$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

Web API サーバーとしての Elixir の可能性

Naoya Ito
August 28, 2015

Web API サーバーとしての Elixir の可能性

API Meetup Tokyo #9 での発表資料です

Naoya Ito

August 28, 2015
Tweet

More Decks by Naoya Ito

Other Decks in Technology

Transcript

 1. 8FC"1*αʔόʔͱͯ͠ͷ
  &MJYJSͷՄೳੑ
  /BPZB*UP
  ,BJ[FO1MBUGPSN *OD

  "1*.FFUVQ5PLZP

  View Slide

 2. ࡢࠓ͜Μͳ͜ͱ͋Γ·ͤΜ͔
  •  ͨͩͷ+40/"1*ʹ3BJMTͰ͸ŋŋŋ
  –  ϋΠτϥϑΟοΫͳҊ݅Ͱ࢖͍ͮΒ͍
  –  ཁ݅ʹରͯ͠ϝϞϦϑοτϓϦϯτ͕େ͖͗͢
  –  ઀ଓ਺͕ଟ͍ͱεέʔϧ͠ͳ͍
  –  ଱ো֐ੑʹෆ҆
  •  ʮεύΠΫͨ͠ͷͰམͪ·ͨ͠ʯͰ͸ࡁ·͞Εͳ͍ɻ޿ࠂ
  αʔόʔͱ͔

  View Slide

 3. ,BJ[FO1MBUGPSNͰ͸ŋŋŋ
  •  ҎԼͷέʔεͰ࣮ࡍʹ͋ͬͨ
  –  ޿ࠂ഑৴ͷ֎෦αʔόʔͱͷ΍ΓͱΓ
  •  ଟྔͷ઀ଓ
  –  3FEJTͱ*0ͯ͠ฦ౴͢Δ͚ͩͷ"1*αʔόʔ
  •  ཁ݅͸γϯϓϧɻෳࡶͳ.PEFM7JFXཁΒͳ͍
  •  Ͱ΋εύΠΫͰམͱͨ͘͠ͳ͍
  ͻͱ·ͣ/PEFKTͰ
  ରԠͨ͠

  View Slide 4. fork()  
  ϚϧνϓϩηεϞσϧʹΑΔฒߦॲཧ
  ྫ3BJMTͷ࣮ߦ؀ڥ

  View Slide

 5. 1SPT$POT
  •  1SPT
  –  ҆શ
  •  ϦΫΤετ͝ͱʹϝϞϦۭؒ෼཭㱺Ϋϥογϡͯ͠΋
  ଞʹӨڹ͠ͳ͍
  –  ϓϩάϥϛϯάϞσϧ͕୯७ ಉظͰ0,

  –  ϚϧνίΞ
  •  $POT
  –  εέʔϥϏϦςΟʹ೉
  •  ϝϞϦେ㱺࠷େϓϩηε਺ಉ࣌ฒߦ਺্ݶ
  •  04ϓϩηεεϨουͷίϯςΩετεΠον

  View Slide

 6. ࣌ؒ
  A B A C D B ・・・
  select()  /  epoll()  
  ίϯςΩετ
  εΠον
  ΠϕϯτۦಈϞσϧʹΑΔฒߦॲཧ
  ྫ&WFOU.BDIJOF /PEFKT

  View Slide

 7. 1SPT$POT
  •  1SPT
  –  εέʔϥϏϦςΟ ߴ͍ฒߦॲཧੑೳ

  •  ϝϞϦϑοτϓϦϯτখ͍͞
  •  ಉ࣌઀ଓ਺͕૿͑ͯ΋εέʔϧ
  •  $POT
  –  ଱ো֐ੑʹ೉
  •  མͪΔͱ͖͸શ෦མͪΔ
  •  ϝϞϦϦʔΫ͜Θ͍
  –  ϓϩάϥϛϯάϞσϧ͕΍΍ෳࡶ˞/PEFKTͩͱͦΕ΄ͲͰ΋ͳ͍

  –  ϚϧνίΞ$16Λ࢖͍ͮΒ͍

  View Slide

 8. τϨʔυΦϑ
  •  ฒߦॲཧੑೳ͸Ք͛ͳ͍͕҆શͰ୯७ͳ
  Ϛϧνϓϩηε εϨου
  Ϟσϧ͔
  •  ฒߦॲཧੑೳ͕ߴ͍͕ӡ༻ʹؾΛݣ͏Πϕ
  ϯτۦಈϞσϧ͔
  ͙͵͵ŋŋŋ

  View Slide

 9. ͦ͜Ͱ&SMBOHͰ͢

  View Slide

 10. &SMBOHͷ࣮ߦ؀ڥ
  •  #&". &SMBOH7.

