Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

AWSネットワークのL4以下の話 / aws-network-small-talks

takipone
July 01, 2017

AWSネットワークのL4以下の話 / aws-network-small-talks

Developers.IO 2017 2017/07/01 大瀧隆太

takipone

July 01, 2017
Tweet

More Decks by takipone

Other Decks in Technology

Transcript

 1. "84ωοτϫʔΫͷ-ҎԼͷ࿩
  େ୍ོଠ

  View Slide

 2. Ϩϙʔτ ͱ͍͏໊ͷϦϯΫू
  ॻ͖·ͨ͠

  http://dev.classmethod.jp/event/devio2017-awsnetwork-small-talks/

  View Slide

 3. ࣗݾ঺հ
  /BNFେ୍ོଠ!UBLJQPOF
  +PCϓϦηʔϧε!Ϋϥεϝιου
  *OUFSFTUωοτϫʔΫσϓϩΠपΓ
  'BWPSJUF"843PVUFͱ"$.͕޷͖

  View Slide

 4. ࣗݾ঺հ ࠷ۙॻ͍ͨ%FW*0ͷهࣄ

  View Slide


 5. ʲ࣭໰ʳ
  Which are you familiar with 

  Πϯϑϥ or ΞϓϦ ?
  (ϑϧελοΫͱ͔͸͍͍Ͱ͢)

  View Slide

 6. ຊηογϣϯͷͶΒ͍
  Πϯϑϥͷํʹ͸;Ή;Ήɺ
  ΞϓϦͷํʹ͸͜ΜͳΜ͋ΔΜ͔

  View Slide

 7. ຊηογϣϯͷͶΒ͍
  "84ωοτϫʔΫɺͨͩ͠-ҎԼͷ

  গ͠ϚχΞοΫͳ࿩

  ͪΐͬͱະདྷͷ࿩୊

  Λ͝঺հ͠·͢

  View Slide

 8. ✦ தͷਓͷͬͦ͜Γ࿩తͳ಺༰͸͋Γ·ͤΜ
  ✦ ͕࣌ؒݶΒΕΔͷͰɺ֓ཁͱࢀߟϦϯΫ঺հ͕ओ
  ✦ ؾʹͳΔͱ͜Ζɺৄ͍͠ͱ͜Ζ͸ηογϣϯޙPS
  ࠙਌ձͰ੠͔͚͍ͯͩ͘͞ʂ
  ͓͜ͱΘΓ

  View Slide

 9. ✦ "84σʔληϯλʔͱϋʔυ΢ΣΞ -෼

  ✦ 71$Ծ૝ωοτϫʔΫͷ੍໿ -෼

  ✦ 71$*1ΞυϨεઃܭ-ͱ*1W -෼

  ✦ .15$1 -෼

  ✦ όοϑΝ෼
  ΞδΣϯμ

  View Slide


 10. -

  View Slide


 11. ʲલఏʳ

  AWSͷσʔληϯλʔͳͲ෺ཧ૚ͷ৘ใ͸

  ηΩϡϦςΟ্ͷཧ༝Ͱඇެ։

  View Slide


 12. ✦ +BNFT)BNJMUPO
  ✦ 71BOE%JTUJOHVJTIFE&OHJOFFS
  BU"NB[PO8FC4FSWJDFT
  ✦ ൿີओٛͷ"84Πϯϑϥʹ͍ͭͯ
  "84SF*OWFOU ถࠃ։࠵ͷ೥࣍Πϕ
  ϯτ
  Ͱ͔ͳΓৄ͘͠஻ͬͪΌ͏ਓ
  ✦ ͳͥʮϋϛϧτϯઌੜʯͱݺ͹ΕΔ
  ͷ͔͸஌Βͳ͍ ڭ͍͑ͯͩ͘͞

