Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

TypeScriptで幸せになろう

8bc941b1868dfc680dd1e11a797ca385?s=47 puku0x
February 26, 2018

 TypeScriptで幸せになろう

FukuokaJS #2 LT

8bc941b1868dfc680dd1e11a797ca385?s=128

puku0x

February 26, 2018
Tweet

Transcript

 1. TypeScriptͰ޾ͤʹͳΖ͏ FukuokaJS #2 2018/02/23

 2. 
 (ג)Ϩεί ΤϯδχΞ
 ng-fukuoka୅ද ৽෱ٓါ
 !QVLVY

 3. JavaScriptॻ͍ͯ·͔͢ʁ

 4. var a = 1; a = a + ‘1’; console.log(a

  / 2); // 5.5
 5. None
 6. ʮܕʯཉ͍͠ʂ

 7. None
 8. TypeScript • MS੡ͷAltJS • ੩తܕ෇͚ + ES201xͷߏจ ES6 TS ES5

 9. ੩తܕ෇͚ • ม਺ • ؔ਺ text: string function value(): number

  let a: number; a = 100; // OK a = ‘100’; // Error !! ίϯύΠϧ࣌
 ʹ൑ఆ
 10. ϓϦϛςΟϒܕ • จࣈྻʢstringʣ • ਺஋ʢnumberʣ • ਅِ஋ʢbooleanʣ nullͱ͔undefinedͱ͔΋͋Δ

 11. Anyܕ • ैདྷͷJSͰ࢖ͬͯͨ΍ͭ • ઃఆͰېࢭ͢Δ͜ͱ΋ग़དྷΔ value: any

 12. Anyܕ͸ԿͰ΋͋ΓͳͷͰ ཚ༻͠ͳ͍ͰͶ

 13. TypeScriptͰ ޾ͤʹͳΖ͏

 14. classॻ͍ͯ·͔͢ʁ

 15. Ϋϥε • ES2017൛ class Person { constructor(name) { this.name =

  name; } } Ҿ਺૿͑Δͱ Կ౓΋ॻ͘ͷ໘౗…
 16. ίϯετϥΫλ ؆୯ʹॻ͖͍ͨ

 17. Ϋϥε • TypeScript൛ class Person { constructor(public name?: string) {}

  } ͋Γ͕ͱ͏ΞΫηεम০ࢠʂ
 ʢͱΦϓγϣφϧʣ
 18. ΦϒδΣΫτͷ୅ೖ

 19. ΦϒδΣΫτͷ୅ೖ • ES2017൛ let person = new Person(); person =

  { name: ‘ςετଠ࿠’, gender: ‘MALE’, // উखʹ௥Ճ }; มͳΦϒδΣΫτ ೖͬͨΓ͠ͳ͍͔ͳ…
 20. ಛఆͷΦϒδΣΫτ
 ͷΈ୅ೖ͍ͤͨ͞

 21. ΦϒδΣΫτͷ୅ೖ • TypeScript൛ ͪΌΜͱ஄͍ͯ͘ΕΔʂ let person = new Person(); person

  = {ɹ name: ‘ςετଠ࿠’, gender: ‘MALE’, // Error };
 22. ΦϒδΣΫτͷ୅ೖ • ΠϯλʔϑΣʔεΛ࢖ͬͨ৔߹ interface IPerson { name: string; } const

  person: IPerson = {ɹ name: ‘ςετଠ࿠’, gender: ‘MALE’, // Error }; ͋Γ͕ͱ͏ΠϯλʔϑΣʔεʂ
 23. ஋ͷ୅ೖ

 24. ஋ͷ୅ೖ • ES2017൛ class Person { gender; // ‘MALE’ or

  ‘FEMALE’ } มͳ஋͕ ೖͬͨΓ͠ͳ͍͔ͳ…
 25. ಛఆͷ஋ͷΈ ୅ೖ͍ͤͨ͞

 26. ஋ͷ୅ೖ • TypeScript൛ class Person { gender: ‘MALE’ | ‘FEMALE’;

  } ͋Γ͕ͱ͏ڞ༻ܕʂ EnumͰ΋͍͍Αʂ
 27. Union Typeʢڞ༻ܕʣ • ਺஋Ϧςϥϧ • จࣈྻϦςϥϧ type Grade = 1

  | 2 | 3 | 4 | 5; type Gender = ‘MALE’ | ‘FEMALE’;
 28. ʮܕʯ͍͍ͬͯΑͶ

 29. TypeScript
 ͸͡ΊͯΈ·ͤΜ͔ʁ

 30. ؀ڥͷ༻ҙ $ npm install -g typescript $ tsc -—init $

  tsc —-watch • ίϯύΠϥͷΠϯετʔϧ
 31. ओཁFW΋TSରԠ • Angularʢඪ४ʣ • ReactʢTSXʣ • Vue.jsʢv2.5ʙʣ

 32. IUUQTBOHVMBSKQ Angular΋ΑΖ͘͠Ͷʂ

 33. TypeScriptͰ ޾ͤʹͳΖ͏ʂ

 34. ͝ਗ਼ௌ
 ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