$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

Puppeteerでつくる画像と動画 / images and videos made with puppeteer

mottox2
July 17, 2021

Puppeteerでつくる画像と動画 / images and videos made with puppeteer

mottox2

July 17, 2021
Tweet

More Decks by mottox2

Other Decks in Technology

Transcript

 1. View Slide

 2. ࣗݾ঺հ
  • ΋ͬͱʢ@mottox2ʣ


  • KODANSHAtech LLC.͋


  • ि4ۈ຿ͷσβΠϯΤϯδχΞ


  • ڵຯ: σβΠϯγεςϜ


  • झຯ: Apex Legends

  View Slide

 3. ࠓ೔࿩͢͜ͱ
  • PuppeteerΛ࢖ͬͨը૾࡞੒ํ๏


  • PuppeteerΛ࢖ͬͨಈը࡞੒ํ๏


  • զʑ͸Կ͕Ͱ͖Δͷ͔

  View Slide

 4. λΠϜϥΠϯͷ͋Ε
  Ͳ͏ͭ͘Γ·͔͢ʁ


  • GitHub


  • Qiita


  • Zenn


  • ࣭໰ശ

  View Slide

 5. Webٕज़Ͱը૾࡞੒
  • Canvasͷը૾Խ


  • ΫϥΠΞϯτʹґଘ͢ΔɾCanvasࣗମ͕ѻ͍ʹ͍͘


  • ը૾഑৴SaaSͷར༻


  • ָ͚ͩͲࣗ༝౓͕௿͍


  • ✅ Puppeteerͷར༻


  • αʔόʔαΠυ͕ඞਢ͕ͩࣗ༝౓͕ߴ͍ɻ

  View Slide

 6. Puppeteerͱ͸
  • ChromeΛૢ࡞͢ΔAPIΛఏڙ͢ΔϥΠϒϥϦ


  • SPAͷΫϩʔϦϯάɺUIςετ΍ϑΥʔϜࣗಈૹ৴ͳͲͷ༻్͕૝ఆ
  ͞Ε͍ͯΔ


  • εΫϦʔϯγϣοτ΋ࡱΕΔ

  View Slide

 7. Puppeteerͷίʔυྫ
  Const puppeteer = require(‘puppeteer’)


  const getScreenshot = async (html) => {


  const browser = await puppeteer.launch()


  const page = await browser.newPage();


  await page.setContent(html);


  await page.setViewport({ width: 1200, height: 630 });


  const file = await page.screenshot();


  // await page.screenshot({ path: ‘dest/screenshot.png’ });


  return file


  }


  const html = generateHTML(props)


  getScreenshot(html)

