Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

2021-11-06 LMM and GLMM

Yu Tamura
November 06, 2021

2021-11-06 LMM and GLMM

2021年11月6日(土)名古屋大学大学院人文学研究科英語教育分野主催の連続公開講座『データサイエンス時代の英語教育』(2)における発表資料です。

Yu Tamura

November 06, 2021
Tweet

More Decks by Yu Tamura

Other Decks in Research

Transcript

 1. ҰൠԽઢܗࠞ߹Ϟσϧͷ
  ࣮ફ
  ؾΛ͚͍ͭͨ3ͭͷϙΠϯτ
  2021.11.06 ࿈ଓެ։ߨ࠲ʮσʔλαΠΤϯε࣌୅ͷݴޠڭҭʯୈ2ճݴޠڭҭݚڀͷ࣮ࡍ

  View Slide

 2. ͸͡Ίʹ
  2

  View Slide

 3. ͜Εͷʮվగ൛ʯͱ͍͏͔ʮൃల൛ʯͱ͍͏͔…

  View Slide

 4. • ҰൠԽઢܗࠞ߹ϞσϧΛ༻͍ͨ෼ੳ͸ීٴ͕ਐΜͩͱࢥΘΕ
  ΔҰํͰɼϋʔυϧ͸Ή͠Ζ͕͍͋ͬͯΔ͔΋


  • ϨϏϡʔ࿦จ͕ग़͖͍ͯͯΔ͚ΕͲ΋ɼ࣮ࡍͷ෼ੳͷաఔʹ
  ͸͍͔ͭ͘൑அ͕෼͔ΕΔ෦෼΋


  • ࠓճ͸ɼͦ͏ͨ͠෦෼Ͱ͜͜͸͓͓͖͍͑ͯͨ͞ͱ͍͏ϙ
  ΠϯτʹϑΥʔΧε


  • શฤʹΘͨͬͯlme4ύοέʔδʢBates et al, 2019ʣ࢖͏લ
  ఏͰ͢
  ͸͡Ίʹ
  4

  View Slide

 5. “[T]here is no single correct way to
  implement an LMM, and…the choices
  they [researchers] make during analysis
  will comprise one path, however
  justi
  f
  ied, amongst multiple alternatives. ”
  Meteyard & Davies (2020, pp.1–2)

  View Slide

 6. • ͸͡Ίʹ


  • ҰൠԽઢܗࠞ߹ޮՌϞσϧͱ͸


  • ݚڀऀͨͪͷײ͡Δෆ҆


  • ෼ੳͷํ๏


  • ෼ੳͷʢ݁Ռʣͷใࠂ


  • ࠶ݱੑͷ֬อ
  ͸͡Ίʹ
  3ͭͷϙΠϯτ
  6

  View Slide

 7. • ాଜ༞ʢͨΉΒΏ͏ʣ


  • ؔ੢େֶ֎ࠃޠֶ෦ʢ4೥໨ʣ


  • ઐ໳


  • ୈೋݴޠशಘʢओʹจ๏ʣ


  • ୈೋݴޠจॲཧ


  • झຯɿαοΧʔ؍ઓ


  • Rͷ͜ͱɿ݁ߏ޷͖ʢҰॹʹ͍Δͱ࣌ؒΛ๨Εͤͯ͘͞ΕΔʣ
  ࣗݾ঺հ
  7
  https://tam07pb915.wordpress.com/
  https://tamurayu.wordpress.com/

  View Slide

 8. ҰൠԽઢܗࠞ߹ޮՌ
  Ϟσϧͱ͸
  8

  View Slide

 9. • tݕఆɼ෼ࢄ෼ੳɼ୯ճؼɾॏճؼ -> ʢҰൠʣઢܗϞσϧ


  • ਖ਼ن෼෍Ҏ֎ͷ෼෍΁ͷ֦ு -> ҰൠԽઢܗϞσϧ


  • ݸਓࠩ౳Λߟྀ͍ͨ͠ ->ࠞ߹ޮՌϞσϧ


  • ܏͖and/or੾ยΛࢀՃऀ͝ͱɾ߲໨͝ͱʹਪఆ


  • ࢀՃऀ෼ੳͱ߲໨෼ੳΛ଍͠߹ΘͤͨΑ͏ͳ΋ͷ
  ҰൠԽઢܗࠞ߹ޮՌϞσϧͱ͸
  ઢܗʁҰൠԽʁࠞ߹ޮՌʁ
  9

  View Slide

 10. • LME (Linear Mixed-Effect)


  • ઢܗࠞ߹ޮՌϞσϧͱݺ͹ΕΔ΋ͷ


  • ਖ਼ن෼෍


  • GLMM (Generalized Linear Mixed-Effect Model)


