Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

ComposeのModalBottomSheetは (まだ)沼

ComposeのModalBottomSheetは (まだ)沼

RyuNen344

March 07, 2023
Tweet

More Decks by RyuNen344

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ComposeͷModalBottomSheet͸
  (·ͩ)প
  2023.03.07 Mobileษڧձ Wantedly × νʔϜϥϘ #8
  Bunjiro Miyoshi

  View Slide

 2. About Me
  • νʔϜϥϘॴଐ


  • (ࣗশ)ϚϧνϓϥοτϑΥʔϜܳਓ


  • Jetpack Compose࠷ߴʂʂ

  View Slide

 3. େલఏ
  • material:1.4.0-beta02


  • material3:1.1.0-alpha07

  View Slide

 4. ComposeͷBottom Sheet͸େ͖͘2छྨ
  • BottomSheetScaffold


  • ModalBottomSheet
  ͜ͷߏ੒͸M2΋M3΋Ұॹ

  View Slide

 5. BottomSheetSca
  ff
  old
  https://developer.android.com/images/reference/androidx/compose/material/standard-bottom-sheet.png

  View Slide

 6. ModalBottomSheet
  https://developer.android.com/images/reference/androidx/compose/material/modal-bottom-sheet.png

  View Slide

 7. Sca
  ff
  old
  • SwipeͷdisableͳͲͷ੾Γସ͑ͷύϥϝʔλ͕ͪΌΜͱ༻ҙ͞Ε͍ͯΔ


  • όοΫΩʔ੍ޚ΋Α͠ͳʹೖ͍ͬͯΔ


  • NestedScrollConnectionपΓ͸publisher(Google)ଆ΋ྀ͍ۤͯ͠Δ༷  • (·ͩͪΌΜͱ࢖ͬͯͳ͍ͷͰӕ͔΋͠Εͳ͍͕)એݴతUIͰهड़͢Δ෼
  ʹ͸ࠓͷBottomSheetScaffoldͷ΄͏͕طଘΑΓ࣮૷͠΍ͦ͢͏

  View Slide

 8. Modal#͜͏͍͏ͷࠓ·ͰͲ͏͍ͯͨ͠ʁ
  • தؒঢ়ଶΛͳͯ͘͠ҰؾʹFull ScreenͰද͍ࣔͨ͠ʂ


  • CancelͰ͖ͳ͍Α͏ʹ͍ͨ͠ʂ

  View Slide

 9. Modal#ҰؾʹFull ScreenͰද͍ࣔͨ͠
  • BottomSheetBehaviorΛҾͬுͬͯ͘Δ


  • BottomSheetBehavior.STATE_EXPANDEDΛηοτ


  • peek heightΛ্ॻ͖
  XML

  View Slide

 10. Modal#CancelͰ͖ͳ͍Α͏ʹ͍ͨ͠
  • BottomSheetDialogͷ৔߹


  • setCancelableʹfalseΛઃఆ


  • BottomSheetDialogFragmentͷ৔߹


  • DialogInterfaceͷisCancelableʹfalseΛઃఆ


  • BottomSheetͷΩϟϯηϧܖػͰ͋ΔSwipe DownɺBack Keyͷ྆ํͷ
  ରԠ͕؆ܿʹͰ͖Δ
  XML

  View Slide

 11. Modal#CancelͰ͖ͳ͍Α͏ʹ͍ͨ͠
  https://github.com/material-components/material-components-android/blob/master/lib/java/com/google/android/material/
  bottomsheet/BottomSheetDialog.java#L156-L165
  XML