  – ܰྔϓϩηεŋŋŋ࣮ߦίϯςΩετ
  •  খ͍͞ϫʔυɺىಈʹdϚΠΫϩඵ
  – ฒߦॲཧੑೳ͕ߴ͍
  •  7.͕ܰྔϓϩηεΛεέδϡʔϦϯά
  –  7.εϨουຖʹϥϯΩϡʔ
  –  ཪଆͰ͸ඇಉظεϨουϓʔϧ
  ref:  h+p://www.erlang-­‐factory.com/upload/presenta=ons/708/HitchhikersTouroEheBEAM.pdf

  View Slide

 11. ΞΫλʔϞσϧ
  ϝοηʔδύογϯά
  ஋͸͢΂ͯίϐʔ
  4IBSFE/PUIJOH

  ϝʔϧϘοΫεʹ
  ΩϡʔΠϯά

  View Slide

 12. &SMBOHͰͷ
  ωοτϫʔΫαʔόʔ
  •  ϦΫΤετʹܰྔϓϩηε
  – ҆શ
  •  ܰྔϓϩηεŋŋŋಠཱ࣮ͨ͠ߦίϯςΩετ
  •  4IBSFE/PUIJOHŋŋŋ͋Δϓϩηε͕Ϋϥογϡ
  ͯ͠΋໰୊ͳ͍
  – ߴ͍ฒߦॲཧੑೳ
  •  ܰྔŋŋŋϝϞϦϑοτϓϦϯτখ͍͞
  •  Ϣʔβʔϥϯυ04ͷίϯςΩετεΠονͳ
  ͠

  View Slide

 13. &SMBOHͷϝϞϦϞσϧ
  •  QFS1SPDFTT($
  –  ϓϩηεຖʹ($
  •  άϩʔόϧ($ͩͱશମʹӨڹ͢Δ
  •  ϓϩηε෼཭
  –  4IBSFE/PUIJOH
  –  ϓϩηε)FBQ
  •  ($͸ܰྔϓϩηεຖʹ૸ΒͤɺཁΒͳ͘ͳͬͨΒഇغ ؆
  ୯Ͱޮ཰͕Α͍

  ҆ఆͨ͠Ԡ౴ੑೳ
  ߴ͍଱ো֐ੑ

  View Slide

 14. 4VQFSWJTPS
  Supervisor ϓϩηε
  ؂ࢹ
  ʮಥવͷࢮʂʯ
  ϓϩηεࢮΜͩ͠ɺઓུ
  ʹ߹Θͤͯ࠶ىಈ͠ͱ͘
  Θ
  crash

  View Slide

 15. -FUJUDSBTI
  •  ࣦഊʹඋ͑ͳ͍ɻྫ֎Λั·͑ͳ͍
  •  4VQFSWJTPSͰ؂ࢹ͓͍ͯͯ͠ɺͦͷ·
  ·ى͜͢ͳΓύϥϝʔλม͑ͯϦτϥΠ͞
  ͤΔͳΓŋŋŋ
  ނোରԠϞσϧ͕
  ݴޠج൫Ͱఏڙ

  View Slide

 16. /PEFKTWT&SMBOH
  •  /PEFKTWT&SMBOH
  –  IUUQLVFOJTIJIBUFOBEJBSZKQFOUSZ

  –  ނোϞσϧɺίʔυมߋɺίʔυҠಈɺແఀࢭΞοϓάϨʔυɺ
  ͜͏͍͏ͷͬͯYͰμ΢ϯλΠϜͷγεςϜͩͱେࣄͩΑ
  Ͷɻ +PF"SNTUSPOH

  –  ݁ہੑೳΑΓ΋ނো଱ੑͳΜͩΑͶᴷͦΕͳ

  View Slide

 17. Ͱ΋&SMBOHͳΜͰ͠ΐ͏

  View Slide

 18. ͦ͜Ͱ&MJYJS

  View Slide

 19. &MJYJS
  •  &SMBOH7.ͷ্Ͱಈ͘ݴޠ
  –  &SMBOH7.ͷڧΈ ฒߦॲཧੑೳɺ଱ো֐ੑ
  Λͦͷ··ʹɺγϯ
  λοΫεΛೃછΈ΍͘͢
  •  KPTFWBMJN&SMBOHͰݟͨ͜ͱ͸ΈΜͳؾʹೖ͚ͬͨͲɺݟͳ͔ͬͨ͜ͱ
  ͸ΈΜͳݏ͍
  –  &SMBOHͱ૬ޓޓ׵
  –  051΋΋ͪΖΜ͋ΔΑ
  •  Ϟμϯͳύοέʔδ؅ཧγεςϜɺ-B[ZίϨΫγϣϯ 4USFBN
  ɺ
  ϓϩτίϧͳͲͷ௥Ճཁૉ
  •  ৄ͘͠͸
  –  IUUQTTQFBLFSEFDLDPNOBPZBFMJYJSHPTIBPKJF

