Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

20200325_Noodl_v2_hands-on_スライド資料

pentake
March 25, 2020

 20200325_Noodl_v2_hands-on_スライド資料

pentake

March 25, 2020
Tweet

More Decks by pentake

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ։࢝·ͰʹɺԼهΛ͓ࡁ·͍ͤͩ͘͞ʢಈըͷ֓ཁཝʹ΋ॻ͍ͯ͋Γ·͢ʣ 1 2. OpenWeatherMap ͷ API Key Λ߇͓͑ͯ͘ OpenWeatherMapʹSign In͠ɺAPI

  KeyΛ͙͢ʹίϐϖͰ͖Δঢ়ଶʹ͓͍͍ͯͯͩ͘͠͞ɻ https://openweathermap.org/ 1. Noodl 2.0 ͷόʔδϣϯ֬ೝ ⚠ ҟͳΔόʔδϣϯΛμ΢ϯϩʔυ͍ͯ͠ͳ͍͔֬͝ೝΛ͓ئ͍͍ͨ͠·͢ʂ ɹɹ֬ೝํ๏ɿNoodlΛىಈ͠ɺϝχϡʔόʔͷ Noodl ʼ About Application ΁ 3. ࢿྉʹΞΫηε connpassͷΠϕϯτϖʔδʹ͋Δʮࢿྉʯ͔ΒɺϓϩδΣΫτϑΝΠϧΛμ΢ϯϩʔυ͍ͯͩ͘͠͞ɻ https://noodl-tokyo.connpass.com/event/167103/
 2. X

 3. X ࠓ೔΍Δ͜ͱ 1. جຊૢ࡞ & Noodl 1.x ͱͷҧ͍ 2-1. API࿈ܞ

  & Material UI ϊʔυ 2-2. MQTTΛར༻ͨ͠ϚϧνσόΠεͳUIͷߏங 14
 4. X Noodl 1.3 Noodl 1.4 beta 24 Group Muiܥ Noodl

  2.0 beta Rectangle Stack layout Scroll view ࠨͷ̏ͭͷϊʔυͷػೳ͕Groupͷ ϓϩύςΟʢઃఆʣʹ౷߹͞Εͨʂ
 5. X NOODLͷجຊૢ࡞ - ϊʔυΛҠಈ͢Δ: υϥοά - ϊʔυΛ࡞Δ: ӈΫϦοΫɺϊʔυ໊ΛΩʔϘʔυͰೖྗ - ϊʔυΛ࡟আ͢Δ:

  ϊʔυΛબ୒ɾDeleteΩʔΛԡ͢ - ϊʔυΛίϐʔ: ϊʔυΛબ୒ɾ㵰+CʢWindows: Ctrl+Cʣ - ϊʔυΛϖʔετ: ⌘+VʢWindows: Ctrl+Vʣ - ϊʔυΛܨ͙: ϊʔυͷ୺ͰΫϦοΫ͠ɺͦͷ··ܨ͍͗ͨϊʔυ·Ͱυϥοά͢Δ 29
 6. X ࠓ೔΍Δ͜ͱ 1. جຊૢ࡞ & Noodl 1.x ͱͷҧ͍ 2-1. API࿈ܞ

  & Material UI ϊʔυ 2-2. MQTTΛར༻ͨ͠ϚϧνσόΠεͳUIͷߏங 31
 7. X ࠓ೔΍Δ͜ͱ 1. جຊૢ࡞ & Noodl 1.x ͱͷҧ͍ 2-1. API࿈ܞ

  & Material UI ϊʔυ 2-2. MQTTΛར༻ͨ͠ϚϧνσόΠεͳUIͷߏங 46
 8. X ʲίϛϡχςΟࢀՃͷྲྀΕʳ ɹ̍ɽQRίʔυεΩϟϯ ɹɹɹɹɹɹor ɹɹɹhttps://bit.ly/2kSq3xw ΁ΞΫηε ɹ̎ɽϝʔϧΞυϨεͷೖྗ ɹ̏ɽೝূ༻ϝʔϧʹهࡌͷURL΁ΞΫηε ɹ̐ɽύεϫʔυͱϢʔβʔωʔϜΛઃఆ ʲSlackʳNoodlίϛϡχςΟ΁ͷ͝ট଴

  SlackʹNoodlͷίϛϡχςΟ͕͍͟͝·͢ɻ ຊ೔͝ग़੮ͷօ༷ͱڞʹίϛϡχςΟΛ੝Γ্͛ͯ ͍͚Ε͹ͱߟ͓͑ͯΓ·͢ɻੋඇɺ͝ࢀՃ͍ͩ͘͞ʂ 54 # ͭͬͯ͘Έͨ # Πϕϯτ৘ใ # noodl஌ܙା
 9. X ͖͕͍ͭͨΒ ͍ͭͬͨʔ ʹ ͍ͨ ͕͠ͳ͍ Ή͠ Ͱ͢ɻ ͨ͘͞Μ ;͒Ζʔ

  ͞ΕΔͱ ͍ͤͪΐ͏ ͢Δ͔΋ɻ จࣈϒϩοΫͱεϚϗ͕࿈ܞͨ͠஌ҭ؝۩ͷ ΞϓϦͷࢼ࡞Λ Noodl Ͱ։ൃʂ ͍ͭͬͨʔ ͜ΖΉ͘͠Μ 4݄21೔Ϋϥ΢υϑΝϯσΟϯά։࢝͠·͢ʂ