Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

コマンドなしでぼくはAndroid開発できない話

operandoOS
March 10, 2017

 コマンドなしでぼくはAndroid開発できない話

コマンドなしでぼくはAndroid開発できない話
文字起こし
https://github.com/operando/DroidKaigi/blob/master/2017/no_command_no_life/README.md

DroidKaigi 2017 Day2
https://droidkaigi.github.io/2017/timetable.html#session-60

operandoOS

March 10, 2017
Tweet

More Decks by operandoOS

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ίϚϯυͳ͠Ͱ

  ΅͘͸Android։ൃ

  Ͱ͖ͳ͍࿩
  DroidKaigi 2017 Day2

  View Slide

 2. About Me
  Shinobu Okano
  @operandoOS
  Mercari, Inc.
  Souzoh, Inc.

  View Slide

 3. ࢿྉ಺ͷίϚϯυʹ
  packageName

  ͱॻ͔Ε͍ͯΔ෦෼͸

  ΞϓϦͷύοέʔδ໊ʹ

  ஔ͖׵͓͑ͯࢼ͍ͩ͘͠͞ʂ

  View Slide

 4. ࣭໰౳͋Ε͹
  https://github.com/
  operando/DroidKaigi
  ʹissueͱ্͔͍͛ͯͩ͘͞ʂ

  View Slide

 5. AndroidͰίϚϯυʁ

  View Slide

 6. AndroidͰίϚϯυ

  ࢖͑ΔΑ͏ʹͳΓͨʔ͍

  View Slide

 7. Ͱ͖·͢

  View Slide

 8. ࢖͑ΔΑ͏ʹͳΔͨΊʹ
  • Android SDK·ΘΓʹͪΐͬͱPathΛ

  ௨͚ͩ͢
  • جຊɺͦΕ͚ͩʂ

  View Slide

 9. • sdk/tools
  • sdk/tools/bin
  • sdk/platform-tools
  • sdk/build-tools/
  • sdk/platform-tools/systrace (͓·͚)
  Android SDKपΓͷ

  Ͳ͜ʹPath௨ͤ͹͍͍ͷ͔

  View Slide

 10. ίϚϯυ

  ࢖͍΍͘͢͢Δͧ

  View Slide

 11. adb-peco
  • ෳ਺ͷAndroid୺຤Λಉ࣌ܨ͍ͰΔ࣌ʹศར
  • alias adb='adb-peco'
  • https://github.com/tomorrowkey/adb-peco

  View Slide

 12. adb-peco
  • ෳ਺ͷAndroid୺຤Λಉ࣌ʹͭͳ͍Ͱ

  ࠔͬͯ·ͤΜ͔ʁͦΕadb-pecoͰબ୒Ͱ͖ΔΑʂ
  • http://techlife.cookpad.com/entry/
  2014/09/09/172449

  View Slide

 13. adb-peco
  • adb-pecoΛॻ͖௚͠·ͨ͠ by tomorrowkey
  • http://tomorrowkey.hatenablog.jp/entry/
  2016/07/31/adb-peco
  %E3%82%92%E6%9B%B8%E3%81%8D
  %E7%9B%B4%E3%81%97%E3%81%BE
  %E3%81%97%E3%81%9F

  View Slide

 14. աڈʹ࢖ͬͨίϚϯυΛ

  ΠϯλϥΫςΟϒʹௐ΂ͯ࢖͏
  https://gist.github.com/operando/
  250da59cc97d89c33337fe5b129e09f5
  peco select adb history

  View Slide

 15. adb

  View Slide

 16. adb
  Android Debug Bridge

  View Slide

 17. adb
  https://developer.android.com/
  studio/command-line/adb.html

  View Slide

 18. ࣮ػͱΤϛϡϨʔλͰ͸

  ࣮ߦͰ͖ΔίϚϯυ͸ҧ͏
  • ࣮ػʹ͸ͳ͍͚ͲΤϛϡϨʔλʹ͸

  ೖͬͯΔίϚϯυ͸ͦͦ͋͜͜Δ
  • ηΩϡϦςΟ্ͷཧ༝ͳͷ͔ͳʁ

  View Slide

 19. ωοτϫʔΫӽ͠ͰίϚϯυΛ
  ࣮ߦ͢Δ
  • adb shell ip addr show wlan0 | grep 'inet ' |
  cut -d' ' -f6|cut -d/ -f1
  • ip෦෼͚ͩऔΓग़͢
  • adb tcpip 5555
  • adb connect ip:5555

  View Slide

 20. AndroidWiFiADB
  • Android StudioͷPlugin
  • https://github.com/pedrovgs/
  AndroidWiFiADB
  • ·͋ͬͪ͜ͷํָ͕

  View Slide

 21. input

  View Slide

 22. input text
  จࣈೖྗΊͬͪΌ؆୯ʹͳΔ
  ࠷ڧίϚϯυ✨

  View Slide

 23. input text
  adb shell input text droidkaigi2017

  View Slide

 24. input keyevent
  Key eventΛൃߦͰ͖Δ

  View Slide

 25. input keyevent
  • adb shell input keyevent KEYCODE_POWER
  • ిݯΩʔԡ͢
  • adb shell input keyevent KEYCODE_SLEEP
  • εΫϦʔϯOFF

