$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

インフラエンジニアがConsulとStretcherをつかったデプロイ改善で開発効率の向上に貢献した話(短縮版 + α) / omotesando.rb #33

インフラエンジニアがConsulとStretcherをつかったデプロイ改善で開発効率の向上に貢献した話(短縮版 + α) / omotesando.rb #33

Shuichi Ohsawa

April 05, 2018
Tweet

More Decks by Shuichi Ohsawa

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ΠϯϑϥΤϯδχΞ͕
  ConsulͱStretcherΛ͔ͭͬͨσϓϩΠվળͰ
  ։ൃޮ཰ͷ޲্ʹߩݙͨ͠࿩ (୹ॖ൛ + α)
  දࢀಓ.rb #33 ~Deploy~
  Shuichi Ohsawa (@ohsawa0515)
  1/20

  View Slide

 2. ࣗݾ঺հ
  • େᖒलҰ (@ohsawa0515)
  • Blog΍ͬͯ·͢ http://blog.jicoman.info/
  • Sansanגࣜձࣾ Data Strategy & Operation Center
  • σʔλԽγεςϜͷΠϯϑϥߏஙɾӡ༻ɾվળɺ͓ۚ ͷܭࢉͳͲΛ୲౰
  • AWSϦιʔεͷແବݣ͍͍ͯ͠ΔਓΛಛఆ͠஫ҙ͢Δਓ
  • ࢖༻ݴޠ: PHP(ݩ΃ͪͺʔ), Golang(গ͠), Ruby(গ͠)
  • Ruby͸FluentdϓϥάΠϯͱ͔ͭͬͨ͘͜ͱ͋Δ͚Ͳ͋·Γॻ͚ͳ͍
  • GolangͰAutoScaling + Blue-Green Deployment πʔϧ͚ͭͬͨ͘Ͳ͋·Γॻ͚ͳ͍
  2/20

  View Slide

 3. ຊεϥΠυʹ͍ͭͯ
  July Tech Festa 2017Ͱ࿩ͨ͠ࢿྉΛ୹ॖ൛+αͱͯ͠·ͱΊͨ΋ͷ
  Ͱ͢ɻ
  ίϯςφͷ࿩͸Ͱ·ͤΜɻ͢΂ͯEC2Ͱ͢ɻ
  ৄࡉ΍αϯϓϧίʔυͳͲ͸ͪ͜ΒͷεϥΠυΛ͝ࢀরͩ͘͞
  ͍ɻ
  https://speakerdeck.com/ohsawa0515/jtf2017-consul-stretcher-
  deploy
  3/20

  View Slide

 4. ΞδΣϯμ
  • αʔόߏ੒
  • ΞϓϦέʔγϣϯߏ੒
  • ैདྷͷσϓϩΠͱ՝୊఺
  • ৽σϓϩΠ
  • σϓϩΠϑϩʔ
  • ൿಗ৘ใͷ҉߸Խɾ෮߸ (+αͷ෦෼)
  4/20

  View Slide

 5. αʔόߏ੒
  • ϩʔϧ
  • WebɺBatchɺDeploy etc
  • Webαʔό
  • ELB + EC2(c3.2xlarge × 20୆ऑ)
  • Batchαʔό
  • EC2(r3.xlarge × 20୆ڧ)
  • Deployαʔό
  • Web/BatchαʔόʹσϓϩΠ
  5/20

  View Slide

 6. ΞϓϦέʔγϣϯߏ੒
  • Web/Batchαʔόͱ΋ʹ20ऑͷRailsΞϓϦ͕ಉډ
  • ίετ࡟ݮ
  • සൟʹϦΫΤετ͞Εͳ͍αʔϏε
  • Apache + Passenger
  6/20

