Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Mackerelハンズオン資料

 Mackerelハンズオン資料

2017/4/25に開催された「Mackerel x AWS x Twilioハンズオン」のTwilioパートの資料です。

Katsumi Takahashi

April 25, 2017
Tweet

More Decks by Katsumi Takahashi

Other Decks in Business

Transcript

 1. Copyright (C) KDDI Web Communications Inc. All Rights Reserved
  .BDLFSFMͷ5XJMJP࿈ܞػೳ

  Λ࢖ͬͨࣗಈൃݺ
  ,%%*΢Σϒίϛϡχέʔγϣϯζ
  5XJMJPࣄۀ෦ɹߴڮࠀݾ

  View Slide

 2. Copyright (C) KDDI Web Communications Inc. All Rights Reserved 2
  ࣗݾ঺հ
  খग़ൣ޾
  ,8$5XJMJPࣄۀ෦

  ౷ׅ੹೚ऀ
  ߴڮࠀݾ
  ,8$5XJMJPࣄۀ෦

  ιϦϡʔγϣϯΞʔΩςΫτ
  +FGG-BXTPO
  5XJMJP*OD
  $&0

  View Slide

 3. © 2009 - 2014 Twilio, Inc. All rights reserved.
  ΞδΣϯμ
  Twilioͷ͝঺հ
  ࣗಈՍి
  ࣗಈՍిͷύλʔϯ
  Ұ੪ண৴ͷσβΠϯύλʔϯ
  ॱ࣍ண৴ͷσβΠϯύλʔϯ
  ࣗಈՍిͷ஫ҙϙΠϯτ
  ϒϥ΢β͸ɺChrome΋͘͠͸FirefoxΛ
  ͝ར༻͍ͩ͘͞ɻ
  Սిઌͷܞଳి࿩Λ͝४උ͍ͩ͘͞ɻ
  ϝϞாͳͲɺίϐϖ͕Ͱ͖ΔΞϓϦΛ͝
  ༻ҙ͍ͩ͘͞ɻ

  View Slide

 4. Copyright (C) KDDI Web Communications Inc. All Rights Reserved
  5XJMJPͷ͝঺հ

  View Slide

 5. © 2009 - 2014 Twilio, Inc. All rights reserved.
  Twilioͱ͸
  ʮτΡΠϦΦʯͱൃԻ͠·͢ɻ
  2008೥͔ΒαʔϏεΛ։࢝
  2013೥ʹ೔ຊͰͷαʔϏε։࢝
  શੈքͰͷ։ൃऀ͕100ສਓΛಥഁ
  ʢ2016ʣ
  χϡʔϤʔΫূ݊औҾॴʹIPO
  ʢ2016/6/29ʣ

  View Slide

 6. Copyright (C) KDDI Web Communications Inc. All Rights Reserved
  5XJMJP͕Ͱ͖Δ͜ͱ
  ి࿩΁ͷ௨࿩΍ɺి࿩͔
  Βͷண৴ΛϓϩάϥϚϒ
  ϧʹ੍ޚ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖
  ·͢ɻ
  ϒϥ΢β΍εϚʔτϑΥ
  ϯͷ7P*1ΞϓϦΛ࢖ͬ
  ͯɺԻ੠௨࿩Λ࣮ݱͰ͖
  ·͢ɻ
  ϓϩάϥϜΛ࢖ͬͯ4.4
  Λૹ৴ͨ͠Γɺ4.4Λ
  ड͚औͬͨΓ͢Δ͜ͱ͕
  Ͱ͖·͢ɻ

  View Slide

 7. ߏ੒ྫ
  VoIP
  Client
  AP Server
  Core Service
  +VoIP GW
  SMS

  View Slide

 8. Copyright (C) KDDI Web Communications Inc. All Rights Reserved 8
  ެऺి࿩໢΁ͷൃ৴ʢ3FTU"1*ʣ
  3FTU"1*Λ࢖ͬͨൃ৴ʢ/PEFKTʣɻ
  1)1ɺ$ɺ+BWBɺ1ZUIPOɺ3VCZͷϔϧύʔϥΠϒϥϦ΋༻ҙ͞Ε͍ͯ·͢ɻ