  View Slide

 26. adb shell inputͷίʔυ
  http://tools.oesf.biz/android-7.1.1_r1.0/
  xref/frameworks/base/cmds/input/src/
  com/android/commands/input/Input.java

  View Slide

 27. reboot
  • ࠶ىಈίϚϯυ
  • adb shell reboot

  View Slide

 28. am

  View Slide

 29. am start
  • ActivityΛελʔτͤ͞Δ΋ͷ
  • adb shell am start 

  -a android.intent.action.VIEW 

  -d https://google.com

  View Slide

 30. am broadcast
  BroadcastΛ࣮ߦ͢ΔίϚϯυ

  View Slide

 31. am broadcast
  • adb shell am broadcast -a
  com.android.systemui.BATTERY_LEVEL_TEST
  • ి஑࢒ྔ0ʙ100%ͷը૾ΛΞχϝʔγϣϯ

  Ͱ֬ೝͰ͖Δʂ
  • ࢖Θͳ͍ͩΖʔ

  View Slide

 32. am hang
  • ࠓ΍Βͳ͍Α͏ʹͶ͆
  • hang͢ΔͷͰ
  • hangͯ͠Ͳ͏͠Α͏΋ͳ͘ͳͬͨΒ

  adb shell rebootͰ͢Αʂ

  View Slide

 33. am Source Code
  • http://tools.oesf.biz/android-7.1.1_r1.0/xref/
  frameworks/base/cmds/am/src/com/
  android/commands/am/Am.java
  • http://tools.oesf.biz/android-7.1.1_r1.0/xref/
  frameworks/base/services/core/java/com/
  android/server/am/
  ActivityManagerShellCommand.java

  View Slide

 34. pm

  View Slide

 35. pm
  PackageManager

  View Slide

 36. pm path
  • ࢦఆͨ͠ύοέʔδ໊ͷapkͷ৔ॴΛ

  ڭ͑ͯ͘ΕΔ
  • adb shell pm path packageName

  View Slide

 37. pm clear
  • ΞϓϦέʔγϣϯͷσʔλΛΫϦΞ͢Δ
  • adb shell pm clear packageName

  View Slide

 38. pm list
  • adb shell pm list packages
  • adb shell pm list packages -e
  • adb shell pm list packages -d
  • adb shell pm list packages -s
  • adb shell pm list packages -3

  View Slide

 39. pm source code
  • http://tools.oesf.biz/android-7.1.1_r1.0/xref/
  frameworks/base/cmds/pm/src/com/
  android/commands/pm/Pm.java
  • http://tools.oesf.biz/android-7.1.1_r1.0/xref/
  frameworks/base/services/core/java/com/
  android/server/pm/
  PackageManagerShellCommand.java

  View Slide

 40. dumpsys

  View Slide

 41. dumpsys
  • γεςϜαʔϏεͷঢ়ଶΛμϯϓ
  • ৭ʑؚΊͯಈ࡞νΣοΫ͍ͨ࣌͠ʹΊͬͪΌ
  ศར

  View Slide

 42. dumpsys
  • adb shell dumpsys -l
  • ͜ΕͰsystem serviceͷҰཡ͕ݟ͑Δ
  • ؾʹͳΔSystem ServiceΛ୳͢

  View Slide

 43. dumpsys activity
  • Activityͷ৘ใΛdump͢Δ
  • adb shell dumpsys activity

  View Slide

 44. dumpsys activity top
  • adb shell dumpsys activity top
  • ࠓදࣔͯ͠ΔActivityͷ৘ใ͕ݟ͑Δʂ
  • ϨΠΞ΢τͷߏ଄΋ݟΕΔʂ
  • FragmentManagerͷ৘ใ΋dump͞ΕΔ

  View Slide

 45. dumpsys activity top
  • ৽͍͠ϓϩδΣΫτ΍ݟ஌Β͵ίʔυΛಡΉ࣌ʹ໾ཱͭ
  • ͜ͷը໘ͬͯͲͷActivity? ͲͷFragment? 

  Έ͍ͨͳ͜ͱΛௐ΂Δͷʹ࠷ద
  • ਓ༷ͷΞϓϦͷViewͷߏ଄Λௐ΂Δͷʹ࠷ద

  View Slide

 46. dumpsys usagestats
  • adb shell dumpsys usagestats

  View Slide

 47. adb shell dumpsys dbinfo
  • adb shell dumpsys dbinfo
  • adb shell dumpsys dbinfo packageName
  • ࣮ߦͨ͠SQLͱ͔ͷཤྺ͕ݟ͑Δ
  • ςʔϒϧߏ଄ؙད໰୊

  View Slide

 48. log

  View Slide

 49. log
  • logcatʹ೚ҙͷlogΛଧͪࠐΉ
  • shell log DroidKaigi2017΍ͬͯͧ͘ʂ
  • ͱ͋Δૢ࡞ͷൣғͷlogcatΛݟ͍ͨ࣌ͳͲʹ

