Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

極!HTML5アウトライン

 極!HTML5アウトライン

2015/06/12 第9回HTML5MinutesのLT資料

B22ff27b7826e3299c8dba2e99f2aef8?s=128

Kazuki Shibata

June 12, 2015
Tweet

More Decks by Kazuki Shibata

Other Decks in Design

Transcript

 1. ) 5 . - Ξ΢τϥΠϯ ࣲా࿨ف / @shibe97 2015/06/12 ୈ9ճ

  HTML5Minutes ۃ
 2. ࣲా ࿨ف
 @shibe97 σβΠφʔ / ϑϩϯτΤϯυΤϯδχΞ

 3. Ξ΢τϥΠϯͬͯԿʁ

 4. <body> <h1>HTML5</h1> <h2>Minutes</h2> <h2>triton-js</h2> </body> HTML Ξ΢τϥΠϯ 1. HTML5 1.1.Minutes

  1.2.triton-js
 5. ? <body> <h1>HTML5</h1> <h2>Minutes</h2> <section> <h2>triton-js</h2> <h1>ୈ9ճ</h1> </section> <h3>ຬһޚྱ</h3> </body>

 6. <body> <h1>HTML5</h1> <h2>Minutes</h2> <section> <h2>triton-js</h2> <h1>ୈ9ճ</h1> </section> <h3>ຬһޚྱ</h3> </body> 1.

  HTML5 1.1.Minutes 1.2.triton-js 1.3.ୈ9ճ 1.4.ຬһޚྱ
 7. ࡾͭͷᎄ

 8. ໌ͱ҉ Ξ΢τϥΠϯͷᎄͦͷ̍

 9. <h1>҉໧తͳΞ΢τϥΠϯ</h1> <h2>ͦͷ̎</h2>

 10. <h1>҉໧తͳΞ΢τϥΠϯ</h1> Ξ΢τϥΠϯʢ҉ʣ ݟग़͠ཁૉ͸҉໧తʹΞ΢τϥΠϯΛ࡞Δ <h2>ͦͷ̎</h2>

 11. <h1>҉໧తͳΞ΢τϥΠϯ</h1> Ξ΢τϥΠϯʢ҉ʣ ݟग़͠ཁૉ͸҉໧తʹΞ΢τϥΠϯΛ࡞Δ <h2>ͦͷ̎</h2> Ξ΢τϥΠϯʢ҉ʣ

 12. <section> </section> <h1>໌ࣔతͳΞ΢τϥΠϯ</h1>

 13. <section> </section> Ξ΢τϥΠϯʢ໌ʣ <h1>໌ࣔతͳΞ΢τϥΠϯ</h1> section, article, bodyͳͲ͸ ໌ࣔతͳΞ΢τϥΠϯΛ࡞Δ

 14. ऑ೑ڧ৯ Ξ΢τϥΠϯͷᎄͦͷ̎

 15. <section> </section> Ξ΢τϥΠϯLv = ʁ

 16. <section> </section> <h2>ݟग़͠ొ৔</h2> Ξ΢τϥΠϯLv = h2 h2ΛٵऩʂυϠΝʂ

 17. <section> </section> <h2>ݟग़͠ొ৔</h2> Ξ΢τϥΠϯLv = h2 <h3>͞Βʹऑ͍ݟग़͠ొ৔</h3> Ξ΢τϥΠϯLv = h3

  h3ʁ֨Լ͕οʂ
 18. <section> </section> <h2>ݟग़͠ొ৔</h2> Ξ΢τϥΠϯLv = h2 <h1>͞Βʹڧ͍ݟग़͠ొ৔</h1> Ξ΢τϥΠϯLv = h1

  h1…ͩͱ…ʁ
 19. <section> </section> <h2>ݟग़͠ొ৔</h2> Ξ΢τϥΠϯLv = h2 <h1>͞Βʹڧ͍ݟग़͠ొ৔</h1> Ξ΢τϥΠϯLv = h1

  ԡ্͛͠Δ ͍͢·ͤΜͰͨ͠ Ͳ͚Ͳ͚͌ʂ
 20. ҋ͸ޫʹউͯͳ͍ Ξ΢τϥΠϯͷᎄͦͷ̏

 21. <h1>࠷ڧͷݟग़͠</h1> Ξ΢τϥΠϯLv = h1ʢ҉ʣ զ͸࠷ڧͷh1ͳΓ

 22. Ξ΢τϥΠϯLv = h1ʢ҉ʣ <section> </section> <h1>࠷ڧͷݟग़͠</h1> <h2>໌ࣔతͳΞ΢τϥΠϯ</h2> Ξ΢τϥΠϯLv = h2ʢ໌ʣ

  h1͞Μɺͪ͌ʔ͢ʂ
 23. Ξ΢τϥΠϯLv = h1ʢ҉ʣ <section> </section> <h1>࠷ڧͷݟग़͠</h1> <h2>໌ࣔతͳΞ΢τϥΠϯ</h2> Ξ΢τϥΠϯLv = h2ʢ໌ʣ