  • ҰൠԽઢܗࠞ߹Ϟσϧͱݺ͹ΕΔ΋ͷ


  • ਖ਼ن෼෍Ҏ֎ʢϙΞιϯ෼෍ɼೋ߲෼෍ɼΨϯϚ෼෍,
  etc.ʣ
  ҰൠԽઢܗࠞ߹ޮՌϞσϧͱ͸
  LMEʁGLMMʁ
  10

  View Slide

 11. ࠞ߹ޮՌϞσϧͷಋೖ͸
  Gries (2021)ͷΠϯτϩ෦
  ෼͕؆ܿͰΘ͔Γ΍͍͢
  Gries, S. T. (2021). (Generalized Linear) Mixed-E
  ff
  ects
  Modeling: A Learner Corpus Example. Language Learning, 71,
  757

  798. https://doi.org/10.1111/lang.12448


  11

  View Slide

 12. ݚڀऀͨͪͷײ͡Δෆ҆
  12

  View Slide

 13. • खॱ΁ͷίϯηϯαε͕͚͍ܽͯΔ͜ͱ


  • ෼ੳͷͨΊͷτϨʔχϯά΍෼ੳɾ݁Ռͷղऍ΍ใࠂʹ͍ͭ
  ͯͷ໌֬ͳΨΠυϥΠϯͷෆ଍
  ݚڀऀͨͪͷײ͡Δෆ҆
  Meteyard & Davies (2020)
  13
  Best practice guidance for reporting LMMs

  View Slide

 14. View Slide

 15. ͜ͷ࿦จʹԊͬͯ࿩͠Α͏ͱࢥͬͯ
  ·͕ͨ͠ઌʹ΋ͬͱ༗ӹͳ·ͱΊΛ
  ͞Εͨํ͕…

  View Slide

 16. ໊ാ໨ઌੜͷnoteͷهࣄΈͳ͞ΜಡΜͰ͍ͩ͘͞…

  View Slide

 17. ෼ੳͷख๏
  17

  View Slide

 18. • ࢀՃऀ਺ɾ߲໨਺ͱݕఆྗ෼ੳ


  • Ԡ౴ม਺͸ͳʹʁ


  • આ໌ม਺͸ͳʹʁ


  • ݻఆޮՌ͸ʁ


  • มྔޮՌ͸ʁ


  • Ϟσϧͷ਍அ
  ෼ੳͷख๏
  ϙΠϯτ
  18

  View Slide

 19. • ʮαϯϓϦϯάɾϢχοτʯΛ૿΍͢ʢMeteyard & Ravies,
  2020)


  • “As a general rule of thumb, increasing the sample size at
  the highest level (i.e., sampling more groups) will do
  more to increase power than increasing the number of
  individuals in the groups. “ (Scherbaum & Ferreter, 2009,
  p.352)
  ෼ੳͷख๏
  ࢀՃऀ਺ɾ߲໨਺ͱݕఆྗ෼ੳ
  19

  View Slide

 20. ֶߍB
  Ϋϥε2 Ϋϥε3 Ϋϥε1 Ϋϥε2 Ϋϥε3
  ֶߍA
  Ϋϥε1
  ࢀՃऀ͕ωετ͍ͯ͠Δ৔߹͸্ͷϨϕϧΛͰ͖Δ
  ͚ͩ૿΍͠·͠ΐ͏

  View Slide

 21. • ࣮ݧܥͰ͋Ε͹ɼࢀՃऀ਺ͱ߲໨਺ͷֻ͚ࢉΛҙࣝ


  • ࢀՃऀؒͷ͹Β͖͕ͭେ͖͍->ࢀՃऀΛ૿΍͢


  • ߲໨ؒͷ͹Β͖͕ͭେ͖͍->߲໨਺Λ૿΍͢


  • มྔޮՌͷ෼ࢄΛใࠂ͢Δ͜ͱ͕େࣄͳཧ༝͸͜͜
  ෼ੳͷख๏
  ࢀՃऀ਺ɾ߲໨਺ͱݕఆྗ෼ੳ
  21

  View Slide
 22. • Ԡ౴ม਺ = ੾ย + ݻఆޮՌ + ݸਓࠩ + ߲໨ࠩ


  • ඞͣʮԠ౴ม਺͸XXXͰ͢ʯͱॻ͘


  • ͱ͘ʹ஫ҙ͍ͨ͠ͷ͸ϩδεςΟοΫճؼͷͱ͖


  • ਖ਼౴ɾޡ౴͸ਖ਼౴1ɼޡ౴0ͰΘ͔Γ΍͍͕͢…


  • preference taskͷΑ͏ͳͱ͖͸Ͳ͕ͬͪ0ͰͲ͕ͬͪ1͔໌ࣔత
  ʹهड़
  yi
  = β1
  + β2
  xi
  + ri
  + rj
  ෼ੳͷख๏
  Ԡ౴ม਺ʢresponse variableʣ͸ͳʹʁ
  22