  View Slide

 12. Modal#ݱঢ়
  • ҰؾʹFull ScreenͰදࣔˠͰ͖Δ


  • CancelͰ͖ͳ͍Α͏ʹ͢ΔˠͰ͖ͳ͍(ࠔΔ
  Compose

  View Slide

 13. ҰؾʹFull ScreenͰදࣔ#M2
  ɾSheetContentΛ
  fi
  llMaxSizeʹઃఆ͢Δ


  ɾModalBottomSheetStateͷskipHalfExpandedΛtrueʹઃఆ͢Δ
  Compose

  View Slide

 14. ҰؾʹFull ScreenͰදࣔ#M3
  ɾModalBottomSheetࣗମΛ
  fi
  llMaxSizeʹઃఆ͢Δ


  ɾSheetStateͷskipHalfExpandedΛtrueʹઃఆ͢Δ
  Compose

  View Slide

 15. Modal#CancelͰ͖ͳ͍Α͏ʹ͢Δ
  • ཁ݅


  • ྖҬ֎λοϓɺSwipe DownɺBack KeyͰด͡ͳ͍Α͏ʹͳΔ͜ͱ
  IF͕༻ҙ͞Ε͍ͯΔΑ͏ʹݟ࣮͑ͯ͸༻ҙ͞Εͯͳ͍ʂ
  Compose

  View Slide

 16. Modal#CancelͰ͖ͳ͍Α͏ʹ͢Δ
  • ઌʹComposeͷModalBottomSheetͷ࣮૷Λཧղͯ͠
  ModalBottomSheetͷίʔυΛίϐʔͯ͠࢖͏


  • M2ɿ΄΅ී௨ͷը໘ͱ࣮ͯ͠૷͞Ε͍ͯΔ


  • M3ɿwindow(Popup)ͱ࣮ͯ͠૷͞Ε͍ͯΔ
  ͲͷΑ͏ʹͯ͠BottomSheetΛը໘ʹ৐ͤΔ͔ͱ͍͏఺͸ҟͳΔ
  Compose

  View Slide

 17. Box(
  Scrim()
  Surface(
  Column()
  )
  )

  View Slide

 18. Modal#ྖҬ֎λοϓΛࢭΊΔ
  • M2ɺM3ڞ௨ɿScrimʹઃఆ͞Ε͍ͯΔdetectTapGesturesΛ֎ͤΔΑ
  ͏ʹ࣮૷͢Δ
  Կ͕͋ͬͯ΋ઈରBottomSheetΛด͡ΔΑ͏ʹઃఆ͞Ε͍ͯΔ


  onDismissRequestͷϥϜμΛࠩ͠ସ͑Δ
  Compose

  View Slide

 19. Modal#Swipe DownΛࢭΊΔ
  • M2ɺM3ڞ௨ɿSurfaceʹઃఆ͞Ε͍ͯΔModi
  fi
  er.draggableΛ
  disableʹ͢Δ
  Compose

  View Slide

 20. Modal#Swipe DownΛࢭΊΔM2
  ໊લ͸ҧ͏͕த਎͸draggable
  Compose

  View Slide

 21. Modal#Swipe DownΛࢭΊΔM3
  ໊લ͸ҧ͏͕த਎͸draggable
  Compose

  View Slide

 22. Modal#Back KeyΛࢭΊΔ
  • M2ɿcontentͰBackHandlerΛ࢖࣮ͬͯ૷͢Δ
  BackHandler಺ͰBottomSheetState


  ͷ஋Λݟͯ͋Ε͜Ε͢Δ
  Compose

  View Slide

 23. Modal#Back KeyΛࢭΊΔ
  • M2ɿBottomSheetStateͷcon
  fi
  rmValueChangeͰϋϯυϦϯά
  Compose

  View Slide

 24. • M3ɿΩϟϯηϧͰ͖ͳ͍Popupͱͯ͠දࣔ͢ΔΑ͏ʹ࣮૷Λࠩ͠ସ
  ͑Δ
  Modal#Back KeyΛࢭΊΔ
  Compose

  View Slide

 25. ݁࿦
  • ComposeͷModalBottomSheet͸প


  • ৮Εͯͳ͍͕StatusBarColorͷରԠͳͲ΋௥ՃͰ࣮૷͠ͳ͍ͱීஈ
  xmlͰ࢖͍ͬͯΔBottomSheetDialogͱಉ͡ײ͡ʹͳΒͳ͍


  • ࠓ͸ͦͷ࣌Ͱ͸ͳ͍


  • AndroidViewʹBottomSheetDialogFragmentΛಥͬࠐΉܗ͕Α͍

  View Slide