  ૢ࡞ͷ࢝ΊͱऴΘΓʹlogΛଧͭͱ͔ʹศར

  View Slide

 50. run-as

  View Slide

 51. run-as
  • ࣮ߦ͢ΔϓϩηεΛม͑Δ?
  • adb shell run-as packageName
  • /data/data/packageName഑؅ͷϑΝΠϧΛ
  ݟ͍ͨ࣌ʹศར

  View Slide

 52. run-as source code
  http://tools.oesf.biz/android-7.1.1_r1.0/
  xref/system/core/run-as/

  View Slide

 53. bugreport

  View Slide

 54. bugreport
  adb bugreport

  View Slide

 55. bugreportz✨

  View Slide

 56. bugreportz
  • adb shell bugreportz
  • bugreportΛzipԽͨ͠΋ͷ͕࡞ΕΔ
  • bugreport͸΋ͷ͘͢͝Ͱ͔͍

  View Slide

 57. bugreportz
  • ҎԼʹॻ͖ग़͞ΕΔ
  • /data/user_de/0/com.android.shell/files/
  bugreports
  • OK:/data/user_de/0/com.android.shell/files/
  bugreports/bugreport-
  NPG05D-2017-03-10-07-41-37.zip
  • ੜ੒͞ΕͨΒadb pullͯ͠औΓग़͢

  View Slide

 58. bugreportz Source Code
  https://android.googlesource.com/platform/
  frameworks/native/+/refs/heads/master/
  cmds/bugreportz/

  View Slide

 59. adb uninstall
  • adb uninstall packageName
  • ΞϓϦΛΞϯΠϯετʔϧ͢Δ

  View Slide

 60. σʔλͱΩϟογϡΛ

  ࢒ͨ͠··ΞϯΠϯετʔϧ͢Δ
  • adb shell cmd package uninstall -k
  packageName

  View Slide

 61. ͦͷଞ͍ͬͺ͍͋Γ·͢Αʂ

  View Slide

 62. ίϚϯυԠ༻͍ͯͧ͘͠

  View Slide

 63. ಛఆͷΞϓϦͷSettingը໘Λ

  ίϚϯυͰҰൃͰग़͢!!
  • shell am start -a
  android.settings.APPLICATION_DETAILS_SE
  TTINGS -d package:packageName

  View Slide

 64. Πϯετʔϧ͞Ε͍ͯΔ

  ύοέʔδ໊Λιʔτͯ͠ग़͢ʂ
  • adb shell pm list packages | sed
  '[email protected]^package:@@g' | sort

  View Slide

 65. apkҾͬ͜ൈ͘͜ͱʹ

  શྗΛਚͨ͘͠ʂ
  • adb shell dumpsys activity activities | 

  grep apkΛվ଄ͯ͠pecoͱ߹Θͤͯ

  બ୒ͯ͠pull͢Δ΍ͭ࡞Δ

  View Slide

 66. apkҾͬ͜ൈ͘͜ͱʹ

  શྗΛਚͨ͘͠ʂ
  • adb shell dumpsys activity activities | grep
  apk | sed -e 's/ *baseDir=//g' | peco | xargs
  adb pull

  View Slide

 67. apkҾͬ͜ൈ͘͜ͱʹ

  શྗΛਚͨ͘͠ʂ
  • dumpsys activity activitiesͱpecoͰΰχϣΰ
  χϣͯ͠୺຤͔ΒapkΛ؆୯ʹҾͬ͜ൈ͘
  • http://qiita.com/operandoOS/items/
  6fa77037560e52d11352

  View Slide

 68. dryrun
  • gem install dryrun
  • dryrun ϦϙδτϦͷURL

  View Slide

 69. dryrun
  https://github.com/
  cesarferreira/dryrun

  View Slide

 70. ίϚϯυपΓͷsource code
  • http://tools.oesf.biz/android-7.0.0_r1.0/xref/
  frameworks/base/cmds/
  • http://tools.oesf.biz/android-7.0.0_r1.0/xref/
  system/core/

  View Slide

 71. ίϚϯυͷ࣮ମΛௐ΂Δํ๏
  • logcatΛݟΔ
  • ίϚϯυͷग़ྗ݁Ռ͔Βݻఆ஋ͬΆ͍΋ͷΛ
  ݟ͚ͭͯɺͦΕΛग़ྗͯ͠ΔॲཧΛ୳͢
  • ͔ͦ͜ΒͲΜͲΜ۷ΓԼ͍͛ͯ͘
  • ιʔείʔυ͔Βؤுͬͯ୳͢ʂ

  View Slide

 72. ίϚϯυϥΠϯπʔϧΛ

  ৭ΜͳݴޠͰ࡞ΔͨΊͷૉࡐ
  • DeviceAPI-Android
  • https://github.com/bbc/device_api-android
  • ruby
  • adbkit
  • https://github.com/openstf/adbkit
  • node.js

  View Slide

 73. Android Command Note
  https://github.com/operando/
  Android-Command-Note
  ঺հͨ͠ίϚϯυͱ͔·ͱΊͯ·͢ʂ

  View Slide

 74. Thanks!!

  View Slide