Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Real world es201x and future

Real world es201x and future

現場のES201x と未来のアーキテクチャ - インサイドフロントエンド2

Koutarou Chikuba

February 11, 2018
Tweet

More Decks by Koutarou Chikuba

Other Decks in Programming

Transcript

 1. ݱ৔ͷES201xͱະདྷͷΞʔΩςΫνϟ
  @mizchi / InsideFrontend 2

  View Slide

 2. ࣗݾ঺հ
  • @mizchi
  • ॴଐ: ϑϦʔϥϯε
  • ઐ໳: Node.js / SPA৬ਓ

  View Slide

 3. CAUTION!!!
  • ྺ࢙ͷ࿩ͰɺѻͬͯΔൣғ͕޿͘ͳͬͨͷͰɺݴٴൣғ͕ҙਤ
  తʹߜ͍ͬͯ·͢
  • ͋Β͔͡Ίྃ͝ঝ͍ͩ͘͞

  View Slide

 4. ϑϩϯτΤϯυͷΈͳ͞Μ

  View Slide

 5. ফ໣ͯ͠·͔͢ʁ

  View Slide

 6. View Slide

 7. ຊൃදͷΰʔϧ
  • ΞʔΩςΫνϟͷมભΛ੔ཧ
  • มԽʹڧ͍ઃܭͷͨΊͷಎ࡯Λಘͯɺࣗ෼ͷίʔυʹඞཁͳ΋
  ͷɺ෗Δ෦෼ɺ෗Βͳ͍෦෼ͷ໨ར͖͕Ͱ͖ΔΑ͏ʹͳͬͯ΄
  ͍͠

  View Slide

 8. ΍͍͖ͬͯ·͠ΐ͏

  View Slide

 9. ࠓ೔ͷ͓୊
  1.ϑϨʔϜϫʔΫৼΓฦΓ
  1.աڈ
  2.ݱࡏ
  3.ະདྷ
  2.ݱࡏ͔Βະདྷ΁ࢸΔಓ

  View Slide

 10. ϑϨʔϜϫʔΫৼΓฦΓ

  View Slide

 11. View Slide

 12. View Slide

 13. ଠݹ: ηϧϑεΫϨΠϐϯάͷ࣌୅
  • खͰ໦Λॻ͖׵͍͑ͯͨ࣌୅
  • ෆ҆ఆͳ DOM API Λ jQuery ͕ٵऩ
  • IE6͕ࢮͶͣ௕ظԽ

  View Slide

 14. View Slide

 15. ςϯϓϨʔςΟϯάͷ࣌୅
  • HTMLͷॳظੜ੒͕ΫϥΠΞϯτଆ΁
  • ೋॏςϯϓϨʔτ໰୊ | SEO໰୊
  Ex. mustache, handlebars, underscore.template

  View Slide

 16. View Slide

 17. σʔλόΠϯσΟϯάͷ࣌୅
  • จࣈྻΛల։͢Δ΋ͷ͔Βɺ໦ߏ଄Λग़ྗ͢Δ ΋ͷ΁
  • ޮ཰తͳ෦෼ॻ͖׵͑ | Ϧετల։
  • MVVMͷ༌ೖ
  ex. backbone.stickit / knockout / angularjs / vue

  View Slide

 18. ݱ୅

  View Slide

 19. Client Side MVC ͷऴᖼ
  • Rails ༝དྷͷ Backbone ͷ MVC Ϟσϧ͸ഁ୼
  • ΫϥαόͰඞཁͳந৅͸ผ෺ 2
  • ෼ղ & ࠶ߏங
  • ୯ํ޲σʔλϑϩʔ΁
  2 MVC ͱ MVC2 ʹ͍ͭͯվΊͯߟ͑ͯΈΔ http://www.s-arcana.co.jp/tech/2011/07/mvc-mvc2.html

  View Slide

 20. Flux/Obvervable ͷ࣌୅
  • Event ͱ State ͱ View Λ׬શʹ෼཭
  • EventSource ͱ subscribe ͷܗଶ
  • FRPͷ֓೦Λ༌ೖ
  ex: Rx / Elm / Redux