  View Slide

 8. Puppeteerͷίʔυྫ
  const generateHTML = (props) => {


  return `
  `


  }

  View Slide

 9. Puppeteerͱ͸
  • ϒϥ΢β্Ͱͷ༷ʑͳදݱΛ࢖ͬͨը૾͕࡞ΕΔɻ


  • ࣄྫΛ঺հ͠·͢ɻ

  View Slide

 10. ࠓճ࡞ͬͨσϞͷ঺հ
  • ಉਓࢽଈചձͷެࣜαΠτ


  • αʔΫϧओ͕൦෍෺Λొ࿥͢Δ


  • ൦෍෺ͷOGը૾Λ͖Ε͍ʹݟ͍ͤͨ


  • Cloud Functions্ͰPuppeteerͷεΫϦʔϯγϣοτΛ࡞੒ɻϨεϙ
  ϯεͱͯ͠ฦ͍ͯ͠Δɻ

  View Slide

 11. ࠷ॳʹ࡞ͬͨ΋ͷ

  View Slide

 12. 🤔 ը૾ͱͯ͠ݟΔͱɺதࠇ͕ؾʹͳΔɻ

  View Slide

 13. จࣈ٧ΊΛվળ͢Δ
  • CSSͷfont-feature-settingsϓϩύςΟΛར༻͢Δ

  View Slide

 14. 👍 క·ͬͨҹ৅ʹͳͬͨ

  View Slide

 15. 🤔 վߦҐஔ͕ؾʹͳΔɻ୯ޠͷ్தͰվߦͨ͘͠ͳ͍ɻ

  View Slide

 16. վߦҐஔΛվળ͢Δ
  • ܗଶૉղੳΛ΍ͬͯɺจࣈྻΛվߦ͍͍ͯ͠ҐஔͰ෼ׂ͢Δ

  View Slide

 17. վߦҐஔΛվળ͢Δ
  • Kuromojin.js※Λ࢖ͬͯܗଶૉղੳɺ͍͍ײ͡ʹ෼ׂ͓ͯ͘͠


  • ෼ׂͨ͠จࣈΛ඼ࢺ΍จࣈछྨʹ߹Θͤͯ݁߹͢Δ
  ※ Kuromoji.jsͷϥούʔ

  View Slide

 18. վߦҐஔΛվળ͢Δ
  • spanͰ۠੾ͬͯno-wrap΍Ε͹վߦҐஔͷίϯτϩʔϧ͕Մೳ


  • ͳΜ͔มͳέʔε΋͋Δ͚Ͳɺ͓͓ΉͶΑͦ͞͏


  • ✅ σϞ: εΫγϣ൛ͱHTML൛ͷൺֱ

  View Slide

 19. 💡 վળ͞Εͨ

  View Slide

 20. ରԠલޙͷൺֱ
  • Before/After

  View Slide

 21. ରԠલޙͷൺֱ
  • Before/After

  View Slide

 22. ͜͜·Ͱͷ·ͱΊ
  • ׳Ε਌͠Μͩϒϥ΢βͰදݱͰ͖Δ΋ͷΛ࢖ͬͯը૾͕࡞ΕΔɻ


  • JavaScript΋࢖͑͹Ͱ͖Δ͜ͱ͕૿͑Δɻ


  • ྫʹڍ͛ͨܗଶૉղੳ΍ɺυϛφϯτΧϥʔͷநग़ͳͲ


  • ʢͨͩ͠ɺPhotoshopͰ࡞ͬͨํָ͕ʣ

  View Slide

 23. ಈըʹ֦ு͢Δ

  View Slide

 24. ಈըΛͭ͘Δ
  • ਅͬઌʹࢥ͍ͭ͘ͷ͕ɺϒϥ΢βͷಈ࡞Λ࿥ը͢Δख๏ɻ


  • ՄೳͰ͸͋Δ͕҆ఆͨ͠FPSΛҡ࣋Ͱ͖ͳ͍ɻ


  • ࿥ըײ͕ڧ͘ɺಈըͱ͸͍͍ʹ͍͘ɻ

  View Slide

 25. ಈըΛͭ͘Δ
  • ָͳͷͰɺFFmpegΛ࢖͍·͢ɻ


  • σίʔυɺΤϯίʔυɺτϥϯείʔυɺϛοΫεɺσϛοΫεɺ
  ετϦʔϜɺϑΟϧλϦϯάͳͲΛ݉Ͷඋ͑ͨπʔϧ


  • CLI΋͔ͬ͠Γ༻ҙ͞Ε͍ͯΔɻ


  • ࠓճ͸ѻ͍·ͤΜ͕wasm΋͋Γ·͢ɻ

  View Slide

 26. ಈըΛͭ͘Δ
  • ֤ϑϨʔϜͷը૾Λ༻ҙͯ͠ԼهίϚϯυΛ࣮ߦ͢Δɻ


  • ffmpeg -i Frame_%d.png -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -y out.mp4

  View Slide

 27. ಈըΛͭ͘Δ
  // child_processͰ࣮ߦ͢Δɻ͜ΕͰNode.js͔Βಈը͸࡞ΕΔɻ
  const { execSync } = require('child_process')
  ;

  execSync('ffmpeg -i Frame_%d.png -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -y out.mp4')

  View Slide

 28. ֤ϑϨʔϜͷը૾Λ࡞Δ
  • ݱࡏͷframeΛҾ਺ͱͯ͠౉ͨ͠ΒɺͦͷframeͷεΫγϣ͕ؼͬͯ͘
  ΔΠϝʔδ


  • 30fpsͷಈըͰ͋Ε͹ 1frame = 0s, 2frame = 1/30sͱରԠ͢Δɻ

  View Slide

 29. ֤ϑϨʔϜͷը૾Λ࡞Δ
  const puppeteer = require("puppeteer-core"
  )

  const { getHtml } = require("./template")
  ;

  (async () =>
  {

  const props = {}
  ;

  const browser = await puppeteer.launch(
  {

  executablePath
  :