  View Slide

 20. View Slide

 21. Ͱ΋8FC"1*࡞Δͷ
  ೉͍͠ΜͰ͠ΐ͏

  View Slide

 22. 1IPFOJYᴷ&MJYJSPO3BJMT

  View Slide

 23. View Slide

 24. 1IPFOJY
  Cowboy
  Plug
  Phoenix
  .JEEMFXBSF
  )5514FSWFS
  &SMBOH1SPDFTT
  3FFRVFTU

  View Slide

 25. ϕϯνϚʔΫ
  ref:  h+p://www.li+lelines.com/blog/2014/07/08/elixir-­‐vs-­‐ruby-­‐showdown-­‐phoenix-­‐vs-­‐rails/
  $  ./wrk  -­‐t12  -­‐c800  -­‐d180S  -­‐-­‐timeout  2000  "http://tranquil-­‐brushlands-­‐6459.herokuapp.com/showdown"  
  Running  3m  test  @  http://tranquil-­‐brushlands-­‐6459.herokuapp.com/showdown  
     12  threads  and  800  connections  
     Thread  Stats      Avg            Stdev          Max      +/-­‐  Stdev  
         Latency      318.52ms    139.92ms      1.39s        82.03%  
         Req/Sec      224.42          57.23      368.00          68.50%  
     484444  requests  in  3.00m,  0.99GB  read  
     Socket  errors:  connect  0,  read  9,  write  0,  timeout  0  
  Requests/sec:      2691.03  
  Transfer/sec:            5.65MB
  $  ./wrk  -­‐t12  -­‐c800  -­‐d180S  -­‐-­‐timeout  2000  "http://dry-­‐ocean-­‐9525.herokuapp.com/showdown"  
  Running  3m  test  @  http://dry-­‐ocean-­‐9525.herokuapp.com/showdown  
     12  threads  and  800  connections  
       Thread  Stats      Avg            Stdev          Max      +/-­‐  Stdev  
         Latency          3.07s          2.06s        8.36s        70.39%  
         Req/Sec        24.65            9.97        63.00          67.10%  
     54256  requests  in  3.00m,  122.50MB  read  
     Socket  errors:  connect  0,  read  1,  write  0,  timeout  0  
  Requests/sec:        301.36  
  Transfer/sec:        696.77KB
  Phoenix
  Rails  w/  Puma
  ॾ৚݅͋ΔͷͰߟ࡯͸ࣗݾ੹೚Ͱɻ
  1IPFOJY͕ൺֱͯ͠଎͍ͷ͸ؒҧ
  ͍ͳͦ͞͏

  View Slide

 26. ΄͔
  •  &MJYJSຊ൪Քಇ࣮੷
  – υϦίϜ͞Μɺ%"6ສͷ"Eͷ"1*
  •  GBMPPENBSV &MJYJSͷ(SBQF

  •  IUUQXXXTMJEFTIBSFOFUPISTIJCVZBFYFMJYJS
  •  1IPFOJYͷ$IBOOFM
  – ઀ଓܰྔϓϩηεͰॲཧ͢Δϝοηʔδ
  ϋϯυϥ
  •  8FC4PDLFU

  View Slide

 27. ྑ͍͜ͱ͹͔Γݴ͍·͕ͨ͠ŋŋŋ
  •  ฒߦੑೳ͕ߴ͍ɺԠ౴ੑೳ͕ྑ͍ͱ͸ݴ͕ͬͨʮܭࢉ͕
  ଎͍ʯͱ͸ݴͬͯͳ͍
  –  1IPFOJYελοΫ͸3BJMTΑΓ͸଎͍ɺ͚Ͳ΋
  –  ಈతܕ෇͚ݴޠͰ͢͠
  –  ˞ҰԠ)J1&ʹ͢Δͱ଎͘͸ͳΔ΋Α͏
  •  ؔ਺ܕݴޠͱͯ͠͸ͦ͜·ͰߴػೳͰ͸ͳ͍
  •  ݸਓతͳ࿩
  େن໛ӡ༻ͯ͠ͳ͍ͷͰ$POTΛޠΔʹ
  ஌ݟ଍Γͳ͍
  •  &MJYJSྲྀߦΔ͔͸·ͩະ஌਺
  –  ϓϩμΫγϣϯ౤ೖࣄྫ͸·ͩ͜Ε͔Β

  View Slide

 28. લฤॻ͖·ͨ͠ɻ
  ޙฤ͸࣍߸Ͱ

  View Slide

 29. View Slide

 30. ׬

  View Slide