔΓࠐΈํ
  ΘΓͱ͍Ζ͍ΖͳॴͰ࢖͏ϚʔδͰ͕͢ɺ
  ࣮͸͍Ζ͍Ζͳྺ࢙ͷऔΓࠐΈํ͕͋Γ·͢ʂ
  • merge

  View Slide

 86. merge

  View Slide

 87. merge

  View Slide

 88. merge

  View Slide

 89. merge

  View Slide

 90. merge

  View Slide

 91. merge

  View Slide

 92. ͍Ζ͍Ζͳྺ࢙ͷऔΓࠐΈํ
  ΘΓͱ͍Ζ͍ΖͳॴͰ࢖͏ϚʔδͰ͕͢ɺ
  ࣮͸͍Ζ͍Ζͳྺ࢙ͷऔΓࠐΈํ͕͋Γ·͢ʂ
  • merge

  View Slide

 93. merge

  View Slide

 94. $ git merge topic --squash
  merge

  View Slide

 95. தͷਓ
  ʮtopicͷมߋ಺༰Λѹॖ͠Α͏ʂʯ
  தͷਓʮͭͷύονʹѹॖͰ͖ͨʂʯ


  merge

  View Slide

 96. merge

  View Slide

 97. merge

  View Slide

 98. merge

  View Slide

 99. merge

  View Slide

 100. Ϛʔδ͢Δ಺༰Λѹॖ͠ɺࠩ෼Λݱࡏͷίϛοτʹ
  ৐͚ͬΔʂ
  ࠩ෼͸εςʔδϯάΤϦΞʹ৐ͤΒΕΔ͚ͩͳͷͰɺ
  ίϛοτ͸ࣗ෼Ͱ΍Δඞཁ͕͋Δ
  merge

  View Slide

 101. ͍Ζ͍Ζͳྺ࢙ͷऔΓࠐΈํ
  ΘΓͱ͍Ζ͍ΖͳॴͰ࢖͏ϚʔδͰ͕͢ɺ
  ࣮͸͍Ζ͍Ζͳྺ࢙ͷऔΓࠐΈํ͕͋Γ·͢ʂ
  • merge

  View Slide

 102. ϦϕʔεͬͯԿʁ
  ϚʔδͱԿ͕ҧ͏ͷʁ

  View Slide

 103. rebase  '
  ͜Ε͕Ϧϕʔεʂ

  View Slide

 104. ࣮ࡍϦϕʔε͕Ͳ͏͍͏͜ͱΛ
  ͢Δͷ͔ͭͣͭݟ͍ͯ͜͏

  View Slide

 105. rebase
  topicϒϥϯνΛrebase͍ͨ͠
  View Slide

 106. rebase
  $ git rebase master

  View Slide

 107. '
  rebase
  ·ͣίϛοτͷมߋ಺༰ΛͦΕͧΕύονʹ͢Δ

  View Slide

 108. rebase
  topicϒϥϯνΛmasterͱ
  ಉ͡ҐஔʹҠಈͤ͞Δ

  View Slide

 109. rebase
  ࡞੒͓͍ͯͨ͠ύονΛͭͣͭ
  ॱʹద༻ͯ͠ίϛοτ͍ͯ͘͠  View Slide

 110. rebase

  ࠩ෼Λద༻ͯ͠ίϛοτ  View Slide

 111. rebase
  '

  View Slide

 112. rebase
  '

  View Slide

 113. rebase
  '

  View Slide

 114. ର৅ͷϒϥϯνͷ্ʹݱࡏͷϒϥϯνΛ࡞Γ௚͠·͢
  rebaseʹΑͬͯ࡞ΒΕͨίϛοτ͸ಉ͡಺༰͚ͩͲผͷ
  ίϛοτʹͳΔͷͰ஫ҙͰ͢ʂ
  git

  View Slide

 115. ผͷίϛοτʹͳΔ
  w ϦϏδϣϯ
  w Tree

  View Slide

 116. ΍ͬͯ͸͍͚ͳ͍rebase
  ίϛοτͷ৘ใ͕มΘͬͯ͠·͏ͷͰɺ
  طʹpush͞Ε͍ͯΔϒϥϯνΛrebaseͯ͠͸͍͚·ͤΜ
  ଞਓ͕push

