$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

20200325_Noodl_v2_hands-on_スライド資料

pentake
March 25, 2020

 20200325_Noodl_v2_hands-on_スライド資料

pentake

March 25, 2020
Tweet

More Decks by pentake

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ։࢝·ͰʹɺԼهΛ͓ࡁ·͍ͤͩ͘͞ʢಈըͷ֓ཁཝʹ΋ॻ͍ͯ͋Γ·͢ʣ
  1
  2. OpenWeatherMap ͷ API Key Λ߇͓͑ͯ͘
  OpenWeatherMapʹSign In͠ɺAPI KeyΛ͙͢ʹίϐϖͰ͖Δঢ়ଶʹ͓͍͍ͯͯͩ͘͠͞ɻ
  https://openweathermap.org/
  1. Noodl 2.0 ͷόʔδϣϯ֬ೝ
  ⚠ ҟͳΔόʔδϣϯΛμ΢ϯϩʔυ͍ͯ͠ͳ͍͔֬͝ೝΛ͓ئ͍͍ͨ͠·͢ʂ
  ɹɹ֬ೝํ๏ɿNoodlΛىಈ͠ɺϝχϡʔόʔͷ Noodl ʼ About Application ΁
  3. ࢿྉʹΞΫηε
  connpassͷΠϕϯτϖʔδʹ͋Δʮࢿྉʯ͔ΒɺϓϩδΣΫτϑΝΠϧΛμ΢ϯϩʔυ͍ͯͩ͘͠͞ɻ
  https://noodl-tokyo.connpass.com/event/167103/

  View Slide

 2. Noodl version 2.0
  ϋϯζΦϯ
  2

  View Slide

 3. X
  ΃Μ͚ͨ
  Noodl SlackίϛϡχςΟӡӦ୲౰
  3
  ̍ਓલͷNoodlerʹͳΔͨΊमߦதɻ
  Twitter
  @penpenchapen

  View Slide

 4. X
  πΠʔτେ׻ܴͰ͢ʂ
  4
  #Noodl

  View Slide

 5. X
  5
  ͓ࢼ͠πΠʔτλΠϜʂ

  View Slide

 6. X
  6
  ࣭໰͸νϟοτཝͰʂ
  ʁ
  ʁ
  ʁ

  View Slide

 7. X
  7
  ޷͖ͳ໙ྨ͸ʁ
  YouTubeͷνϟοτʹॻ͖ࠐΜͰΈΑ͏ʂ

  View Slide

 8. X

  View Slide

 9. X
  _tensorX
  גࣜձࣾςϯιΞΤοΫε
  9

  View Slide

 10. X
  10
  ϦΞϧλΠϜͰΞοϓσʔτ
  Ξχϝʔγϣϯͱ
  ΠϯλϥΫγϣϯ
  ϚϧνσόΠε্ͷ
  ΤΫεϖϦΤϯεݕূ
  ʮϊʔυʯϕʔεͰߏங IoT΍ηϯαʔ઀ଓ
  APIɾσʔλΛ࢖ͬͯ
  σβΠϯՄೳ