  View Slide

 7. ैདྷͷσϓϩΠ
  • ఆظϦϦʔε(िҰ)
  • ͢΂ͯͷRailsΞϓϦΛσϓϩΠ
  • ඞཁʹԠͯ͡hotfixϦϦʔε(िʹ਺ճ)
  • ඞཁͳΞϓϦ͚ͩσϓϩΠ
  • Web/Batchαʔόશ୆Ұ੪ʹσϓϩΠ
  • σϓϩΠαʔό͔Β࣮ߦ
  • PushܕσϓϩΠ/In place/All at once
  7/20

  View Slide

 8. ैདྷͷσϓϩΠ
  • σϓϩΠεΫϦϓτ(Rakefile)ͰσϓϩΠ࣮ߦ
  • Capistrano 2ϕʔε
  • ΞϓϦຖʹCapλεΫϑΝΠϧͷੜ੒
  • ฒྻͰෳ਺ΞϓϦΛσϓϩΠ
  • ϩʔϧ͸Chef ServerͷλάͰ؅ཧ
  • Web, BatchͰॲཧ͕ҟͳΔͨΊϩʔϧͰ۠ผ
  • knife tagίϚϯυͰ෇͚֎͢͠Δ
  8/20

  View Slide

 9. ՝୊఺
  1. σϓϩΠʹ͕͔͔࣌ؒΔ
  2. αʔόͷ௥Ճ͕໘౗
  3. GitHub/RubyGems͕མͪΔͱσϓϩΠͰ͖ͳ͍
  9/20

  View Slide

 10. Capistrano + Stretchr + Consul
  • PullܕσϓϩΠ
  • αʔόࣗ਎͕σϓϩΠ͢Δ
  • σϓϩΠ͕࣌ؒҰఆ(୆਺ʹൺྫ͠ͳ͍)
  • Amazon S3ʹϏϧυࡁͷϑΝΠϧΛ഑ஔ
  • μ΢ϯϩʔυ͠഑ஔɺ࠶ىಈ͢Δ͚ͩͰσϓϩΠ׬ྃ
  • S3ͷՄ༻ੑ͸99.99ˋ
  • In place/All at once
  • Capistarnoͷ࢓૊Έ(γϯϘϦοΫϦϯΫʹΑΔ੾Γସ͑)Λ׆༻
  • ConsulʹΑΔαʔϏεσΟεΧόϦػೳͰϗετͷొ࿥ɾ࡟আ͸ࣗಈ
  10/20

  View Slide

 11. Capistrano
  • ݱߦͷCapistrano 2ͷεΫϦϓτΛվम
  • capistrano-stretcher ͸ Capistrano 3ͷΈରԠͳͷͰݟૹΓ
  • https://github.com/pepabo/capistrano-stretcher
  • Capistrano͔ΒStretcher + ConsulΛݺͼग़ͯ͠σϓϩΠ
  • ࢀߟʹͭͭ͠ॲཧΛ࣮૷
  • ࠓ·Ͱ࣮ߦ͖ͯͨ͠capίϚϯυΛେ͖͘ม͑͗͢ͳ͍Α͏ʹ
  11/20

  View Slide

 12. Stretcher
  • https://github.com/fujiwara/stretcher
  • Consulͱ૊Έ߹ΘͤΔ͜ͱͰɺΠϕϯτΛτϦΨʔͱͨ͠PullܕσϓϩΠ͕Մೳ
  • ࠾༻ͨ͠ཧ༝
  !
  • ෳ਺ΞϓϦΛҰ੪ʹσϓϩΠͯ͠΋ૣ͍
  • 20ऑͷRailsΞϓϦΛฒྻσϓϩΠ͢Δͱ1ʙ2෼ఔ౓ͰऴΘΔ
  • ෳ਺ͷઃఆϑΝΠϧ(ϚχϑΣετϑΝΠϧ)Λ༻ҙ͢Δ͜ͱͰɺৼΔ෣͍Λม͑Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δ
  • σϓϩΠϑΝΠϧ഑ஔ༻
  • γϯϘϦοΫϦϯΫ੾ସ༻
  • Consulͱͷ਌࿨ੑ͕ߴ͍
  12/20