  View Slide
 23. • Ԡ౴ม਺ = ੾ย + ݻఆޮՌ + ݸਓࠩ + ߲໨ࠩ


  • ඞͣʮઆ໌ม਺ʢݻఆޮՌʣ͸XXXͰ͢ʯͱॻ͘


  • ΧςΰϦม਺ͷίʔσΟϯάͷઆ໌͸ஸೡʹʢޙड़ʣ


  • Ͳͷํ๏ͰίʔσΟϯά͔ͨ͠


  • ਫ४ͷઃఆΛͲ͏ͨ͠ͷ͔


  • ݚڀ՝୊ʹج͍͍ͮͯΔ͔Ͳ͏͔
  yi
  = β1
  +β2
  xi
  +ri
  + rj
  ෼ੳͷख๏
  આ໌ม਺ʢexplanatory variableʣ͸ͳʹʁ
  23

  View Slide

 24. Hou (2021, Language and Cognition)
  Ԡ౴ม਺ͳʹ…
  p.481

  View Slide

 25. Hou (2021, Language and Cognition)
  ਫ४Ͳ͏ͳͬͯΔͷ…
  p.480

  View Slide

 26. Ϟσϧͷ਍அ
  DHARMaύοέʔδʢHartig, 2021ʣ
  26
  simulateResiduals(model,plot=T) %>% testResiduals()
  ৄ͘͠͸͜ͷϖʔδɿhttps://cran.r-project.org/web/packages/DHARMa/vignettes/DHARMa.html

  View Slide

 27. ͲͷΑ͏ʹใࠂ͢΂͖͔
  27

  View Slide

 28. • ෼ੳʹ༻͍ͨ΋ͷ


  • ม਺ͷίʔσΟϯά΍த৺Խ


  • ϞσϧΛཱͯͨํ๏


  • දͱͯ͠ͷใࠂ
  ࿦จͰͷใࠂͷ࢓ํ
  ϙΠϯτ
  28

  View Slide

 29. • ιϑτ΢ΣΞʢRͷόʔδϣϯ΋ؚΊͯʣ


  • ύοέʔδ


  • όʔδϣϯΛඞؚͣΊΔ


  • ԿΛ͢ΔͨΊʹͲͷύοέʔδΛ༻͍ͨͷ͔
  ෼ੳʹ༻͍ͨ΋ͷ
  29

  View Slide

 30. ෼ੳʹ༻͍ͨ΋ͷ
  RͳΒsessionInfo()ؔ਺͕ศར
  30

  View Slide

 31. • ྫ1ɿcontrasts(dat$freq) <- contr.sum(2)


  • ྫ2ɿifelse(dat$freq == “low”, -0.5, 0.5) -> dat$freq_c


  • RͰ͸σϑΥϧτͩͱΞϧϑΝϕοτॱͰਫ४͕ܾ·ΔͷͰɼඞཁͰ͋Ε
  ͹factor()ؔ਺Ͱࢦఆ
  ม਺ͷίʔσΟϯά΍த৺Խ
  ίʔσΟϯάʹ͍ͭͯ
  31
  dat$freq<-factor(dat$condition, levels = c(“low","high"))
  Schad et al. (2020)

  View Slide

 32. ίʔσΟϯάํ๏ͷൺֱ
  Schad et al. (2020, p.15)
  32
  ੺࿮Ͱғͬͨ෦෼͕RͰcontr.treament(4)ͷΑ͏ʹೖྗͨ͠ͱ͖ʹग़ͯ͘Δ෦෼

  View Slide

 33. ίʔσΟϯάํ๏ͷൺֱ
  Schad et al. (2020, p.15)
  33

  View Slide

 34. • ݸͷਫ४͕͋Δͱͨ͠Βɼ ݸͷൺֱ͔͠Ͱ͖ͳ͍͜ͱʹ஫ҙʢ1͕ͭ
  ੾ยʹͳΔͷͰʣ


  • ԾઆͱηοτͰߟ͑Δͷ͕ॏཁʢSchad et al. 2020ʣ


  • ͱ͘ʹ3ਫ४Ҏ্ͷ৔߹͸ݚڀ՝୊ʹরΒ͠߹ΘͤͯɼͲͷਫ४ͱͲͷਫ४
  Λൺֱ͢Δ͔Λߟ͑Δ


  • ౷੍܈ʢϕʔεϥΠϯ৚݅ʣͱ2ͭҎ্ͷ࣮ݧ܈ʢ࣮ݧ৚݅ʣΛൺ΂͍ͨ -
  > dummy coding


  • 3ͭ͋Δதͷ͋Δ܈ʢ৚݅ʣͱଞͷ2ͭͷ܈ʢ৚݅ʣͷฏۉΛൺ΂͍ͨ ->
  sum coding
  k k − 1
  ม਺ͷίʔσΟϯά΍த৺Խ
  ίʔσΟϯάʹ͍ͭͯ
  34

