Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Make it fun

Make it fun

Scrum Fest 大阪2021 札幌トラック 「旅するAgile本箱」LTセッションで使用した資料です。

https://confengine.com/conferences/scrum-fest-osaka-2021/proposal/15351/agilelt-2021

Tatsuya Sato

June 26, 2021
Tweet

More Decks by Tatsuya Sato

Other Decks in Technology

Transcript

 1. 5BUTVZB4BUP!TBUP@SZV4DSVN'FTU0TBLB
  .BLF*U
  '6/

  View full-size slide

 2. ݴ͍͍ͨ͜ͱ͸࠷ॳʹ

  View full-size slide

 3. ָ͍͠͸
  ਖ਼ٛ

  View full-size slide

 4. ʮ͸ʁԿݴͬͯΔͷʁʯ

  View full-size slide

 5. ʮ͓લ୭Αʁʯ

  View full-size slide

 6. ࠤ౻ཽ໵
  Τ
  ϯ
  δ
  χ
  Ξ
  3VCZ
  1)1
  +BWB4DSJQU
  ͓࢓ࣄ
  'MVUUFS
  ɹ!TBUP@SZV
  ɹ!TBUPSZVPGGJDJBM

  View full-size slide

 7. νʔϜ4JMWFS#VMMFU$MVCॴଐ
  IUUQTTJMWFSCVMMFUDMVCHJUIVCJP

  View full-size slide

 8. ϓϩάϥϚʔͰ͢

  View full-size slide

 9. ݸਓࣄۀओɺ΍ͬͯ·͢ɻ
  https://satoryu.github.io/jobs/

  View full-size slide

 10. ʮͰɺͲͷຊΛ঺հ͢Μͷʁʯ

  View full-size slide

 11. ஶऀ
  Andrew Hunt Dave Thomas

  View full-size slide

 12. εϊʔόʔυਓऺ

  View full-size slide

 13. "HJMFJT%FBE
  IUUQTXXXZPVUVCFDPNXBUDI WB#04QY:+.

  View full-size slide

 14. ͜ͷຊͱͷग़ձ͍

  View full-size slide

 15. ೥ɺ0+5ޙʹϝϯλʔ͔ΒϓϨθϯτ͞Εͨ

  View full-size slide

 16. ਺ϲ݄͔͚ͯಡΈ·ͬͨ͘
  ௨ۈͷͱ͖΍ՈͰ࣌ؒ͑͋͞Ε͹։͘
  ϑϦʔૉࡐͺͨͦ͘ʢXXXQBLVUBTPDPNʣ

  View full-size slide

 17. ຆͲΘ͔Βͳ͔ͬͨ
  Photo by Jeremy Zero on Unsplash

  View full-size slide

 18. ͳΜͰΘ͔Βͳ͍ΜͩΖ͏
  wίʔσΟϯάʹؔͯ͠͸Θ͔ͬͨʢؾ͕͍ͯ͠Δʣ
  wʮ΍ͬͨ͜ͱ͋Δ͜ͱʯ͔͠ಡΊͳ͔ͬͨ
  wࣗಈςετͬͯඒຯ͍͠ͷʁ

  View full-size slide

 19. ϓϩάϥϚʔͷಓ͸్ํ΋ແ͍ײ͕͡

  View full-size slide

 20. ϓϩάϥϚʔʹ޲͍ͯͳ͍ͷ͔ͳʜ
  Photo by Arnaud Mesureur on Unsplash

  View full-size slide

 21. ࠷ۙ΋Α͘མͪࠐΈ·͢
  wςετίʔυ͏·͔͚͘ͳ͍
  wΫϥεΛྑ͍ײ͡ʹఆٛͰ͖ͳ͍
  wྑ໊͍લ͚ͭΒΕͳ͍
  wΩʔϘʔυΛૣ͘ଧͯͳ͍