  View Slide

 13. ೔ຊޠղઆهࣄ΋๛෋ͳͷͰɺ͋ͱͰݟͯͶ
  ✦ SF*OWFOU
  ✦ 4105
  "84*OOPWBUJPOBU4DBMFͷεϥΠυ͕εΰ͍
  ZPTIJEBTIJOHP
  ✦ "NB[POσʔληϯλʔʹ͍ͭͯɺ+BNFT)BNJMUPO͕ޠΔc"HJMF
  $BUJOUIFDMPVE
  ✦ SF*OWFOU
  ✦ "4$**KQɿւఈέʔϒϧ͔ΒΧελϜαʔόʔ·Ͱϋϛϧτϯઌੜ͕ޠ
  Δ෺ཧͳ"84
  ʛΫϥ΢υͷྗΛݟ͚ͤͭͨ"84SF*OWFOU

  View Slide

 14. )BNJMUPOઌੜͷSF*OWFOUͷηογϣϯ

  View Slide

 15. ͜͏͍͏ͷ

  View Slide

 16. )BNJMUPOઌੜͷSF*OWFOUલ໷ࡇ

  View Slide


 17. ࣗࣾௐୡ·͙ͬ͠Β

  View Slide


 18. ্ه:PVUVCFΑΓ

  View Slide


 19. ্ه:PVUVCFΑΓ
  ʹ"NB[PO͕ങऩͨ͠
  "OOBQVSOB-BCT͕։ൃ
  &/" &MBTUJD/FUXPSL
  "EBQUFS
  ͷ͜ͱ

  View Slide

 20. ✦ .JDSPTPGUɺ(PPHMF΋΍Δؾຬʑ
  ✦ Ṗͷ൒ಋମϕϯμʔ΍*OUFMͳͲͱͷຶ݄ؔ܎͸ҡ࣋
  ✦ "4*$ɺ'1("ɺ(1(16Λ૯ಈһͯ͠ͷ։ൃ߹ઓ
  ͸͠͹Β͘ଓ͖ͦ͏
  ࣗࣾௐୡ͕ڝ૪ྗͷݯઘ