  "/Applications/Google Chrome.app/Contents/
  MacOS/Google Chrome"
  ,

  })
  ;

  const page = await browser.newPage()
  ;

  for (let i = 1; i <= 60; i++)
  {

  const path = `./tmp/frame_${i}.png`
  ;

  const html = getHtml({ ...props, frame })
  ;

  await page.setContent(html)
  ;

  await page.setViewport({ width: 1200,
  height: 630 })
  ;

  await page.screenshot(
  {

  path
  ,

  })
  ;

  }

  await browser.close()
  ;

  })();

  View Slide

 30. ಈըԽ͢Δ
  • ֤ϑϨʔϜͷը૾ΛFFmpegʹ৯ΘͤͨΒ׬੒ɻ

  View Slide

 31. མͱ݀͠
  • Frame͝ͱͷHTMLΛར༻͢ΔͨΊɺCSSΞχϝʔγϣϯ͕࢖͑ͳ͍


  • LinearҎ֎ͷΞχϝʔγϣϯʹ͸ͻͱखؒඞཁ

  View Slide

 32. OSSΛར༻͢Δ
  • ࣗલͰશ෦༻ҙ͢Δͷ͸ے͕ѱ͍ͷͰOSSΛ࢖͏ɻ


  • RemotionΛ࢖͏ͱΑ͍ɻ

  View Slide

 33. Remotion

  View Slide

 34. Remotion
  • ReactΛϨϯμϦϯάͨ݁͠ՌΛPuppeteerͰੜ੒ɺFFmpegͰ݁߹͠
  ͨ΋ͷΛు͖ग़ͯ͘͠ΕΔ


  • طଘͷಈը΋ซ༻Մೳ


  • Webٕज़ͱطଘٕज़ʢAfter EffectsʣͷϋΠϒϦου͕Մೳɻ


  • ݸਓ΍খن໛ͳ૊৫ͳͲͰ͋Ε͹ແྉͰར༻Մೳɻ


  • ৄ͘͠͸ϥΠηϯεΛ֬ೝ͢Δ͜ͱɻ

  View Slide

 35. Remotionͷίʔυྫ
  import { useCurrentFrame } from "remotion"
  ;

  export const MyVideo = () =>
  {

  // ݱࡏͷϑϨʔϜ਺Λऔಘ
  const frame = useCurrentFrame();


  return
  (

  "center", alignItems: "center" }}
  >

  The current frame is {frame}
  .

  >

  )
  ;

  }
  ;

  export const RemotionVideo: React.FC = () =>
  (

  <
  >

  n

  id="MyVideo
  "

  component={MyVideo
  }

  durationInFrames={150
  }

  fps={30
  }

  width={1920
  }

  height={1080
  }

  /
  >


  >

  )

  View Slide

 36. զʑʹ͸Կ͕Ͱ͖Δͷ͔

  View Slide

 37. PuppeteerΛར༻͢ΔϝϦοτ
  • ෳ਺ͷٕज़Λ૊Έ߹Θͤͯ࡞ΕΔ


  • Canvas΍WebGLΛ෦෼తʹऔΓೖΕΒΕΔɻ


  • ୯ಠͰ΍Γ͖Δʹ͸ݫ͍͠දݱͰ΋࡞Γ΍͍͢ɻ


  • ͢ͰʹWebʹ͋Δࢿ࢈Λ࢖ͬͨ΋ͷΛը૾ԽɾಈըԽ͢Δ͜ͱͰϝ
  Ϧοτ͕ੜ·ΕΔɻ


  • σʔλϏδϡΞϥΠθʔγϣϯͷ·ͱΊͱ͔ɻ

  View Slide

 38. ࣮ੈքͰ࢖͏ʹ͸ϋʔυϧ͕
  • 🤔 ࣮͸ɺಈը࡞੒ͷSaaSͷํ͕खܰͰߴ඼࣭ͳ΋ͷΛ࡞Γ΍͍͢


  • AfterEffectsΛ࢖͏ํ͕ϕλʔͳ͜ͱ͕ଟ͍ɻ


  • ࡞੒ର৅࣍ୈͰϝϦοτʹͳΔ෦෼͸ੜ·Εͯ͘Δͱࢥ͏ɻ


  • ձࣾͰ΋࢖͍ॴΛ࢕͍ͬͯΔ


  • ಈը੍࡞Λษڧͯͨ͠ΒɺAfterEffectsͷ࿅౓্͕͕ͬͨɻ

  View Slide