  View Slide

 21. View Slide

 22. View Slide

 23. ߟ͑ํ
  • Component ͷ಺ଆʹӅΕͨ State ͷଘࡏ͸جຊతʹѱ
  • Event ͷετϦʔϜ͔Β State ͷεφοϓγϣοτΛੜ੒

  View Slide

 24. ؓ࿩: Redux ͸ Rx ͷ֓೦తͳαϒηοτ
  const actions$ = Rx.Observable.from([add(1), add(2), add(3)])
  const store = actions$.scan(rootReducer, undefined)
  store.subscribe(x => {
  console.log('subscribe', x)
  })
  1
  1 Redux ͸ ֓೦తʹ Rx ͷαϒηοτͰ͋Δͱ͍͏࿩ - mizchi's blog
  http://mizchi.hatenablog.com/entry/2017/09/30/013420

  View Slide

 25. ϑϨʔϜϫʔΫͷτϨϯυ
  • ϋʔυ/ιϑτ྆ऀͷൃୡʹΑͬͯ…
  • ϝϞϦ্ʹͨ͘͞ΜσʔλΛஔ͘Α͏ʹͳΔ(ྫ: Ծ૝DOM
  ʹΑΔόοϑΝϦϯά)
  • ϒϥ΢βͷػೳΛΑΓݡ࣮͘૷͢Δ(ྫ: ࣗલͷϨϯμϥʔ)
  • ෋߽తͳઃܭ <=> ϚΠΫϩνϡʔχϯά Λ܁Γฦͯ͠ൃల

  View Slide

 26. View Slide

 27. Webͷ։ൃݴޠͷมԽ

  View Slide

 28. View Slide

 29. ։ൃݴޠ
  • JavaScript
  • TC39Ͱຖ೥ਐԽ / ϓϦίϯύΠϥͰ interop
  • ଞݴޠ͔ΒͷτϥϯεύΠϥܥ
  • ϊ΢ϋ΢ͷӽڥ
  • WebAssemblyܥ
  • ࢼߦࡨޡஈ֊

  View Slide

 30. AltJS ͕Ռͨͨ͠໾ׂ
  • ES2015 ΁ͷจ๏௥Ճ/ػೳఏҊ
  • ClassɺArrow Function, etc...
  • ࢓༷͕௥͍͔ͭͳ͍΋ͷ͸ϓϦίϯύΠϥͰઌऔΓ͢ΔจԽ

  View Slide

 31. ۙ೥੝Γ্͕Δݴޠ͸…
  • ੩తͳܕ؀ڥ͕͋Δ͜ͱ
  • ॊೈͳܕએݴ͕Ͱ͖Δ͜ͱ
  • ܕਪ࿦͕͋Δ͜ͱ
  • ͱʹ͔͘ܕɺܕɺܕ

  View Slide

 32. ϑϩϯτΤϯυͷ੩తܕ෇͚ͷधཁ
  • ͱʹ͔͘ςετ͕ॻ͖ͮΒ͍ͷͰ੩తݕࠪͰࡁ·͍ͤͨ
  • Observable ΍ Immutable Λલఏʹ͢Δͱ੩తݕ͕ࠪͳ͍
  ͱίʔυ͕ॻ͚ͳ͍

  View Slide

 33. View Slide

 34. View Slide

 35. ͳͥJSʹܕ͕ඞཁͳͷ͔
  • ʮςετ͕೉͍͠GUI؀ڥͰͷʯ৺ཧత҆શੑͷͨΊ
  • ҠΓมΘΓ͕଎͍ΤίγεςϜͰɺ੩తղੳͰίʔυΛࣺͯΔ
  ͨΊ
  ※ ͜ΕҎ্͸୯ͳΔݴޠؒͷରཱἤΓʹͳΔͷͰ΍Ί·͢…

