Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

漢は黙ってjQuery

 漢は黙ってjQuery

Potato4d(Hanatani Takuma)

September 24, 2016
Tweet

More Decks by Potato4d(Hanatani Takuma)

Other Decks in Programming

Transcript

 1. ׽͸໧ͬͯ

  View Slide

 2. ࣗݾ঺հ
  1PUBUPE Ֆ୩୓ຏ

  ɾ޲ཅ୆ߴ౳ֶߍ೥
  ɾࣗশ8FCΫϦΤΠλʔ
  ɾ5XJUUFSܳਓ
  ɾגࣜձࣾ/%*Ͱ8FC΍ͬͨΓ'MBNJOHP*ODͰΞϓϦ
  ࡞ͬͨΓ
  ɾ࠷ۙ͸$PSEPWBΛ΍Γ͍ͨ
  ɾλμϐβͷҝʹࡢ೔ొ࿥ͯ͠εϥΠυ࡞ͬͨ
  !QPUBUPE

  View Slide

 3. ࠓ೔࿩͢͜ͱ
  w K2VFSZʹ͍ͭͯ

  View Slide

 4. ͜͜਺೥ͷϑϩϯτࣄ৘

  View Slide

 5. ͍ͬ͢͝ਐԽͨ͠ʂ

  View Slide

 6. &4 &4
  ࣌୅

  View Slide

 7. ൺֱత࠷ۙͩͱࢥ͍ͬͯΔٕज़ୡ

  View Slide

 8. ʊਓਓਓਓਓਓਓਓਓਓਓਓʊ
  ʼɹશ͍͍͚ͭͯͯ͘ͳ͍ɹʻ
  ʉ:?:?:?:?:?:?:?:?:?:?:ʉ

  View Slide

 9. ͳΜͱ͔ಘΑ͏ͱͯ͠Δٕज़
  8FCσβΠϯ

  View Slide

 10. ͓Θ͔Γ͍͚ͨͩͨͩΖ͏͔ʜ

  View Slide

 11. ·ͱ΋ͳ
  +4ٕज़Λ਎ʹண͚͍ͯͳ͍

  View Slide

 12. ҰԠ৮ͬͯ͸͍·͢ʂ
  ࣮ઓ౤ೖͰ͖Δٕज़͕ແ͍͚ͩͰ͢ʂຊ౰Ͱ͢ʂ৴͍ͯͩ͘͡͞ʂ

  View Slide

 13. ͡Ό͋ԿͰϩδοΫॻ͍ͯ͘ͷʁ

  View Slide

 14. View Slide

 15. ຐ๏ͷπʔϧͷૉఢ؀ڥΑΓ

  View Slide

 16. ͜ͷΧΦεͬ΀Γͷྂʹ

  View Slide

 17. ࣌୅ͱ͍͏
  େ͖ͳ೾ʹԡ͞Εͳ͕Β

  View Slide

 18. ͦΕͰ΋͜ΕΛ࢖ͬͯҋίʔυΛ
  ྔ࢈͠Α͏

  View Slide

 19. View Slide

 20. K2VFSZͷ͕͜͜ੌ͍ʂ

  View Slide

 21. ͍͢͝ϙΠϯτ

  View Slide

 22. औΓ׶͑ͣॻ͍ͨΒಈ͘ʂ

  View Slide

 23. ࠷ۙݟͨҋίʔυ

  View Slide

 24. ʊਓਓਓਓਓਓਓਓਓਓਓਓਓਓਓਓʊ
  ʼɹΫιίʔυͰ΋ྑ͍ײ͡ʹಈ͘ɹʻ
  ʉ:?:?:?:?:?:?:?:?:?:?:?:?:?:?:ʉ

  View Slide

 25. ͦΕ͕

  View Slide

 26. View Slide

 27. ͍͢͝ϙΠϯτ

  View Slide

 28. ϓϥάΠϯΛಛ੝Γʹ͢Ε͹
  ʮऔΓ׶͑ͣԿ͔ʯղܾ͢Δʂ

  View Slide

 29. ແܭըʹK2VFSZΛ࢖͏ղܾ๏

  View Slide

 30. ʊਓਓਓਓਓਓਓਓʊ
  ʼɹղܾͪ͠Ό͏ɹʻ
  ʉ:?:?:?:?:?:?:ʉ

  View Slide

 31. ͦΕ͕

  View Slide

 32. View Slide

 33. ͍͢͝ϙΠϯτ

  View Slide

 34. ͦͷ··ಥͬ૸ͬͯ΋
  ͳΜ΍͔Μ΍Ͱ׬૸Ͱ͖Δ

  View Slide

 35. ׬૸ྫ ळʹϦϦʔεͨ͠΋ͷ

  View Slide

 36. ʊਓਓਓਓਓਓਓਓਓਓਓਓਓਓʊ
  ʼɹςϯϓϨʔτΤϯδϯ࢖͑ɹʻ
  ʉ:?:?:?:?:?:?:?:?:?:?:?:?:ʉ

  View Slide

 37. ʊਓਓਓਓਓਓਓਓਓਓਓਓਓਓʊ
  ʼɹσʔλόΠϯσΟϯά͠Ζɹʻ
  ʉ:?:?:?:?:?:?:?:?:?:?:?:?:ʉ

  View Slide

 38. Ͱ΋׬૸Ͱ͖ͪΌ͏

  View Slide

 39. ͦΕ͕

  View Slide

 40. View Slide

 41. ૉఢϙΠϯτͷ୅ঈ

  View Slide

 42. ແܭըʹग़དྷͪΌ͏͔Βͦ͜
  ޙʑۤ࿑͢Δ

  View Slide

 43. Α͋͘Δύλʔϯ

  View Slide

 44. ʊਓਓਓਓਓਓਓਓਓਓਓਓਓਓਓਓਓਓਓʊ
  ʼ%0.&MFNFOUT͔K2VFSZ0CK͔Θ͔Βͳ͍ʻ
  ʉ:?:?:?:?:?:?:?:?:?:?:?:?:?:?:?:?:ʉ

  View Slide

 45. Α͋͘Δύλʔϯ
  ౥ࡌϓϥάΠϯݸ

  View Slide

 46. ʊਓਓਓਓਓਓਓਓਓਓਓਓਓʊ
  ʼɹͳΜ͔΋͏ऩू͔ͭͳ͍ɹʻ
  ʉ:?:?:?:?:?:?:?:?:?:?:?:ʉ

  View Slide

 47. Ͱ΋࣮ࡍ

  View Slide

 48. ࠷৽ٕज़΄Ͳ
  ֶशίετ͕ߴ͘ͳ͘

  View Slide

 49. อकੑΛ͔ͳ͙Γࣺͯͯॻ͜͏ͱࢥ͑͹ɺ
  ͳΜ͔͍͢͝ΊͬͪΌૣ͘
  ڍಈॻ͍͍͚ͯΔK2VFSZ

  View Slide

 50. ࢲ͸େ޷͖Ͱ͢ɻ

  View Slide

 51. ͋ͱɺ͜Ε͸શͯ
  K2VFSZͷ͍ͤͰ͸ͳ͘

  View Slide

 52. ڧྗ͗͢Δ͕ނʹى͖ͯ͠·͏
  ൵ܶͩͱࢥ͍·͢ɻ

  View Slide

 53. ͔ͩΒʜʜ

  View Slide

 54. ͔ͩΒʜʜʂ

  View Slide

 55. ͔ͩΒʜʜʂʂ

  View Slide

 56. View Slide

 57. ͝੩ௌ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠

  View Slide