  View Slide

 11. ര଎Ͱ࣮ಇ͢Δ΋ͷΛ࡞Γ
  ࢼ࡞඼ͷମݧΛݕূͰ͖Δ

  View Slide

 12. ߟ͑Δ
  ࡞Δ
  ݕূ͢Δ
  x100

  View Slide

 13. ✔ ސ٬ͱνʔϜͷΑΓྑ͍ཧղΛಘΔ
  ✔ ࠷దͳҙࢥܾఆΛ͢Δҝͷڧ͍൑அࡐྉʹͳΔ
  ✔ ૉૣ͍ϑΟʔυόοΫ = ޮ཰తͳ։ൃ

  View Slide

 14. X
  ࠓ೔΍Δ͜ͱ
  1. جຊૢ࡞ & Noodl 1.x ͱͷҧ͍
  2-1. API࿈ܞ & Material UI ϊʔυ
  2-2. MQTTΛར༻ͨ͠ϚϧνσόΠεͳUIͷߏங
  14

  View Slide

 15. X
  NoodlͰ࢖͏ݴ༿
  15
  Node
  ϊʔυ
  Component
  ίϯϙʔωϯτ
  Project
  ϓϩδΣΫτ

  View Slide

 16. X
  16
  Node
  ϊʔυ

  View Slide

 17. X
  Node
  ϊʔυ

  View Slide

 18. X
  Component
  ίϯϙʔωϯτ

  View Slide

 19. X
  Component

  View Slide

 20. X
  Component
  Component
  Component

  View Slide

 21. X
  Component
  Component
  Component
  Component

  View Slide

 22. X
  Component
  Componentʢશମʣ
  Component
  Component
  Component

  View Slide

 23. X
  Componentʢશମʣ
  Project
  ϓϩδΣΫτ

  View Slide

 24. X
  Noodl 1.3
  Noodl 1.4 beta
  24
  Group
  Muiܥ
  Noodl 2.0 beta
  Rectangle
  Stack layout
  Scroll view
  ࠨͷ̏ͭͷϊʔυͷػೳ͕Groupͷ
  ϓϩύςΟʢઃఆʣʹ౷߹͞Εͨʂ

  View Slide

 25. X
  ग़యɿ
  IUUQTUSFFpMFDPNXFCEFTJHOVOEFSTUBOEJOHWJFXQPSUGPSSFTQPOTJWFXFCEFTJHO
  7JFXQPSU
  ϒϥ΢βͷදࣔྖҬ
  WX͸ɺ
  PGWJFXQPSUXJEUI
  ʢWJFXQPSUͷԣ෯ʹର͢Δׂ߹ʣ
  WI͸ɺ
  PGWJFXQPSUIFJHIU
  ʢWJFXQPSUͷॎ෯ʹର͢Δׂ߹ʣ
  px % ͷଞʹ vw vh ͱ͍͏୯Ґ͕௥Ճʂ

  View Slide

 26. X
  ࠓճͭ͘Δ΋ͷ
  26
  ͦͷ̍

  View Slide

 27. X
  Labɿτοϓը໘
  Projectɿ։ൃதͷϓϩδΣΫτஔ͖৔
  LearnɿνϡʔτϦΞϧֶ͕΂Δ

  View Slide

 28. X
  Cloud syncedɿΫϥ΢υͱϩʔΧϧʹอଘ
  Save locallyɿϩʔΧϧʹอଘ
  جຊతʹ͸ϩʔΧϧΛબ୒͍ͯͩ͘͠͞ɻ
  Ϋϥ΢υ͸ڞಉ࡞ۀΛ͢Δࡍʹ࢖͍·͢ɻ
  ᶃ อଘํ๏Λબ୒ʂ
  ᶄ ໊લΛ෇͚ͯςϯϓϨʔτΛબ୒ʂ

  View Slide

 29. X
  NOODLͷجຊૢ࡞
  - ϊʔυΛҠಈ͢Δ: υϥοά
  - ϊʔυΛ࡞Δ: ӈΫϦοΫɺϊʔυ໊ΛΩʔϘʔυͰೖྗ
  - ϊʔυΛ࡟আ͢Δ: ϊʔυΛબ୒ɾDeleteΩʔΛԡ͢
  - ϊʔυΛίϐʔ: ϊʔυΛબ୒ɾ㵰+CʢWindows: Ctrl+Cʣ
  - ϊʔυΛϖʔετ: ⌘+VʢWindows: Ctrl+Vʣ
  - ϊʔυΛܨ͙: ϊʔυͷ୺ͰΫϦοΫ͠ɺͦͷ··ܨ͍͗ͨϊʔυ·Ͱυϥοά͢Δ
  29