  View Slide


 21. ωοτϫʔΫʹ࿩Λ໭ͯ͠ɺ
  ֎෦ͱͷ઀ଓ

  View Slide

 22. ֎෦ͱͷ઀ଓΠϯλʔωοτ઀ଓ
  ✦ Ϋϥ΢υք۾ͷΠϯλʔωοτपΓͷτϨϯυ
  ✦ ΞΫηεճઢ͔ΒΫϥ΢υ·ͰɺΠϯλʔωοτΛ

  ܦ༝͢Δڑ཭Λ͍͔ʹ୹͘͢Δ͔
  ✦ 8FCίϯςϯπ഑৴͚ͩͰͳ͘ɺ8FC"1*༻్΋

  View Slide

 23. "NB[PO45SBOTGFS"DDFMFSBUJPO
  ೔ຊͷ

  *41
  "84Τοδ

  ϩέʔγϣϯ
  "84๺ถ
  Ϧʔδϣϯ
  ΫϥΠΞϯτ
  "84͕؅ཧ͢Δ࠷దԽ

  ͞ΕͨωοτϫʔΫ
  ༷ʑͳࣄۀऀͷճઢΛܦ༝
  ͢ΔͷͰ௿଎ɺෆ҆ఆ

  View Slide


 24. $ traceroute s3.amazonaws.com
  traceroute to s3-1.amazonaws.com (52.216.19.19), 64 hops max, 52 byte
  packets
  1 192.168.0.1 (192.168.0.1) 1.481 ms 1.161 ms 1.073 ms
  2 * * *
  3 10.202.106.132 (10.202.106.132) 137.229 ms 18.641 ms 14.711 ms
  4 10.1.8.149 (10.1.8.149) 15.385 ms 18.950 ms 19.707 ms
  5 203-165-19-161.rev.home.ne.jp (203.165.19.161) 23.791 ms 24.388 ms
  203-165-19-169.rev.home.ne.jp (203.165.19.169) 25.050 ms
  6 c2-be1.ot-dc.zaq.ad.jp (203.165.19.170) 19.202 ms
  c2-be2.ot-dc.zaq.ad.jp (203.165.19.162) 20.200 ms
  c2-be1.ot-dc.zaq.ad.jp (203.165.19.170) 17.320 ms
  7 gw5-be2.ot-dc.zaq.ad.jp (203.165.0.10) 17.471 ms 19.493 ms 16.062
  8 124.211.14.13 (124.211.14.13) 20.460 ms 18.600 ms 30.769 ms
  ISP(JCOM/ZAQ)
  ্Ґ(KDDI)

  View Slide


 25. 9 27.85.137.197 (27.85.137.197) 31.363 ms
  27.85.137.221 (27.85.137.221) 22.929 ms
  27.85.137.201 (27.85.137.201) 15.692 ms
  10 tm4bbac01.bb.kddi.ne.jp (27.90.191.222) 25.392 ms
  tm4bbac02.bb.kddi.ne.jp (118.152.213.70) 22.993 ms 23.875 ms
  11 otejbb205.int-gw.kddi.ne.jp (118.152.254.249) 21.882 ms
  otejbb206.int-gw.kddi.ne.jp (111.87.242.149) 22.873 ms 25.187 ms
  12 pajbb002.int-gw.kddi.ne.jp (106.187.8.18) 149.087 ms
  pajbb001.int-gw.kddi.ne.jp (203.181.100.138) 130.144 ms
  pajbb002.int-gw.kddi.ne.jp (106.187.8.18) 138.444 ms
  13 ix-pa9.int-gw.kddi.ne.jp (111.87.3.10) 115.556 ms
  ix-pa9.int-gw.kddi.ne.jp (111.87.3.34) 132.808 ms 144.030 ms
  14 72.21.221.125 (72.21.221.125) 117.959 ms 122.599 ms 126.890 ms
  15 * * *
  16 * * *
  ্Ґ(KDDI೔ຊ)
  ্Ґ(KDDIࠃࡍճઢ)
  AWS

  View Slide


 26. 17 * * 205.251.229.104 (205.251.229.104) 191.384 ms
  18 * 52.95.3.156 (52.95.3.156) 176.304 ms *
  19 54.239.111.65 (54.239.111.65) 186.128 ms
  54.239.110.25 (54.239.110.25) 187.097 ms
  54.239.109.111 (54.239.109.111) 207.114 ms
  20 205.251.244.191 (205.251.244.191) 203.306 ms
  205.251.244.193 (205.251.244.193) 180.110 ms
  205.251.244.219 (205.251.244.219) 178.358 ms
  21 * * *
  22 * * *
  23 * * *
  24 * * *
  25 * * *
  26 * * *
  27 52.216.19.19 (52.216.19.19) 195.928 ms 175.533 ms 184.908 ms

  View Slide


 27. $ traceroute takipone-public.s3-accelerate.amazonaws.com
  traceroute to takipone-public.s3-accelerate.amazonaws.com (54.239.194.24
  max, 52 byte packets
  1 192.168.0.1 (192.168.0.1) 2.333 ms 0.955 ms 0.784 ms
  2 * * *
  3 10.202.106.131 (10.202.106.131) 17.485 ms 27.664 ms 17.233 ms
  4 10.1.8.153 (10.1.8.153) 16.582 ms 19.236 ms 14.757 ms
  5 203-165-19-165.rev.home.ne.jp (203.165.19.165) 22.597 ms 15.612 ms
  6 c1-be1.ot-dc.zaq.ad.jp (203.165.19.174) 17.330 ms
  c1-be2.ot-dc.zaq.ad.jp (203.165.19.166) 16.406 ms
  c1-be1.ot-dc.zaq.ad.jp (203.165.19.174) 17.791 ms
  7 gw6-be1.ot-dc.zaq.ad.jp (203.165.0.46) 16.671 ms 14.980 ms 17.234
  8 52.95.218.152 (52.95.218.152) 19.146 ms 27.820 ms
  52.95.218.154 (52.95.218.154) 28.837 ms
  AWS
  ISP(JCOM/ZAQ)

