Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

初心者こそRStudioを使ったほうがいい理由/NagoyaR17

Yu Tamura
December 10, 2016

 初心者こそRStudioを使ったほうがいい理由/NagoyaR17

初心者こそRStudioを使ったほうがいい理由をランキング形式で紹介します。

Yu Tamura

December 10, 2016
Tweet

More Decks by Yu Tamura

Other Decks in Programming

Transcript

 1. ֓ཁ • ର৅ • ʮRͷ͜ͱ͸·ͩΑ͘Θ͔Βͳ͍͚ͲɼͳΜ͔ศར Β͍͠…Ͱ΋RίϫΠ…ʯͱࢥ͍ͬͯΔͦ͜ͷ͋ͳ ͨ • ಺༰ •

  RStudio͕ศརŦƄūŖͱࢥ͏ͱ͜ΖΛಠஅͱภݟͰબ ΜͰϥϯΩϯάܗࣜͰ͝঺հ 2
 2. ීஈ͸͠ͳ͍ࣗݾ঺հ • ໊લ • ాଜ༞ • ॴଐ • ໊ݹ԰େֶେֶӃࠃࡍ։ൃݚڀՊത࢜ޙظ՝ఔ •

  ݚڀ෼໺ • ୈೋݴޠशಘɼ৺ཧݴޠֶɼจ๏ࢦಋ • Rྺ • ҰੜΤϯυϢʔβʔʢ4೥͘Β͍ʣ 4
 3. 36

 4. 37

 5. ୈ1ҐɹϓϩδΣΫτػೳ • History͕อଘ͞ΕΔ • ΍Γ௚͍ͨ͠ίʔυΛબ୒ • To ConsoleͰͦͷίʔυΛίϯιʔϧʹ౉͢ • To

  SourceͰεΫϦϓτʹͦͷίʔυΛ౉͢ • ͋ͱ͸ͦͷίʔυΛ࣮ߦ͢Δ͚ͩ 53 ※ੜRʹ΋ཤྺͷอଘ ͱಡΈࠐΈػೳ͸͋Δ ͱ͍͑͹͋Δ
 6. ॳ৺ऀͦ͜RStudioΛ࢖ͬͨ ΄͏͕͍͍ཧ༝ contact info ాଜ ༞ ໊ݹ԰େֶେֶӃੜ [email protected] http://www.tamurayu.wordpress.com/ 1ҐɹϓϩδΣΫτػೳ

  2ҐɹσʔλͷಡΈࠐΈͱ֬ ೝָ͕ 3Ґɹ࡞ͬͨม਺ͷ֬ೝָ͕ 4Ґɹͪ͝Όͪ͝Ό͠ͳ͍ 5ҐɹTABิ׬ػೳͷ༏͠͞ 55