Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

TDD(Twitter Driven Datsu-Syoshinsya) / Twitter駆動脱初心者 #yapcasia

onigra
August 30, 2014

TDD(Twitter Driven Datsu-Syoshinsya) / Twitter駆動脱初心者 #yapcasia

YAPC::Asia 2014 Lightning Talks

onigra

August 30, 2014
Tweet

More Decks by onigra

Other Decks in Technology

Transcript

 1. TDD @nekogeruge_987 YAPC::Asia 2014 LT

 2. TDD != Test Driven Development ςετۦಈ։ൃͷ࿩͡Όͳ͍Ͱ͢

 3. Twitter Driven Datsu-Syoshinsya Twitterۦಈ୤ॳ৺ऀ

 4. Yudai Suzuki / ླ໦༤େ onigra @nekogeruge_987 ༗ݶձࣾexvisionz

 5. ॴͰɺΈͳ͞Μ

 6. Twitter ΍ͬͯ·͔͢ʁ

 7. ࢓ࣄத΋ ΍ͬͯ·͔͢ʁ

 8. WebΤϯδχΞͷ࢓ࣄΛ͸͡Ίͨࠒͷ࿩ (ͨͿΜ2011೥ࠒ)

 9. ʮTwitterͰ༗໊ͳਓΛϑΥϩʔ͢Δͱ͍͍Αʯ

 10. None
 11. ࢖͍͸͡Ίͯ…

 12. ͍͢͝ਓୡ͕ ͲΜͳٕज़ʹ஫໨͍ͯ͠Δ͔͕ ෼͔Δ

 13. ͍͢͝ਓୡ͕ ͲΜͳࢥߟɾࢥ૝Ͱ࢓ࣄ͍ͯ͠Δ͔͕ ෼͔Δ

 14. ΦʔϓϯιʔεϓϩδΣΫτͷ ίϛολʔ͕ Productʹ͍ͭͯ࿩ͯͯ͠໘ന͍

 15. None
 16. Θ͔Βͳ͍͜ͱΛͭͿ΍͍ͨΒ ճ౴͕͘Δ͜ͱ͕͋Δ

 17. λΠϜϥΠϯͷੈք͸ ͜Μͳײ͡ʹݟ͑Δ

 18. Git͸࢖͑ͯ౰વ

 19. GithubͰίʔυެ։͠·͘Γ Contribute͠·͘Γ

 20. ςετ͸ॻ͍ͯ౰ͨΓલ

 21. ςετॻ͍ͯΔΜ͔ͩΒ ౰વCI΋ͯ͠Δ

 22. ࣗಈσϓϩΠ΋౰ͨΓલ

 23. Πϯϑϥ୲౰ऀͱ ΞϓϦ୲౰ऀͷ ڥք͕΄ͱΜͲແ͍

 24. HipChatɺSlackɺྲྀߦΓͷ πʔϧ͸ͲΜͲΜಋೖ

 25. ݴޠɺϥΠϒϥϦͷ όʔδϣϯΞοϓ΋ ී௨ʹ௥ै͢Δ

 26. ษڧձʂษڧձʂษڧձʂ

 27. ͳΔ΄Ͳ ͜Ε͕౰ͨΓલͳΜͩͳ

 28. ͦΜͳϊϦͰษڧ͠ଓ͚ స৬ ※ݱࡏͷձࣾͰ͸͋Γ·ͤΜ

 29. όʔδϣϯ؅ཧ͸جຊ͠ͳ͍ ͯͯ͠΋CVS

 30. UnitTestʁCIʁ ͳΜͰ͔ͦ͢Ε͸ʁ

 31. αʔόߏஙखॱॻ.xls

 32. ϦϦʔεखॱॻ.xls

 33. ΤϏσϯε.xls

 34. ϑϨʔϜϫʔΫ࢖ͬͯͳ͍

 35. PHP4ܥ

 36. ͓فΓσϓϩΠ

 37. SkypeΈ͍ͨͳͷ͸ ηΩϡϦςΟϙϦγʔ্ବ໨

 38. WindowsXP 32bit ϝϞϦ4GB

 39. !?

 40. Զͷ஌ͬͯΔੈքͱ ҧ͏…

 41. TwitterͰݟͯͨਓୡ͸ ۀք಺ͷҰ෦෼Ͱ͋Γ ಛʹ͍͢͝ਓୡͩͬͨ͜ͱʹؾ෇͘

 42. TwitterͰݟͯͨੈքʹ ߹Θͤͯษڧͯͨ͠Β ࢥͬͨΑΓ΋੒௕ͯͨ͠Β͍͠

 43. Twitter͸ ೔ຊͷWEBΤϯδχΞʹͱͬͯ ಛผͳSNSͩͬͨΜͩʂʂ

 44. ͜Ε͔Β΋Twitter͸ ͍͢͝WEBΤϯδχΞ͕ ͨ͘͞Μू͏ SNSͰ͋ͬͯ΄͍͠

 45. ʮTwitterͰ༗໊ͳਓΛϑΥϩʔ͢Δͱ͍͍Αʯ

 46. Έͳ͞Μ͜Ε͔Β΋ ͍͢͝ΤϯδχΞͬ΀ΓΛ TwitterͰݟ͚͍ͤͭͯͩ͘͞

 47. Thank You!