  View Slide

 13. Consul
  • https://www.consul.io/
  • HashiCorpࣾఏڙͷΦʔέετϨʔγϣϯπʔϧ
  • αʔόͱΫϥΠΞϯτͱ͍͏̎ͭͷ໾ׂͰߏ੒͞ΕɺΫϥελΛܗ੒͢Δ
  • ো֐ݕ஌ɺ಺෦DNSɺKey/ValueετΞ(KVS)
  • Πϕϯτൃߦ
  • ֤ConsulΫϥΠΞϯτ͸ΠϕϯτΛ଴ͪड͚͍ͯΔঢ়ଶͰɺಛఆͷΠϕϯτ͕ൃߦ͞ΕͨΒ೚ҙͷΞΫγϣϯΛ࣮
  ߦ
  • αʔϏελάʹΑΔϩʔϧ؅ཧ
  • αʔϏεσΟεΧόϦ
  • ىಈ࣌ʹΫϥελ΁ࣗಈδϣΠϯ
  13/20

  View Slide

 14. σϓϩΠϑϩʔ
  14/20

  View Slide

 15. ·ͱΊͯσϓϩΠ͢Δ
  ͢΂ͯͷΞϓϦΛϚϧνεϨουͰฒྻσϓϩΠ
  task deploy_all: :setup do
  deploy_projects = "application_A,apllication_B,..."
  threads_count = ENV['THREADS']
  Parallel.map(deploy_projects, in_threads: threads_count.to_i) do |project|
  # Ϗϧυαʔό΁ͷσϓϩΠ
  # ϚχϑΣετϑΝΠϧͷੜ੒
  # S3΁ͷΞοϓϩʔυ
  # ΞϓϦέʔγϣϯαʔόʹ഑෍
  end
  end
  task release_all: :setup do
  deploy_projects = "application_A,apllication_B,..."
  threads_count = ENV['THREADS']
  Parallel.map(deploy_projects, in_threads: threads_count.to_i) do |project|
  # σϓϩΠ(γϯϘϦοΫϦϯΫ੾ସ)
  end
  end
  15/20

  View Slide

 16. Slack
  SlackͰσϓϩΠঢ়گ͕֬ೝͰ͖Δ
  ໰୊͕ੜͨ͡৔߹͸όοΫτϨʔε͕ද

  16/20

  View Slide

 17. ݁Ռ
  1. σϓϩΠʹ͕͔͔࣌ؒΔ
  • => ϦϦʔε࣌ؒͷ୹ॖ(30෼->5෼)
  2. αʔόͷ௥Ճ͕໘౗
  • => ࠷৽ͷσϓϩΠϑΝΠϧΛ࣋ͬͯ͘Δ͚ͩ
  3. GitHub/RubyGems͕མͪΔͱσϓϩΠͰ͖ͳ͍
  • => S3ͳͷͰ΄΅໰୊ͳ͠
  17/20

  View Slide

 18. ൿಗ৘ใͷ҉߸Խɾ෮߸
  • DBύεϫʔυ΍Ωʔ৘ใΛઃఆϑΝΠϧ(YAML)ʹੜͰॻ͍͓ͯ
  ͘ͷ͸ةݥ
  • ൿಗ৘ใΛEC2 Parameter Storeʹอ͓͖࣋ͯ͠ɺઃఆϑΝΠϧ
  ʹ͸EC2 Parameter Storeͷσʔλ໊ʹஔ͖׵͑
  • σϓϩΠ࣌ʹ෮߸͠ઃఆϑΝΠϧΛॻ͖׵͑
  • σϓϩΠαʔό͔͠෮߸Ͱ͖ͳ͍Α͏ʹKMSͷIAMݖݶΛઃఆ
  18/20

  View Slide

 19. ͝ਗ਼ௌ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠
  19/20

  View Slide

 20. 20/20

  View Slide