  View Slide


 28. 9 52.95.30.199 (52.95.30.199) 21.646 ms
  52.95.30.157 (52.95.30.157) 23.672 ms
  52.95.30.163 (52.95.30.163) 18.503 ms
  10 52.95.30.10 (52.95.30.10) 14.181 ms
  52.95.30.36 (52.95.30.36) 20.127 ms
  52.95.30.66 (52.95.30.66) 14.806 ms
  11 27.0.0.118 (27.0.0.118) 32.002 ms
  27.0.0.116 (27.0.0.116) 25.163 ms
  27.0.0.115 (27.0.0.115) 16.204 ms
  12 * * *
  ҎԼུ

  View Slide

 29. ৄ͘͠͸ϒϩάͰ

  View Slide

 30. ֎෦ͱͷ઀ଓΠϯλʔωοτ઀ଓ
  ✦ "NB[PO45SBOTGFS"DDFMFSBUJPO
  ✦ (PPHMF&EHF/FUXPSL
  ✦ /FUqJY0QFO$POOFDUc0QFO$POOFDU

  View Slide

 31. ֎෦ͱͷ઀ଓϓϥΠϕʔτ઀ଓ
  ✦ "84%JSFDU$POOFDU
  &RVJOJY
  5:04

  View Slide

 32. ֎෦ͱͷ઀ଓϓϥΠϕʔτ઀ଓ
  ✦ ࠃ಺ओཁΩϟϦΞͷاۀ޲͚*171/αʔϏεͰͷ

  αϙʔτ͕Ұ८ ༗ঈΦϓγϣϯ
  ɻ࢖͏ͷ͕౰ͨΓલʹ
  ͳͬͨ
  ✦ "SDTUBS6OJWFSTBM0OF
  ✦ 874
  ✦ 4NBSU71/
  ✦ ΩϟϦΞʹΑͬͯಠࣗ৭΋ ઎༗ʹ஫ྗ΍྿ՁಛԽͳͲ

  View Slide

 33. ֎෦ͱͷ઀ଓϓϥΠϕʔτ઀ଓ
  ✦ ࠷ۙɺ-"$1-"(Λαϙʔτ
  ✦ ·࣮ͩҊ݅Ͱग़ձͬͨ͜ͱ͸ͳ͍
  ✦ *OUFS3FHJPO%JSFDU$POOFDU %9

  ✦ େࡕϩʔΧϧϦʔδϣϯ։ઃͷڿʹ͸

  ถࠃʹ͋Δ*OUFS3FHJPO%9͕೔ຊʹ΍͖ͬͯͯཉ͍͠

  View Slide


 34. -

  View Slide

 35. "NB[PO71$ͷ-
  ✦ ಠ࣮ࣗ૷ͷ$POTUSBJOFE-PWFS-
  ✦ ֎෦ͱͷ-֦ு͸ແ͍ ֎෦ͱ͸-Ͱ௨৴

  ✦ ."$ΞυϨεِ͕૷Ͱ͖ͳ͍
  ✦ ϚϧνΩϟετϒϩʔυΩϟετ͕௨Βͳ͍
  ✦ ΞαΠϯ͞Εͨ*1ΞυϨεҎ֎ͷ௨৴͸ઃఆ͕ඞཁ

  ˠ4PVSDF%FTU*1$IFDLͷແޮԽ

  View Slide

 36. Φεεϝ8FCهࣄ
  "84ωοτϫʔΫͷ࿦ཧ
  తͳଆ໘ʙ"84ͷόοΫ
  ϘʔϯωοτϫʔΫʹؔ͢
  Δ%FFQͳ࿩ʢʣ
  ɿ
  $PEF;JOFʢίʔυδϯʣ
  IUUQDPEF[JOFKQ
  BSUJDMFEFUBJM

