Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Solr @ CROSS2015 C4

Solr @ CROSS2015 C4

CROSS2015 C4 の発表資料です
http://2015.cross-party.com/program/c4

genta kaneyama

January 29, 2015
Tweet

More Decks by genta kaneyama

Other Decks in Technology

Transcript

 1. 4PMSʹ͍ͭͯ
  ݕࡧɾฤ੒෦
  ݉ࢁݩଠ

  View Slide

 2. !DPPLQBE
  w4PMSNBTUFSTMBWF
  w&MBTUJDTFBSDIYʙ

  View Slide

 3. ༻్
  wϨγϐɾݙཱݕࡧ
  wχϡʔεݕࡧ
  wܝࣔ൘ݕࡧ
  wྉཧڭࣨݕࡧFUDʜ

  View Slide

 4. ͳͥ4PMS
  wݕࡧػೳ։ൃͷࣗ༝౓
  wύϑΥʔϚϯε
  w؅ཧίετ

  View Slide

 5. ར༻ঢ়گ
  wςʔϒϧ .EPD
  wଟਓ਺ʹΑΔ։ൃ
  ‣ ࢀՃऀɿਓҎ্
  ‣ ݕࡧओ຿͡Όͳ͍ਓ΋ࢀՃ

  View Slide

 6. ࣗ༝౓
  wEZOBNJDpFME
  ‣ ࣗ༝ʹϑΟʔϧυ௥ՃͰ͖Δ
  ‣ Ϩγϐ͚ͩͰϑΟʔϧυ
  wΑ͘ग़དྷͨΫϥΠΞϯτͷଘࡏ
  ‣ TVOTQPU

  View Slide

 7. ༧૝ՄೳͳύϑΥʔϚϯε
  wNBTUFSTMBWF ओྲྀ͡Όͳ͍Ͱ͢

  wϑΝΠϧϕʔεͷϨϓϦέʔγϣϯ
  w-VDFOF͕଎͍

  View Slide

 8. ؅ཧίετ
  w೥͔Βར༻ 4PMSʙ

  wCSFBLJOHDIBOHFܦݧճ
  wΞοϓσʔτେࣦഊճ

  View Slide

 9. ϝϦοτɾকདྷੑ
  w͍͍ҙຯͰރΕ͖͍ͯͯΔ
  wΫϥΠΞϯτϥΠϒϥϦॆ࣮
  wࣄྫ͕๛෋ͳͷͰ҆৺
  wকདྷʹΘͨͬͯ-VDFOFΛ׆༻

  View Slide

 10. σϝϦοτɾ֮ޛ
  wΠϯλʔϑΣʔεʹແཧ͋Γ
  w($ͱͷಆ͍

  View Slide

 11. ΠϯλʔϑΣʔε
  wΫΤϦه๏ͦΖͦΖϜϦ
  wޙํޓ׵ੑ͸ͦΜͳʹඞཁʁ

  View Slide

 12. 4PMS

  View Slide

 13. &MBTUJDTFBSDI

  View Slide

 14. ($
  w+7.ͷ($͸ແࢹෆՄೳ
  wมԽʹ߹ΘͤͯܧଓతʹରԠʜ
  ͍ͨ͠Ͱ͔͢ʁ

  View Slide

 15. ΧϯϑΝϨϯε
  w-VDFOF4PMS-FWPMVUJPO

  View Slide

 16. ͝੩ௌ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠

  View Slide