  View Slide

 9. 3FTU"1*Λ࢖ͬͨࣗಈՍి
  %&.0

  View Slide

 10. 5XJ.-ಈࢺ
  ʻ%JBMʼɹి࿩Λ͔͚Δ
  ʻ$MJFOUʼɹ7P*1ΞϓϦʹՍి
  ʻ$POGFSFODFʼɹి࿩ձٞʹࢀՃ
  ʻ/VNCFSʼɹ145/ܦ༝ͰՍి
  ʻ2VFVFʼɹΩϡʔ͔ΒͷऔΓग़͠
  ʻ4JQʼɹ4*1ΫϥΠΞϯτ΁Սి
  ʻ&ORVFVFʼɹΩϡʔʹอଘ
  ʻ(BUIFSʼɹ*73
  ʻ)BOHVQʼɹճઢஅ
  ʻ-FBWFʼɹΩϡʔ͔ΒͷҠಈ
  ʻ1BVTFʼɹϙʔζ
  ʻ1MBZʼɹ.18"7σʔλͷ࠶ੜ
  ʻ3FDPSEʼɹ௨࿩ͷ࿥Ի
  ʻ3FEJSFDUʼɹผͷ5XJ.-΁ભҠ
  ʻ3FKFDUʼɹ௨࿩ڋ൱
  ʻ4BZʼɹ߹੒Ի੠ͷ࠶ੜ
  ʻ4NTʼɹ4.4ͷૹ৴
  5XJ.-ͷαϯϓϧ


  ͜Μʹͪ͸


  View Slide

 11. Copyright (C) KDDI Web Communications Inc. All Rights Reserved
  ࣗಈՍి

  View Slide

 12. © 2009 - 2014 Twilio, Inc. All rights reserved.
  ࣗಈՍిͱ͸
  ϓϩάϥϜ͔Βి࿩Λ͔͚Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢
  TwilioͷRestAPIΛར༻͠·͢
  ૬ख͕Ԡ౴ͨ࣌͠ͷಈ࡞ΛTwiMLͰఆٛͰ͖·͢
  ௨ৗɺTwiML͸Ϣʔβଆͷαʔόʔʹͯੜ੒ͯ͠ɺTwilioʹฦ٫͠·͢
  ੩తͳTwiMLͰ͋Ε͹ɺTwiML Binsͱ͍͏πʔϧΛ࢖ͬͯɺTwilio্ʹอଘ
  ͓ͯ͘͜͠ͱ΋Ͱ͖·͢
  ௨࿩ͷঢ়ଶʢݺग़தɺԠ౴ɺ࿩தɺਖ਼ৗऴྃʣΛ೺Ѳ͢Δ͜ͱ΋Ͱ͖·
  ͢