  View Slide

 37. ݩωλ

  View Slide

 38. "NB[PO71$ͷ-
  ✦ "EWBODFE/FUXPSLJOHͱ͍͏ͱɺ-τϯωϦϯ
  άͷख๏ׂ͕ͱΧδϡΞϧʹग़ͯ͘Δ͆
  ✦ "844PMVUJPOT"SDIJUFDUϒϩά"84Ͱ΋໾ʹཱͭτϯ
  ωϦϯάٕज़ೖ໳
  ✦ "NB[PO71$Ͱ*1WΛͬ͘͞ͱςετ͢ΔͨΊʹ*4"5"1
  τϯωϧΛ۷Δʛ%FWFMPQFST*0

  View Slide


 39. -

  View Slide

 40. 71$ͷ֓೦ਤ

  View Slide

 41. 71$ͷ-
  ✦ ޷͖ͳ*1ϨϯδΛ71$ʹΞαΠϯ ࠷େ

  ✦ ϧʔλʔͳͲ༧໿*1ΞυϨεҎ֎͸ࣗ༝ʹ࢖͑Δ
  ✦ ଞͷϢʔβʔ΍ଞͷ71$ͱϨϯδ͕ॏෳͯ͠΋
  0, ϐΞ઀ଓͳͲͰͷ૬ޓ઀ଓ͸/(

  ✦ "84Ϧʔδϣϯ͝ͱʹผʑ

  View Slide

 42. 71$ͷ-
  ✦ ($1͸άϩʔόϧͷ*1Ϩϯδ͔ΒϦʔδϣϯ͝ͱͷ
  *1Ϩϯδʹ੾ΓସΘͬͨ
  ✦ ΫϩεϦʔδϣϯ͚ͩͲϦʔδϣϯΛҙࣝͨ͠

  Ϩϯδઃܭ͕ݱ࣮ղ
  ✦ ($1ͷαϒωοτ͸Ϋϩεκʔϯ
  ✦ -ͷ࣮૷͕ҟͳΔͷͰ୯७ൺֱ͸Ͱ͖ͳ͍

  View Slide


 43. *1W

  View Slide

 44. *1W
  ✦ ࠷ۙ71$͕*1WΛαϙʔτ
  ✦ ϥϯμϜʹͷϨϯδׂ͕Γ౰ͯΒΕΔ
  ✦ 1VCMJD1SJWBUFͷ۠ผ͕ແ͍ˠ&MBTUJD*1͕ແ͍