  View Slide

 35. • ަޓ࡞༻ͷ͋ΔϞσϧͷέʔε


  • 2*2ͷ৔߹ͷओޮՌ͕Έ͍ͨ -> sum contrasts͕Ϛετ


  • μϛʔίʔσΟϯά͸ยํͷཁҼͷθϩʹͳͬͯΔਫ४ͷ
  ͱ͖ͷsimple effectʹͳͬͯ͠·͏
  ม਺ͷίʔσΟϯά΍த৺Խ
  ίʔσΟϯάʹ͍ͭͯ
  35
  sum contrast treatment contrast

  View Slide

 36. • 2ཁҼҎ্Ͱަޓ࡞༻ʹڵຯ͕͋Γɼ͋ΔཁҼͷ୯७ओޮՌ͕ݟ
  ͍ͨ


  1. sum contrastsͰަޓ࡞༻Λ֬ೝ


  2. A: dummy codingʹ੾Γସ͑ͯ୯७ޮՌͷ֬ೝʢ3ཁҼҎ্
  Ͱྡ઀ͯ͠Δਫ४ͷൺֱͳΒrepeated coding΋ʣ


  2. B: emmeansύοέʔδΛ࢖ͬͯԼҐݕఆ


  ม਺ͷίʔσΟϯά΍த৺Խ
  ίʔσΟϯάʹ͍ͭͯ
  36
  emmeans(model, pairwise~ཁҼA|ཁҼB)$contrastsʢཁҼBͷͦΕͧΕͷਫ४ͰͷཁҼAͷਫ४ؒൺֱʣ
  emmeans(model, pairwise~ཁҼB|ཁҼA)$contrastsʢཁҼAͷͦΕͧΕͷਫ४ͰͷཁҼBͷਫ४ؒൺֱʣ

  View Slide

 37. • ίʔσΟϯάʹؔͯ͠ࢀߟʹͳΔ΋ͷ


  • Shravan Vasishthͷಈըɿhttps://youtu.be/hD2XjoP5WBI


  • ΢Σϒϖʔδ


  • Coding categorical predictor variables in factorial designs


  • CODING SYSTEMS FOR CATEGORICAL VARIABLES IN REGRESSION
  ANALYSIS


  • ࿦จɿSchad, D. J., Vasishth, S., Hohenstein, S., & Kliegl, R. (2020). How
  to capitalize on a priori contrasts in linear (mixed) models: A tutorial.
  Journal of Memory and Language, 110, 104038. https://doi.org/10.1016/
  j.jml.2019.104038
  ม਺ͷίʔσΟϯά΍த৺Խ
  ίʔσΟϯάʹ͍ͭͯ
  37

  View Slide

 38. • ࿈ଓม਺Ͱ͋Ε͹த৺Խ౳Λͨ͠ͷ͔


  • த৺ԽͷࡍʹͳʹΛج४ʹͨ͠ͷ͔ʁʢBrauer & Curtin, 2018)


  • શମฏۉʢࢀՃऀؒʣʁूஂฏۉʢࢀՃऀ಺ʣʁ


  • Longܕͷσʔλͷࡍʹ͸த৺Խʹ஫ҙ


  • ख़ୡ౓ͷείΞͳͲɼ1ਓʹ͖ͭ1ͭͷ஋͔͠ͳ͍৔߹ɼ෼ࢄ͕
  ຊདྷͷ஋ΑΓখ͘͞ͳͬͯ͠·͏  ม਺ͷίʔσΟϯά΍த৺Խ
  த৺Խʹ͍ͭͯ
  38

  View Slide

 39. • maximal model͔Βελʔτͯ͠backward stepwiseͰ΍Γ
  ·ͨ͠


  • null model͔Βελʔτͯ͠forward stepwiseͰ΍Γ·ͨ͠
  ϞσϧΛཱͯͨํ๏
  39
  ͜Ε͚ͩͰ͸ෆे෼

  View Slide

 40. • ʮBarr et al. (2013)ʹैͬͯ࠷େϞσϧΛཱ͕ͯͨऩଋ͠ͳ
  ͔ͬͨͷͰɼ୯७Խͯ͠ऩଋͨ͠ϞσϧΛ࠾༻ͨ͠ɻʯ
  ϞσϧΛཱͯͨํ๏
  Α͋͘Δ΍ͭ
  40
  Ұ൪஌Γ͍ͨͷ͸Ͳ͏΍ͬͯϞσϧΛ
  ൺֱͨ͠ͷ͔ͳͷʹɼͦͷաఔ͸ҋͷ
  தͰ͜͏͍͏ਓ͍͍ͨͯσʔλ΋ίʔ
  υ΋ग़͞ͳ͍

  View Slide

 41. • ྫͱͯ͠ཁҼAͱཁҼBͷओޮՌͱަޓ࡞༻ͷσβΠϯΛߟ͑Δ


  • (1 + A*B | subject) + (1 + A*B | item)


  • ͔͜͜ΒͲ͏΍ͬͯ….ʁ


  • Մೳੑ1: (1 + A + B | subject) + (1 + A*B | item)