  View Slide

 36. ະདྷͷ࿩

  View Slide

 37. WebComponents

  View Slide

 38. View Slide

 39. View Slide

 40. WebComponents ͷޙͷੈք
  • View ͷ຤୺͸ Custom Elements ΁
  • ঢ়ଶ؅ཧ૚ͱͯ͠ͷϑϨʔϜϫʔΫ͸(ͨͿΜ)࢒Δ
  • ύϥμΠϜʹదͨ͠৽͍͠ϑϨʔϜϫʔΫ΋ग़ͯ͘Δ͸ͣ
  • SkateJSͱ͔ʁ

  View Slide

 41. WebComponents Ͱࢮ͵΋ͷ
  • ʙσβΠϯͷʙ࣮૷
  • ϚςϦΞϧσβΠϯ
  • ϑϥοτσβΠϯ
  • Bootstrap

  View Slide

 42. Έͳ͞Μߴ·͖ͬͯ·͔ͨ͠ʁ

  View Slide

 43. Ұ౓མͪண͍ͯߟ͑Δ

  View Slide

 44. View Slide

 45. ະདྷ΁ͷಓΛ࡞Δ

  View Slide

 46. ݱ৔
  • ͦ͏͸͍ͬͨͬͯݱ৔ͷฅίʔυΛΑ
  • Կ͔ΒखΛ෇͚Δʁ

  View Slide

 47. ݹ͍ίʔυΛखջ͚Δ
  • lint Λॻ͘
  • ܕΛॻ͘
  • ͋Δ͍͸ܕ͕ͭ͘Α͏ͳίʔυΛॻ͘
  • άϩʔόϧม਺౉͠ => ES Modules
  • Ϗϧυ࣌ʹґଘղੳ
  • ςετΛॻ͘

  View Slide

 48. ྑ͍ίʔυͱѱ͍ίʔυ
  • ྑ͍ίʔυ
  • ੩తݕࠪͰ͖Δ
  • ΠϯλʔϑΣʔε͕໌Β͔
  • ؆୯ʹࣺͯΒΕΔ
  • ѱ͍ίʔυ
  • Ϟδϡʔϧڥք͕໌Β͔Ͱ͸ͳ͍

  View Slide

 49. ྫ: Qiita Ͱࣗ෼͕΍ͬͨ͜ͱ
  • Rails Sprockets => Browserify
  • άϩʔόϧม਺౉͠Λ ESM ʹ
  • Backbone.View => React
  • View૚ ͱ State૚ Λ෼཭(Flux)

  View Slide

 50. ྫ: freeeࣾͰࣗ෼͕΍ͬͯΔ͜ͱ
  • Rails Sprockets => Webpacker
  • άϩʔόϧม਺౉͠ΛESMʹ
  • Backbone.Router Λղମ
  • ݹ͍ίʔυʹ flow ͷܕΛ෇͚ͯճΔ

  View Slide

 51. ͱΓ͋͑ͣ΍ͬͱ͚
  • prettier
  • eslint: no-unused-vars
  • eslint: prefer-const

  View Slide

 52. कഁ཭
  • OSSΤίγεςϜʹै͏
  • Webඪ४ʹै͏
  • ϨΠϠʔΛ෼ղ͢Δ

  View Slide

 53. ϑϩϯτΤϯυΤϯδχΞͱ͸Կ͔

  View Slide

 54. View Slide

 55. ͦΕͧΕͷΰʔϧͷઃఆ
  • εϐʔυΛಥ͖٧ΊΔUXͳͷ͔
  • ܧଓͯ͠Ձ஋Λಧ͚ΔͨΊͷίʔυ඼࣭ͳͷ͔

  View Slide

 56. ϑϩϯτΤϯυΞʔΩςΫνϟ: ·ͱΊ
  • Webಛ༗ͷΞʔΩςΫνϟ͔ΒɺීวతͳGUIઃܭͷ߹ྲྀ
  • ࠓͷϑϩϯτΤϯυ͸ OOP, FP, GUIઃܭ࿦ͷ஌ݟ͕ͬͨ͝
  ࣽͷɺ༷ʑͳࢥ૝ΛͿ͚ͭ߹͏ઓ৔
  • ࣗ෼ʹඞཁͳந৅ΛબͿ

  View Slide

 57. ͓ΘΓ

  View Slide