$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

zawで快適シェル生活

 zawで快適シェル生活

#nanapi_study での LT 資料です

Naoya Ito

May 29, 2014
Tweet

More Decks by Naoya Ito

Other Decks in Technology

Transcript

 1. KAIZEN  pla%orm  Inc.  
  [BXͰշదγΣϧੜ׆
  OBOBQJษڧձWPM

  /BPZB*UP
  ,"*;&/QMBUGPSN*OD


  View Slide

 2. KAIZEN  pla%orm  Inc.  
  (/6&NBDT

  View Slide

 3. KAIZEN  pla%orm  Inc.  

  View Slide

 4. KAIZEN  pla%orm  Inc.  

  View Slide

 5. KAIZEN  pla%orm  Inc.  
  BOZUIJOHFM
  ˞࠷ۙ͸BOZUIJOHͷGPSLͷ)FMNΛ࢖͏ͷ͕ྑ͍ͦ͏Ͱ͢
  &NBDT࢖͍͸σΟϨ
  ΫτϦύεΛ֮͑ͳ͍

  View Slide

 6. KAIZEN  pla%orm  Inc.  
  ͜ΕʹࣅͯΔ

  View Slide

 7. KAIZEN  pla%orm  Inc.  
  Կ͕ྑ͍͔
  •  େ෦෼๨Εͯͯ΋ͳΜͱ͔ͳΔ
  – 6TFSTOBPZBTSDHJUIVCIVCPU
  EFQMPZQMBOCDEͰ͸֮͑ΒΕͳͯ͘΋
  – EFQMPZQMBOCDE͘Β͍ͳΒ֮͑ͯΔ

  View Slide

 8. KAIZEN  pla%orm  Inc.  
  ŋŋŋͱ͍͏Θ͚Ͱࢲͷ৔߹
  •  ϓϩάϥϛϯάதʹ'JOEFS͸࢖Θͳ͍
  •  Ͳ͜ͷσΟϨΫτϦʹԿ͕ೖͬͯΔ͔֮͑
  ͯͳ͍
  •  σΟϨΫτϦπϦʔ͔ΒϑΝΠϧબΜͰ੾
  Γସ͑ͱ͔ΊΜͲ͍͘͞

  View Slide

 9. KAIZEN  pla%orm  Inc.  
  $  cd  /Users/naoya/src/github/hubot-­‐deploy-­‐planbcd

  View Slide

 10. KAIZEN  pla%orm  Inc.  
  &NBDT͚ͩͰͳ͘

  γΣϧͰ΋ಉ͡ʹ͍ͨ͠

  View Slide

 11. KAIZEN  pla%orm  Inc.  
  [BXr[TIBOZUIJOHFMMJLFXJEHFU

  View Slide

 12. KAIZEN  pla%orm  Inc.  
  σϞ

  View Slide

 13. KAIZEN  pla%orm  Inc.  
  Α͘࢖͍ͬͯΔ΋ͷ
  •  [BXDES
  •  [BXHJUpMFT
  •  [BXHJUSFDFOUCSBODIFT
  •  [BXIJTUPSZ

  View Slide

 14. KAIZEN  pla%orm  Inc.  
  [TISD
  source  ~/.zsh/zaw/zaw.zsh  
  zstyle  ':filter-­‐select'  case-­‐insensitive  yes    
  bindkey  '^xb'  zaw-­‐cdr  
  bindkey  '^x^b'  zaw-­‐git-­‐recent-­‐branches  
  bindkey  '^x^f'  zaw-­‐git-­‐files  
  bindkey  '^x^r'  zaw-­‐history
  &NBDTϢʔβʔͳΒ
  $YC
  ͱ͔ͰೃછΈͷૢ࡞

  View Slide

 15. KAIZEN  pla%orm  Inc.  
  ΄͔
  •  [BXͷCBTI൛Έ͍ͨͳͷ΋͋ΔΒ͍͠ ະ֬


  –  [TIྑͦ͞͏͚ͩͲઃఆ໘౗ͩͳʔͱ͍͏ਓˠPI
  NZ[TI
  •  QFSDPMͱ͍͏ͷ΋͋ΔΒ͍͠
  –  IUUQTIJCBZVIBUFOBCMPHDPNFOUSZ

  View Slide

 16. KAIZEN  pla%orm  Inc.  
  େࣄʹ͍ͯ͠Δߟ͑ํ
  ʮଵଦɾ୹ؾɾၗຫʯ
  ϙέοτͻͱͭͷݪଇŋŋŋཤྺͰ΋ԿͰ΋์ΓࠐΜͰޙ͔Β୳͢ɺΈ
  ͍ͨͳߟ͑ํ
  ཤྺϚχΞ IUUQYDDOFUVOJNBH

  View Slide

 17. KAIZEN  pla%orm  Inc.  
  ,"*;&/QMBUGPSN*OD
  ΤϯδχΞืू
  ଓ͖͸8FCͰʮ,"*;&/࠾༻ʯͰݕࡧ

  View Slide