  View Slide

 13. Copyright (C) KDDI Web Communications Inc. All Rights Reserved
  ࣗಈՍిͷύλʔϯ

  View Slide

 14. Ұ੪ಉใ
  τϦΨʔΛݩʹɺෳ਺ͷ࿈བྷઌʹಉ࣌ʹՍి͠·͢ɻ
  ͜ͷํ๏Ͱ͸ɺ͞Βʹز͔ͭͷར༻ύλʔϯ͕͋Γ·͢ɻ
  ୒Ұண৴

  ࠷ॳʹԠ౴ͨ͠ਓ͚͕ͩϝοηʔδΛड͚औΔ
  શһண৴ʢ೚ҙʣ

  ઌʹԠ౴ͨ͠ਓ͕͍ͯ΋ɺଞͷਓΛݺͼग़͠·͢ɻ
  શһண৴ʢඞਢʣ

  શһ͕Ԡ౴͢Δ·ͰɺՍిΛ܁Γฦ͠·͢ɻ

  View Slide

 15. ॱ࣍ண৴
  τϦΨʔΛݩʹɺෳ਺ͷ࿈བྷઌʹ̍݅ͣͭՍిɻ௨ৗɺ୭͔͕Ԡ౴ͨ͠
  ஍఺ͰɺՍి͸ऴྃ͠·͢ɻ
  ୭͔Ұਓʹ௨஌͕͞ΕΕ͹໨త͕ୡ੒͞ΕΔ࣌ʹ࢖ΘΕ·͢ɻ
  ண৴͢Δॱ൪͸ܾ·͍ͬͯΔέʔε͕΄ͱΜͲͰ͕͢ɺϥ΢ϯυϩϏϯ
  Ͱண৴ऀΛܾΊ͍ͯ͘ํ๏΋͋Γ·͢ɻ

  View Slide

 16. Copyright 2013 Twilio Inc.
  Սిύλʔϯͷબ୒ϑϩʔ

  View Slide

 17. Copyright (C) KDDI Web Communications Inc. All Rights Reserved
  Ұ੪ಉใͷσβΠϯύλʔϯ

  View Slide

 18. Ұ੪ಉใͷσβΠϯύλʔϯ
  ୒Ұண৴͔ɺશһண৴͔Ͱ࣮૷ํ๏͕ҟͳΓ·͢ɻ
  RestAPIͰ͸ɺ௚઀ෳ਺ͷి࿩൪߸ʹ͸ՍిͰ͖·ͤΜ͕ɺTwiMLΛར༻
  ͢Δ͜ͱͰҰ੪ಉใ͕ՄೳͰ͢ɻ
  ୒Ұண৴Ͱ͔ͭɺ10໊Ҏ಺Ͱͷӡ༻Ͱ͋Ε͹ɺTwiML Bins͚ͩʢϢʔβଆ
  ͷTwilio࿈ܞ༻αʔόʔ͕ෆཁʣͰରԠ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͕͢ɺ11໊Ҏ্
  ͷӡ༻ɺ΋͘͠͸શһண৴ͷ৔߹ʹ͸ɺϓϩάϥϜʹͯରԠ͕ඞཁͱͳ
  Γ·͢ɻ

  View Slide

 19. TwiML Bins͚ͩͰରԠ͢Δ
  ࣍ϖʔδͷϑϩʔΛࢀর
  ஫ҙ఺
  ୒Ұண৴ͷΈʹରԠ͍ͯ͠·͢ɻ
  ൃ৴ઌʹࢦఆͰ͖Δͷ͸ɺPSTN͔Clientͷ͍ͣΕ͔Ͱ͢ɻ
  ྻڍͰ͖Δ൪߸͸ɺ࠷େ10ݸ·ͰͰ͢ɻ

  View Slide

 20. Copyright 2013 Twilio Inc.

  View Slide

 21. Copyright (C) KDDI Web Communications Inc. All Rights Reserved
  ॱ࣍ண৴ͷσβΠϯύλʔϯ

  View Slide

 22. ॱ࣍ண৴ͷσβΠϯύλʔϯ
  ୭͔Ұਓ͕Ԡ౴͢Ε͹ɺՍి͸ऴྃ͠·͢ɻ
  10໊Ҏ಺Ͱ͋Ε͹ɺTwiML Bins͚ͩʢϢʔβଆͷTwilio࿈ܞ༻αʔόʔ͕
  ෆཁʣͰ΋ରԠ͕ՄೳͰ͕͢ɺ11໊Ҏ্Ͱӡ༻͢Δ৔߹͸ɺϓϩάϥϜ
  ͕ඞཁͰ͢ɻ

  View Slide

 23. TwiML Bins͚ͩͰରԠ͢Δ
  ඇެ։ύϥϝʔλʮsequential=“true”ʯΛ׆༻͠·͢ɻ
  ࣍ϖʔδͷϑϩʔΛࢀর
  ஫ҙ఺
  ൃ৴ઌʹࢦఆͰ͖Δͷ͸ɺPSTN͔Clientͷ͍ͣΕ͔Ͱ͢ɻ
  ྻڍͰ͖Δ൪߸͸ɺ࠷େ10ݸ·ͰͰ͢ɻ

