Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

あるOSSの死と再生、それとこれから先 / How an OSS also arises

あるOSSの死と再生、それとこれから先 / How an OSS also arises

TokyuRuby会議13で発表したLTの資料です。

8db3c91c8b3d3e5686f62fbf43c303dd?s=128

Tatsuya Sato

June 29, 2019
Tweet

More Decks by Tatsuya Sato

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ͋Δ044ͷࢮͱ࠶ੜɺ
 ͦΕͱ͜Ε͔Βઌ ͞ͱ͏ͨͭ΍

 2. ॾ஫ҙ ͜Ε͔Β࿩͢͜ͱ͸ݸਓ ͷݟղͰॴଐ͢Δ૊৫ͱ ԿΒؔ܎͋Γ·ͤΜɻ

 3. ʮ͓લɺ୭΍ͶΜʯ ϑϦʔૉࡐͺͨͦ͘ʢXXXQBLVUBTPDPNʣ

 4. ࠤ౻ཽ໵ Τ ϯ δ χ Ξ 3VCZ 1)1 BWB4DSJQU ͓࢓ࣄ

 5. ӳޠڭҭ৽نࣄۀ##

 6. ӳޠڭҭ৽نࣄۀ## ݄຤ୀ৬

 7. ࠤ౻ཽ໵ BWB4DSJQU Τ ϯ δ χ Ξ ෕ ܑ 

  ϝ Π τ 3VCZ 1)1 ͞ ͘ Β ֶ Ӄ #" #:. &5" - ͓࢓ࣄ ਪ͠ࣄ
 8. ࠓ೔͸ྑ͍೔Ͱ͢Ͷʂ

 9. Ήʂ೑ͷ೔ʂ

 10. Ήʂ͙ͭͷ೔ʂ 

 11. ͘͞ΒֶӃத౳෦೥ ༗༑ॹ৺ʢ͙ͭΈʣ͞ΜΛ
 ΑΖ͓͘͠ئ͍͠·͢

 12. ࠓ೔ݴ͍͍ͨ͜ͱ

 13. r5BUTVZB4BUP l໨Λ཭ͨ͠Βɺ044͸ࢮ͵z

 14. 30."Λ஌ͬͯΔਓ✋ Photo by Willian West on Unsplash

 15. 30." w,FZ7BMVFετΞ wϓϥάΠϯʹΑΔ֦ுੑ wϚελʔແ͠ͷΫϥελϦϯάߏ੒

 16. 30."ͱԶͷྺ࢙ 2009 R O M A ੜ ஀ ʂ 2012

  ։ ൃ ऀ ୀ ৬ ʂ 2014 Զ ɺ ࢀ ্ ʂ 2016 Զ Ҏ ֎ શ һ ൈ ͚ Δ ʂ 2016.9 ৺ ં Ε Δ … 2019.6 V2ܭ ը ࢝ ಈ 2017 ৺ ં Ε Δ … ࠶ ͼ ෮ ڵ ܭ ը 2018
 17. 30."ͱԶͷྺ࢙ 2009 R O M A ੜ ஀ ʂ 2012

  ։ ൃ ऀ ୀ ৬ ʂ 2014 Զ ɺ ࢀ ্ ʂ 2016 Զ Ҏ ֎ શ һ ൈ ͚ Δ ʂ 2016.9 ৺ ં Ε Δ … 2019.6 V2ܭ ը ࢝ ಈ ੜ ࢮ 2017 ৺ ં Ε Δ … ࠶ ͼ ੜ ෮ ڵ ܭ ը ࢮ ੜ 2018
 18. 30."ͱԶͷྺ࢙ 2009 R O M A ੜ ஀ ʂ

