Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

B2B SaaS 開発におけるモチベーションマネージメント

soneda-yuya
October 29, 2019

B2B SaaS 開発におけるモチベーションマネージメント

soneda-yuya

October 29, 2019
Tweet

More Decks by soneda-yuya

Other Decks in Business

Transcript

 1. 1
  B2BSaaS։ൃʹ͓͚Δ
  ϞνϕʔγϣϯϚωʔδϝϯτ
  A1Aגࣜձࣾɹ
  ીࠜా ါ໵
  @pg_son

  View Slide

 2. 2
  ࣗݾ঺հ
  ໊લ ીࠜా ါ໵
  ৬ྺ Ӧۀ → IBJ → HIS → Nagisa → A1A
  Twitter https://twitter.com/pg_son
  ॴଐ A1Aגࣜձࣾ
  ࣾ಺ϒϩά https://twitter.com/pg_son/status/1168179389441269760
  ޷͖ͳϚϯΨ GIANT KILLING

  View Slide

 3. 3
  ࣗݾ঺հ
  https://twitter.com/pg_son/status/1126131439735414786
  GIANT KILLING ͕޷͖Ͱ͢ʂ

  View Slide

 4. 4
  ໊ࣾ A1Aגࣜձࣾ
  ઃཱ 2018೥6݄26೔
  ୅ද দݪᡨฏ
  ࣄۀ಺༰ A1A RFQΫϥ΢υͷاըɾ։ൃɾӡӦɾൢച
  ࢿຊۚ 359,308,000ԁ(ࢿຊ४උؚۚΉ)
  ॴࡏ஍ ౦ژ౎ઍ୅ా۠஁࣏ொ2-5-4ɹCREAਆాϏϧ3F
  ΞΫηε JRਆాӺ ౦ޱ ెา3෼
  A1Aʹ͍ͭͯ

  View Slide

 5. 5
  ໊ࣾͷ༝དྷ
  B2BΛϫϯϥϯΫ্ʹ
  A1A

  View Slide

 6. 6
  RFQΫϥ΢υʹ͍ͭͯ
  ݟੵࠪఆΛɺΧϯλϯʹɻ
  https://rfqcloud.com

  View Slide

 7. 7
  RFQΫϥ΢υʹ͍ͭͯ
  ੡଄ۀ
  ੡඼اը
  ݚڀ։ൃ
  ੡଄
  ௐୡߪങ
  ൢച

  View Slide

 8. 8
  RFQΫϥ΢υʹ͍ͭͯ
  ੡଄ۀௐୡߪങ෦໳޲͚ݟੵࠪఆSaaS

  View Slide

 9. 9
  ຊ୊ʹೖΔલʹ

  View Slide

 10. View Slide

 11. View Slide

 12. 12
  B2BSaaS
  7FSUJDBM4BB4
  )PSJ[POUBM4BB4

  View Slide

 13. 13
  B2BSaaS։ൃͷΠϝʔδ
  ࣗࣾ։ൃͰ͸ͳ͘डୗ։ൃʹۙͦ͏

  #$ʹൺ΂ͯΫϦΤΠςΟϒͰ͸ͳ͍
  ٕज़తνϟϨϯδͷػձ͕গͳͦ͏

  View Slide

 14. 14
  B2BSaaS։ൃͷΠϝʔδ
  .PSFࣗࣾ։ൃϢʔβʔࢥߟ

  .PSFΫϦΤΠςΟϒΠϊϕʔςΟϒͳࢥߟ
  .PSFٕज़తνϟϨϯδνϟϨϯδϯάͳࢥߟ

  View Slide

 15. 15
  ΞδΣϯμ

  View Slide

 16. 16
  ΞδΣϯμ
  ٕज़తνϟϨϯδʹ͍ͭͯ

  7FSUJDBM##4BB4։ൃͷ೉͠͞
  ·ͱΊ

  View Slide

 17. 17
  Vertical B2BSaaS ։ൃͷ೉͠͞

  View Slide

 18. 18
  ͦ΋ͦ΋Կ࡞ͬͯΔͷ͔Θ͔Βͳ͍

  View Slide

 19. 19
  Vertical B2BSaaS։ൃʹ͓͚Δ೉͠͞
  اۀ͔Βͷཁ๬͕ଟ༷

  ৘ใऩू͕೉͍͠
  Ծઆݕূ͕೉͍͠

  View Slide

 20. 20
  1.৘ใऔू͕೉͍͠ཧ༝

  View Slide

 21. 21
  ৘ใऔू͕೉͍͠ཧ༝
  ࣮ۀ຿ͱ͋·Γʹ΋͔͚཭Ε͍ͯΔ

  ਎ۙʹࢀߟʹͳΔΞϓϦέʔγϣϯ͕গͳ͍
  ۀ຿಺༰͕ෳࡶͰ͋Γɺઐ໳༻ޠ͕ଟ͍

  View Slide


 22. 22
  ৘ใऔू͕೉͍͠ཧ༝
  υϝΠϯΤΩεύʔτ΁ͷώΞϦϯά

  లࣔձʹࢀՃͯ͠ΈΔ

  Ӧۀ΁ಉߦͯ͠ΈΔ

  View Slide

 23. 23
  లࣔձʹࢀՃͯ͠ΈΔ
  https://twitter.com/kojiquitous/status/1181884766586490880

  View Slide

 24. 24
  లࣔձʹࢀՃͯ͠ΈΔ

  View Slide

 25. 25
  υϝΠϯΤΩεύʔτ΁ͷώΞϦϯά
  https://twitter.com/matsushi0706/status/1167463778780246019
  υϝΠϯΤΩεύʔτͷਅน͞Μ