  View full-size slide

 22. ޷͖͚ͩͲɺࣙΊͨ͘ͳΔ͜ͱ͕౓ʑ
  Photo by Nik Shuliahin on Unsplash

  View full-size slide

 23. ͱ͜ΖͰɺ
  ޷͖ͳ͜ͱ͸͋Γ·͔͢ʁ

  View full-size slide

 24. ࢲࣄͰ͸ΞϦ·͕͢ɺΞϦʹ͸·Γ·ͯ͠
  Photo by Wolfgang Hasselmann on Unsplash

  View full-size slide

 25. ͖͔͚ͬ͸ΞϦϮλͷ࿩Λฉ͍ͨ͜ͱ
  wΞϦͷੌ͞Λָͦ͠͏ʹޠ͍ͬͯͨ
  wۙ͘ʹެԂ͕͋Δ͠ɺͪΐͬͱݟͯΈΑ͏

  View full-size slide

 26. ͔ͦ͜Β͕প
  Photo by Timothy L Brock on Unsplash

  View full-size slide

 27. ݁ࠗඈߦΛ؍ʹߦ͘
  Ӎͷதɺ଴ͭ͜ͱ࣌ؒ

  View full-size slide

 28. ͋Δ೔ͷ؍࡯

  View full-size slide

 29. ʮԞ͸Ͳ͏ͳ͍ͬͯΔΜͩΖ͏ʯ

  View full-size slide

 30. ۷Γฦ͍ͨ͠

  View full-size slide

 31. ۷Γฦ
  ͍ͨ͠

  View full-size slide

 32. ʮͦΜͳ͜ͱ͸Ͱ͖ͳ͍ʜʯ

  View full-size slide

 33. ͱ͍͏࿩Λ௨ͬͯΔ੔ମͷઌੜʹͨ͠ͱ͜Ζ

  View full-size slide

 34. ͡Ό͋ɺ
  ২໦ുͰ͢Ͷɻ

  View full-size slide

 35. ২໦ുτϥοϓ

  View full-size slide

 36. ʲ஫ҙʳ
  ͔͜͜ΒΞϦ͕ͨ͘͞Μग़͖ͯ·͢

  View full-size slide

 37. ݟΕͨͷͰେຬ଍
  ϑϦʔૉࡐͺͨͦ͘ʢXXXQBLVUBTPDPNʣ

  View full-size slide

 38. ͱ͍͏ͷ΋ଋͷؒ

  View full-size slide

 39. ϑϦʔૉࡐͺͨͦ͘ʢXXXQBLVUBTPDPNʣ
  ΞϦ͸Ͳ͏΍ͬͯ
  ࢈·ΕΔΜͩΖ͏ʜ

  View full-size slide

 40. ঁԦΞϦͷࣂҭɺ͸͡Ί·ͨ͠

  View full-size slide

 41. ؾ͍ͮͨΒ
  ਂ͍ͱ͜Ζ·Ͱདྷ͍ͯͨɻ
  Photo by Ned Daniels on Unsplash

  View full-size slide

 42. Զ͸͍͍ͬͨ
  Կͯ͠ΔΜͩʁ
  ϑϦʔૉࡐͺͨͦ͘ʢXXXQBLVUBTPDPNʣ

  View full-size slide

 43. ౴͑ʮͦΕ͕๻ʹ͸ָ͔͔ͬͨ͠Βʯ
  ָ͍͠ͱ΋ͬͱ஌Γͨ͘ͳΔɻ஌Δͱ΋ͬͱָ͘͠ͳΔɻ
  ָ͍͠ ஌Δ
  ΋ͬͱ
  ΋ͬͱ

  View full-size slide