  ԡ্͛͠Δ ·ɺ·Ϳ͍͠οʂ ͋͟ʔͬ͢ʂ
 24. ࣮ફ

 25. ? <body> <h1>HTML5</h1> <h2>Minutes</h2> <section> <h2>triton-js</h2> <h1>ୈ9ճ</h1> </section> <h3>ຬһޚྱ</h3> </body>

 26. ? Ξ΢τϥΠϯLv = ? <body> <h1>HTML5</h1> <h2>Minutes</h2> <section> <h2>triton-js</h2> <h1>ୈ9ճ</h1>

  </section> <h3>ຬһޚྱ</h3> </body>
 27. ? Ξ΢τϥΠϯLv = h1 <body> <h1>HTML5</h1> <h2>Minutes</h2> <section> <h2>triton-js</h2> <h1>ୈ9ճ</h1>

  </section> <h3>ຬһޚྱ</h3> </body>
 28. ? Ξ΢τϥΠϯLv = h1 <body> <h1>HTML5</h1> <h2>Minutes</h2> <section> <h2>triton-js</h2> <h1>ୈ9ճ</h1>

  </section> <h3>ຬһޚྱ</h3> </body> Ξ΢τϥΠϯLv = h2
 29. ? Ξ΢τϥΠϯLv = h1 <body> <h1>HTML5</h1> <h2>Minutes</h2> <section> <h2>triton-js</h2> <h1>ୈ9ճ</h1>

  </section> <h3>ຬһޚྱ</h3> </body> Ξ΢τϥΠϯLv = h2 Ξ΢τϥΠϯLv = ?
 30. ? Ξ΢τϥΠϯLv = h1 <body> <h1>HTML5</h1> <h2>Minutes</h2> <section> <h2>triton-js</h2> <h1>ୈ9ճ</h1>

  </section> <h3>ຬһޚྱ</h3> </body> Ξ΢τϥΠϯLv = h2 Ξ΢τϥΠϯLv = ?
 31. ? Ξ΢τϥΠϯLv = h1 <body> <h1>HTML5</h1> <h2>Minutes</h2> <section> <h2>triton-js</h2> <h1>ୈ9ճ</h1>

  </section> <h3>ຬһޚྱ</h3> </body> Ξ΢τϥΠϯLv = h2 Ξ΢τϥΠϯLv = h2
 32. ? Ξ΢τϥΠϯLv = h1 <body> <h1>HTML5</h1> <h2>Minutes</h2> <section> <h2>triton-js</h2> <h1>ୈ9ճ</h1>

  </section> <h3>ຬһޚྱ</h3> </body> Ξ΢τϥΠϯLv = h2 Ξ΢τϥΠϯLv = h2 Ξ΢τϥΠϯLv = h1
 33. ? Ξ΢τϥΠϯLv = h1 <body> <h1>HTML5</h1> <h2>Minutes</h2> <section> <h2>triton-js</h2> <h1>ୈ9ճ</h1>

  </section> <h3>ຬһޚྱ</h3> </body> Ξ΢τϥΠϯLv = h2 Ξ΢τϥΠϯLv = h2 Ξ΢τϥΠϯLv = h1
 34. ? Ξ΢τϥΠϯLv = h1 <body> <h1>HTML5</h1> <h2>Minutes</h2> <section> <h2>triton-js</h2> <h1>ୈ9ճ</h1>

  </section> <h3>ຬһޚྱ</h3> </body> Ξ΢τϥΠϯLv = h2 Ξ΢τϥΠϯLv = h2 Ξ΢τϥΠϯLv = h1 Ξ΢τϥΠϯLv = h3
 35. Ξ΢τϥΠϯLv = h1 <body> <h1>HTML5</h1> <h2>Minutes</h2> <section> <h2>triton-js</h2> <h1>ୈ9ճ</h1> </section>

  <h3>ຬһޚྱ</h3> </body> Ξ΢τϥΠϯLv = h2 Ξ΢τϥΠϯLv = h2 Ξ΢τϥΠϯLv = h1 Ξ΢τϥΠϯLv = h3 1. HTML5 1.1.Minutes 1.2.triton-js 1.3.ୈ9ճ 1.4.ຬһޚྱ
 36. ศརͳπʔϧ • HTML 5 OutlinerʢWeb൛ʣ • https://gsnedders.html5.org/outliner/ • HTML 5

  Outlinerʢchrome֦ு൛ʣ • https://chrome.google.com/webstore/detail/html5-outliner/ afoibpobokebhgfnknfndkgemglggomo?hl=ja
 37. ΋͏গ͠ৄ͘͠஌Γ͍ͨਓ͸… http://be-shi.tumblr.com/post/121266132377/html5-6

 38. ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ :) @shibe97