  View Slide

 26. 26
  υϝΠϯΤΩεύʔτ΁ͷώΞϦϯά

  View Slide

 27. 27
  2.اۀ͔Βͷཁ๬͕ଟ༷Ͱ͋Δཧ༝

  View Slide

 28. 28
  اۀ͔Βͷཁ๬͕ଟ༷Ͱ͋Δཧ༝
  ݱࡏͷۀ຿ϑϩʔ͕ਖ਼͍͠ͱࢥ͍ͬͯΔ

  ސ٬ࣗ਎͕՝୊ΛೝࣝͰ͖͍ͯͳ͍

  ಉ͡੡଄ۀͰ΋࢈ۀ͕༷ʑ

  View Slide

 29. 29
  اۀ͔Βͷཁ๬͕ଟ༷Ͱ͋Δཧ༝
  ΑΓྑ͍ۀ຿ϑϩʔͷ69ઃܭ

  ຊ౰ʹղܾ͍ͨ͠՝୊Λ௥ٻ͢Δ

  ҟͳΔཁٻΛҰൠԽͨ͠Γɺผػೳͱͯ͠ఏڙ͢Δ

  View Slide

 30. 30
  AsIs/ToBeγʔτ
  AsIs/ToBeγʔτͰຊ౰ͷ՝୊Λநग़͍ͯ͘͠

  View Slide

 31. 31
  ཁٻΛҰൠԽ/ػೳͷ੾Γग़͠/ΑΓྑ͍UX
  ετʔϦʔϚοϐϯά࡞ͬͯΈΜͳͰٞ࿦

  View Slide

 32. 32
  3.Ծઆݕূ͕೉͍͠ཧ༝

  View Slide

 33. 33
  Ծઆݕূ͕೉͍͠ཧ༝
  اۀۀ຿ʹਂؔ͘Θͬͯ͘ΔͨΊ༰қͳΞοϓσʔτ͕೉͍͠  ϑϦʔϛΞϜͳϓϩμΫτ͕গͳ͍
  ϓϩμΫτͷઃܭϛε͕কདྷͷେ͖ͳෛ࠴ʹͳΔ

  View Slide

 34. 34
  ϑϦʔϛΞϜͳϓϩμΫτ͕গͳ͍
  https://twitter.com/matsushi0706/status/1182285749728641024
  ԾઆݕূͷಓͷΓ

  View Slide

 35. 35
  ཁٻΛҰൠԽ/ػೳͷ੾Γग़͠/ΑΓྑ͍UX
  ετʔϦʔϚοϐϯά࡞ͬͯΈΜͳͰٞ࿦

  View Slide

 36. 36
  ཁٻΛҰൠԽ/ػೳͷ੾Γग़͠/ΑΓྑ͍UX
  ʮσϡΞϧτϥοΫΞδϟΠϧʯͷ
  ฐࣾσβΠφʔΧελϚΠζ൛

  View Slide

 37. 37
  ɹٕज़తνϟϨϯδʹ͍ͭͯ

  View Slide

 38. 38

  View Slide

 39. 39
  ɹٕज़తνϟϨϯδʹ͍ͭͯ  ڞ௨ίϯϙʔωϯτͷಠ࣮ࣗ૷
  ΑΓந৅తࢥߟ͕ඞཁͱ͞ΕΔσʔλϞσϦϯά
  ϚΠΫϩαʔϏεɾϏοΫσʔλʜFUDະདྷͷ࿩

  View Slide

 40. 40
  ϑΥʔϜϥΠϒϥϦʔͷಠࣗ։ൃ

  View Slide

 41. 41
  ߴ౓ͳσʔλϞσϦϯάͱεΩʔϚઃܭ
  https://twitter.com/__mnc90/status/
  1167278855477874688
  https://twitter.com/rikuson298/status/
  1169212462568067075
  @mnc @rikuson298

  View Slide

 42. 42
  ଟݴޠରԠɾmicro serviceɾbig dataɾɾɾ
  Mono Repo
  MicroService
  MicroService
  MicroService

  View Slide

 43. 43
  ·ͱΊ

  View Slide

 44. 44
  ·ͱΊ

  ෳࡶͳϢʔβʔ૊৫ͷϛογϣϯɾυϝΠϯͷཧղ

  ෩࿊ෑΛ࠷େݶ޿্͛ͨͰͷϛχϚϜͳઃܭɾ࣮૷
  υϝΠϯΛਂ͘ཧղ͠ɺະདྷΛඳ͍ٕͨज़తνϟϨϯδ

  View Slide

 45. 45
  B2BSaaS։ൃͷΠϝʔδͬͯ
  มΘΓ·͔ͨ͠ʁ

  View Slide

 46. 46
  ͜ΕΛҙࣝͰ͖Δਓ͕νʔϜʹ͍Ε͹
  B2B SaaS։ൃ΁ͷϞνϕʔγϣϯ͸
  ্͕ΔͷͰ͸ͳ͍͔

  View Slide

 47. 47
  ͲΜͳײ৘Ͱ͋Εϓϥεͷײ৘Λ͍࣋ͬͯͨ
  ͚ͩͨΒࠓճͷLT͸େ੒ޭ

  View Slide

 48. 48
  ͝੩ௌ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠

  View Slide

 49. 49
  We Are Hiring!
  B2BSaaSʹ͍ͭͯ࿩͠͠·͠ΐ͏ʂ

  View Slide