  • Մೳੑ2: (1 + A*B | subject) + (1 + A + B | item)


  • Մೳੑ3: (1 + A | subject) + (1 + A*B | item)


  • Մೳੑ4: (1 + B | subject) + (1 + A*B | item)


  • Մೳੑ5: (1 + A*B | subject) + (1 + A | item)


  • Մೳੑ6: (1 + A*B | subject) + (1 + B | item)
  ϞσϧΛཱͯͨํ๏
  ҋͷதͰى͜Δ͜ͱͷ૝૾
  41
  ΋͠ԾʹՄೳੑ1ͱՄ
  ೳੑ2ͷ྆ํ͕ऩଋ
  ͨ͠ͱͨ͠ΒɼͲ͏
  ΍ͬͯબΜͰΔͷʁ

  View Slide

 42. ʮBarr et al. (2013)ʹैͬͯ࠷େϞσϧΛཱ͕ͯͨ
  ऩଋ͠ͳ͔ͬͨͷͰɼ୯७Խͯ͠ऩଋͨ͠Ϟσϧ
  Λ࠾༻ͨ͠ɻৄ͍͠Ϟσϧબ୒ͷखॱʹ͍ͭͯ
  ͸ɼSupplementary MaterialΛࢀরͷ͜ͱɻʯ
  ͜ΕͰΑ͘ͳ͍Ͱ͔͢ʁ

  View Slide

 43. “[W]hile the maximal model indeed
  performs well as far as Type I error rates
  were concerned, power decreases
  substantially with model complexity.


  Matuschek et al. (2017, pp.310

  311)

  View Slide

 44. LMEͷ৔߹͸lmerTestύοέʔδͷstepؔ
  ਺ͰϞσϧΛ୯७Խͯ͘͠Ε·͕͢ɼͦΕ
  ͳΒstepؔ਺࢖͍·ͨ͠ͱॻ͖·͠ΐ͏ɻ
  ͦͷ৔߹Ͱ΋ࣗ෼ͷखͰ୯७Խͨ͠৔߹ͱҰக͢Δ͔νΣοΫ͢Δͷ͕๬·͍͠ʢݸਓతҙݟʣ

  View Slide

 45. 1. ࠷େϞσϧΛߏஙʢऩଋ͠ͳͯ͘΋OKʣ


  2. ͦͷϞσϧͷมྔޮՌʹ͍ͭͯओ੒෼෼ੳ


  1. lme4::rePCA(maxmodel)%>%summary


  2. “Proportion of Variance”͕θϩʢ·ͨ͸ݶΓͳ͘θϩʹ͍ۙ஋ʣͷྻ͕͋Δ͔νΣοΫ


  3. มྔޮՌʹ͓͚Δ੾ยͱ܏͖ͷ૬ؔύϥϝʔλΛআ֎ͯ͠࠶౓ओ੒෼෼ੳ


  • (1+A | subject)ɿ૬ؔύϥϝʔλ͋Γ


  • (1+A || subject)ɿ૬ؔύϥϝʔλͳ͠


  4. มྔޮՌͷ෼ࢄΛνΣοΫͯ͠ɼ஋ͷ௿͍ཁҼΛݮΒͯ͠ϞσϧΛߏங


  5. anovaؔ਺Ͱ໬౓ൺݕఆʢMatuschek et al., 2017Ͱ͸ ͰγϛϡϨʔγϣϯʣ


  1. or Ͱ༗ҙ -> ΑΓෳࡶͳϞσϧʢཁҼͷଟ͍ํʣΛબ୒


  2. or Ͱ༗ҙͰ͸ͳ͍ ->෼ࢄͷ௿͍ཁҼΛݮΒͯ͠Ϟσϧߏஙˍ໬౓ൺݕఆ


  6. બ͹ΕͨϞσϧʹ૬ؔύϥϝʔλ௥Ճͨ͠΄͏͕͍͍͔໬౓ൺݕఆ
  αLRT
  = .20
  αLRT
  = .10 αLRT
  = .20
  αLRT
  = .10 αLRT
  = .20
  ϞσϧΛཱͯͨํ๏
  มྔޮՌͷܾఆखॱʢBates et al., 2015)
  45
  ೔ຊޠͰ͸৽ҪɾRoland (2016)ͷ4.2અʹղઆ͕͋Γ·͢
  lmer()ͷ৔߹͸໬౓ൺݕఆ͢ΔͷͰREFL=FͰ࠷໬ਪఆ -> ࠷ޙʹREML=Tʹ໭͢