 44. あの時の

  メッセージは

  そういうことだったのか!!!
  ϑϦʔૉࡐͺͨͦ͘ʢXXXQBLVUBTPDPNʣ

  View full-size slide

 45. ʮ͋ͷͱ͖ͷϝοηʔδʯʁ

  View full-size slide

 46. ָఱςΫϊϩδʔΧϯϑΝϨϯε
  %BWF5IPNBTͱҰॹʹ͍ͨೋ೔ؒ

  View full-size slide

 47. ୡਓϓϩάϥϚʔୈ൛QYJWʮ·͕͖͑ʔୈ൛ʹ޲͚ͯʯΑΓ
  ͔͠͠΋ͬͱ΋ॏཁͳ͜ͱ͸ɺ
  ָ͠Ή͜ͱͰ͢ɻ
  ͦΕΛ๨Εͳ͍Ͱ͍ͩ͘͞ɻ

  View full-size slide

 48. ࠷ۙ΋Α͘མͪࠐΈ·͢
  wςετίʔυ͏·͔͚͘ͳ͍
  wΫϥεΛྑ͍ײ͡ʹఆٛͰ͖ͳ͍
  wྑ໊͍લ͚ͭΒΕͳ͍
  wΩʔϘʔυΛૣ͘ଧͯͳ͍

  View full-size slide

 49. ࠷ۙ΋Α͘མͪࠐΈ·͢
  wςετίʔυ͏·͔͚͘ͳ͍
  wΫϥεΛྑ͍ײ͡ʹఆٛͰ͖ͳ͍
  wྑ໊͍લ͚ͭΒΕͳ͍
  wΩʔϘʔυΛૣ͘ଧͯͳ͍
  出来てないことは

  一旦無視!

  View full-size slide

 50. લʹਐΜͰ͍Δ͔Ͳ͏͔
  Photo by Noémi Macavei-Katócz on Unsplash

  View full-size slide

 51. ਐΉͨΊʹඞཁͳ΋ͷ͸ʁ

  View full-size slide

 52. ָ͠Ή͜ͱʂ
  ָ͍͠ͱ΋ͬͱ஌Γͨ͘ͳΔɻ஌Δͱ΋ͬͱָ͘͠ͳΔɻ
  ָ͍͠ ஌Δ
  ΋ͬͱ
  ΋ͬͱ

  View full-size slide

 53. ԿΛ͢Ε͹͍͍ΜͩΖ͏ʁ

  View full-size slide

 54. ୡਓϓϩάϥϚʔʹॻ͍ͯ͋Δ͜ͱΛ΍ͬͯΈΑ͏ʂ

  View full-size slide

 55. ࣗ෼͕࠷ۙࢼͨ͜͠ͱ
  ΤϯδχΞϦϯά೔ࢽͱ͸ɺ࡞ۀ಺༰΍ֶ
  Μͩ͜ͱɺΞΠσΞͷུ֓ɺ֤छͷܭଌث͔
  ΒಡΈऔͬͨ಺༰ͳͲɺجຊతʹ࢓ࣄʹؔ
  ܎ͷ͋Δ͋ΒΏΔ͜ͱΛه࿥͢Δ೔ࢽͰ͢ɻ
  ୡਓϓϩάϥϚʔୈ൛Q

  View full-size slide

 56. ΍ͬͯΈͯΘ͔ͬͨ͜ͱ
  wখ͞ͳ͜ͱͰ΋ࣗ෼ͷ΍ͬͨ͜ͱʹؾͮ͘
  w࣍ʹௐ΂͍ͨ͜ͱɾ΍Γ͍ͨ͜ͱ͕ݟ͔ͭΔ
  wָ͍͠

  View full-size slide

 57. ୯७ʹੵΈ্͍͛ͯ͘ͷָ͕͍͠

  View full-size slide

 58. ΤϯδχΞϦϯάͷதʹΞϦ͕͋Δ
  ͩʜ͔ͩΒԿʂʁ

  View full-size slide

 59. ָ͍͠͸
  ਖ਼ٛ

  View full-size slide

 60. ͝ਗ਼ௌ
  ΞϦ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠

  View full-size slide