  View Slide

 117. w ͱΓ͋͑ͣ࢖ͬͯΈΑ͏ʂ
  w ίϛοτͱϒϥϯνʹ͍ͭͯਖ਼͘͠ཧղ͠Α͏
  w ྺ࢙ΛऔΓࠐΉ
  w མึर͍
  ࠓ೔ͷ༧ఆ

  View Slide

 118. Gitͷ৭ʑͳٕΛֶ΅͏ʂ

  View Slide

 119. ͜Ε͚ͩ͸֮͑Α͏
  $ git

  View Slide

 120. gitίϚϯυͰ͸ɺGitͷΑ͘࢖͏ίϚϯυΛҰཡ͢Δ
  ͜ͱ͕ग़དྷ·͢
  ίϚϯυͷৄࡉͳઆ໌Λݟ͍ͨ࣌͸ɺmanΛར༻͠·
  ͠ΐ͏
  ྫ͑͹ɺmergeίϚϯυʹ͍ͭͯৄ͘͠஌Γ͍ͨͱ͖͸
  ϋΠϑϯͰܨ͛ͯೖྗ͠·͢
  $ man git-merge
  ͜Ε͚ͩ͸֮͑Α͏

  View Slide

 121. git

  View Slide

 122. git

  View Slide

 123. Ϛʔδ͢Δ࣌ʹ(JU͚ͩͰ͸ղܾͰ͖ͳ͍͜ͱ͕͋Γ·͢
  ͦΕ͕ίϯϑϦΫτͰ͢
  ίϯϑϦΫτͨ͠৔߹͸ਓ͕ؒղܾ͢Δඞཁ͕͋Γ·͢
  ίϯϑϦΫτ͸΋͏͍΍ͩ
  ೣ͸ղܾ͠ͳ͍

  View Slide

 124. ίϯϑϦΫτͨ͠ϑΝΠϧ͸ɺboth

  View Slide

 125. ίϯϑϦΫτΛमਖ਼ͯ͠ɺίϛοτ͠·͢
  ίϯϑϦΫτ͸΋͏͍΍ͩ
  b
  <<<<<<< HEAD
  ccc
  =======
  c
  >>>>>>> topic
  d
  b
  ccc
  d
  ίϯϑϦΫτղܾ࣌ʹɺίϯϑϦΫτղܾҎ্ͷ͜ͱΛͯ͠͸
  ͍͚·ͤΜ
  Ͳͷ਌ʹ΋ݱΕͳ͍มߋΛ͍ͯ͠ΔϚʔδΛevil

  View Slide

 126. git

  View Slide

 127. Φϓγϣϯͳ͠ͷgit

  View Slide

 128. git

  View Slide

 129. ͦΕʹ͸git

  View Slide

 130. Ͳ͏͠Α͏΋ͳ͘ͳͬͨ
  ؒҧͬͯϒϥϯνΛফͯ͠͠·ͬͨ
  ద౰ʹreset

  View Slide

 131. git

  View Slide

 132. ㅤ ㅤ ㅤ

  View Slide

 133. גࣜձࣾϛΫγΟͰ΋
  ΄ͱΜͲͷ෦ॺ͕࢖͍ͬͯ·͢

  View Slide

 134. GitHubͷPull

  View Slide

 135. ྡͷਓͷGitHubͷϓϩδΣΫτΛϑΥʔΫ͠·͢
  ϑΥʔΫͨ͠ϦϙδτϦΛखݩʹΫϩʔϯ͠·͢
  ࡞ۀ༻ϒϥϯνΛ࡞੒͠·͢
  มߋΛՃ͑ͯίϛοτͯ͠ϓογϡ͠·͢
  GitHub͔ΒPull

  View Slide

 136. w (JU#PPL
  w ͜Θ͘ͳ͍(JU
  w (JUͷ࢓૊Έ
  ͖ͤ͜ͷٕज़೔ه
  w ݟ͑ͳ͍νΧϥʲ຋༁ʳ(JUΛϘτϜΞοϓ͔Βཧղ͢Δ
  w $PEF4DIPPM5SZ(JU
  ࢀߟจݙ
  ΈΜͳ΋ಡΜͰΈΑ͏ʂ

  View Slide