 19. ॳ044஀ੜ

 20. Զɺ·ͩϢʔβʔ w͜ͷ࣌͸ɺ30."Λ࢖͏ଆ wத਎͸஌Βͳ͍ɻ w3VCZ͔ͩΒɺࣗ෼Ͱ΋ಡΊΔͩΖ͏ɻ

 21. 30."ͱԶͷྺ࢙ 2009 R O M A ੜ ஀ ʂ 2012

  ։ ൃ ऀ ୀ ৬ ʂ
 22. ʂ406/%0/-:ʂ

 23. 30."ͱԶͷྺ࢙ 2009 R O M A ੜ ஀ ʂ 2012

  ։ ൃ ऀ ୀ ৬ ʂ 2014 Զ ɺ ࢀ ্ ʂ
 24. Զɺࢀ্ʂ wͨ·ͨ·νϥοͱϦϙδτϦΛݟͨɻ w3VCZ͔ͩΒɺࣗ෼Ͱ΋ಡΊΔͩΖ͏ɻ wʮ͋ɺແବͳσΟϨΫτϦΛൃݟɻ13ͩʂʯ wۀ຿֎ͷ׆ಈͱͯ͠ࢀՃ

 25. ϨΨγʔ Photo by Ross Sokolovski on Unsplash

 26. ϨΨγʔίʔυ w๲େͳ8BSOJOH wݹ͍γϯλοΫε wಾͷม਺໊

 27. ϑΝΠϧΛॻ͖׵͑Δ͚ͩͷ؆୯ͳ͓࢓ࣄ wHFNTQFDͷ3VCZόʔδϣϯ͕ҧ͏ wHFNTQFDʹϥΠηϯε͕໌ه͞Εͯͳ͍ wHFNTQFDΛੜ੒͢ΔಾͷSBLFλεΫΛഇࢭ

 28. ͦΜͳ;͏ʹߟ͍͑ͯͨ࣌ظ͕ Զʹ΋͋Γ·ͨ͠ɻ

 29. 30."ͱԶͷྺ࢙ 2009 R O M A ੜ ஀ ʂ 2012

  ։ ൃ ऀ ୀ ৬ ʂ 2014 Զ ɺ ࢀ ্ ʂ Զ Ҏ ֎ શ һ ൈ ͚ Δ ʂ
 30. ʂ406/%0/-:ʂ

 31. ͦΕͰ΋୶ʑͱ։ൃ w5SBWJT$*ͰςετΛճͤΔΑ͏ʹʂ

 32. ͪΐʔͳ͕͍

 33. Ͱ΋ɺςετ͕͋Δ☺

 34. 30."ͱԶͷྺ࢙ 2009 R O M A ੜ ஀ ʂ 2012

  ։ ൃ ऀ ୀ ৬ ʂ 2014 Զ ɺ ࢀ ্ ʂ 2016 Զ Ҏ ֎ શ һ ൈ ͚ Δ ʂ 2016.9 ৺ ં Ε Δ … ੜ ࢮ
 35. ςετͷ࣍͸ΧόϨοδͩʂ

 36. ΧόϨοδ௿͗͢

 37. ৺ંΕͨʜ

 38. 30."ͱԶͷྺ࢙ 2009 R O M A ੜ ஀ ʂ 2012

  ։ ൃ ऀ ୀ ৬ ʂ 2014 Զ ɺ ࢀ ্ ʂ 2016 Զ Ҏ ֎ શ һ ൈ ͚ Δ ʂ 2016.9 ৺ ં Ε Δ … 2017 ৺ ં Ε Δ … ࠶ ͼ ੜ ࢮ ੜ ࢮ
 39. ೥ޙ

 40. ؾΛऔΓ௚ͯ͠ؤுΔ͍ͧ

 41. $PEF$MJNBUFͰঢ়گΛݟΔ͍ͧʂ

 42. ϲ ݄ ʂ

 43. "HBJOʜ Photo by chuttersnap on Unsplash

 44. 30."ͱԶͷྺ࢙ 2009 R O M A ੜ ஀ ʂ 2012

  ։ ൃ ऀ ୀ ৬ ʂ 2014 Զ ɺ ࢀ ্ ʂ 2016 Զ Ҏ ֎ શ һ ൈ ͚ Δ ʂ 2016.9 ৺ ં Ε Δ … 2017 ৺ ં Ε Δ … ࠶ ͼ ෮ ڵ ܭ ը 2018
 45. ෮ڵܭը Photo by Ran Berkovich on Unsplash