  View Slide

 30. X
  ίϯϙʔωϯτҰཡ
  ϓϩδΣΫτઃఆ
  ϥΠϒϥϦ
  ϓϩύςΟ
  ߏங͢Δ৔ॴ
  ϝχϡʔ
  ϓϨϏϡʔ

  View Slide

 31. X
  ࠓ೔΍Δ͜ͱ
  1. جຊૢ࡞ & Noodl 1.x ͱͷҧ͍
  2-1. API࿈ܞ & Material UI ϊʔυ
  2-2. MQTTΛར༻ͨ͠ϚϧνσόΠεͳUIͷߏங
  31

  View Slide

 32. X
  APIͱ͸…?
  APPLICATION
  PROGRAMMING
  INTERFACE
  32

  View Slide

 33. X
  ଞͷاۀ΍
  ਓ͕࡞ͬͨϓϩάϥϜ
  Λར༻Ͱ͖Δʂ
  33

  View Slide

 34. X
  "11-&͕ఱؾΛ
  ଌఆ͍ͯ͠ΔΘ͚Ͱ͸ͳ͍ʂ
  J04ඪ४ͷ͓ఱؾΞϓϦ
  34

  View Slide

 35. 35
  ఱؾ
  "1*
  /00%- ཉ͍͠ػೳΛ
  Πν͔Β։ൃ͢Δ
  ඞཁ͕ͳ͍ʂ
  Ի੠ೝࣝ
  "1*
  35

  View Slide

 36. X
  ࢖͏ͱ͖͸ن໿Λ
  Α͘ಡ΋͏ʂ
  36

  View Slide

 37. X
  Muiͬͯͳʹʁ
  37

  View Slide

 38. X
  38
  ɾReactͰ؆୯ʹϚςϦΞϧσβΠϯΛ࣮ݱͰ͖ΔϥΠϒϥϦ
  ɾNoodl 2.0 betaͰ͸Ұ෦ͷMaterial UI͕ϊʔυͱͯ͠࢖͑Δ

  View Slide

 39. X
  Facebook͕ࣾ։ൃ͍ͯ͠ΔJavaScriptͷϑϨʔϜϫʔΫ

  View Slide

 40. X
  40
  2014೥ʹGoogle͕ࣾఏএͨ͠σβΠϯγεςϜ
  ϚςϦΞϧσβΠϯ
  Material Design
  ɾ౷Ұײͷ͋ΔσβΠϯ
  ɾ౷Ұײͷ͋Δૢ࡞
  ɾσόΠεΛލ͍ͩUIͰ΋
  ɹετϨεΛײ͡ʹ͍͘

  View Slide

 41. X
  41
  ɾJavaScriptͷϑϨʔϜϫʔΫΛ࢖ͬͯ؆୯ʹ
  ɹ౷Ұײͷ͋ΔσβΠϯΛ࣮ݱͰ͖ΔϥΠϒϥϦ
  ɾNoodl 2.0 betaͰ͸Ұ෦ͷMaterial UI͕ϊʔυͱͯ͠࢖͑Δ

  View Slide

 42. X
  42
  MuiϊʔυΛ࢖͏ͱ
  ͍͍ײ͡ͷUI͕
  ؆୯ʹ࡞ΕΔʂ

  View Slide

 43. X
  https://material-ui.com/components/material-icons/

  View Slide

 44. X
  ࠓճͭ͘Δ΋ͷ
  44
  ͦͷ̎

  View Slide

 45. X
  45

  View Slide

 46. X
  ࠓ೔΍Δ͜ͱ
  1. جຊૢ࡞ & Noodl 1.x ͱͷҧ͍
  2-1. API࿈ܞ & Material UI ϊʔυ
  2-2. MQTTΛར༻ͨ͠ϚϧνσόΠεͳUIͷߏங
  46

  View Slide

 47. X
  MQTTͬͯͳʹʁ
  47

  View Slide

 48. MQTT &
  PUBSUB
  MESSAGE QUEUING TELEMETRY
  TRANSPORT
  ܰྔͳσʔλΛେྔʹૹड৴͢Δͷʹ
  ޲͍͍ͯΔ௨৴ͷϧʔϧ
  Publish : σʔλΛૹΔ
  Subscribe: σʔλΛಡΉ
  48
  IoTʹͽͬͨΓʂ