  View Slide

 46. 1. ϥϯμϜ੾ยͷΈͷϞσϧΛߏங


  2. ϥϯμϜ܏͖Λ1ͭͣͭೖΕͯAICΛ࠷΋Լ͛Δ΋ͷΛ࢒͢


  3. ͞ΒʹϥϯμϜ܏͖Λ௥Ճͯ͠AICΛ࠷΋΋ͷΛ࢒͢


  4. AIC͕ͦΕҎ্Լ͕Βͳ͘ͳΔ·Ͱ௥Ճͯ͠ετοϓ


  • AICʹΑΔϞσϧબ୒͸ωετͯ͠ͳ͍Ϟσϧಉ࢜ͷൺֱ΋ෳ਺Ϟσϧͷ
  ൺֱ΋Մೳͱ͍͏ϝϦοτ


  • ͨͩ͠αϯϓϧαΠζ͕খ͍͞ͱAIC͸”too anti-conservative”ʹͳΔة
  ݥੑ΋͋ΔʢMatuschek et al., 2017, p.313ʣ
  ϞσϧΛཱͯͨํ๏
  มྔޮՌͷܾఆखॱʢforward approachʣ
  46
  ୳ࡧతͳΞϓϩʔνͳͲɼݻఆޮՌͷ਺͕ଟ͍৔߹ʹ͸Ϟσϧ
  ϑΟοτ͕޲্͢Δ΋ͷΛೖΕΔͱ͍͏ํ๏΋͋Δ
  ۩ମతͳํ๏͸Murakami (2016)ͷSupplementary Materials͕ࢀߟʹͳΓ·͢

  View Slide

 47. • “Model failed to converge…”ܥ΋”boundary (singular)
  f
  it:
  see ?isSingular”΋͖͞΄ͲͷཁྖͰมྔޮՌΛ୯७Խ͢Ε
  ͹ղܾՄೳ
  ϞσϧΛཱͯͨํ๏
  ϞσϧͷऩଋΤϥʔ໰୊
  47

  View Slide

 48. ϞσϧΛཱͯͨํ๏
  Ϟσϧબ୒ͷϓϩηεͷใࠂʢMeteyard & Davies, 2020ʣ
  48

  View Slide

 49. • ਪఆ஋ʢEstimateʣ


  • ඪ४ޡࠩʢSEʣ


  • ౷ܭྔʢz஋·ͨ͸t஋ʣ


  • p஋


  • มྔޮՌͷඪ४ภࠩ


  • σʔλϙΠϯτ਺


  • Ϟσϧࣜ
  ใࠂ͞ΕΔ΂͖͜ͱ
  49

  View Slide

 50. දͱͯ͠ใࠂ͞ΕΔ΂͖͜ͱ
  50
  มྔޮՌͷඪ४ภࠩ
  σʔλϙΠϯτ਺
  ਪఆ஋
  ਪఆ஋ͷඪ४ภࠩ
  ౷ܭྔ
  p஋
  Ϟσϧࣜ

  View Slide

 51. ࢲ͕͍ͭ΋ਅࣅ͢Δ΍ͭ
  Linck & Cunnings (2015)

  View Slide

 52. ࢲ͕աڈʹ࡞ͬͨ΋ͷ
  Tamura et al. (2019)

  View Slide

 53. Meteyard & Davies
  (2020) Supplementary
  Material
  ΋͏Ұͭͷྫ

  View Slide

 54. • ࠷΋؆୯ͳํ๏͸performanceύοέʔδʢLüdecke et al.,
  2021ʣͷར༻


  • r2(model)


  • conditional R2: ݻఆޮՌʴมྔޮՌ


  • marginal R2: ݻఆޮՌ෦෼ͷΈ


  • piecewiseSEM::rsquared()Ͱ΋ܭࢉՄʢ˞R 4.0.0Ҏ্ͷΈ
  ରԠʣ
  ใࠂ͞ΕΔ΂͖͜ͱ
  R2ͷࢉग़ํ๏
  54
  performanceύοέʔδʹ͸ଞʹ΋৭ʑؔ਺͋ΔͷͰ৮ͬͯΈ͍ͯͩ͘͞

  View Slide

 55. • con
  f
  int.merMod()ؔ਺Λར༻ʢlme4ύοέʔδ͕ϩʔυ͞
  ΕͯͨΒcon
  f
  int()Ͱಉ͡Ͱ͕͢statsύοέʔδͷ΋ͷͰ͸
  ͳ͍͜ͱΛ໌ࣔͯ͠·͢ʣ


  • ݻఆޮՌͷ৴པ۠ؒͷΈ -> ”parm = “beta_”Ͱࢦఆ
  ใࠂ͞ΕΔ΂͖͜ͱ
  ਪఆ஋ͷ৴པ۠ؒ
  55
  ਪఆ஋ͱ95%৴པ۠ؒΛ·ͱΊͯදʹ͢Δίʔυ͸͜ͷεϨου͕ࢀߟʹͳΓ·͢

  View Slide

 56. ใࠂ͞ΕΔ΂
  ͖͜ͱ
  • sjPlot::tab_model()


  • tab_model(model,
  show.stat = T, show.est =
  T, dv.labels = “Accuracy”)