  View Slide

 24. Copyright 2013 Twilio Inc.

  View Slide

 25. 5XJ.-#JOTʹΑΔॱ࣍ண৴
  Handson
  5XJ.-#JOTΛ࢖ͬͯɺॱ࣍ண৴Λͯ͠Έ·͠ΐ͏ɻ

  View Slide

 26. ୭͔͕ग़Δ·Ͱϧʔϓͤ͞Δ
  ୭͔͕ண৴͢Δ·Ͱൃ৴Λ܁Γฦ͍ͤͨ͠͞৔߹
  ൃ৴ઌͷ࠷ޙʹɺ࠶౓050൪߸΁ͷൃ৴Λߦ͍·͢ɻ
  ಉ࣌ʹɺϧʔϓ͍ͤͨ͞TwiML BinsΛݺͼ௚͠·͢ɻ
  μϛʔͷԠ౴ϝοηʔδʹϙʔζΛೖΕͯɺҰఆ࣌ؒͰ੾அͤ͞·͢ɻ
  ௨஌ઌ͸࠷େ̕ݸ·ͰͱͳΓ·͢ɻ

  View Slide

 27. Copyright 2013 Twilio Inc.

  View Slide

 28. ॱ࣍ண৴ʢϧʔϓରԠʣ
  IUUQRJJUBDPNNPCJMFCJ[JUFNTDBBFEDC

  View Slide

 29. Copyright (C) KDDI Web Communications Inc. All Rights Reserved
  ࣗಈՍిͷ஫ҙϙΠϯτ

  View Slide

 30. ཹक൪ి࿩ରࡦ
  ܞଳి࿩ѼͷՍి͸ɺਖ਼ৗऴྃݺͱͳΓ·͢ɻ
  ൃ৴࣌ͷʮIfMachineʯύϥϝʔλ͸೔ຊͰ͸࢖͑·ͤΜɻ
  https://jp.twilio.com/docs/api/rest/making-calles#post
  IVRΛ࢖ͬͯ൑ఆ͢Δํ๏ʢԿ͔ΩʔΛԡͤ͞Δʣ͕ҰൠతͰ͢ɻ
  ੾அ͕ͲͪΒ͔ΒߦΘΕ͔ͨͰػցԠ౴͔Ͳ͏͔Λ൑ఆ͢Δ͜ͱ΋Ͱ͖
  ·͢ʢԠ౴ϝοηʔδΛ௕Ίʹઃఆ͠ɺฉ͍ͨΒ੾அ͢ΔΑ͏ʹଅ͢ʣɻ

  View Slide

 31. Սిʹؔ͢Δॾ஫ҙ
  0120/0800ΛؚΉ0AB0ʹ͸ൃ৴Ͱ͖·ͤΜʢ050൪߸͔Βͷൃ৴ʣɻ
  1ൃ৴/ඵͷ੍ݶ͕͋Γ·͢ɻ
  ࡂ֐ൃੜ࣌ͳͲ͸ɺΩϟϦΞଆͷൃ৴ن੍ͷӨڹΛड͚·͢ɻ
  ཹकి͕डిͨ͠৔߹͸ɺਖ਼ৗݺͱͯ͠ՍిઌʹԠͨ͡අ༻͕ൃੜ͠·
  ͢ɻ
  ֤ݺͷ௨࿩ऴྃ࣌ʹϙΠϯτ͕Ҿ͖མͱ͞Ε·͢ɻ
  ۃكʹඇ௨஌΍ɺւ֎൪߸Ͱண৴͢Δ͜ͱ͕͋Γ·͢ɻ
  ୺຤ଆͰண৴ڋ൱Λͯ͠΋ɺҾ͖ଓ͖ண৴͢Δ͜ͱ͕͋Γ·͢ɻ

  View Slide