  View Slide

 49. 49
  MQTT
  ϒϩʔΧʔ
  MQTT͕࢖͑Δ͔Β
  ଞͷαʔϏεͱͷ࿈ܞ͕؆୯ʹʂ
  ϓϩτλΠϐϯάͷϑΣʔζͰ͸͜ΕΒͷํ๏Λ࢖͏͜ͱͰ
  ϢʔβʔମݧΛૉૣ͘ࢼ͢ࣄ͕Ͱ͖Δɻ
  49
  enebular
  Noodl
  obniz
  IBM Cloud
  Node-RED

  View Slide

 50. View Slide

 51. X
  MQTTΛ࢖ͬͯΈΑ͏ʂ
  51

  View Slide

 52. X
  ׬੒Ͱ͢ʂ
  ͓ർΕ༷Ͱͨ͠ʂ
  52

  View Slide

 53. X
  ͓஌Βͤ
  53

  View Slide

 54. X
  ʲίϛϡχςΟࢀՃͷྲྀΕʳ
  ɹ̍ɽQRίʔυεΩϟϯ
  ɹɹɹɹɹɹor
  ɹɹɹhttps://bit.ly/2kSq3xw ΁ΞΫηε
  ɹ̎ɽϝʔϧΞυϨεͷೖྗ
  ɹ̏ɽೝূ༻ϝʔϧʹهࡌͷURL΁ΞΫηε
  ɹ̐ɽύεϫʔυͱϢʔβʔωʔϜΛઃఆ
  ʲSlackʳNoodlίϛϡχςΟ΁ͷ͝ট଴
  SlackʹNoodlͷίϛϡχςΟ͕͍͟͝·͢ɻ
  ຊ೔͝ग़੮ͷօ༷ͱڞʹίϛϡχςΟΛ੝Γ্͛ͯ
  ͍͚Ε͹ͱߟ͓͑ͯΓ·͢ɻੋඇɺ͝ࢀՃ͍ͩ͘͞ʂ
  54
  # ͭͬͯ͘Έͨ
  # Πϕϯτ৘ใ
  # noodl஌ܙା

  View Slide

 55. X
  55
  Qiita
  Noodl 2.0 ػೳσϞ
  https://qiita.com/macole/items/7764c0f2dfa5ac5b1d02
  ίϛϡχςΟϝϯόʔʹΑΔղઆʂʂ

  View Slide

 56. X
  56
  Twitter

  View Slide

 57. X
  ͖͕͍ͭͨΒ ͍ͭͬͨʔ ʹ
  ͍ͨ ͕͠ͳ͍ Ή͠ Ͱ͢ɻ
  ͨ͘͞Μ ;͒Ζʔ ͞ΕΔͱ
  ͍ͤͪΐ͏ ͢Δ͔΋ɻ
  จࣈϒϩοΫͱεϚϗ͕࿈ܞͨ͠஌ҭ؝۩ͷ
  ΞϓϦͷࢼ࡞Λ Noodl Ͱ։ൃʂ
  ͍ͭͬͨʔ
  ͜ΖΉ͘͠Μ
  4݄21೔Ϋϥ΢υϑΝϯσΟϯά։࢝͠·͢ʂ

  View Slide

 58. X
  Q&A
  58

  View Slide

 59. X
  ͜ͷಈը͸
  ޙͰΞʔΧΠϒͱ
  ͯ͠ݟΒΕ·͢ʂ
  59

  View Slide

 60. X
  THANK YOU!
  60

  View Slide