  • ৴པ۠ؒͷਪఆํ๏͕
  con
  f
  int()ؔ਺ͷσϑΥϧ
  τʢpro
  f
  ileʣͱҧ͏
  ʢͬͪ͜͸Waldʣ
  ศརͳؔ਺
  By-subject slope
  By-item slope
  Φοζൺ͸
  f
  ixef(model)%>%exp()Ͱ΋ग़ͤ·͢
  By-subject intercept
  Within-group variance
  By-item intercept
  ࢀߟɿhttps://strengejacke.github.io/sjPlot/articles/tab_model_estimates.html
  ࢀՃऀͷ੾ยͱ܏͖ͷ૬ؔ
  ߲໨ͷ੾ยͱ܏͖ͷ૬ؔ
  ڃ಺૬ؔ܎਺

  View Slide

 57. • sjPlot::plot_model()
  sjPlotύοέʔδ͸ඳը΋͍͚Δ
  57
  ࢀߟɿhttps://strengejacke.wordpress.com/2017/10/23/one-function-to-rule-them-all-visualization-of-regression-models-in-rstats-w-sjplot/
  ࢀߟɿhttps://cran.r-project.org/web/packages/sjPlot/vignettes/plot_interactions.html

  View Slide

 58. ࠶ݱੑͷ֬อ
  58

  View Slide

 59. σʔλɼίʔυɼग़ྗ
  ݁Ռͷఏग़Λڧ͘ਪ঑
  59

  View Slide

 60. • ʢҰൠԽʣઢܗࠞ߹ޮՌϞσϧʹΑΔ෼ੳ͸෼ੳͷϓϩηε
  ͕ඇৗʹෳࡶ


  • ͜ͱ͹Ͱઆ໌͞ΕΔΑΓίʔυͱग़ྗݟͤͯ΋Β͏΄͏͕ཧ
  ղ͕༰қ


  • ίʔυ͚ͩ͡Όͳ͘ग़ྗ΋ݟͤͯ΄͍͠ʢίʔυ͚ͩͩͱ࣮
  ࡍͷ෼ੳͰͲ͏ͳͬͨͷ͔ҋͷதͳͷͰʣ


  • ʮ͑ɼ͡Ό͋εΫϦϓτͱRͷίϯιʔϧը໘Λίϐϖͯ͠
  ςΩετϑΝΠϧͱ͔Ͱ…?ʯ->͍΍͋͋͋͋͋͋͋͋͋͋͋
  ෼ੳͷʮཪଆʯΛݟͤͯ
  60

  View Slide

 61. R markdown


  ࢖͍·͠ΐ͏
  ೔ຊޠͰॻ͔Εͨ৘ใ΋΢Σϒʹΰϩΰϩస͕ͬͯ·͢ʂ
  61

  View Slide

 62. 5೥લͷࣗ෼φΠεʂ

  View Slide

 63. ւ֎ͷֶज़ࢽͰ͸…

  View Slide

 64. ౤ߘنఆΛΈΔͱ…
  64

  View Slide

 65. ౤ߘنఆΛΈΔͱ…
  65

  View Slide

 66. ࠃ಺Ͱ͸…

  View Slide

 67. • ओཁࠃ಺ࢽͷ౤ߘنఆʹ͸σʔλͷެ։౳ʹؔ͢Δهड़ͳ͠


  !Language Education and Technology


  !Annual Review of English Language Education in Japan


  !JACET Journal


  !Studies in Language Sciences


  !Second Language
  ࠃ಺ࢽͰ΋౤ߘنఆͷ੔උΛ
  67

  View Slide

 68. • ʮࢴ෯ͷ౎߹ʯ͸΋͏௨༻͠ͳ͍


  • શ෦ग़͢


  • ʮಗ໊Խʯͱ͍͏໰୊͸͋Δ͕…
  ࠃ಺ࢽͰ΋౤ߘنఆͷ੔උΛ
  68

  View Slide

 69. Open Science
  FrameworkʢOSFʣ


  ͕ศར
  69

  View Slide

 70. • https://osf.io/


  • ݚڀϓϩδΣΫτͷϚωʔδϝϯτʹศརͳػೳ͕࣮૷͞Ε
  ͨ΢ΣϒαΠτ


  • σʔλɾϚςϦΞϧͷެ։


  • ݚڀͷࣄલొ࿥


  • ϓϨϓϦϯτͷެ։


  • ݚڀऀಉ࢜ͷίϥϘʹ΋˕
  OSFͱ͸
  70

  View Slide

 71. OSFͰσʔλɾϚςϦΞϧͷެ։
  ಗ໊ͷURLΛ࡞੒͢Δ͜ͱ͕Մೳ
  71
  ๭ࢽ

  View Slide

 72. OSFͰσʔλɾϚςϦΞϧͷެ։
  ಗ໊ͷURLΛ࡞੒͢Δ͜ͱ͕Մೳ
  72
  ͜͜ʹνΣο
  ΫΛೖΕΔ

  View Slide

 73. OSFͰσʔλɾϚςϦΞϧͷެ։
  ಗ໊ͷURLΛ࡞੒͢Δ͜ͱ͕Մೳ
  73

  View Slide

 74. σʔλɼίʔυɼग़ྗ
  ݁ՌΛग़ͤ͹৭ʑղܾ
  74

  View Slide

 75. ·ͱΊ
  75

  View Slide

 76. • ʮϞσϦϯάʯͰ͋ΔҎ্“single correct way”͸ͳ͍


  • ݚڀ՝୊ʹ͋ͬͨํ๏Λબ୒͢Δ͜ͱ


  • બ୒ͨ͠ํ๏΍෼ੳͷաఔΛ໌Β͔ʹ͢Δ͜ͱ


  • σʔλɾίʔυɾग़ྗ݁Ռͷڞ༗Λ͢Δ͜ͱ
  ·ͱΊ
  76

  View Slide

 77. • Barr, D. J., Levy, R., Scheepers, C., and Tily, H. J. (2013). Random effects structure for con
  f
  irmatory hypothesis testing: Keep it maximal.
  Journal of memory and language, 68(3), 255

  278.


  • Bates, D., Kliegl, R., Vasishth, S., & Baayen, H. (2015). Parsimonious Mixed Models. https://arxiv.org/abs/1506.04967v2


  • Brauer, M., & Curtin, J. J. (2018). Linear mixed-effects models and the analysis of nonindependent data: A uni
  f
  ied framework to analyze
  categorical and continuous independent variables that vary within-subjects and/or within-items. Psychological Methods, 23(3), 389