  View Slide

 45. *1W
  ✦ &-#ɺ$MPVEGSPOU΋"-*"4ϨίʔυؚΊରԠࡁΈ
  ✦ ϑϧ*1WԽͷଞʹ&-#΍$MPVE'SPOUΛ༻͍ͨ

  Ϙʔμʔ*1WԽ΋༗ྗͳબ୒ࢶ

  8FCαʔόʔͳΒ͍ͭͰʹৗ࣌44-)551

  ରԠ΋ʂ

  View Slide

 46. Ϙʔμʔ*1WԽ
  CloudFront
  EC2
  IPv6

  Πϯλʔωοτ
  ͬͪ͜͸W
  ELB

  View Slide


 47. -

  View Slide

 48. ΞϓϦϓϩτίϧͷྺ࢙͸5$1ͱ6%1ͷӈԟࠨԟ
  TCP UDP

  View Slide

 49. %/4
  TCP UDP
  ✦ &%/4 &YUFOTJPO.FDIBOJTNTGPS%/4WFSTJPO

  ✦ 6%1ͷ%/4ͰૹΕΔόΠτΛӽ͑ΔͨΊʹ5$1
  ϑΥʔϧόοΫػೳΛඋ͑Δ
  ✦ 3PVUF͸֓Ͷαϙʔτ͍ͯ͠Δ໛༷

  View Slide

 50. )551
  TCP UDP
  ✦ 26*$
  ✦ (PPHMF͕ఏএ͢Δߴ଎ͳ)551
  ✦ ରԠ͢Δ"84αʔϏε͸·ͩແ͍

  View Slide


 51. .VMUJQBUI5$1 .15$1

  View Slide

 52. .VMUJQBUI5$1 .15$1

  View Slide

 53. .VMUJQBUI5$1ͷݕূ
  172.31.5.60
  172.31.12.74
  172.31.3.145
  nginx:80

  View Slide


 54. $ sudo tcpdump -nn port 80
  tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol
  decode
  listening on ens3, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 262144
  bytes
  15:41:33.557044 IP 172.31.5.60.52262 > 172.31.12.74.80: Flags [S], seq
  2400131088, win 26883, options [mss 8961,sackOK,TS val 1110938 ecr
  0,nop,wscale 7,mptcp capable csum {0xc67c4184f77fdb3}], length 0
  15:41:33.557104 IP 172.31.12.74.80 > 172.31.5.60.52262: Flags [S.], seq
  3704871592, ack 2400131089, win 26787, options [mss 8961,sackOK,TS val
  1303431 ecr 1110938,nop,wscale 7,mptcp capable csum
  {0x8a5c5b6fcd7bf231}], length 0
  :
  15:41:33.557278 IP 172.31.5.60.52262 > 172.31.12.74.80: Flags [.], ack
  1, win 211, options [nop,nop,TS val 1110939 ecr 1303431,mptcp add-addr
  id 3 172.31.3.145,mptcp dss ack 2505716611], length 0

  View Slide


 55. 15:41:33.557287 IP 172.31.5.60.52262 > 172.31.12.74.80: Flags [P.], seq
  1:77, ack 1, win 211, options [nop,nop,TS val 1110939 ecr 1303431,mptcp
  dss ack 2505716611 seq 2100110096 subseq 1 len 76 csum 0x9a94], length
  76: HTTP: GET / HTTP/1.1
  :
  :
  15:41:33.557411 IP 172.31.3.145.46490 > 172.31.12.74.80: Flags [S], seq
  3818148095, win 26883, options [mss 8961,sackOK,TS val 1110939 ecr
  0,nop,wscale 7,mptcp join id 3 token 0xc719e5b2 nonce 0xe19a24b4],
  length 0
  :
  :
  15:41:33.557584 IP 172.31.12.74.80 > 172.31.3.145.46490: Flags [P.],
  seq 1:860, ack 1, win 419, options [nop,nop,TS val 1303431 ecr
  1110939,mptcp dss ack 2100110172 seq 2505716611 subseq 1 len 859 csum
  0x7e75], length 859: HTTP: HTTP/1.1 200 OK

  View Slide

 56. ৄ͘͠͸ ҎԼུ

  View Slide

 57. ·ͱΊ
  ✦ -͓΋͠Ζ͍ʢͻͱ͝ͱ
  ✦ -Α͘Ͱ͖ͯΔ
  ✦ -͛Μ͖ͭͯ͡
  ✦ -ͦΖͦΖΈΒ͍͕Έ͍ͨ

  View Slide

 58. ·ͱΊ
  ✦ -"84͸Ϋϥ΢υઓ૪ͷ࠶ઌ୺ΛݗҾ
  ✦ -71$ͷ੍໿ΛΑ͘ཧղͯ͠ར༻͠·͠ΐ͏
  ✦ -71$͸ݱ࣮తͳ*1ΞυϨεઃܭΛ
  ✦ -.15$1ָͦ͠͏͚ͩͲϋϚΓͦ͏

  View Slide