 46. ͱ͜ΖͰɺ޷͖ͳಈըΛ঺հ https://youtu.be/XqPYPmDwX8U

 47. None
 48. None
 49. None
 50. None
 51. ؾ࣋ͪΑͦ͞͏ʂ

 52. ͜ΕΛ΍Γ͍ͨʂ

 53. ෮ڵܭը wͱΓ͋͑ͣ࢖͍࢝Ί΍͘͢͢Δɻ w֎͔Β߈ΊΔ wΠϯετʔϧΛ؆୯ʹ w$-*Λ؆୯ʹ

 54. ಺͔Β߈ΊΔͱʜ Photo by Daniel Tausis on Unsplash

 55. ΠϯετʔϧΛ؆୯ʹ wσϑΥϧτͰରԠͯ͠ΔετϨʔδશ෦ೖΕΔͷΛ ഉআ

 56. ͳΜ͔ͩΜͩͰ೥͔͔ͬͨʜ


 57. ؾ͚ͮ͹ۙͮ͘ୀ৬೔

 58. 30."ͱԶͷྺ࢙ 2009 R O M A ੜ ஀ ʂ 2012

  ։ ൃ ऀ ୀ ৬ ʂ 2014 Զ ɺ ࢀ ্ ʂ 2016 Զ Ҏ ֎ શ һ ൈ ͚ Δ ʂ 2016.9 ৺ ં Ε Δ … 2019.6 V2ܭ ը ࢝ ಈ 2017 ৺ ં Ε Δ … ࠶ ͼ ෮ ڵ ܭ ը 2018
 59. 7ܭը࢝ಈ Photo by Adi Goldstein on Unsplash

 60. $-*Λ؆୯ʹʂ

 61. ͳ͔ͥ$-*͕୔ࢁ ݸ ʂ

 62. 5IPSͰ੔ཧ wSPNBίϚϯυͷΈ w࢒Γ͸αϒίϚϯυԽ

 63. 30."ͱԶͷྺ࢙ 2009 R O M A ੜ ஀ ʂ 2012

  ։ ൃ ऀ ୀ ৬ ʂ 2014 Զ ɺ ࢀ ্ ʂ 2016 Զ Ҏ ֎ શ һ ൈ ͚ Δ ʂ 2016.9 ৺ ં Ε Δ … 2019.6 V2ܭ ը ࢝ ಈ 2017 ৺ ં Ε Δ … ࠶ ͼ ෮ ڵ ܭ ը 2018 ੜ ࢮ ੜ ࢮ ੜ
 64. 30."ͱԶͷྺ࢙ 2009 R O M A ੜ ஀ ʂ 2012

  ։ ൃ ऀ ୀ ৬ ʂ 2014 Զ ɺ ࢀ ্ ʂ 2016 Զ Ҏ ֎ શ һ ൈ ͚ Δ ʂ 2016.9 ৺ ં Ε Δ … 2019.6 V2ܭ ը ࢝ ಈ 2017 ৺ ં Ε Δ … ࠶ ͼ ෮ ڵ ܭ ը 2018 ੜ ࢮ ੜ ࢮ ੜ ࢮ
 65. ͪΐͬͱ࿔Γ͗ͯ͢ಈ͔ͳ͍

 66. એ఻

 67. 044׆ಈʹ͓೰Έͷ͋ͳͨ

 68. 044׆ಈΛ࢝Ί͍ͨ͋ͳͨ

 69. 044(BUFʹߦ͜͏ʂ

 70. ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