Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

SmartNews の最近の取り組みについて

SmartNews の最近の取り組みについて

第2回エンジニアリングマネージャー勉強会

Nobutoshi Ogata

February 21, 2017
Tweet

More Decks by Nobutoshi Ogata

Other Decks in Technology

Transcript

 1. SmartNews ͷ࠷ۙͷऔΓ૊Έʹ͍ͭͯ ɹ 2017/02/21 ୈ2ճΤϯδχΞϦϯάϚωʔδϟʔษڧձ ɹ Engineering Manager, Site Reliability

  Engineering Nobutoshi Ogata @nobu666
 2. Self Introduc.on • εϚʔτχϡʔεגࣜձࣾ • Nobutoshi Ogata • Engineering Manager,

  Site Reliability Engineering • ৘γε΋݉೚ • @nobu666
 3. Agenda • SmartNews ʹ͓͚Δ EM • ӳޠ • ࠾༻

 4. Agenda • SmartNews ʹ͓͚Δ EM • ӳޠ • ࠾༻

 5. SmartNews ʹ͓͚Δ EM • νʔϜͷϚωʔδϟɺͱ͍͏΋ͷ͸͍͕ͨ໌ʹ EM ͱ͍͏λΠ τϧ͸࠷ۙ·Ͱͳ͔ͬͨɻͪΌΜͱ PM ͱ

  EM ͷཱ৔ΛΘ͚· ͠ΐ͏ͱ͍͏ྲྀΕ • ͳ͓ CTO ΋ VPoE ΋͍ͳ͍ • ΤϯδχΞ • JP: 31(+CEO2)/72 • US: 5/13
 6. None
 7. ΍ͬͯΔ͜ͱ • PM ͱϩʔυϚοϓͷ͢Γ߹Θͤ • ֤νʔϜͷώϡʔϚϯϚωδϝϯτ • ࠾༻΁ͷੵۃؔ༩ • ͋ͱͰ

  • ΤϯδχΞόϦϡʔͷࡦఆ(WIP)
 8. Agenda • SmartNews ʹ͓͚Δ EM • ӳޠ • ࠾༻

 9. ӳޠ • ೔ຊޠωΠςΟϒͰ͸ͳ͍ΤϯδχΞ͕ 7ਓ • 2ਓ͸·ͬͨ͘೔ຊޠΘ͔Βͳ͍ɺ1ਓ͸ͪΐͬͱΘ͔Δ • νʔϜͷिใɾυΩϡϝϯτɾGitHubͷ΍ΓͱΓ͸ͳΔ΂͘ӳ ޠ •

  େ͖ͳϓϩδΣΫτͷॏཁͳ࿩΋ؤுͬͯӳޠ
 10. Qiita:Team ͷ༷ࢠ

 11. None
 12. Slack ͷ༷ࢠ

 13. None
 14. (શһ೔ຊਓ

 15. GitHub ͷ༷ࢠ

 16. None
 17. ͱ͸͍͑ʔ • શ෦͕શ෦͜͏Ͱ͸ͳ͍ • ΍͸Γ(ͱ͘ʹձ࿩Ͱ͸)৘ใྔ͕མͪͯ͠·͍͕ͪ • νʔϜͷຖिͷใࠂΛӳޠͰ΍͍ͬͯͨ࣌ظ΋͕͋ͬͨ΍Ί ͨ • ೔ຊޠ͕Θ͔Βͳ͍ͻͱ͕͍ΔҎ্ɺҰఆͷ഑ྀ͸ඞཁ

  • ೔ຊޠͷ΍ΓऔΓ͔͠ͳ͍channelʹ "-ja" ͚ͭΔͱ͔
 18. Agenda • SmartNews ʹ͓͚Δ EM • ӳޠ • ࠾༻

 19. EM + ࠾༻ • ࠾༻ίϛοςΟൃ଍(EM+PM+HR) • ΤϯδχΞ͕ਓࣄʹੵۃతʹؔ༩͍ͯ͘͠ • ·ͣ͸࠾༻पΓ͔Βɺ࣍͸ධՁ੍౓΋΍͍ͬͯ͘

 20. ͍··Ͱͷ࠾༻ • ෆಁ໌ͳ࠾༻ • ࣗ෼͕໘઀ͨ͠ਓ͕ɺͳΜ͔஌Βͳ͍͏ͪʹམͪͯΔ • Ϛωʔδϟ͕໘઀ͯ͠ͳ͍νʔϜʹ഑ଐ͞ΕΔ • ೖࣾ೔ʹ഑ଐઌ͕ܾ·͍ͬͯͳ͍͜ͱ΋͋ͬͨ •

  ج४͕͋ΔΑ͏ͳɺͳ͍Α͏ͳ
 21. ͜Ε͔Β • (ՄೳͳݶΓ)ಁ໌ͳ࠾༻ • ໘઀ϑϩʔ࡞Γ௚͠ • ॻྨબߟɾ໘઀ΞαΠϯɾධՁೖྗγʔτͷ߲໨Έͳ͓͠ • ଞ໘઀؅ͷධՁΛධՁೖྗޙʹӾཡՄೳʹ •

  ࣾ಺ͷධՁج४ͱબߟج४Λ͋Θ͍ͤͯ͘
 22. ࠾༻ίϛοςΟ • ্ड़ͷΑ͏ͳϑϩʔվળશൠ • ॻྨબߟɾίʔυςετνΣοΫɾ໘઀׭ͷΞαΠϯ • ߏ଄Խ໘઀(PBI) • WORK RULES!

  Ͱ঺հ͞Ε͍࣭ͯͨ໰ू • ࠃʹΑΔ࠾༻ج४ͷࠩҟ
 23. ·ͱΊ • Α͏΍͘ͷ΅Γ͸͡Ίͨ͹͔Γ͔ͩΒͳ ͜ͷ͸ͯ͠ͳ͘ԕ͍ EM ࡔΛΑ… • ·ͩ·ͩࢼߦࡨޡͷஈ֊ • ΈΜͳ͕ྗΛग़͠΍͍͢؀ڥΛ࡞͍ͬͯ͘

 24. We're hiring! ɹ ͋ΒΏΔ৬छͰืूத!

 25. None