  411.
  https://doi.org/10.1037/met0000159


  • Brysbaert, M., & Stevens, M. (2018). Power Analysis and Effect Size in Mixed Effects Models: A Tutorial. Journal of Cognition, 1(1), 9. https://
  doi.org/10.5334/joc.10


  • Burnham, K. P., & Anderson, D. R. (2004). Multimodel Inference: Understanding AIC and BIC in Model Selection. Sociological Methods &
  Research, 33(2), 261

  304. https://doi.org/10.1177/0049124104268644


  • Frossard, J., & Renaud, O. (2019). Choosing the correlation structure of mixed effect models for experiments with stimuli. https://arxiv.org/
  abs/1903.10766v3


  • Gries, S. T. (2021). (Generalized Linear) Mixed-Effects Modeling: A Learner Corpus Example. Language Learning, 71(3), 757

  798. https://
  doi.org/10.1111/lang.12448


  • Hou, X. (2021). Learning two syntactic constructions simultaneously: A case of overshadowing. Language and Cognition, 13(3), 467

  493.
  https://doi.org/10.1017/langcog.2021.10


  • Matuschek, H., Kliegl, R., Vasishth, S., Baayen, H., & Bates, D. (2017). Balancing Type I error and power in linear mixed models. Journal of
  Memory and Language, 94, 305

  315. https://doi.org/10.1016/j.jml.2017.01.001


  • Meteyard, L., & Davies, R. A. I. (2020). Best practice guidance for linear mixed-effects models in psychological science. Journal of Memory
  and Language, 112, 104092. https://doi.org/10.1016/j.jml.2020.104092


  • Murakami, A. (2016). Modeling Systematicity and Individuality in Nonlinear Second Language Development: The Case of English
  Grammatical Morphemes: Modeling Individual Nonlinear Development. Language Learning, 66(4), 834

  871. https://doi.org/10.1111/lang.12166


  • RPubs—Reduction of Complexity of Linear Mixed Models with Double-Bar Syntax. (n.d.). Retrieved November 3, 2021, from https://
  rpubs.com/Reinhold/22193


  • RPubs—The Correlation Parameter in the Random Effects of Mixed Effects Models. (n.d.). Retrieved November 3, 2021, from https://
  rpubs.com/yjunechoe/correlationsLMEM


  • Schad, D. J., Vasishth, S., Hohenstein, S., & Kliegl, R. (2020). How to capitalize on a priori contrasts in linear (mixed) models: A tutorial.
  Journal of Memory and Language, 110, 104038. https://doi.org/10.1016/j.jml.2019.104038


  • Scherbaum, C. A., & Ferreter, J. M. (2009). Estimating Statistical Power and Required Sample Sizes for Organizational Research Using
  Multilevel Modeling. Organizational Research Methods, 12(2), 347

  367. https://doi.org/10.1177/1094428107308906


  • Should we
  f
  it maximal linear mixed models? | R-bloggers. (2014, November 25). https://www.r-bloggers.com/2014/11/should-we-
  f
  it-maximal-
  linear-mixed-models/


  • ৽Ҫֶ, & Roland D. (2016). ݴޠཧղݚڀʹ͓͚Δ؟ٿӡಈσʔλٴͼಡΈ࣌ؒσʔλͷ౷ܭ෼ੳ. ౷ܭ਺ཧ, 64(2), 201

  231.
  ࢀߟจݙ
  77

  View Slide